0  1  2  3 

Bakoenin V: God en de Wetenschapskerk

klik voor een groter formaatAl eeuwenlang loopt de mensheid achter geestelijke autoriteiten aan, zoals religie en de positivistische Wetenschapskerk. Bakoenin bekritiseerde beide stromingen.


God
De gelovige mens is vanaf zijn jeugd omringd door het religieuze leven en laat zich door de kerk indoctrineren. Religie belooft de eeuwige verlossing van pijn, honger en uitbuiting. Het vormt daarmee de geestelijke uitweg voor de problemen van het volk. Het is wel een passieve uitweg, waarbij de bevrijding van al het aardse verdriet ligt in de totale onderdanigheid aan een autoriteit. Deze slavernij komt voort uit het volgende: Als God beschouwd wordt als het hoogste, dan wordt de mens noodzakelijk geminacht. Als God de totale rechtvaardigheid en liefde is, dan is de mensheid van nature fout en zondig. Dit betekent dat de mens niet uit zichzelf weet wat goed en rechtvaardig is, maar dat alleen God weet wat rechtvaardig is. Daden zijn dan alleen goed als God het vraagt en beloond. En alleen de erkende profeten en priesters – en de door hun gewijde Staten – weten zogenaamd wat God wil. Iedereen die tegen hun bevelen zijn, is tegen God en zullen eeuwig branden in de hel. En tegen de goddelijke alwetendheid is geen menselijke kritiek mogelijk. God is een niet-bestaande hersenschim die leidt tot onvrijheid en tirannie.


De Wetenschapskerk
Het positivisme is de ideologie die de Staat en de maatschappij wil laten regeren door wetenschappers. De grondleggers van het positivisme waren Saint-Simon en August Comte. Zij verafschuwden de democratie en gaven de wetenschappers een religieuze status. Een hedendaagse vorm van het positivisme is The Venus Project.


Het positivisme zal leiden tot een totalitaire dictatuur, want wetenschap is slechts een aangelegenheid van een klein groepje mensen. In Nederland zijn er ongeveer 80.000 wetenschappers op de 16 miljoen mensen. En de meeste wetenschappers zullen geen onderdeel van de regering uitmaken, want niet alle wetenschappelijke kennis heeft betrekking tot het leiden van de samenleving. Door de toename van kennis moesten wetenschappers zich gaan specialiseren. Scheikunde is bijvoorbeeld gescheiden van de biologie en ook de biologie is weer opgesplitst. De zeebioloog concentreert zich alleen op waterdieren en bezit geen kennis over andere dieren. En dit geldt voor de gehele wetenschap. Een gespecialiseerde wetenschapper die alles weet over aardbeiplantjes zal weinig wetenschappelijks inbrengen bij een vergadering over het algemene beheer van de maatschappij. Slechts een zeer klein aantal wetenschappers zal in de regering komen.


De positivistische Staat zal de mensheid steeds dommer maken, want elke autoriteit is vooral geïnteresseerd in het behoud van de macht. Het klein aantal regerende wetenschappers zal iedere rebelse denker brandmerken als een gek. Dit doen wetenschappelijke instituten ook als ze geen politieke macht hebben. Darwin werd als een melaatse behandeld door de Franse Wetenschapsinstituut en Mendelejev werd uit de Petersburgse universiteit gejaagd. De positivistische Staat zal ieder vorm van kritisch denken vernietigen, omdat zijn beslissingen en plannen gepaard gaan met het predicaat Waarheid. Het volk zal de wetgeving vereren, zonder ze te begrijpen.


En wat de positivisten aan de maatschappij opleggen is misschien wel wetenschap, maar het is niet altijd de waarheid. Wetenschap is mensenwerk en mensen maken fouten. In 1972 beweerde de Club van Rome dat de bronnen van aardgas, aardolie, aluminium, goud, zilver, koper en tin al in 2003 uitgeput zouden zijn. Nu weten we dat de Club van Rome ongelijk had. Ook hebben de wetenschappelijk modellen van banken en speculanten de economische crisis van 2008 niet voorspeld. Het gehele leven inrichten naar een tijdsgebonden visie van de wetenschap zal tot grote rampen leiden.


De positivistische dictatuur zal iedere vorm van vrijheid vernietigen, want zij kan nooit de individualiteit van een mens begrijpen. Wetenschap is de beschrijving van de werkelijkheid, en om deze chaotische wereld in woord te omvatten, moet het overzichtelijk blijven. Wetenschap versimpelt daarom de werkelijkheid door abstracties te maken. Als de mens een abstractie maakt, dan maakt hij objecten los van hun stoffelijke vorm door ze te om te zetten in een onstoffelijke gedachte. De wetenschappelijke abstractie van een stoel geeft slechts het beeld van de algemene kenmerken van een stoel. De uniekheid van iedere stoel bestaat niet voor de wetenschappelijke abstractie. Zo kent de wetenschap ook geen Piet of Jan, maar alleen het abstracte individu. Ieder individu is anders, maar als de wetenschap een abstractie maakt dan vaagt hij daarbij alle unieke hartstochten, belangen en eigenaardigheden van ieder mens weg. De wetenschappelijke dictatuur zal de individuele mens opofferen aan de gemiddelde mens die alleen op papier bestaat. Het zal de mens wringen in uniforme en onmenselijke wetten, gebouwen en werkplaatsen.


Maar we moeten niet het kind met het badwater weggooien. Wetenschappers zijn niet geschikt om te heersen, maar hun ontdekkingen en uitvindingen zijn essentieel voor ons welzijn. Wij moeten de kennis van wetenschappers gebruiken als advies en niet als wet.


Bronnen:

M. Bakoenin: God en de Staat
www.marxists.org/nederlands/bakoenin/1871/1871god-staat.htm


M. Bakoenin: Statism and Anarchy
www.marxists.org/reference/archive/bakunin/works/1873/statism-anarchy.htm


Uw commentaar

De RSS-feed van de commentaren op dit topic  

Commentaarpagina 1 van 1

up


Complimenten voor de bondigheid van het artikel.

De wetenschappelijke dictatuur zal de individuele mens opofferen aan de gemiddelde mens die alleen op papier bestaat.

Conformeren aan de algemene richtlijn, doe NORMaal!

Prima analyse van de wetenschapskerk, vergeet ook de meritomannen niet!

God is ook een kind met badwater-verhaal. De aloude definitie, de interpretatie van God als opperrechter maakt deel uit van de religieuze doctrines. Er zijn andere definities mogeluk, ik bedoel je hebt toch te maken met een begin van de schepping, een bewustzijn.


@jullieus jooker

Prima analyse van de wetenschapskerk, vergeet ook de meritomannen niet!

Leuk dat je daarover begint. De “Ronde Tafel Beleid”-groep is bijna hetzelfde als de bovengenoemde Saint-Simon, want de meritocratie stond bij Saint-Simon ook centraal en de heerschappij van wetenschappers was volgens hem de logische gevolg van het meritocratische beginsel.

Saint-Simon was zelfs gematigder dan de meritomannen. Saint-Simon wilde alleen het erfrecht van de productiemiddelen afschaffen, terwijl de hedendaagse meritocraten juist een erfenisbelasting van 100% op alles wil hebben.

Saint-Simon wilde het volgende: Als een industrieel sterft zou de Staat de productiemiddelen krijgen en dan zouden de 9 beste wetenschapper de beste persoon uitkiezen die de baas en eigenaar wordt van het bedrijf en de productiemiddelen

Saint-Simon wordt beschouwd als het geestelijke vader van het technocratische socialisme en hij wordt ook wel de voorloper van Marx genoemd.


Commentaarpagina 1 van 1U dient ingelogd (Login) te zijn om een opmerking te kunnen plaatsen.Homepage