0  1  2  3 

Anarchie voor Dummies

Vandaag een vrij lang topic over wat anarchie nou precies inhoudt, wat deze samenlevingsvorm impliceert voor betrokkenen en vooral ook wat het niet impliceert. Nu is het misschien wat vreemd om een introducerend artikel over de basisprincipes achter een anarchistische samenleving op dit weblog te vinden, aangezien we het hier daar natuurlijk met zijn allen al tijdenlang over hebben. Er blijft echter sprake van een continue nieuwe aanwas van mensen die deze webstek ontdekken en hierdoor verval ik nogal eens in herhaling. Dat kan natuurlijk veel efficiënter en daarom presenteer ik u vandaag vol trots: Anarchie voor Dummies.


Anarchie: chaos, geweld en vernietiging
Bovenstaande kop schetst ongeveer hoe u normaal gesproken in aanraking met het woord “anarchie” komt. Zodra er ergens ter wereld weer eens onlusten of rellen losbreken, kunt u er vanuit gaan dat de benaming “anarchisten” in de verslaggevende media veelvuldig de kop op steekt. Volgens de mainstream media en overheidsinstanties betekent anarchie namelijk niets dan ellende en drama terwijl de werkelijke betekenis van het begrip daar mijlenver vandaan ligt. Wat u in de media ziet zijn nare mensen of relschoppers; dat gedrag heeft niets met anarchie te maken.


Anarchie komt van het Griekse an-archos en betekent simpelweg “zonder heerser”. Niets meer en niets minder. Het mag ook meteen duidelijk zijn waarom mainstream media en overheden een andere associatie proberen te leggen: deze instituten willen zelf juist graag een alles overheersende rol in een maatschappij bekleden en dan is een anarchistische samenleving natuurlijk allesbehalve wenselijk. En dus legt men al tijdenlang associaties tussen anarchie, geweld en chaos. Het is tenslotte niet de bedoeling dat het volk de touwtjes zelf in handen neemt of daar zelfs maar over nadenkt.


Anarchisten zijn trouwens mensen die iets met vrijheid hebben en dus tegen (over)heersen zijn, niet tegen leiden. Heersen impliceert dwang en als anarchieminnenden ergens een hekel aan hebben, dan is het dwang of de initiatie van geweld. Leiden impliceert het vrijwillig kiezen voor een vertegenwoordiger of iemand die je graag als leidinggevende zou zien. Er is niets mis met vrijwillig gekozen leiders, wel met heersers. Heersers gebruiken geweld om hun wensen verwezenlijkt te zien, leiders gebruiken vrijwillige medewerking om de wensen van iedereen verwezenlijkt te krijgen.


Maar we hebben hier in het Westen toch helemaal geen heersers? Daarvoor moet je toch in Irak of Iran zijn?
Helaas, hier gaan vele mensen de fout in. Het is makkelijk om te kijken naar landen waar overduidelijk dictators aan de macht zijn en daarbij je ogen te sluiten voor de situatie in eigen land. Of je je nou in een land bevindt dat onder een dictator lijdt of in eentje dat de lasten van een overheidsregime moet dragen, het maakt geen verschil. In beide gevallen ligt de macht bij een heel beperkt aantal mensen. Er is altijd een hele kleine minderheid die de levens van de burgers overheerst, of je nou kijkt naar Europa, het Midden-Oosten of de Verenigde Staten. Overal ter wereld worden landen overheerst door selecte groepjes die allemaal één heel belangrijk aspect gemeen hebben: ze beschikken stuk voor stuk over een zogenaamd geweldsmonopolie.


In wat duidelijker taal: overheden of dictators kennen zichzelf het recht toe om met geweld andere mensen te dwingen zich te onderwerpen aan de eisen van de minderheid. Of het leuk vindt of niet, dat is ook hier in het Westen aan de hand. U bent geheel onvrijwillig gebombardeerd tot inwoner van een land, waardoor u genoodzaakt bent u de rest van uw leven in te zetten voor deze natie. U wordt onder meer gedwongen abonnementsgeld in de vorm van belasting af te dragen en u dient zich te houden aan de regels zoals die door de minderheid zijn opgesteld. Houdt u zich hier niet aan, dan eindigt uw traject met het ontvangen van uitingen van geweld. Daar kiezen mensen in Irak of Iran niet voor maar daar heeft u ook nooit voor gekozen. Het enige verschil tussen het zogeheten democratische Westen en de niet-democratische rest van de Wereld is de benaming. Het komt overal op hetzelfde neer.


Maar er is toch niets mis met zaken als belasting en regels? Ik betaal graag voor voorzieningen en regels zijn ook verdomde handig.
Helemaal mee eens. Daar zult u ook geen anarchist over horen, tenzij het iemand betreft die het zelfverkozen label – zoals vaker – verkracht heeft. Anarchisten hebben niets tegen belasting betalen, als ze er maar vrijwillig voor kunnen kiezen of ze hier aan mee doen. In een anarchistische samenleving draait het om het nemen van je eigen verantwoordelijkheid en daar past een belastingstelsel dan ook prima in. Als het dus maar op vrijwillige basis is, iets dat op dit moment in onze huidige samenlevingsvorm bepaald niet het geval is.


Regels zijn ook prachtig. Daar zult u wederom geen enkele anarchist iets tegen in horen brengen. Als de doorsnee anarchist wel iets tegen regels zou hebben, dan zou communiceren bijvoorbeeld een verdomd groot probleem opleveren, aangezien taal natuurlijk ook een opeenhoping van regels is. En zaken als verkeersregels worden door anarchistisch ingestelde individuen ook van harte toegejuicht. Anders zouden er wel verdomd snel hele bloederige en nare situaties ontstaan. En daar zit niemand op te wachten.


Regels en belasting, geen probleem. Maar dan wel op vrijwillige basis. Anders is belasting niets meer dan diefstal. Volgens het principe van anarchie moet iedereen zelf de keuze kunnen maken om te participeren aan wat dan ook. Wil je belasting betalen om zodoende van bepaalde privileges gebruik te kunnen maken, prima. Wil je dat echter niet, ook prima. Regels stel je in goed overleg met alle betrokken partijen op, die dwing je niet af door een geweer op iemands voorhoofd te richten. Voor de duidelijkheid: we leven in een maatschappij waarin men wel het gebruik van geweren en andersoortige wapens prefereert. Een anarchist wil daar helemaal niets mee te maken hebben maar wordt wel gedwongen zich te onderwerpen aan een naar zijn mening volstrekt oneerlijk systeem.


Maar de zwakkeren binnen onze huidige samenleving krijgen het dan dus heel zwaar in een anarchistische samenleving?
Nog zo’n veelgehoorde misvatting. Op de een of andere onverklaarbare manier gaan mensen er vanuit dat ze in een anarchistische samenleving ineens tot monsters zouden verworden. Terwijl dit dezelfde mensen zijn die vaak vol lof over onze huidige verzorgingsstaat spreken. Dit gaat niet samen: waarom zouden mensen in het geval van een democratie (of wat er bij ons voor doorgaat dan) er wel voor kiezen om de zwakkeren te helpen maar in een situatie van anarchie ineens verworden tot asociale en egoïstische klootzakken? Hebben we als burgers door de eeuwen heen niet bewezen dat we heel veel om elkaar geven door steevast te blijven strijden tegen tegenstribbelende overheden/heersers aangaande onderwerpen als bijvoorbeeld kinderarbeid en slavernij? Mensen – en dan doel ik op de massa, de doorsnee burger – geven om andere mensen. Dat blijkt uit al hun handelingen. Dat heeft niets met welke samenlevingsvorm dan ook te maken.


Daarbij komt dat een anarchistische samenleving mensen daadwerkelijk keuzes biedt om hun medeleven richting de rest van de wereldbevolking te uiten. Geen door overheden met dwang opgelegde donaties voor door natuurrampen getroffen landen die uiteindelijk slechts dienen ter financiering van de zoveelste luxe bungalow van de lokale dictator en geen alsmaar verder afstervend zorgstelsel dat steeds minder biedt maar steeds meer blijft kosten. Eigen verantwoordelijkheid: jij kiest wie je wilt helpen en hoe je dat wilt doen.


Je doet nogal negatief over democratie. Dat is toch juist goed, mooi en wenselijk?
In pure vorm is democratie een systeem dat suggereert dat de burger heerst (demos betekent volk, cratie betekent het eerder aangehaalde heersen of regeren) en dat zou al een klein belletje kunnen doen rinkelen. Hoewel er veel pluspunten voor democratisch handelen te verzinnen zijn – op decentraal niveau dan, waarover later meer – werkt het in onze huidige samenleving totaal niet.


Democratie wordt wel eens “de dictatuur van de meerderheid” genoemd en… dat is het ook. Bij ons zeker. In Westerse samenlevingen wordt het begrip democratie vaak gebracht met trompetgeschal, het fris rieken van rozenbladeren en een gevoel van universele gelijkwaardigheid maar de werkelijkheid is helaas een stuk minder aantrekkelijk. En het is ook zo makkelijk om in te zien: heb je (simpel gesteld) 51% van de stemmen, dan wordt jouw wil werkelijkheid. Dat er dan 49% procent van de rest van de bevolking iets anders wenst, dat is dan jammer. Die 49% zal zich vanaf nu moeten schikken naar de wensen en eisen van de 51% procent of krijgt anders het reeds aangehaalde geweer op het voorhoofd gericht. Dat de mogelijkheid om grote groepen mensen hier ernstig mee te benadelen op de loer ligt, lijkt me overduidelijk. Democratie in onze huidige staat van ontbinding is absoluut geen nagenoeg utopische samenlevingsvorm maar een drol verpakt in een heel erg mooi vormgegeven kartonnen doos.


Democratie in een volledig op materialisme en geld gebaseerde samenleving als de onze levert nog een ander probleem op: de belangen verschuiven zodra democratie zich op een grote schaal mag manifesteren.  In een samenleving die gedreven wordt door geld zullen zij die veel van dit goedje bezitten zonder problemen de medewerking van overheden kunnen kopen en daarmee hun eigen winsten verzekeren en verder vergroten. En dan hoeft dat niet eens op schimmige wijze, dat kan gewoon helemaal open en bloot. Kijkt u simpelweg even naar hoe politiek en bedrijfsleven door elkaar heen lopen en het mag kraakhelder zijn: democratie is een lege schil. Het zijn de corporate belangen die ver verheven zijn boven de belangen van de burger.


Een ander aspect dat men binnen onze democratie vaak uit het oog verliest, is dat men helemaal niet zelf regeert of heerst, maar dat men daar vertegenwoordigers voor aanstelt. En die vertegenwoordigers zijn niets meer dan mensen die door een select gezelschap binnen een politieke partij naar voren geschoven zijn. Er valt dus amper iets te kiezen en de pionnen die wel als verkiesbaar naar voren geschoven worden, zijn – hoe kan het ook anders – vaak mensen die het reeds genoemde bedrijfsleven een heel warm hart toedragen, eruit afkomstig zijn of een toekomstige carrière binnen deze sector prefereren. Waarmee nog eens onderstreept wordt welke belangen onze democratie precies dient.


Nog een triest fenomeen dat door democratieminnende mensen telkens weer over het hoofd gezien wordt, is zogenaamde coalitievorming. Een partij behaalt zelden tot nooit een meerderheid en daarom moet er met andere partijen samengewerkt worden om alsnog wel een machtspositie te kunnen verzekeren. Dit betekent logischerwijs altijd water bij de wijn. Roepen bepaalde partijen tijdens hun verkiezingspropagandaparades allerlei dingen die mensen aanspreken, zodra de coalitievorming begonnen is, blijken dit soort beloften vaak volkomen loos. Er moeten tenslotte compromissen gesloten worden om die felbegeerde spot op het pluche te verkrijgen. Heb je als kiezer dus eindelijk de partij van jouw voorkeur in de politiek gekregen, blijkt ze ineens aan alle kanten van haar beloften af te wijken. Helaas, maar had je echt iets anders van zo’n krakkemikkige oplossing verwacht?


Onze vorm van democratie werkt niet omdat het op een veel te grote schaal plaatsvindt. Het is ondenkbaar dat een land dat zo’n zeventien miljoen mensen bevat, zich volledig kan vinden in de wensen en eisen van een hele kleine minderheid die wel met dreiging van geweld alle facetten van het lokale leven bepaalt. Het is onmogelijk om op deze schaal aan de wensen van individuele burgers tegemoet te komen en men vervalt daarom ook altijd in extreme generalisaties, met immer verstrekkende negatieve gevolgen. De ene mens is de andere niet, maar binnen onze vorm van democratie moet de ene mens wel de andere zijn, anders krijgt hij – daar is ie weer – een geweerloop op zijn slaap geplaatst. Democratie werkt alleen op kleine, sterk gedecentraliseerde schaal wanneer de daadwerkelijk betrokken mensen zelf debatteren en onderhandelen over oplossingen voor hun problemen. Of wanneer er echte vertegenwoordigers door mensen zelf naar voren geschoven worden.


Anarchisten zijn gewelddadige linkse krakers
Dat is ook een hele mooie. Deze stelling wordt vaak door sterk polariserende instituten als overheden, mainstream media en bijvoorbeeld door corporate belangen overspoelde websites als GeenStijl gehanteerd en gaat daarom weer eens nergens over. Het is slechts bedoeld om bij de argeloze lezer direct een associatie op te roepen van iets waar heel veel mensen een naar gevoel bij hebben. Krakers worden door heel veel mensen tenslotte als parasieten gezien en het woordje “links” doet het in onze regionen de laatste tijd ook wat minder lekker. Daar wil je niet bij horen. Dubbel scoren dus. De gewenste associatie met zogenaamd gewelddadig zijn lijkt me duidelijk.


Zoals ik reeds aangaf, het gaat natuurlijk allemaal nergens over.  Een anarchist links of rechts noemen is ongeveer hetzelfde als een neger blank noemen. Slaat allebei helemaal nergens op. Een anarchist wil juist helemaal niets te maken hebben met politiek links/rechts drama aangezien hij of zij helemaal niets voelt voor heersers en de daarbij behorende dwang en initiatie van geweld. Dat “gewelddadig“ hoef ik hopelijk niet meer te ontkrachten na mijn uitleg over het anti-geweldsprincipe dat als basis van anarchie geldt.


En er zullen vast krakers zijn die een anarchistische inslag hebben, natuurlijk, maar in mijn tijd binnen deze “scene” is mij overduidelijk geworden dat “de anarchisten” overal en in alle lagen van de bevolking verspreid zitten. Anarchie is een state-of-mind die niet te koppelen valt aan een specifieke doelgroep. Anarchie vereist slechts vrij en onafhankelijk kunnen nadenken en mensen die dat kunnen, vind je echt overal.


Je hamert veel op vrijheid maar dat hebben we hier toch? Kijk gewoon eens naar landen waar ze het veel slechter hebben en ik snap niet waar je het over hebt.
Vrijheid is een complex en uiterst perceptiegebonden begrip dat voor iedereen anders is maar één heel duidelijk voorbeeld betreffende de onvrijheid van onze huidige samenleving is snel gevonden: een anarchist gunt iedereen het recht zich aan te sluiten bij wat voor organisatie of initiatief dan ook. Dus als iemand mee wenst te doen aan een democratische staatsvorm waarbinnen zaken als belasting betalen gangbaar zijn, vooral doen. Als dat de oprechte keuze van diegene is, prima. Echter, als er sprake van enige echte vrijheid binnen onze samenleving zou zijn, dan zou een anarchist ook zonder problemen zijn of haar rug richting het systeem moeten kunnen keren en besluiten niet meer aan het geheel mee te doen. En hier gaat de schoen wringen, want iedereen wordt hier zoals men ondertussen weet met de belofte van geweld gedwongen te participeren aan een systeem waar lang niet iedereen op zit te wachten. Onze vrijheid blijkt telkens weer een illusie.


Dit is trouwens een behoorlijk probleem binnen onze samenleving: wat vrijheid precies betekent lijkt bepaald te worden door wat de massa op dat moment in de tijd denkt dat vrijheid is (een soort van democratisch bepaalde en uiterst vluchtige perceptie van vrijheid). Val je met je eigen visie buiten dat referentiekader, dan kun je je vast gaan voorbereiden op een nimmer aflatende stroom van beschimpingen, andere hatelijkheden en uiteindelijk vaak weer het befaamde geweer tegen het hoofd.


Maar sommige mensen zijn toch gewoon dom en moeten door een overheid tegen zichzelf beschermd worden?
Tja. Deze uitspraak wordt helaas door vele mensen gebezigd en getuigt voor mij slechts van hoe erg de huidige maatschappij reeds verziekt is. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen talenten heeft maar dat onze huidige samenleving er zoveel mogelijk aan doet om mensen in het keurslijf van brave consument/melkkoe te gieten waardoor talenten vaak helemaal niet benut kunnen worden. Als mensen buiten de boot vallen worden ze vaak al snel getypeerd als zijnde dom of achterlijk maar naar mijn mening is dat volledig onterecht. Het niet goed kunnen functioneren binnen een maatschappij zie ik in het grootste deel van de gevallen als te wijten aan diezelfde maatschappij, niet als vooropgezet en doelbewust kwaadaardig plan van een individu. Anarchisten zijn er daarom ook vaak van overtuigd dat een anarchistische samenleving een veel meer zelfregulerende werking zal vertonen en dat mensen veel minder snel buiten de spreekwoordelijke boot zullen vallen.


Anarchie is dus niet eng?
Nee hoor, anarchie is helemaal niets om je zorgen over te maken. Kijk om je heen naar de wereld waarin je verblijft en vergeet dan heel even het menselijke aspect. De natuur is een ultiem voorbeeld van hoe anarchie werkt: geen heersers die met geweld opleggen hoe en een ander dient te verlopen maar een proces dat zichzelf vormgeeft en daarbij zelf in harmonie met alles om zich heen eigen regels en afspraken schept. Daar komt geen overheid of andere door mensen verzonnen creatie aan te pas en zonder deze anarchistische basis van alles, waren wij helemaal niets geweest. Natuur is anarchie.


Wetenschap en bijbehorende vooruitgang kunnen niet bestaan zonder een anarchistische manier van kijken naar dingen. Zit je tenslotte met je gedachten in een door bovenaf vooropgesteld referentiekader te denken, dan zul je nooit tot nieuwe ontdekkingen of frisse inzichten komen. Mensen als Tesla of Einstein zijn voorbeelden van individuen die hun ontdekkingen deden door zich mentaal niet te laten overheersen door op dat moment geldende wetenschappelijke dogma’s of andere opgelegde mentale barrières; anders hadden ze nooit tot hun vindingen gekomen. Wetenschap bestaat dus bij de gratie van anarchie.


Een ander mooi voorbeeld is liefde. Mensen laten zich zonder problemen opleggen hoe ze hun leven moeten leiden wat betreft – een favoriet onderwerp van uw gastheer – bijvoorbeeld drugsgebruik. Een overheid bepaalt wat er wel en niet mag, de burger knikt braaf en laat zich vervolgens zonder problemen kleineren en vervolgen. Tegenwoordig laten mensen zich zelfs door overheden kledingregels opleggen, iets waar ik nog regelmatig even van moet knipperen. Maar stelt u zich nou eens voor dat uw overheid ook ging bepalen op welke man of vrouw u dient te vallen?


Daar is namelijk genoeg voor te zeggen, zeker als je kijkt naar één van de speerpunten van Westerse politiek: het veelgebruikte begrip “veiligheid”. Het zou voor uw veiligheid wel eens veel beter kunnen zijn om niet met dat meisje waar u zo gek op bent te gaan trouwen. Dat zou u (of anderen om u heen) in de toekomst wel eens economische, lichamelijke of emotionele schade kunnen berokkenen en dat kan een overheid natuurlijk niet laten gebeuren. Krankzinnige gedachtekronkel? Uiteraard, maar zoals ik aangaf laat u wel op andere vlakken in uw leven precies hetzelfde gebeuren. Waarom daar wel? Liefde is een prachtige vorm van je eigen gevoel laten spreken en zelf je weg kiezen zonder repressie van bovenaf. En liefde bestaat dus ook bij de gratie van anarchie.


Democratie bestaat daarentegen bij de gratie van haat en het bijbehorende al vaak aangehaalde geweld. Democratie betekent polarisatie, het in groepen splitsen van een samenleving en het zoveel mogelijk strijden tegen andere partijen om je eigen hachje te beschermen. Of het nou politiek, religie of zoiets eenvoudigs als bijvoorbeeld sport betreft, alles draait bij ons om het tegen elkaar opzetten van groepen. Dat we dat in het Westen vaak met een sausje van “beschaving” overgieten doet niets aan het feit af dat ons democratisch handelen aanzet tot een alsmaar verdere polarisering van de samenleving. Onze vorm van democratie bestaat dus bij de gratie van haat en geweld.


Nog eentje om het af te leren dan. Internet? Pure anarchie. Eng hè?


Okee, je hebt je mond nu vol gehad over hoe het niet moet en wat er zoal verkeerd is aan ons huidige systeem. Hoe dan wel?
Ik heb het al een paar keer laten vallen: schaalverkleining en sterke decentralisatie. De deur uit met die toplaag van een select aantal ingezetenen dat van toeten noch blazen weet, maar zich wel gretig de taak van met geweld miljoenen mensen overheersen op de hals heeft gehaald. Terug naar kleinere gemeenschappen waarin mensen weer daadwerkelijk wat te zeggen hebben over hoe zij hun levens zouden willen inrichten. Terug naar een maatschappij die talenten weer waardeert en mensen ziet als potentierijke diersoort in plaats van een hersendode consumptierobots. Terug naar kleinschaligheid en het daarbij – voor mij in ieder geval – behorende aspect van zelfvoorziening. 


Onze geschiedenis als menselijke diersoort is gebouwd op de ruggen van hardwerkende bewoners van Moeder Aarde, niet op de met lucht gevulde mentale creaties van een menselijke minderheid die met geweld haar wensen afdwingt. Progressie en vooruitgang zijn altijd resultaat geweest van het handelen van individuele burgers, nooit van het handelen van overheden. Het tegenovergestelde is vaker waar: overheden staan er juist om bekend om zaken als de eerder genoemde kinderarbeid en slavernij voor klaarblijkelijk eigen gewin te blijven tolereren. Democratie in de vorm waarin wij het kennen is als een molensteen om onze enkels die ons alsmaar verder onder water trekt, totdat het moment van stikken dan eindelijk daar is.


Het is duidelijk tijd voor wat anders. Tijd voor anarchie?

Door Anarchiel op 11-06-2010 om 19:00 in Anarchie & Vrede | Filosofie 66 reactie(s) | 4857 keer bekeken

Uw commentaar

De RSS-feed van de commentaren op dit topic  

Commentaarpagina 1 van 1

‘Internet? Pure anarchie. Eng hè?’

Hahaha, die is mooi. Met anarchie was het namelijk niks geworden met internet, want dat bestaat bij de gratie van technische afspraken, die ook nog centraal worden besloten. Ten tweede was het overheidsgeld dat leidde tot ARPANET, de kern van het latere internet. Ten derde heb je tegenwoordig internetknooppunten nodig en peeringafspraken. En wat ook grappig is: als je op de naam Anarchiel drukt zie je ‘hoofdschrijver’. Wie bepaalt dat?


Ha Josch,

Met afspraken is zoals ik in het artikel aangaf helemaal niets mis. Die kunnen mensen of groepen mensen onderling prima maken. Dat is zelfs juist iets waar ik het ook in mijn artikel met nadruk over had.  En dat internet, dat had er ook gekomen zonder die overheden hoor, geen twijfel over mogelijk. Waarschijnlijk ook al veel eerder, aangezien overheden telkens uit corporatie-knuffel-overwegingen besluiten om vormen van technologische progressie tegen te houden.

Het ontstaan van Internet aan overheden toeschrijven is wat mij betreft de innovatie en vindingrijkheid van individuele burgers volledig teniet doen en zou ik daarom ook als beledigend willen beschouwen. Overheden zullen binnen onze poppenkast vast ontwikkelingen gefaciliteerd hebben, maar die ontwikkelingen waren er naar mijn mening in een anarchistische samenleving al vele malen eerder geweest. Als overheden in onze maatschappij om internet stonden te springen was het al lang en breed een basisvoorziening voor iedereen geweest. Maar zo werkt dat dus niet smile

Het is maar hoe je het ziet, niet?


Ik schrijf internet niet toe aan overheden, dat maak jij er van. Wat ik bedoelde te zeggen is dat zonder overheidsbemoeienis, de stimulering van innovatie, dit project nooit van de grond was gekomen. Het web is door CERN ontwikkeld, met overheidsgeld. De hele zaak was anders nooit te bekostigen geweest. Het initiatief lag alleen niet bij overheden. Het internet is wel organisch gegroeid, de invulling en toepassingen ook. Maar dat heeft niks met anarchie te maken. Linux is een mooi voorbeeld van een democratisch proces, toch is er een kleine kerngroep die beslissingen neemt. Mijn overtuiging is dat er met anarchie niks van de grond komt, kijk naar liberatiers die de politiek verafschuwen, maar intussen zelf niks van de grond krijgen.


Wereldwijde anarchie zou dus ook betekenen dat iedereen zich overal zou kunnen vestigen?
Ik ben daar zwaar op tegen.
Leven doe ik liever tussen mijn eigen soort mensen en met de daarbij horende gebruiken die mij aan staan.
Niet met binnenwandelende onaangepaste gelukszoekers/overheersende volkeren die gebruiken introduceren die geheel niet de mijne zijn. 
Op die momenten ben ik heel blij dat er een regering is die daar een halt aan wil toeroepen. (vooral nu)

Verder vraag ik mij af op welk moment schrijver in Nederland ooit een overheidsloop op zich gericht heeft gekregen?
Ik vind de voorbeelden nogal ontbreken van geweld door de overheid.
In enorm veel landen op deze wereld plegen overheden echt grof geweld tegen hun inwoners.
Dat is hier absoluut niet het geval.

Anarchie werkt niet en zal ook NOOIT gaan werken in deze wereld.
Ieder streven daartoe? forget it.
Ga liever wat leuks doen met je tijd.  raspberry


Beste Josch,

Je hebt het over overheden die met overheidsgeld voor ontwikkelingen gezorgd hebben. Je staat er hopelijk wel bij stil dat er niet zoiets is als overheidsgeld maar dat dat geld onder dreiging van geweld gestolen is van de burger? Dus wie heeft er nou precies die ontwikkelingen bekostigd? En zouden we nu echt een stelletje technologische nitwits nodig gehad moeten hebben om dit initiatief te financieren? Ik denk zelf van niet.

Tevens: jij probeert naar mijn mening anarchie binnen onze vorm van democratie te projecteren, net zoals veel libertariërs dat doen. Dat gaat natuurlijk nergens over. Het is anarchie met - indien daar behoefte aan blijkt - losse gemeenschappen die democratie kunnen hanteren als een eigen samenlevingsvorm maar zeker geen democratie waarbinnen mensen op anarchistische wijze leven. Dat accepteert een democratie namelijk niet en daarom zal die mix ook nooit werken. Zodra je alles vanuit het huidige maatschappelijke perspectief blijft zien is anarchie vast geen optie, maar moet je je eens voorstellen dat je vanuit een anarchistische samenleving brainstormt over een democratische samenleving als de onze. Mensen zouden zich dood lachen…


Verder vraag ik mij af op welk moment schrijver in Nederland ooit een overheidsloop op zich gericht heeft gekregen?

Ik ben niet de schrijver, maar probeer gerust eens je contributie te ontduiken.


Beste Limbobimbo,

Ook op de PVV gestemd? Voor volk en vaderland?

Als ik statements als “mijn eigen soort mensen” en “onaangepaste gelukszoekers/overheersende volkeren” lees, dan word ik daar heel erg droevig van en snap ik direct dat u niets voor een principe als anarchie zult voelen. U heeft wat mij betreft nog een lange weg te gaan. Wat vindt u trouwens van ons gedrag als Westerlingen in een gebied als het Midden-Oosten? Dat lijkt niet op gelukszoeken of het overheersen van andere volkeren? Iets met een pot en een ketel, beste bimbo.

Geweld is meer dan een overheidsloop op je slaap, dat hoef ik toch hopelijk niet uit te leggen? Metaforen werken nou eenmaal veel beter en houden een stuk leesbaar, daarom kies ik voor de geweerloop. Betaal jij de komende tijd je door de overheid afgedwongen abonnementsgeld eens niet en zie het geweld binnen korte tijd op je deurmat staan. Of organiseer eens een Vrijheidsparade voor 400 mensen waarbij dan pakembeet vijftig politieagenten en ME-medewerkers meelopen om “onlusten” te voorkomen. Dat geweld is zoveel dichterbij dan je denkt, ook in dat ouwe en vertrouwde Westen van ons.


Misschien ook eens iets om anarchie te verbeelden, stel je eens voor om met een groep van 10 vrienden lekker op vakantie te gaan. Een mooi plekje met van alles te doen.

Hoe zou democratie dan werken? ‘s morgens met z’n allen een leider voor de dag kiezen waardoor je met z’n allen verplicht bent om zijn of haar beeld van de dag te volgen of… ieder doet samen of alleen datgene wat hem of haar het leukst lijkt.

Prettige vakantie.


@ Josch,

Wat ik bedoelde te zeggen is dat zonder overheidsbemoeienis, de stimulering van innovatie, dit project nooit van de grond was gekomen.

Yet an other case for re-programming and defragmentation..  raspberry

Je zit duidelijk vast binnen je ‘denkkader’ kerel..
Vast in je eigen - beperkte - OVERTUIGINGEN..

Best of luck to you..


@ Limbobimbo,

Leven doe ik liever tussen mijn eigen soort mensen en met de daarbij horende gebruiken die mij aan staan.

Regelt zich vanzelf. Of is u dat ontgaan. Je bevindt je namelijk je gehele leven reeds tussen je eigen soort, ‘wakkere’..


Verhelderend Anarchiel, oh zo geprezen aanvoerder van de club! Onvrijwillig gekozen leider die je bent, het is toch niet mijn keus om hier op deze site te zitten lezen wie heeft er bepaalt dat jij de topman bent hier eigenlijk?  wink

“Democratie in onze huidige staat van ontbinding is absoluut geen nagenoeg utopische samenlevingsvorm maar een drol verpakt in een heel erg mooi vormgegeven kartonnen doos. ” grin Super!

@ Rediscover Geniaal, helder en duidelijk.

Limbobimbo en Josch lekker geconditioneerd? tijd voor vakantie?


Goh, en het zou zo veel makkelijker kunnen, die echte vooruitgang, zelfs in het huidige monetaire systeem.

Als we nu eens, in plaats van mensen, ideeën verkiezen!

stel je eens voor, en daar is niet eens veel voor nodig, want we hebben de technologie momenteel al aanwezen, dat we 1 grote centrale computer hebben in het grondgebied, vernederland! en iedereen kan daar ideeën invoeren voor, bv, het bouwen van een nieuwe brug.

Het centrale computersysteem is ingesteld om, laten we zeggen, 30% van de totale aantal inwoners van het bepaalde land (in dit geval vernederland) goed te keuren als…... geaccepteerd!

De stappen zijn dan als volgt!
1) het idee wordt ge-oppert! (i.e. Brug)
2) goedkeuring voor het bouwen, of niet! Dit kan vanuit huis, via PC, ge-link aan centrale systeem! ......zo Ja?
3) Team van de BESTE bouwers wordt geselecteerd!
4) Project (brug) wordt uitgevoerd, en na het complimenteren van het project, team wordt ontbonden!
5) NEXT idee!


Ik had zelf even wat anders bedacht: we moeten eerst maar eens even een echte dictatuur hebben. Dit voor een periode van drie jaar.

Met als doel: eerst alle LEUGENS uit dit systeem halen, alle corruptie eruit, alle ANGST, alle dubbele agenda’s, de banken weer even terugzetten waar ze horen,  als ONDERDEEL van de economie en niet boven alle partijen uit, alle too-big-to-fails eruit, enzovoorts.
Alle niet democratische wetten terugdraaien, of op zijn minst niet het braafste jongetje van de klas willen zijn.

Daarbij de her-geschreven geschiedenis boeken weer her-her-schrijven zodat de geschiedenis is zoals ie echt was. Om maar eens iets te noemen: ik denk dat een hele hoop mensen anders tegen amerikanen aankijken als ze zouden weten dat ze eerst Hitler hebben gefinancierd.
In onze geschiedenis boeken staat alleen dat ze ons hebben bevrijd.

Ik verwacht dat mensen een tijdje nodig hebben om te wennen aan de nieuwe -oude waarheid.

De dictator zal gebruik maken van echte wetenschappers, vrijdenkers, of anarchisten als u wilt om te werken aan een beter systeem. Dat KAN een monetair systeem zijn, maar dan wel een waar falen, fraude, bedrog, moord, doodslag, verdienen-aan-ellende en dubbele agenda’s NIET wordt beloond.

Tevens komt er een ministerie van wetenschap en innovatie.
En van voorlichting.
Maar dan echt.
Niks geen crisisdenken, maar innovatie en oplossingsgericht.
Geen denken vanuit angst, imperialisme, kolonialsisme, oligarchie, maar vanuit kennis, vrijheid en wetenschap.
En als daar toevallig (veel) geld/schelpen/veren/goud mee verdient wordt: geen probleem.

De gaskraan in Slochteren gaat voor deze periode even extra open om dit feestje te betalen. Zo snel mogelijk af van staatschulden aan imperialisten. Stopzetten van miljarden kostende-waanzin projecten/emissie rechten/handel die verband houden met man-made CO2.

Nou ja, en en en…


En dat gaat werken via een dictatuur denk je? Het is de arrogantie te denken dat je het beter weet dan een ander waardoor je in staat bent zo te handelen. Ach en het is maar voor 3 jaar immers, toch? Wij moeten maar even doorbijten terwijl jij voor ons bepaald wat wel en niet acceptabele kennis en informatie is om onder het volk te verspreiden. Je moet altijd oppassen met goede bedoelingen.

ik ben hier nieuw trouwens cheese informatieve site.

Ik denk dat er weinig of niets mis is met een democratisch systeem. Ik denk eigenlijk dat je niet echt een andere keuze hebt als je alles echt eerlijk wil laten verlopen. Dan gaat het niet alleen om wat jij vindt dat er moet gebeuren. Maar om wat iedereen vindt. Dan zou het weleens kunnen zijn dat er mensen hun zin niet krijgen. Maar als de overheid al minder bemoeizuchtig zou zijn dan zouden er al veel minder problemen en onenigheid zijn dan nu het geval is. Dan kan je gewoon je eigen zin doen zonder een ander tot last te zijn. Maar samenwerking en compromissen sluiten ontkom je niet aan als je een eerlijke samenleving wil opbouwen waarbij niemand wordt buitengesloten.

Het zijn de huidige leiders die misbruik maken van het systeem en alle chaos en onenigheid zelf creeeren terwijl ze naar hun eigen geheime doelen toewerken en niemand ze in de weg zit. Ten eerste mensen zoveel mogelijk hetzelfde te laten denken door de informatiestroom aan te passen. Dan vervolgens ze masaal opzetten tegenover iedereen die anders is. Dan krijg je van die leuke uitspraken dus zoals “mijn soort mensen” etc. Een gevoel wat nu aleen maar sterker is rond alle patriotische voetbal waanzin.

Vind jij voetbal niet eens leuk dan joh? is er mis met jou dan? neem nog een biertje knul. Misschien word je dan wat ‘gezelliger’, ook zo’n typisch leeg nederlands woord voor gedachteloos. Gezellig met oogkleppen op RTL Boulevard kijken. Gezellig elk belangrijk onderwerp vermijden en je gezellig op onzin dingen gaan richten. Gezellig en gezamelijk je frustraties uiten op een kleine groep minderheden. Gezellig naar de stembus. Lekker gezellig op z’n boereNederlands!

Ik ben zelf blank en nederlander enzo. jeweetwel. lang, blond, blauwe ogen, arisch stereotype SS model. Maar ik geloof in de Koran(monotheisme). Wat ik er allemaal precies aan geloof enzo dat hou ik verder maar even voor mezelf. maar moet kunnen, vind ik. Er zijn alleen schijnbaar steeds meer mensen die dit niet vinden en zelfs praten over boekverbrandingen. Ik word snel vergeleken met soenieten en fundamentalisten enzo. Maar die mensen moeten toch ook niks van me hebben omdat ik het totaal niet met hen eens ben.

Mijn interpretaties zijn allemaal heel anders. Meer anarchistisch als ik dit artikel zo lees. Ik zou m’n draai veel beter kunnen vinden in zo’n maatschappij dan de huidige. Ik voel me vandaag de dag helemaal niet veilig meer in m’n zoektocht naar waarheid en gerechtigheid. Ook had ik vroeger heel veel vrienden maar nu leef ik maar een eenzaam kluizenaars leventje. Sinds ik achter het hele NWO zooitje gekomen ben moet er al helemaal niemand meer iets van me weten. Het ‘gezellig’ praten over koetjes en kalfjes om de vrede maar te bewaren wordt ik op het laatst ook zo zat. Het gaat gewoon allemaal nergens over.

De uitspraken van Limbobimbo komen mij maar al te bekend voor. Over je eigen mensen en je eigen gebruiken enzo. Maar Nederlanders hebben eigenlijk helemaal geen cultuur. Ik zie niemand op klompen lopen en boerenkool eten ofzo. Nederland is juist multicultureel en als je dat niet eens ziet dan wil je het gewoon niet zien. Opgeruimd staat netjes. Uit het oog, uit het hart. Ondertussen ben je gewoon bang voor wat je niet kent.

Maargoed raspberry moest ik even kwijt. Ik ben verder niet van plan me hier al te vaak over al te veel dingen uit te laten. Merk dat m’n pc vaak al vreemd doet als ik op dit soort sites rondhang.


Leven doe ik liever tussen mijn eigen soort mensen en met de daarbij horende gebruiken die mij aan staan.

[voorbeeldfunctie]
Ja ik ook!
Al die vuile bovensloters die in ons mooie Brabant komen wonen en dan gaan klagen als ze soms een beetje natuur ruiken.
En ze weigeren gewoon zichzelf aan te passen, je voordeur gebruiken dat doe je alleen als je pas getrouwd of overleden bent en anders dan staat er een grote bloempot voor en gebruik je de achterdeur.
Maar deze figuren niet, gewoon de hele dag door die voordeur, en dan nog verwachten dat wij hetzelfde doen ook..

Ze spreken ook gewoon nog dat achterlijke taaltje van ze en overal zie je van die ajax en feyenoord sjaaltjes in hun auto’s.

Ook is het algemeen bekend dat het allemaal criminelen zijn, de cijfers laten overduidelijk zien dat de meeste criminaliteit plaatsvind in de randstad.


En dan zwijg ik maar over die immigranten die vanuit het naastgelegen dorp in onze “stad” komen wonen, daat zitten gvd gewoon protestanten bij man! en ze pikken onze katholieke woningen in!!
[/voorbeeldfunctie]


@ Robertus

Welkom grin


@ Uitgeburgerd II,

Je trapt in een bekende valkuil. Het is de menselijke neiging om ieder probleem op te lossen door het onder controle te krijgen. Die verzameling van onder controle gekregen problemen, vormt de macht van de onderdrukker, en die macht zorgt juist voor de problemen.

Nog meer controle is dan niet de oplossing. Het is dan juist het loslaten van die hang naar controle die de boel weer kan normaliseren.

@ Limbo,

Jouw eigen soort mensen bestaat niet. Mensen zijn niet van jou. Soorten mensen bestaan ook niet. Verschillende mensen wel: dat zijn we allemaal. Het bundelen van bepaalde overeenkomsten en die bundeling benoemen als ‘soort’ is precies waar jij je aan ergert, getuige je afkeer van bepaalde groepen. Je schaart jezelf onder een ‘soort’ omdat anderen dat ook doen. Daarmee laat je jezelf beperken als reactie op diezelfde groepen en doe je jezelf tekort.


@ erwin
Aan dat idee denk ik ook al maanden,
misschien moeten we het samen een keertje uitwerken =)?


@Sasquatch

Dankjewel grin Weert is trouwens als ik het goed heb de meest criminele stad van nederland. Maarja ik ben er nu al een aantal keren geweest en merk er niks van! Ik wou eigenlijk in het openluchtmusem blijven wonen daar.


@ Robertus

Van harte welkom! Weer eens een andere kijk op zaken, iets waar ik alleen maar heel erg enthousiast van kan worden. Ben het ook helemaal eens wat betreft je uitspraak over het geen cultuur hebben van Vernederland. Volledig de waarheid. En tolerantie, dat is ook zoiets waar de Vernederlander zich om roemt. Is alleen geen tolerantie maar totale desinteresse en lamlendigheid. Maarja, het is maar hoe je het noemt, niet? wink Totaal de weg kwijt, die bevolking hiero wink

Nogmaals, wees welkom en ik zal duimen dat je pc niet raar gaat doen zodra je van die staatsgevaarlijke websites als deze onder ogen krijgt wink


‘En zouden we nu echt een stelletje technologische nitwits nodig gehad moeten hebben om dit initiatief te financieren? Ik denk zelf van niet.’

Vertel dan eens hoe het internet volgens jou wel was ontstaan.

‘jij probeert naar mijn mening anarchie binnen onze vorm van democratie te projecteren, net zoals veel libertariërs dat doen. Dat gaat natuurlijk nergens over.’

Volgens mij doe jij precies hetzelfde. Jij denkt dat de hele wereld wel zal blijven draaien als je alles loslaat. Ik heb daar zo mijn twijfels over.

‘Je zit duidelijk vast binnen je ‘denkkader’ kerel..’

Hoe zit het eigenlijk met jouw denkkader, Pa Ranoia? Zegt die naam al niet genoeg? Het denkkader ‘paranoia’. Lijkt me iets heel engs.


Verhelderend Anarchiel, oh zo geprezen aanvoerder van de club! Onvrijwillig gekozen leider die je bent, het is toch niet mijn keus om hier op deze site te zitten lezen wie heeft er bepaalt dat jij de topman bent hier eigenlijk? 

Hij is door God gekozen!  smile


@ Josch

A: “Hee, kijk, wat handig, met een kabeltje kunnen we twee computers aan mekaar vast maken en dan kunnen ze met elkaar praten”

B: “Goh, wat handig, moet je je eens voorstellen als we dat op groter vlak zouden gaan doen”

A: “Weet je wat, laten we onze lokale gemeenschap vragen om mee te werken aan zo’n netwerk, vinden ze vast verdomde handig”

B: “Lijkt me een goed idee. En als andere gemeenschappen om ons heen dan ook enthousiast van ons idee worden, dan nemen ze het misschien wel over en kunnen wij het netwerk gezamenlijk vergroten!”

En zo ontstond het internet in een maatschappij die haar fundamenten niet in geweld en dwang heeft. Zo simpel kan het zijn, je moet het alleen wel willen en kunnen zien. En dat gaat Josch in ieder geval waarschijnlijk nog wel wat tijd kosten, dat is mij wel duidelijk. Je kent trouwens het BBS-tijdperk (Bulletin Board System) dat vooraf ging aan internet waarin ik samen met nog een paar duizend Nederlanders eigen zogeheten Bulletin Board runde waarop andere mensen dan met een telefoonlijn konden inbellen? Je schat de niet door overheden mishandelde mens echt veel te laag in, beste Josch. Laat die wekker eens lekker rinkelen, mijn beste.

Owja, ik projecteer volgens mij helemaal niets, aangezien ik in bovenstaand artikel slechts een situatie schets die helemaal niet bestaat maar die ik zelf wenselijk acht. Jij trekt er “real life” voorbeelden bij die gebaseerd zijn op de standaard aangeleerde visie over hoe anarchie nooit zal werken. Dat is volgens mij een stuk meer projectie. Maar ja, meningen, meningen en nog eens meningen smile

Succes op je zoektocht!


@ Josch,

Hoe zit het eigenlijk met jouw denkkader, Pa Ranoia? Zegt die naam al niet genoeg? Het denkkader ‘paranoia’. Lijkt me iets heel engs.

Ben al weer wat jaartjes ‘out-of-the-box’..
(denk)kadertjes heb ik dan ook geen last van..

En ik weet niet of het je is ontgaan maar er zit dus echt een SPATIE tussen Pa en Ranoia.. 

Vriendelijke groeten en een mooi weekend,

Pa   cool smile


En tolerantie, dat is ook zoiets waar de Vernederlander zich om roemt. Is alleen geen tolerantie maar totale desinteresse en lamlendigheid. Maarja, het is maar hoe je het noemt, niet? wink Totaal de weg kwijt, die bevolking hiero wink

Hear hear     LOL


@ Anarchiel

dankje smile

Het gebruik van het woord tolerantie geeft eigenlijk al aan dat je het tolereert en niet accepteert. Dat is eigenlijk best menselijk en begrijpelijk. Er zijn genoeg dingen die anderen doen en zeggen wat me af en toe de keel uithangt. Maar ik zal moeten respecteren dat ze daarvoor kiezen. Accepteren dat mensen anders zijn dan jouw is best te doen. Maar zo lang je het niet respecteert kan die acceptatie zo omslaan uit irritatie. Het zijn allemaal ego kwesties.

Ik vind het woord vernederland trouwens wel vernederend hoor cool smirk ik verlaag me niet tot dat niveau

m’n pc doet het nog… overigens raspberry


Eigenlijk willen we allemaal hetzelfde. Toch?
We willen iedere dag te eten, een dak boven ons hoofd, samen zijn met je vrienden en in vrede leven.
Alleen de weg om het zover te komen verschilt nogal.
Sommigen kunnen het alleen onder dwang van anderen afpakken, zodat ze zelf minder hoeven te doen, maar de ander harder moet werken.
Maar ik denk dat de hele samenleving over langere tijd zelfregulerend is.
Dan zullen we zien dat het huidige systeem waarin we leven niet houdbaar is.


@ Michel, ik geloof niet in god. Ik geloof als reine vertrouweling van de heer, in troep die in elk geval door anderen dan god is opgesteld. Zonder blikken of blozen heb ik ze het zelf vaak zien verdraaien. Ik zal wel consequent zijn. Als jij zegt dat Anarchiel is gekozen door god zal ik dit klakkeloos accepten van mij hoor je niks meer. Behalve dan dat het wellicht wenselijk is om alles van wetenschap, databepalingen en archeologische kennis van voor -10.000 te vernietigen. De aarde is niet ouder dames en heren. Ohja en vergeet niet die benoeming van Anarchiel een plaats te geven in het zoveelste testament dan kan er geen twijfel meer over bestaan.

@ Robertus, vriendelijk hallo! Misselijkmakend is het als je naasten de minder prettige waarheid niet willen horen of accepteren, praat nou toch gezellig mee over welke kleur auto, wat lekkere wijven zijn en wie het snelst moet kotsen in de groep. Dat zijn belangrijke dingen in het leven.  sick 

Ik ken het, maar ons soort mensen groeit snel daar ben ik van overtuigd. Ik heb een Master in het depressief maken van vrienden die het wel willen horen, misstand hier, misstand daar, problemen, onrecht, oneerlijkheid, verloren verbondenheid. Zolang dit doorgaat en verergert komen er alleen maar meer van ons.


@ allen..

Kan u dit boek van harte aanraden..

9020240161.jpg


@ Anarchiel:

ontopic, is er wat jou betreft een verschil tussen anarchie en anarchisme.
Ik zie anarchisme meer als de “beschaafde” stroming van vrijdenkenden en anarchie als een staat van wetteloosheid. Maar dat is slechts mijn programmering.

Overigens vind ik het nogal meevallen met het overheidsgeweld in Nederland.
Hier in Chiapas (Mex.) is laatst een compleet dorp met bulldozers ontruimd door de overheid. Waarom? Geen idee, ik heb me er niet zo in verdiept.
Een tijd geleden is ook door paramilitairen (waarvan je er de donder op kan zeggen dat ze banden met de overheid hebben) in Oaxaca een groep mensen in een hulpconvooi (klinkt bekend?) doodgeschoten.

Ok, demonstreren wordt voor links tegenwoordig steeds moeilijker gemaakt. En als je alla “everything is ok” de politie gaat filmen kun je ook een snel een knuppel of in ieder geval ruwe behandeling verwachten.
Maar het blijft mijns inziens nog steeds wel “leuk” om het aan te kaarten. Politieknuppel moet je er een beetje voor over hebben. Een nacht in de cel (terwijl je onschuldig bent) is ook niet verschrikkelijk ofzo.


@ stijn

Ik doe m’n best maar het wil gewoon niet meer zo als eerst raspberry je hebt wel wat met die lekkere w.. ehm vrouwen, daar niet van. Het is motivatie genoeg.


@ Z!no

Voor mij is anarchie gewoon de letterlijke betekenis, dus “zonder heerser”. Maar dat lijkt voor jou dus inderdaad anarchisme te zijn smile Al die labels ook altijd wink

Geweld is en blijft naar mijn mening geweld, of het nou overduidelijk gepleegd wordt of dat er een continue onderhuidse dreiging van gewelddadige bestraffing is. En het is daarbij natuurlijk ook nog eens erg makkelijk over het hoofd te zien wat onze overheid voor geweld pleegt in het buitenland en daarmee voor mij bewijst nog veel ernstiger doorgeslagen te zijn door niet alleen eigen burgers, maar ook die op andere plekken leven, te gaan onderdrukken.

Trouwens, dreigen met geweld zoals bij ons gangbaar is, is volgens mij zo mogelijk nog destructiever dan daadwerkelijk geweld aangezien het mensen in een permanente staat van angst (en dus continue stress) brengt, iets waar georganiseerde religie ook zo bedreven in is.

Het is wederom een kwestie van perceptie. Ik blijf in ieder geval bij de stelling dat overheden bestaan bij de gratie van geweld. Mocht je het daar niet mee eens zijn, dan hoor ik dat graag smile


@ Chiel,

ok, point taken. Maar wat wij nog kunnen doen is ons even over die angst heen zetten en de lieve politie Mensen ervan overtuigen dat geweld tegen burgers niet ok is. Want het blijven uiteindelijk toch echt wel mensen.

Daarvoor zul je misschien wel even wat rake klapjes moeten accepteren.

Kijk anders onderstaand, zeer inspirerende boodschap van Mahatma Gandhi


http://www.youtube.com/watch?v=PdAZa2kgV-U&&hl=nl&fs=1"> http://www.youtube.com/watch?v=PdAZa2kgV-U&&hl=nl&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344">

En meer over hem (incl. lange docu) hier:

http://wacholland.org/nl/boeken/mahatma-gandhi

Heeft iemand hier al een vingerafdruk in zijn paspoort? Heeft iemand hem al geweigerd? Wordt er tijdens de vrijheidsparades wel eens om legitimatie gevraagd?

Vergeet niet lief te hebben


PS Chiel kun je ff helpen met die youtube embedden? edit mn post maar als je wilt

@ Z!no

Heeft iemand hier al een vingerafdruk in zijn paspoort? Heeft iemand hem al geweigerd? Wordt er tijdens de vrijheidsparades wel eens om legitimatie gevraagd?

Ik heb m’n paspoort niet ‘verlengd’. Telt dat ook?  wink


“Anarchie” betekend “zonder heerser”. Maar heerschappij kan in principe volledig vrijwillig, van ieder die voortaan overheerst wordt, verkregen zijn. In de praktijk zal dit in een individualistische maatschappij niet of vrijwel niet gebeuren, maar het is het principe dat er toe doet. Als u een label op uzelf wenst te plakken (in mijn ervaring werkt dit zeer averecht tot consensus als doel) is “anarchist” voor u, Anarchiel, volgens mij niet adequaat.


@ @yourservice

Thanks   grin  raspberry

@ yohtani

zeker! Ben ik ook voorplan, gelukkig pas in 2014.


@ LvM

In het stuk spreek ik over leiders en over heersers. Wat heerschappij voor u is, is leiden voor mij. Zoals ik heb gepoogd aan te geven, vind ik heersen impliceren dat er geweld en dwang aan te pas komt, en is dat bij leiden niet het geval, aangezien dat een vrijwillige keuze betreft. Kortom, volgens mij hebben we het over hetzelfde en is het door mij verkozen geuzenlabel volgens mij prima op haar plaats.


heb al 2 jaar geen geldig paspoort vanwege de nieuwe biometri foto en de vingerafdrukken ben ik op tegen zit wel een nadeel aan kan geen nieuwe bankpas meer krijgen maarjah shit dan doe ik het wel zonder geld toch? simpel zat


“..De natuur is een ultiem voorbeeld van hoe anarchie werkt: geen heersers die met geweld opleggen hoe en een ander dient te verlopen maar een proces dat zichzelf vormgeeft en daarbij zelf in harmonie met alles om zich heen eigen regels en afspraken schept.”

Nice! Ik denk dat een anarchistische samenleving pas kan of zal ontstaan als egoïsme en zelfzuchtigheid plaats maken voor onbaatzuchtigheid. Zolang deze zaken overheersen zullen er altijd mensen zijn die hoe dan ook op de een of andere wijze de macht naar zich toe weten te trekken, vasthouden en uitbuiten ten koste van anderen. Uiteindelijk wordt niemand er gelukkiger van en ik begrijp niet dat men dat niet ziet of als men het ziet er genoegen mee neemt van ‘ach ja.. dat weet je heh!’ zich omdraait en doelloos verder gaat.
Een dictator slaat je in het gezicht en verteld direct waar het op staat: onderdrukking. Bij ons e.a. westerse landen sluipt het er net zo in maar dan als een geest dodend en gek makend virus maar zolang we blijven denken dat NOG meer regeltjes uitkomst bieden sja…

Als dit zo zou werken hoe kan het dan dat almeer mensen hun gezin afslachten uit wanhoop, scholen in rennen inhakkend op kinderen en kinderen zich al doodzuipen op hun 12de (ja er zijn al kliniken voor en in west-nederland heeft 1 op de 6 kinderen zelfmoord gedachten!).
Het enige waar deze maatschappij heen gaat is verderf mits het radicaal een ommezwaai gaat krijgen.

Gr Camille


ps ik zie het deels als het laatste woord en dit ivm de moedeloosheid dat onstaat uit discussieren. het laatste woord betekend niet dat een ander hier niet anders over mag denken of iets anders mag zeggen maar dat hij of zij er uiteindelijk toch op terug komt omdat dit de enige weg zal blijken te zijn.
ik zie deels de anarchistische denkwijze als hoe een neutrale maatschappij in elkaar zou kunnen steken en ‘neutraal’ is ook in mijn ogen iets natuurlijks; hoe iets vorm krijgt als je de natuurlijke weg volgt want dan voegt alles vanzelfsprekend beter.
velen zijn ongelukkig omdat ze kiezen voor de weg met de meeste weerstand: die van hebzucht.
discussieren over deze bovenliggende zaken is dus eigenlijk nutteloos omdat elk mens wel voelt dat het in zijn geheel niet klopt (dat blijkt uit dagelijkse feiten helaas…)


Anarchiel,

Als anarchie zo fantastisch als jij denkt, waarom is het er dan nog niet?????????

Als je nu zegt dat dat komt omdat er ‘slechte mensen’ (‘de elite’ of iets in die trant) zijn die de macht hebben gegrepen dan ben ik zeer benieuwd waarom die mensen er in een anarchie niet zouden zijn en/of waarom ze dan niet de macht zouden grijpen.

Zoals je zegt is de natuur anarchie. Daar komen we vandaan. In die zin hebben we het dus al getest, maar blijkbaar heeft het gefaald.

Waarom er dan zo hoopvol over zijn????


@Anarchiel

Verder zit er een ogenschijnlijke tegenstelling in je stuk.

Je stelt dat anarchisme tegen geweld is, want dat is heersen.

En je stelt dat de natuur anarchie is en dat het daarom bewezen werkt.

Toch komt in de natuur geweld voor, en niet zo’n beetje ook.

Is het dan niet juist onderdeel van anarchie?


@ _Martijn_

Anarchie is er in onze samenleving niet omdat er een groepje mensen is die altijd de mogelijkheid heeft gehad de rest te onderdrukken. Met de komst van onze huidige technologische communicatie maatschappij, ligt dat heel anders. En de naarlingen hebben nu de macht omdat wij ze die als onwetende en naïeve burger altijd braaf gegeven hebben. Dat we dat altijd gedaan hebben wil niet zeggen dat we dat altijd zullen blijven doen. Het gebeurt bij onze diersoort inderdaad niet vaak, maar zo eens in de zoveel tijd is er wel degelijk sprake van voortschrijdend inzicht. Ik duim dus flink.

Wat geweld betreft, ik deel jouw definitie van geweld niet. Jij ziet het elkaar doden van levende wezens blijkbaar sowieso als geweld terwijl dat wat mij betreft simpelweg overleven/eten is. Het geweld waar ik op doel heeft daar helemaal geen zak mee te maken en het spijt me dat je dat ontgaan is. Dieren maken elkaar niet dood om elkaars geld te pikken of omdat ze bijvoorbeeld niet elkaars kijk op de wereld delen, dat is puur aan onze soort “voorbehouden”.

Anarchie is zelf verantwoordelijkheid voor je leven nemen en geen behoefte aan dwangmatige besturing van bovenaf hebben, zoals ik in bovenstaand stuk talloze keren heb aangegeven. Waarom je daar per se je eigen fixatie op het aanrichten van geweld en fatalistische kijk op de wereld op moet projecteren, ontgaat mij daarom. Volgens mij zit je nog iets te diep in de gedachtegang van hoe het er in onze huidige zwaar verziekte en verkrachte samenleving op dit moment aan toe gaat en kun je je daarom wat moeilijk inleven in mogelijke andere situaties. Is natuurlijk geen enkel probleem, maar het communiceert wel wat moeilijk.


@Anarchiel

Geweld onder dieren draait misschien meer om overleven dan bij de mens, maar met honderden hongerdoden per dag zou ik overleven niet zomaar afschrijven als motivatie.

Los daarvan kan je je afvragen of dat geweld niet gewoon onderdeel van de menselijke natuur is. Feit is in elk geval dat het al sinds het begin van de geschiedenis bij ons is geweest.

Als anarchie enkel werkt op basis van afschaffing van geweld kan je denk ik niet ontkennen dat het - gezien de geschiedenis - eerder een ideologie dan een praktisch haalbaar systeem is.

Ik ben overigens wel benieuwd hoe we in een anarchistische omgeving geweld op vrijwillige basis zouden kunnen uitbannen er van uit gaande dat er altijd mensen zijn die naar geweld zullen grijpen.

Tot slot vind ik het wat apart dat jij uit mijn korte tekst hier fixatie op geweld en een fatalistische kijk weet te distantiëren. Het staat je allemaal vrij, maar jij begon met kritiek op het huidige systeem en nou heb ik hier de negatieve kijk op zaken?


Als twee of meer sterren tegen elkaar knallen, is dat dan geweld of natuurlijke evolutie?

Lastig. Het lijkt me zowel geweld als natuurlijk.

Wat wil je daar mee zeggen?


Ik blijf het een wat gekunstelde houding vinden om een paar mensen de schuld te geven van alles.

Dat werd vroeger met god ook geprobeerd. Jij een ongeneselijke ziekte? Gods wil. Kind overleden? Gods wil.

Nu komen we bij alle ellende aan met ‘de elite’ die alles doet om je het leven zuur te maken.

Toch gooit iedereen elke dag vrolijk zijn auto vol. We draaien allemaal mee in het systeem en het aanpakken van een kleine groep mensen maakt dat systeem geen haar beter. Mensen zullen immers dezelfde behoeften blijven hebben.

Of geloof je nou werkelijk dat die behoeftes ook door die kleine groep (‘de elite’???) gestuurd worden en dat we allemaal in een eco-plaggenhut gaan wonen als we van die lui af zijn?

Geloof wat je wil als dat je helpt, het lijkt mij geen realistische kijk.


-edit dan zal de natuur er voor zorgen dat de balans weer hersteld word.

Daar maak je het mij te lastig.

Wie ben jij in godsnaam(!) om te bepalen wat wel en geen balans is?

De natuur fluctueert immers, kijk naar de seizoenen.

Zowel in zomer en winter is er toch balans?

Misschien is de natuur nu prima in balans. Zelfs met alles wat wij vervuiling noemen. Komt er na ons gewoon weer een nieuwe fase. Daar heeft de natuur tot nu toe volgens mij nog nooit moeilijk over gedaan al die keren dat er soorten uitstierven.


@ _Martijn)

Die hongerdoden zijn wat mij betreft op dit moment juist een gevolg van het systeem dat we op dit moment onze strot in geduwd krijgen en zouden bij een eerlijker systeem - bijvoorbeeld een anarchistische globale samenleving - een aanzienlijk stuk minder snel optreden. Zoals ik al eerder zei, jij projecteert naar mijn mening de huidige verziekte staat van de mensheid op een nog niet eerder ervaren samenlevingsvorm. En daar kan ik heel weinig mee.

Geweld is zeker een feit, maar intelligentie ook. Als we als soort beslissen dat intelligentie datgene is waar wij onszelf om roemen, waarom gebruiken we die intelligentie dan niet om zoiets minderwaardigs als geweld te voorkomen? Dat is in ieder geval een van mijn beweegredenen achter het streven naar een anarchistische samenleving. Het is slechts een kwestie van een keuze maken. Maar helaas ligt de focus in onze samenleving juist wel op het maken van de gewelddadige keuze. Allemaal het gevolg van opvoeding, indoctrinatie, situatie en conditionering. Allemaal tussen onze oren. Basale overlevingspatronen (“verdedig jezelf tegen een beer”) die in de hardware ingebakken zitten daargelaten, de rest is allemaal een kwestie van doelbewust kiezen en dus niet meer dan een zelfgeschapen gedachtenproces.

Geschiedenis biedt geen garanties voor de toekomst. Zeg ik het zo dan duidelijk genoeg?

Afsluitend: dit artikel handelt over anarchie en ik probeer erin misvattingen omtrent het fenomeen weg te nemen, op een volgens mij positief ingestoken manier. Dat ik ons verziekte systeem daar helaas bij moet gebruiken als maatstaf, daar kan ik verdomd weinig aan doen. Behalve dit soort artikelen schrijven natuurlijk wink


@ _Martijn_

Kijk even naar wie de touwtjes in handen hebben en met hoeveel die mensen zijn. Dat zijn er op een wereldbevolking echt heel erg weinig. Zo dan?

Associaties leggen met godsdienst is wat mij betreft een beetje kansloos en raakt kant noch wal, maar als je je geroepen voelt om dat facet van menselijk falen er bij te trekken, ga je gang. Ik kan er weer weinig mee.

Behoeftes worden vaak kunstmatig en door enkelingen gecreëerd ja, dat was je nog niet duidelijk? Wel eens van Freud en vooral zijn neefje Bernays gehoord?


Zoals ik al eerder zei, jij projecteert naar mijn mening de huidige verziekte staat van de mensheid op een nog niet eerder ervaren samenlevingsvorm. En daar kan ik heel weinig mee.

Ik stelde dat geweld sinds de geschiedenis onderdeel van onze maatschappij is geweest, net als diefstal.

Als je een vliegtuig zou willen ontwerpen zou ik hetzelfde zeggen over de zwaartekracht.

Jij kiest er dan voor om te geloven in vliegen op gedachten, of iets anders en kan heel weinig met mijn opmerkingen over de zwaartekracht.

Prima, blijf vooral geloven, wie weet blijk je ooit gelijk te hebben.

Ik kan wat dat betreft niets uitsluiten, maar het lijkt me erg onwaarschijnlijk.

Ik ga daarom liever voor een systeem (een vliegtuig) dat de zwaartekracht (geweld, diefstal etc.) de baas kan.

En net als de zwaartekracht denk ik dat die zaken in ieder mens zitten. Net zoals de zwaartekracht op ieder voorwerp werkt.

Ik geloof niet in ‘de elite’ die behoeftes bij mensen oplegt en ze aanzet tot verwerpelijk gedrag, net zoals ik het niet waarschijnlijk vind dat God steeds de testvliegtuigen laat neerstorten.

En Freud en Bernays… Wel eens een geschiedenisboek gelezen, Anarchiel, om maar eens een wedervraag te stellen?

Hebzucht, consumptie en dat soort zaken meer waren er al duizenden jaren voordat Bernays hier kwam.

Hij heeft een aantal dingen slim ingezien en uitgewerkt, maar om hem nou te gaan beschuldigen van eigenschappen die al duizenden jaren in mensen zitten vertoont voor mij overeenkomsten met religie.

Je gaat immers voorbij aan de werkelijkheid.

Ik vind het mooi dat je zaken positief benaderd, en durft te dromen.

Maar ik denk dat er pas wat concreets uit gaat komen als je ook de realiteit mee neemt.

Dat er een ander besturingssysteem zou moeten komen ben ik trouwens met je eens, en dat bepaalde mensen te machtig zijn ook.

Maar de oplossingen die jij in anarchisme ziet deel ik niet vanwege het gebrek aan realisme (onderkenning van de zwaartekracht in mensen).

Ik heb misschien liever het huidige systeem met ‘de elite’ dan jouw systeem dat de geschiedenis en menselijke natuur niet lijkt te willen onderkennen.

En voor de duidelijkheid: omdat ik stel dat geweld en hebzucht in de mens zitten stel ik niet automatisch dat er geen sprake van liefde en andere zaken kan zijn.

Maar een maatschappelijk systeem moet al die aspecten onderkennen en er voor zorgen dat de negatieve niet de overhand krijgen over de positieve. Net zoals een vliegtuig de zwaartekracht weet te verslaan.

En dat doe je niet door de zwaartekracht aan god of de elite toe te schrijven en vervolgens die elite te elimineren. Je kan de zwaartekracht niet uitzetten, je moet hem buiten je systeem houden.

Anarchisme lijkt dat niet te doen, maar streept hem liever weg alsof hij niet bestaat.


Ik pleit bijvoorbeeld voor alternatieve energie. Maar hoe gek, dat zijn dan wel die elitaire figuren, met hun oliebelangen die dat voor mij onmogelijk hebben gemaakt.

Ik blijf er bij dat de elite-religie deels het afschuiven van verantwoordelijkheid is.

Ik pleit bijvoorbeeld voor wereldvrede dmv een vinkje op het internet, maar zo lang de elite dat niet wil leveren besteel ik maar gewoon mijn buren en martel ik huisdieren.

Misschien een beetje flauw, maar volgens mij dragen we simpelweg allemaal bij aan de situatie waar we nu in zitten.

Dat er een aantal zaken niet zijn (zoals eeuwig leven waar je ook voor zou kunnen pleiten) komt niet per se door de elite, maar heeft wellicht veel meer met natuurlijke grenzen te maken.


@ _Martijn_

Mijn laatste poging: geweld is niet meer dan een gedachtenproces dat heel goed gedijt in maatschappijen die onderhevig zijn overheersing en dwang zoals bij ons het geval is. Als jij geweld als universele basiseigenschap voor de mens wilt typeren, prima. Ik geloof daar niet in. Maar prent jezelf vooral wel heel hard in dat dat het geval is en - voila - het zal zo zijn. De “kracht” van ons verstand.

Over geschiedenisboeken gesproken: wel eens gekeken naar wie die de afgelopen eeuwen voornamelijk geschreven hebben?


Ja, de kracht van geloven. Als we maar hard genoeg geloven dat mensen van nature geweldloos zijn en anarchie goed is dan gebeurt dat vanzelf…

Ik vind het lastig daarin mee te gaan.

Geweld zien we bij apen en bij mensen wereldwijd. Liefde ook.

En natuurlijk kunnen we geloven dat ‘de elite’ doelbewust geweld in al onze geschiedenisboeken (inclusief de bijbel en de koran) hebben geschreven, al dan niet samen met Bernays, maar het lijkt me niet de meest waarschijnlijke uitleg.

Als jij graag anders wil geloven (want dat is het) dan kan ik niet anders dan je succes wensen met het vanzelf uitkomen van dat geloof zoals je hierboven beschrijft.


@_Martijn_

Ik heb de discussie gevolgd en ik wil je op een punt verbeteren:
je stelt dat hebzucht en consumptie al eeuwen in de mens zitten. Dit is een onwaarheid. Hebzucht is een van de klassieke zeven zonden, die is inderdaad al eeuwen bij ons. Maar voor consumptie is een brede middenklasse nodig, die bestaat immers pas sinds de 20ste eeuw.
Waar Bernays achter kwam is dat je behoeften kan creëren en zo mensen dingen kan laten kopen die ze niet nodig hebben. Hieruit is “consumptie” ontstaan.

Wat ik met je deel is dat ook ik er niet van overtuigd ben dat anarchisme zonder meer zal werken als systeem. Uiteraard is het theoretisch wel het meest ideale.
Als je geintereseerd bent in hoe het allemaal in de praktijk zou (kunnen) lopen en je hebt even de tijd, zou je de (audio)boeken van Stefan Molineux er eens op na kunnen slaan.
Deze man weet op een heldere manier de (praktische) zaken omtrent anarchisme duidelijk te maken. Hopelijk verrijk je jezelf ermee!

http://www.freedomainradio.com

Hij heeft ook interessante lezingen op internet geplaatst.


Hebzucht is een van de klassieke zeven zonden, die is inderdaad al eeuwen bij ons. Maar voor consumptie is een brede middenklasse nodig, die bestaat immers pas sinds de 20ste eeuw. Waar Bernays achter kwam is dat je behoeften kan creëren en zo mensen dingen kan laten kopen die ze niet nodig hebben. Hieruit is “consumptie” ontstaan.

Eten is ook consumptie. Maar het klopt dat Bernays bezig was met het beïnvloeden van behoeften van mensen. Dat doen verkopers op de markt overigens ook hoor, en die deden dat al lang voor Bernays, maar minder geavanceerd, zoals veel toen minder geavanceerd was.

Ik stel niet dat alles wat we nu gebruiken/consumeren nodig is, maar tegelijkertijd denk ik dat ook niet gemakkelijk is om een grens te trekken tussen wat noodzakelijke en wat welvaartsconsumptie zou zijn (of iets in die trant).

Anarchisme lijkt volgens mij veel op liberalisme. Beide doen een aantal aannemen die wat mij betreft door de geschiedenis ontkracht worden.

In de praktijk wordt liberalisme volgens mij ook altijd overgenomen door andere invloeden. Dat was in Chili destijds ook zo (Chili was bedoeld als liberale probeervijver voor zover ik daar iets over kan zeggen).

Voor mij biedt geschiedenis meer houvast dan theorie/fantasie over het gedrag van de mens in een onbekende/onbestaande omgeving, al is het zeker waardevol om zaken vanuit de gedachte/theorie te verkennen.

Het valt me overigens vaker op dat liberalen/anarchisten opmerkingen over de geschiedenis afdoen als onbewezen of negatieve gedachten, een beetje zoals Anarchiel hierboven ook doet.

Dat heb je ook nodig bij een een ideologie (dat deden communisten bijvoorbeeld ook) dus ik begrijp het wel, maar ik vind het zoals ik al zei niet zo realistisch.

Waarmee ik niet zeg kritiekloos te zijn mbt het huidige systeem.


Hebzucht is een van de klassieke zeven zonden, die is inderdaad al eeuwen bij ons.

Over geschiedenisboeken gesproken: wel eens gekeken naar wie die de afgelopen eeuwen voornamelijk geschreven hebben?

Zo worden zaken die je aandraagt als realistisch, maar die niet passen binnen het ideologische gedachtegoed (anarchisme in dit geval) vaker gepareerd.

“Het huidige systeem is slecht, die boeken zijn geschreven binnen dat systeem en/of door ‘de elite’ en daarmee volstrekt irrelevant en bedoeld om ons doem te houden. Het is tijd dat we wakker worden en daar niet meer naar luisteren. We creëren onze eigen waarheid wel.”

Dat is oprecht hoe het gaat, en dat kan Anarchiel denk ik beamen want het is een quote van hemzelf hierboven.

Maar goed, die manier van denken is vaak wel de manier waarop verandering te weeg wordt gebracht, en er valt wat voor te zeggen dat er een aantal zaken moeten veranderen.

Ik doe dat persoonlijk liever voor mezelf zonder me al te veel bezig te houden met verantwoordelijkheden bij de elite of het systeem te leggen, en daarmee zal mijn impact beperkt blijven.

Ik hoef ook niet meer.

Misschien laf, misschien erg anarchistisch of, iets anders.


@ _Martijn_

Ik zou dat niet laf maar zelfs dapper willen noemen. Mijn afgeven op een elite of wat voor groepje dan ook is niet meer dan een teken van onmacht van mijn kant, dat vervolgens resulteert in een verbale aanval. Iets waar ik in principe helemaal niets aan heb maar dat slechts als tijdelijke verlichting voor geleden pijn helpt. Uiteindelijk zoek ik net zoals bijna elk mens de dader of verantwoordelijke buiten mijzelf en dat lijdt alleen maar tot meer ellende. Eén grote zelfgeschapen mindfuck.

Het grote voordeel in mijn situatie is echter dat ik bovenstaande handelingen tegenwoordig in mijn eigen gedrag herken en erken. Het geeft me nog steeds een bepaalde mate van (neppe) voldoening om het “van me af geschreven” te hebben, maar ik ben mij er reeds van bewust dat het steevast wijzen met je vingertje verdomd weinig verandert en eigenlijk niet meer is dan onnodig focusseren op negativiteit. Maar het bevordert in geringe mate wel het bewust-zijn van bezoekers van deze webcreatie en dat was tenslotte de insteek van dit blog geworden smile


@ _Martijn_

Door wie is de geschiedenis waar jij het over hebt geschreven?

Bijvoorbeeld,
Volgens de geschreven geschiedenis was heel Europa in de middeleeuwen vooral heel erg met god aanbidden bezig, saillant detail is dat de weinige mensen die konden schrijven vooral geestelijke waren.

Wat zou er zijn opgetekend als de geschiedschrijvers destijds vooral vissers waren geweest of, ik zeg maar wat, door geweld aan de macht gekomen heersers(of zij die door laatst genoemde betaald worden te schrijven)?

Bij geschiedenis les viel me altijd al op dat het op een gegeven moment gewoon een lijst van veldslagen is, met hier en daar wat hel en verdoemenis, en toen begon de industriële revolutie waarna het moorden efficiënter ging.
De vele jaren die er steeds tussen liggen daar lees je eigenlijk niks over.

Op wiens geschiedenis baseren wij onze mening eigenlijk?

In de praktijk wordt liberalisme volgens mij ook altijd overgenomen door andere invloeden. Dat was in Chili destijds ook zo (Chili was bedoeld als liberale probeervijver voor zover ik daar iets over kan zeggen).

De VS destijds ook zover ik weet, en Frankrijk niet te vergeten.

Alle systemen worden altijd overgenomen door andere invloeden, niets is blijvend.


Maar het bevordert in geringe mate wel het bewust-zijn van bezoekers van deze webcreatie en dat was tenslotte de insteek van dit blog geworden smile

Ik denk wel dat je blog in die zin een bepaalde impact heeft, en als mensen niet te lang blijven hangen in dat wijzen kan die zelfs zeer waardevol zijn denk ik.


@Sasquatch,

Ik ben het met je eens dat geschiedenis subjectief is. Toch denk ik dat er voor wie goed kijkt wel het een en ander over het menselijke karakter uit te halen is.

Over Europa is er bijvoorbeeld ook genoeg bekend over andere zaken en zelfs andere religies.

Het beeld zal in iedere bron weer anders vertekend worden en misschien ooit helemaal volledig zijn, maar zoals ik al zei lijkt het me waarschijnlijk dat er een redelijk beeld van het menselijke karakter gevormd kan worden als je meerdere bronnen bekijkt.

En geschiedenisles is vooral een lijst met data en feiten, zonder al te veel interpretatie. Daar schiet je denk ik inderdaad niet zoveel mee op; geschiedenis is veel meer.

Alle systemen worden altijd overgenomen door andere invloeden, niets is blijvend.

Dat is deels wat ik probeerde te zeggen.

Een groot voordeel van anarchisme/liberalisme is denk ik dat macht en verantwoordelijkheid verspreid zijn. Een nadeel is dat het wat mij betreft beter verdedigd kan worden tegen die invloeden die het systeem telkens weer proberen over te nemen.

We leven voor zover ik weet al heel lang onder de macht van relatief kleine groepen. Die lijken me daarom net als geweld en hebzucht (of zelfs in combinatie daarmee) een te verwachten invloed in de toekomst.

Maar goed, ik ben het eens met Anarchiel dat het bij bewustzijn begint.

En daarna zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor je eigen daden. En andere mensen daartoe overtuigen.

Daar heb je denk ik meer aan dan aan het ontzetten van een elite, want dan staat er zo weer een nieuwe.

Dat verandert pas als genoeg mensen hun bewustzijn en gedrag aanpassen om dat niet meer toe te laten.

In die zin ben ik het niet eens volledig oneens met anarchisme, maar zie ik dat als een eventueel resultaat van een gedragsverandering en niet als een wenselijk begin voor betere tijden.


Daar heb je denk ik meer aan dan aan het ontzetten van een elite, want dan staat er zo weer een nieuwe.

Dat verandert pas als genoeg mensen hun bewustzijn en gedrag aanpassen om dat niet meer toe te laten.

In die zin ben ik het niet eens volledig oneens met anarchisme, maar zie ik dat als een eventueel resultaat van een gedragsverandering en niet als een wenselijk begin voor betere tijden.

Daar ben ik het helemaal mee eens.

Voorbeeld van wat er gebeurd als je het andersom probeert is volgens mij de spaanse burgeroorlog.


Bedankt voor die link Sasquatch!!!!


@ Z!no
Graag gedaan, je zou eigenlijk die hele site moeten doorspitten.
Staat veel interessant spul tussen!


Het niet erkennen van de integriteit en waardigheid, en dus de onafhankelijkheid van het individu beoogt als doel, het trachten op te leggen van een manier van denken, “geloof”. Mensen van de media zijn dan ook een machtsorgaan geworden, die voor het realiseren en bestendigen van hun doel en belang met name inwinnen van inlichtingen en nastreven van macht, maar al te graag misbruik maken van de goedheid van anderen (opoffering) of de waarheid rondom godsgeloof (gods uitverkoren-nostradamus) maar al te graag verdraaien of uit buiten, mbv “autosugestief hypnose” (andere term voor angstbeleid door onderwerping met onzin) of erkenning naar de geloofsgemeenschap met onverschilligheid of intimidatie en/of uitbuiting financiele/emotionele situatie als wapen. Om achteraf gezichtsverlies te voorkomen (om hun reputatie en betrouwbaarheid niet te schaden), zij alles in het werk stellen om individuen te isoleren, tegen elkaar op te zetten in hun omgeving, door invloed/druk uit te oefenen. Deze invloed begint bij het benaderen en recruteren van personen in bvb personeelsdiensten in de bedrijfswereld, hopende hiermee alzo druk uit te kunnen oefenen door vriendjespolitieke diensten toe te eigenen, via via, voor eigen belang te dienen tegen individuen mbv eenrichingtscommunicatie en opdrachtinformatie via het medium tv en radio, vanwaar ook de toenadering van mensen in politiek en media naar onderwijs in bvb hogescholen voor journalistiek en communicatiewetenschappen, universiteiten. Spijtig voor hen dat alzo het rendement van een bedrijf en de bedrijfswereld in gevaar wordt gebracht(alsook de veiligheid van eigen samenleving) voor een ideologie die geen beloning naar inzet, kunnen en goedheid erkend met als hoofdoel het afhankelijk maken van mensen. Tevens is het dwaas en een utopie te denken macht na te kunnen streven zonder dat het behoeden van het kwade en betrouwbaarheid centraal wordt geplaatst en men dus kan stellen dat deze corrupte inlichtingendienst geen “haar” beter is dan de mensen die zij bekritiseren en zij hun maar al te graag profileren als individu of gemeenschap ten koste van andere mensen.Ofwel dit doen omwille van de angst dat andere mensen mbv hun onafhankelijkheid teveel geld zouden verdienen (geld=macht), de verdeel en heers strategie is zo ook hier een manier om hun af te schermen. Dit zijnde een bevestiging dat zij dezelde tactiek gebruiken als terroristen die op identiek dezelfde wijze aan propaganda voeren en het aanvallen en beroven van individuen in hun onafhankelijkheid dmv angstbeleid, roept vragen op (9/11).
Het is voor mij dan ook hoogsteigenaardig en vreemd dat men mij (en nog anderen waarschijnlijk) tracht tegen te werken en van onze onafhankelijkheid te beroven, wetende dat deze mensen hun maar al te graag beroepen op vrijheid en vrijheid van meningsuiting. Bijgevolg kan men stellen dat, wie zij zijn om (naast selectieve doofheid en blindheid) te bepalen wie al dan niet geholpen mag worden buiten hun gerecruteerde leden.??!!!Tevens is het zo dat verschillende media onderling concurrentie voeren waardoor deze ongezonde vorm van infobeleid, er juist voor zorgt dat de onafhankelijkheid van het individu niet mag worden gerespecteerd en zij alzo bevestigen macht na te streven. Dus geen haar beter dan diegenen die zij bekritiseren!
Onbaatzuchtige behulpzaamheid (natuurlijk zonder van jou te laten profiteren of uit te buiten) voor de onafhankelijkheid van het individu = rechtvaardigheid en vrijheid opdat beloning naar inzet, kunnen en goedheid rechtvaardigheid eert. Aangezien we noch de perfecte beschaving, noch de perfecte ideologie “opnieuw” gaan “heruitvinden” zijn kennis en de onafhankelijkheid van het individu de referentie en is de verlosser niet meer of minder dan een individu die het opneemt voor deze waarden en normen en liever dood is dan zich in te laten met hypocriete hebzuchtige propaganda, tot grote jaloersheid van media en politiekers die vawege hun hebzuchtige en onrechtvaardige ideologie zelfs het godsgeloof aangrijpen om hun in het middelpunt van de belangstelling en betrouwbaarheid te plaatsen (zonder enige vorm van inzet en kunnen en goedheid) en daarom de onafhankelijkheid van het individu niet erkennen. Mooi voorbeeld; zij geloven in de gekruisigde waar de anderen geloven in ” na de kruisiging” = al even hypocriet en een typisch voorbeeld van autosugestieve onderwerpingsonzin/mede met anderen hun eer te kunnen pronken. Zij, de media, hebben er dus evenveel bij te verliezen als politiekers en geloofsgemeenschappen indien zij de onafhankelijkheid van het individu zouden erkennen, wetende dat het afhankelijk maken van mensen een van hun streefdoelen is.


@Sasquatch,

En daarna zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor je eigen daden. En andere mensen daartoe overtuigen.

Daar heb je denk ik meer aan dan aan het ontzetten van een elite, want dan staat er zo weer een nieuwe.

Van revoluties komen nieuwe heersers. Van sociale evolutie zal er geen revolutie komen. Als anarchist (of anarch liever) ben ik niet opzoek naar een revolutie, net zoals jezus niet opzoek was naar een revolutie. De joden zijn hier de anarcho-syndicalisten, en jezus zijn hier de individuele &(positief) egoistische anarchisten. Niet dat ik christelijk ben maar ik geloof wel in het leven zoals jezus: Propaganda (bv. geweldloos protest) + leven volgens het eigen (doordacht) moraal.
Vervolgens geloof ik niet in technologie maar in techniek. Het marxistisch idee om kapitalisme uit te buiten om hieruit een technologisch paradijs zonder arbeid te maken, zal uit draaien op individualiteit.
Syndicalisme is autoriteit met een vleugje manipulerend vanille. Als men volledig in vrede zal willen leven in een hoger bewustzijn, zal men spiritueel moeten denken in de vorm van politiek (wat kan ik van iemand gedaan krijgen en wat moet ik er voor doen) ZONDER instituties.  smirk


Commentaarpagina 1 van 1U dient ingelogd (Login) te zijn om een opmerking te kunnen plaatsen.Homepage