0  1  2  3 

ANTI vs ANARCHIST

Als we “anarchist” minimaal definieren betekent dit: zonder heerser. Scherper gesteld: zonder externe overheerser en dat is in dit geval, in deze tijd en werkelijkheid: in toenemende mate de Staatsstructuur (nationaal en E.U.) in samenwerking met multinationals en de (private) systeembanken. Voorheen waren het koninkrijken (in samenwerking met de kerk)
 
“Anti” betekent tegen. TEGEN de Staat met name. Zij spelen ook een rol. Maar is het een oplossing?
 
Een anarchist in die minimale definitie kan een anti zijn. Edoch we kunnen ook verder kijken want het machtsvacuum in het individu dient gevuld te worden. Door jezelf. Dit is geen vanzelfsprekendheid en vereist vaak veel aandacht. Vooral als je, zoals velen, ook door het systeem geprogrammeerd bent: door opvoeding, onderwijs en media. Om aan te nemen en na te volgen. De gehoorzaamheidsmoraal hoort hierbij. Het aannemen van allerlei eenzijdige feiten en vormen van “gepast gedrag” behorend bij rollen. Het onderwijs beloont vooral reproductie, leert te herhalen. Anarchist in bredere definitie betekent dus zelf baas zijn OVER JEZELF. Je eigen flow, je eigen denken en voelen, waarnemen en willen. Doen en laten. Daarmee een VOORBEELD geven want dat doe je per definitie! Om baas te kunnen zijn over jezelf is vrijheid nodig. Die geeft het systeem alleen als je de gestelde regels volgt. En dat worden er steeds meer. Verboden en boetes bij overtreden.
 
Om met vrijheid om te kunnen gaan is het nodig goed naar jezelf te (leren) luisteren. Dat is een ander proces dan gehoorzaam navolgen van anderen. Vanwege het school- en opvoed/(‘africht’)-systeem dat gericht is op belonen van HERHALEN en dwingen/verleiden tot GEHOORZAMEN, ontwikkelen veel kinderen zelfs stoornissen. Met name autisme (naar binnen gericht) en ADHD (naar buiten gericht) zijn symptomen van dit systeem. Grotendeels voortkomend dus uit deze manieren. Aangeboren (en erfelijke) afwijkingen komen ook voor, alleen worden deze tegenwoordig mainstream als enige verklaring gepropageerd. Vervolgens de chemische drugs ter symptoombestrijding, waarmee enorme winsten gemaakt worden… Degenen bij wie schoolsysteem beter past, worden de uitblinkers, die als voorbeeld gesteld worden. Tot na-volgen. Luisteren en gehoorzamen zijn zeer verschillende zaken. Luisteren is een vaardigheid. Gedwongen gehoorzamen is slavernij.
 
De SWITCH van het systeem is DWANG. Dwingen van anderen middels wetten en dat zijn geen loze letters want om deze te handhaven is het justitieel apparaat in vol ornaat paraat. Heerschappij van externe autoriteit. VRIJHEID echter omhelst vrijwilligheid anders is het GEEN VRIJHEID
   
De bestuurslaag, degenen die de wetten en regels definieren en beheren, met hun netwerken van vrinden heeft veel minder last van deze dwang dan Jan of Miep van de Massamens. Omdat zij meer invloed hebben op de inhoud van deze wetten en regels of omdat het systeem hun levensstijl fasciliteert. En omdat zij meer geld bezitten waardoor bestaanszekerheid groter is en last van boetes veel minder (de standaardizering daarvan is sterk onrechtvaardig aangezien eenzelfde boete een zeer verschillende impact maakt); omdat ze geld beschikbaar hebben om advocaten in te schakelen om hen te vrijwaren of te helpen ontsnappen door de (aangebrachte) mazen. Omdat je bij zelfs 50% belastink bij een enorm bedrag nog steeds een enorm bedrag overhoudt. Voorheen was het hoogste belastinktarief 70%. Dit is stilaan teruggeschaald naar 50%. Daar gaat je bezuinigingsgeld!
 
Het zuivere zelfbeschikkingsrecht. Geen ‘slaaf’ van de Staat, opgezadeld met staatsschuld en vele belastingen. Waarmee dan -via een enorme (minimaal) XXXtra dikbetaalde bestuurs-structuur- RECHTEN uitgedeeld worden aan gehoorzamenden.
 
Bij dit zelfbeschikkingsrecht hoort ook de veelvergeten ZORGPLICHT voor jezelf. En natuurlijk voor kinderen en dieren als je die neemt. Zorgplicht voor jezelf klinkt wellicht eng geisoleerd of gek geisoleerd voor de goedgeprogrammeerde massaconsumens. Maar dit is de basis. Daar de focus op. Daar volle verantwoordelukheid EN TIJD voor nemen. Zelf doen ipv via bezit anderen laten draven die daardoor ook geknecht worden. In plaats van verzorging door de Staat en de door hen wettelijk gefasciliteerde bedrijven (zoals de zorg-industrie).
   
Leve de directe hulp aan elkaar. DAT verbindt mensen!! Dat is SOCIAAL, de echte spirit van goodwill in actie. Natuurlijk niet zonder gevaar want dat hoort bij het leven. Dus dien je goed op te letten, helderder waar te nemen. Weten met wie je vrijwillig samenwerkt. Goed voor jezelf zorgen is hierbij heel welkom.
 
VORMGEVEN van eigen leven is in mijn definitie de kern van anarchisme. Er zijn er ook velen die geloven dat je het systeem met rust moet laten, dat actievoeren alleen maar ‘negatieve energie’ of ‘bevestiging van het systeem’ is. Maar het systeem laat ons niet met rust. Je zit al vanaf de verplichte aangifte in de database. Het systeem beheerst het gezamenlijke kader van samenleven. Dat kan op allerlei manieren. De rechtsstaat zoals die er nu is, is maar een van de opties. En geen rechtvaardige. Omdat deze rechtsstaat systematisch onderdrukt (maar ondertussen de nadruk legt op RECHTEN) vanwege de heerschappij-aard ervan, is het nodig deze te veranderen. Ten behoeve van de menselukke samenleving. En anders ga je maar dood. Zeker weten. En waar ga je dan heen?
  Bestaande passiviteitsprogrammeringen (de gewoontes van navolgen en (onbewuste) gehoorzaamheid aan externe autoriteit) vinden voortgang in denkbeelden zoals: het idee dat je toch niks kunt veranderen, dat je machteloos bent of nog erger: zondig per definitie (en wat maakt het dan nog uit…)
  Velen sluiten verder ‘spiritueel’ de ogen voor de gang van zaken in de wereld of hebben er een zeer beperkt karikaturaal beeld van, vaak zwaar misleid door allerlei (‘business’-)guru’s en bijbehorende goed bedoelende filosofie of systeemwetenschap. Blind gedreven meewerkend aan de gang van zaken in de wereld. Of dit wordt gelabeled als “ignorance” of “kwade krachten” en dat is dan alles. Kwestie van instelling. En gaan voor wat je liefst wil, met geactiveerd geweten.
 
GEWELD
Claimen van zelfbeschikkingsrecht en het recht jezelf te verdedigen (anarchisme) vind ik wat anders dan met geweld actief de staat gaan aanvallen (agressieve anti’s). Ik geloof zelf meer in het verspreiden van kennis, hoewel ik weet dat anti’s dat te vrijblijvend vinden. Toch is kennis de basis van vormgeven van een samenleving. Met name ook over hoe de boel officieel ende semi-officieel georganiseerd is, alsook over alternatieven. Daar blijven anti-actievoerders ook vaak snel haperen: ze hebben moeite met het verwerken van kennis/ideeen omdat ze zo sterk vanuit eigen geloof in gelijk naar buiten gericht zijn. Ik eer echter de spirit van actievoeren! (intellectueleren zijn vaak trager met actie) maar alleen anti zijn is simpelweg niet genoeg. Kritiek is vaak lastig voor anti’s. Ze koesteren veelal een VOOR of TEGEN wereldbeeld. Als je kritiek uit, ben je al gauw een tegenstandert.
 
Regelmatig kom ik anti’s tegen die zich anarchist noemen en zich profileren als vrijheidsstrijder. Zij schelden graag. Mogen ze zelf weten van mij. De boosheid moet eruit. “Sloop de Staat” is zo’n slogan. Niet mee eens. Het geweld dat je gebruikt wordt gebruikt als legitimatie van geweld (en wetten en APV-regels) dat de Staat tegen je gebruikt. “Dat doen ze toch!” is dan de standaardreply. Maar als jij geen geweld gebruikt en niet actief uitlokt dan geeft dat hun onrechtvaardig handelen beter aan. En een innerluk vredelievende instelling is een voorbeeld naar de massa toe. Je hebt evenwel het recht je te verdedigen (tegen M.E.) maar wat koop je ervoor? Je ziet wat er gebeurt, een veldslag. Het is nodig en gelukkig ook gebeurd dat het onrechtvaardig gedrag van met name M.E. onafhankelijk vastgelegd wordt want verslag in de massamedia werkt standaard ook al negatieve typering in de hand. Dit is de realiteit. Wat de boodschap is, kwam bij Occupy in ieder geval tot meer ontwikkeling. “Sloop de Staat” van de anti’s is wat mij betreft een hele botte boodschap met alleen maar nadelen. Verder is de actievorm van op een plein roepen (en dan hopen op verslag in de massamedia) minder effectief. We dienen niet zozeer op hen te vertrouwen maar zelf actiever info te verspreiden. Via internet EN openbaar.
 
De Anti bestaat in passieve en actieve vorm. Actieve anti’s willen de Staat aanvallen en vernietigen omdat deze onrechtmatig van aard is. Vaak blijft het daarbij bij woorden. Zoals ook bij Joke. Ze is immers niet aangeklaagd omdat ze brandstichting gepleegd heeft.
   
Zoals ik eerder schreef wordt de ANTI gebruikt als pion in een verdeel-en-heers-spel: anti gegenüber politie. Die tegenwoordig centraler door de Staat aangestuurd wordt.
 
Echte anti’s zijn niet zozeer bezig met het manifesteren van meesterschap en daarin de expressie van eigenheid maar met ageren tegen, boosheid uitlevend. En veel feesten meestal.
   
Laat jezelf niet verdwijnen in een “anti”-valkuil. Het is ook oppassen mensen te labelen als “anti” en ze daarmee af te schrijven. Probeer eerder jezelf en anderen daarentegen wat wijzer te maken ende luister ook naar wat zij voor zinnigs te melden hebben.
 
Wordt MEER ANARCHIST! Op nar de volgende fittie? Die van anarchist VS socialist/marxist. Want ZONDER STAAT kan het NIET omdat je anders een maffia-samenleving krijgt. Dat bewijst de (recente) geschiedenis op vele plaatsen. Daar dien je dus rekening mee te houden. Of wringen er nog meer schoenen?
 
ANDERE MOGELUKHEDEN
Ideeen processeren. Zoals GRONDRECHT.
En dan zelf zorgen voor de basisvoedselvoorziening. Deze minimaliseren in plaats van consumeren is aanbevelenswaardig als verantwoordelukke aardebewoner. Het KOST minder middelen. Het terugschalen van behoeftes staat lijnrecht tegenover de consumeermoraal van het officiele koopkrachtplaatje
 
Samenleven. COMMUNITIES. Er zijn vele voorbeelden van succesvolle en minder succesvolle communities. Wat ik er algemeen uitgehaald heb is dat hoe groter een community hoe groter de kans dat er een kliek heersers ontstaat met (een onbewuste) dubbele agenda. Die hun definities opdringen en gaan handhaven in plaats dat het geheel een open SAMENSPEL is en blijft. Het verschil tussen zelfbestuur en heerschappij.
Ik denk dat het proces op gang is dat mensen in sommige buurten meer voor zichzelf en elkaar gaan zorgen. Anderen laten zich verdelen door de symbool-identificerende systeempolitiek. Ook groepen vrienden vormen kleine samenlevingen.
 
ACTIE
HULDE aan de activering!
Ik zie actievoeren als een onderdeel van m’n (uiterlijke) leven. Zou een fase kunnen zijn. Wel een die nuttig is voor het algemeen belang.
 
Laat degenen die zich geroepen voelen vooral wat doen. Op jouw manier! Je hoeft geen totalitaire vrijheidsstrijder te zijn om een actie te zetten. Je kunt het in je dagelukse leven doen. Door open uitwisseling als dat mogeluk is. Door waar je gaat flyers achter te laten. De bieb is een geschikte locatie alsmede Universiteiten. Sticker bij een fietsenstalling. Zo gepiept! Door een dagdeel posters te plakken in de stad, doe een ronde! NU HET NOG KAN, want de boel wordt dichtgemetseld.
 
“Het is 2013”
Ah de sticker is weer verkrijgbaar na een wwekje Ùitverkocht`. Heb er nog maar weinig gezien inda openbare ruimte! “wij gaan niet demonstreren” (aankondiging bij “De Vrede van Utrecht”) en “comments closed” is wat ik verder op de site tegenkwam. Naast het tekenen van een petitie (zucht) volgend weekend een workshop `je mening uiten!`. Commentaar staat wederom uit. Het lijkt verdacht veel op `controlled opposition`. De echte boodschap van de actie is wat mij betreft: HULDE aan de individuele actie. Maar dan niet vanwege:

Omdat je buiten de 6 plekken in Amsterdam niet mag demonstreren vinden wij dat individueel je mening uiten de manier is om wat te laten horen op 30 April!

Het maakt m.i. ook niet veel uit of er een gekozen staatshoofd komt. Frankrijk is ook een dergelijke republiek en veel verschil is er niet. Einde aan de monarchie gaat niet ver genoeg. Joanna heeft haar dingetje gedaan en daarmee toch ook een VOORBEELD gegeven. Nu jij. Op jouw manier. Ga door.
 
Wees ook liever creatief. Hou het leuk maar extreem duidelijk. Laat zien wat er gebeurd. Gooien met VUURWERK, brandstichting, bommen of erger: ik doe er niet aan mee want het werkt averechts, alhoewel het stoer lijkt. Het is ook geen goed voorbeeld.
 
Er sloeg een demonstratiegolfje over dit landje van eind 2010 tot begin 2012 (waarvan Occupy onderdeel was, maar zeker niet de enige initiator). Dat was een uitgelezen kans om informatie te delen. Dit jaar is er vooral veel SYSTEEMFEEST. Dat geeft ook weer mogelukheden. DOE MEE!!
 
Infiltratie!
Tijd voor een STORTVLOED van individuele/kleinere groepjes acties!
Een heleboel daarvan is m.i. effectiever dan met z’n allen op een plein boos roepen dat je het er niet mee eens bent. Ook dat kan evenwel een signaal aan de politiek zijn. Als het gaat om directer bereiken van mensen is het op veel meer plaatsen zijn en daar kennis delen invloedrijker. Mits je het goed doet want dit vereist wel vaardigheid. Al doende leert men geldt zeker ok voor mij!
 
Is dit opruiing? In mijn visie is het maatschappelukke verantwoordelukheid tonen. TEGEN systematische exploitatie van mens en aarde.
 
Of doe het voor de kinderen. Ook zij hebben recht/behoefte aan een rechtvaardigere wereld qua kaders van samenleven. Met de menselukke maat ipv diktatuur door macht van rijkdom.

Door julieus jooker op 16-04-2013 om 05:01 in Anarchie & Vrede 2 reactie(s) | 1488 keer bekeken

Uw commentaar

De RSS-feed van de commentaren op dit topic  

Commentaarpagina 1 van 1

tijd voor een Stortvloed van individuele/kleine groepjes actie’s up b.v. op een rugzak/tas dit plaatsen;

De wil van een kleine meerderheid wordt opgelegd aan de massa en dat noemt men democratie. wink


Bedankt voor dit zeer inspirerende stuk JJ!


Commentaarpagina 1 van 1U dient ingelogd (Login) te zijn om een opmerking te kunnen plaatsen.Homepage