0  1  2  3 

Christenen wegbereiders Nieuwe Wereld Orde. Deel I: ‘Hoer van Babylon’

Alle werkelijk dogmatische religies komen van de Kabbala* en leiden er naar terug; alles dat wetenschappelijk is en groots in de religieuze droom van alle geïllumineerden [=verlichten] zoals Bachme, Swedenborg, St. Martin, en andere soortgelijken, is ontleend aan de Kabbala. Alle Maçonnieke verenigingen hebben hun geheimen en symbolen daaraan te danken.” – Albert Pikei


Veel evangelische christenen zijn alert op de ‘tekenen des tijds’ die het letterlijke einde van de wereld zoals we die nu kennen zouden inluiden. Vaak is hun bezorgdheid terecht: De wereld van nu lijkt enkel nog geregeerd te worden door de corporaties (banken incluis) en hun eigenaren. De mammon heerst ten koste van het leven op aarde. De corporate wereldtop ontmoet elkaar onttrokken aan het oog van het volk, in achterkamertjes, tijdens Bilderbergbijeenkomsten, G20-overleggen of in afgelegen oorden als Bohemian Grove. Daar komt geen enkel democratisch beginsel aan te pas. Deze corpocratie noemen de wereldleiders zelf: “Nieuwe Wereld Orde.” ii


Volgens evangelische christenen is deze nieuwe orde van Satan en zal uiteindelijk de Antichrist aan het hoofd ervan staan. Een wereld zonder christelijke normen en waarden. Het belangrijkste feit ter inluiding van wat christenen noemen ‘de eindtijd’, is de terugkeer van ‘Gods volk’ naar het ‘beloofde land’. Vanuit hun eindtijdvisie steunen zij de zionistische staat, die fungeert als splijtzwam op het wereldtoneel. Zij steunen de strijd tegen het terrorisme en daardoor indirect alle vrijheidsberovende maatregelen die daaruit voortvloeien. Waren het immers niet fundamentalistische islamieten die met hun vliegtuigen de WTC-torens te New York binnenvlogen en rechtstandig op hun plattegrond lieten imploderen? Zij steunen de strijd tegen het ‘normen- en waardenverval’ met nieuwe regels en controlemechanismen om het tij te keren. Zij steunen Bush, Rouvoet en Balkenende. Zij steunen Wilders en lopen massaal over indien ontevreden met de oude politiek. Zij steunen de strijd tegen de vermeende ‘terreur’ van de vijanden van het zionisme, de arabisch-islamitische volken (=Semieten). Want uiteindelijk heeft de Here zelf het zo gewild: de goddelozen gespeend van christelijke normen en waarden, zullen massaal geliquideerd worden tijdens het grootste bloedbad aller tijden: Armageddon.


De chaos en verdeeldheid is compleet. Divide et impera. Ordo ab chao. Oorlog is het ultieme middel tot radicale omwenteling van een samenleving. Na moedwillig gecreëerde chaos roept het volk vanzelf om een nieuwe orde. (En is het niet die van de antichrist dan is het wel de Nieuwe Wereld Orde onder de totalitaire waarheid van de ‘wedergeboren’ christenen die, volgens de eindtijdleer, tezamen met Jezus de wereld duizend jaren zullen regeren).


Onbewust zijn christenen hiermee zelf de wegbereiders geworden van het stapvoetsgewijs ontluikende wereldfacisme dat alle wereldburgers digitaal monitort en afhankelijk wil maken van het geld- en consumptiesysteem: de mondiale corpocratie of “Nieuwe Wereld Orde”.


Ook het geloof treedt in verval tijdens deze eindtijd. Rome en haar paus zijn inmiddels zo ver afgedwaald van het christelijk geloof, vinden veel evangelische christenen, dat zij haar vanwege “hoererij met de wereld” aanduiden als “de hoer van Babylon”.iii En ontegenzeggelijk herbergt de Katholieke Kerk veel relicten die afkomstig zijn uit het oude Babylon.


Wat weinig evangelische christenen zich echter realiseren is dat de betrekkelijk jonge leer van een letterlijke eindtijd met de terugkeer van ‘Gods volk’ en de toekomstige heerschappij van de Antichrist, afkomstig is van diezelfde ‘hoer’: namelijk de Rooms Katholieke Kerk. Op haar beurt hebben de Roomse bedenkers van de eindtijdtheologie geput uit nog oudere, voorchristelijke bronnen.


Dit drie-delige artikel poogt een antwoord te geven op de de vraag waar de eindtijdleer vandaan komt en hoe, zoals meestal met religieuze dogmatiek, deze wordt gebruikt in de politiek van de wereldheersers.


Israël als wijzer op de christelijke eindtijdklok
Het dispensationalisme of Christelijk zionisme leert dat de joden, het mythische ‘Volk van God’, van over de gehele wereld terug moeten keren naar het Heilige Land, naar de berg Zion, zodat de eindtijdprofetie in vervulling kan gaan. Dit is een onderdeel van een van de zeven ‘dispensaties.’ Dispensaties zijn bedelingen van God over hoe hij met de mens, zijn zonde en verantwoordelijkheid om wil gaan gedurende de zeven tijdeenheden waarin de dispensationalisten de Bijbel hebben opgedeeld. De acties van de joden, Gods volk, staan daarin centraal en fungeren als leidraad bij het lezen van de ‘tekenen des tijds’.


In de ‘eindtijd’ moet de staat Israël al het land veroveren tussen de Nijl in Egypte, de Eufraat en Irak. De islamitische geschutskoepel op de tempelberg dient opgeblazen te worden om vervolgens de Tempel van Salomo, heiligdom voor joden en vrijmetselaars, te kunnen herbouwen. Salomo geldt als een der wijste en meest ingewijde koningen die de wereld heeft gekend. Hij was de legendarische sleutelbewaarder van de diepste kabbalistische geheimen. De occulte grimoire Goetia handelt over de twee-en-zeventig demonen die Koning Salomo volgens de overlevering zou hebben opgeroepen en verborgen in een bronzen vat.iv


Voor de tempel van deze Bijbelse koning, staat reeds het ontwerp klaar: een uitvoerbaar model van Hollandse makelij, gefinancierd door Rothschild. De Nederlandse architect-archeoloog Leen Ritmeyer kreeg zijn doctoraat op basis van het reconstructieontwerp van Salomo’s Tempel. Zijn werk in Israël alwaar hij, volgens de Los Angeles Times van 6 januari 1996 de locatie van de Ark des Verbonds precies binnen de islamitische Rotskoepel zou hebben gevondenv, wordt geheel gefinancierd door Jacob Rothschild. Behalve dat is Ritmeyer nauw gelieerd aan dominee Dr Randall Price een tempel-propagandist die voor de nodige public relations zorgt, alsmede fanatiek navolger van John Nelson Darby, vader van het christen-zionisme.vi


Op het internationale Christian Zionist Congress van de ICEJ (International Christian Embassy Jerusalem) in 1998 zegt Gershon Salomon, hoofd van de Temple Mount Faithful-beweging:


De missie van de huidige generatie is de Tempelberg te bevrijden, en de verontreinigende gruwel aldaar [=Rotskoepel; moslimheiligdom] te verwijderen, ik herhaal; te verwijderen. […] Wij zullen onze Israëlische vlag zwaaien over de Tempelberg, die zonder zijn Rotskoepel zal zijn en zonder zijn moskeeën en alleen onze Israëlische vlag en onze Tempel zal herbergen. Dit is wat onze generatie moet bereiken.”vii


Na de allesvernietigende epische oorlog der oorlogen die vervolgens zal worden ontketend, genaamd Armageddon, komt de Christos terug om de wereld duizend jaar te regeren met de Zijnen. Al voor de komst van de antichrist en de slotafrekening met het leven op aarde, komt deze Zon/Zoon/Sun/Son/Sonne/Sohn van God, de Illuminator, Lichtbrenger der Wereld of Solar Logos met zijn stralenkrans of doornenkroon, terug ‘op de wolken’.viii (2 Petrus 1:19 noemt de Zoon/Zon van God in de Griekse grondtekst ‘Phosphoros’ (=lichtbrenger). Phosphorus is identiek aan ‘Lucifer’ in het Latijn. De katholieke kerkvaders wisten dat maar hebben dat uit tactische overwegingen niet zo vertaald).ix


Volgens de eindtijd-theorie komt de lichtbrenger letterlijk ‘als een dief in de nacht’ om eerst zijn bruid, ‘de gemeente’ van wedergeboren christenen, inclusief de reeds gestorvenen, ‘in een oogwenk’ op te nemen. Dit noemt men ‘de opname van de gemeente’, in het Engels: ‘the rapture’. Deze ‘verlichten’ of ‘illuminati’ door het vuur van Gods Heilige Geest, zullen in de verzekering van hun eeuwig behoud in de Heerlijkheid des Heren, met Hem de finale destructie van de aarde en diens verdorven bewoners mogen gadeslaan om hierna de aarde een millennium lang met Christus te besturen. 


De judeo-jezuïtisch oorsprong van de evangelische eindtijdleer
De letterlijke vervulling van bijbelprofetieën volgens de christen-zionistische Israël-tijdslijn heeft haar oorsprong bij de jezuïeten. Nadat de Katholieke Kerk het lezen van de Bijbel voor leken met de voor hen onleesbare Latijnse Vulgaattekst eeuwenlang onmogelijk had gemaakt, geeft men tijdens de Reformatie voor het eerst kritiek op de kerkleer. Om de nieuwe bedreiging van de katholieke kerk door deze protesterenden, de zogenaamde ‘protestanten’, tegen te gaan, zet de paus de contrareformatie in. Opgericht in 1534 door de Marrano- of Sefardisch-joodsex Iñigo Lopez de Loyola, later bekend als Ignatius van Loyola, vormen de Jezuiten daarvan de genocidale ruggegraat.xi (Sommige schrijvers wijzen op de dubbelrol van Loyola die zowel het katholicisme als een op de kabala gefundeerd zionisme zou dienen.xii Zij zijn beschuldigd van antisemitisme).xiii 


Door hun barbaarse vervolging, martelingen en executies van miljoenenxiv ketters en door het lezen van de Bijbel raken steeds meer protesterenden ervan overtuigd dat de paus de belichaming is van een antichrist. De leider van deze protesterenden, Maarten Luther zegt in 1520:


Ik ben nagenoeg in de hoek gedreven en kan nauwelijks meer betwijfelen dat de Paus in werkelijkheid de antichrist is […] omdat alles zo correspondeert met zijn levenswijze, woorden en bevelen.”xv 


Hetzelfde zegt de protestantenleider Calvijn in zijn “Institutio christianae religionis”:


Sommige mensen vinden ons te streng en scherp als wij de Roomse hogepriester antichrist noemen. Maar degenen die deze mening zijn toegedaan nemen niet in overweging dat zij dezelfde beschuldigende vermoedens uiten tegen [de apostel] Paulus, volgens welke wij spreken en wiens taal wij overnemen”xvi


Van deze antichrist (Gr: αντίχριστος) is er echter niet slechts een; de term staat voor meerdere personen. Vele zijn zo geworden leert het Nieuwe Testament: “Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is” (1 Joh.2:18, Statenvertaling). In vers 22 geeft de bijbelschrijver aan wie en wat dan precies een antichrist is “Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent.” De antichrist bestaat dus uit meerdere personen die al 2000 jaar sinds Christus vermeende geboorte, Hem en zijn Vader ontkennen en zich met deze ontkenning in de plaats van Christus zouden te stellen (αντί= in plaats van; χριστος= Christus).


In de apocriefe en pseudo-epigrafische literatuur, dat wil zeggen religieus-mystieke boeken die uiteindelijk niet in de Bijbel zijn opgenomen, schreven Helleense joden over hun toekomstverwachting van ‘Belial’, de in mensengedaante geïncarneerde duivel. Belial dateert van het pre-christelijke tijdperk. Hij lijkt de inspiratiebron te zijn geweest voor een nieuw katholiek- judaïsche uitleg over de anti-christ die de jezuïeten halverwege de zestiende eeuw introduceren.xvii


Ook in de mystieke Dode Zeerollen komt Belial voorxviii, evenals in de Satanische Bijbel van Anton Lavey. De Middeleeuwse houtsnedes in het “Buche Belial” stellen hem voor als koning.xix In tegenstelling tot de protestanten die enkel de Bijbel als uitgangspunt willen nemen (=Sola Scriptura), heeft de Katholieke kerkadel er nooit moeite mee gehad tevens de Apocriefe boeken en geschriften van de kerkvaders voor hun leerstellingen te gebruiken.


De systematische verdeling van de op zich warrige Bijbelverhalen in ‘dispensaties’ (=religieuze tijdseenheden) lijkt afkomstig uit de Talmud. De Babylonische Talmud: Tractate Sanhedrin, folio 97a stelt dat de wereldtijdslijn bestaat uit drie perioden van tweeduizend jaar, tezamen 6000 jaren. In het zevende en laatste millennium – zeven is het getal der volheid; God ruste na de schepping op de zevende dag – zal, overeenkomstig het duizendjarig rijk van de christen-zionisten, na de verderving van de heidenen een periode van rust aanbreken.xx Deze zeven dispensaties zijn in de immens populaire zionistisch-christelijke Scofield Bijbel overgenomen (zie hierna). 


Allegorische bijbelteksten vanaf nu de letterlijke, onaantastbare waarheid
Om nu de kritiek op de misdaden van de paus in de kiem te smoren geven de jezuiten na 1500 jaar een nieuwe judeo-christelijke interpretatie aan de teksten over de antichrist. Rond 1590 presenteert de jezuïtische priester en doctor in de godgeleerdheid, Francisco Ribera (1537-1591) de uitleg in zijn “Sacrum Beati Ioannis Apostoli & Evangelistiae Apocalypsin Commentarij.” Ribera is een volgeling van de hier voorgenoemde Lopez de Loyola. Zijn achternaam en familiewapen staan net als die van Lopez tientallen malen in Sephardische namenlijsten met als kanttekening dat veel Sephardische joden in de zestiende eeuw tot de adelstand verheven bekeerlingen van het Katholicisme waren.xxi


Ribera stelt dat het Bijbelboek Openbaringen (Apocalyps) en de Bijbelverzen over de antichrist geen figuurlijke betekenis zouden kunnen hebben voor de wandaden van de paus en het heden, maar dat de hoofdstukken vier tot en met twee-en-twintig in detail enkel letterlijk zou gelden voor toekomstige gebeurtenissen.xxii De eerste drie hoofdstukken van de Apocalyps zouden evenmin een figuurlijke betekenis hebben voor het pauselijk bloedvergieten maar letterlijk slaan op het oude Romeinse Rijk.


De antichrist is niet langer een zinnebeeld van degenen die tegen de Christelijke basiswaarden ingaan en met hun woorden en handelingen Christus ontkennen maar letterlijk een toekomstig individu dat als een soort Duivelszoon uit de joodse Stam van Dan, de aarde drie en een half jaar dictatoriaal vanuit Jeruzalem in plaats van Rome zal regeren. Daartoe zou hij eerst de wereld veroveren om vervolgens de Tempel van Salomo in Jeruzalem herbouwen, aldus Ribera. Deze reddende uitleg voor de Katholieke Kerk en haar paus, presenteren Ribera en de eveneens jezuïtische Kardinaal Inquisiteur, de zalig verklaarde Doctor Robert Bellarmine, behorend tot de Zwarte Adel, reeds tijdens het Concilie van Trente (1545-1563) waarna de opgeluchte kerk-elite haar bekrachtigt.xxiii 


De overdracht van de zionistische ‘waarheid’ op het protestantisme
De Chileense jezuïtische priester, Manuel de Lacunza Y Diaz (1731 - 1801) zoon van door Zuid Amerikaanse koloniale handel rijk geworden Baskisch-joodse kooplieden, publiceert de in 1827 in het Engels vertaalde “The Coming Of Jesus In Glory And Splendor” onder de naam Rabbi Juan Josafat Ben Ezra. In dit boek borduurt Lacunza voort op Ribera’s theorie van het zionistische dispensationalisme met de opname van de gemeente nadat Gods Volk naar Israël is teruggekeerd en de antichrist in Jeruzalem zijn wereldheerschappij kan vestigen.xxiv In de negentiende eeuw wordt de Engelse vertaling van Lacunza’s werk de basistekst voor de heruitleg, hausse aan hervertalingen en bijgevolge herinterpretaties van de Bijbel conform judaïsch-zionistische lijn.


Volgens auteurs als Eustace Mullins en Fritz Springmeier leent de paus vanaf 1818 substantiële bedragen van de Rothschilds en hebben zij in 1825 een ‘working relationship.’ Het is tevens de tijd dat de Katholieke Kerk de vervolging en moord op protestanten staakt en dat de ‘oecumenische dialoog’ op gang komt, welke de familie Rockefeller later financieel zeer zal stimuleren, zoals we verderop zullen zien. Rothschild zou deze dialoog in ruil voor zijn leningen willen gebruiken om de jezuïtisch-zionistische uitleg van het Bijbelboek Openbaringen in de wereld te verspreiden.xxv

 

 


In het tweede deel van deze serie: de vader en grootste apostel van het (christen-)zionisme en familie Voorhoeve als verspreider van het dispensationalisme in Nederland.


Klik hier voor deel II.

 


*Alexander S. Holub, Ph D. stelt in “The Origins of the Kaballah”, dat de Kabbala een verzameling mystiek-esoterische geschriften is van Sumerische oorsprong (p. 4), later vermengd met het Egyptische en nog later met het Joodse mysticisme (p. 5). Dr. Simo Parpola, professor in de Assyriologie, stelt dat de Kabbala een reconstructie is van de Kabbalistische Sefiroth uit Assyrië  –  Sumerië.xxvi


Noten


i Albert Pike, 33ste graad vrijmetselaar en Soeverein Groot Commandeur der Aloude en Aangenomen Schotse Ritus of Ancient and Accepted Scottish Rite: AASR. “All true dogmatic religions come from the Kabbala and lead back to it;  all that is scientific and great in the religious dream of all the illuminated such as Bachme, Swedenborg, St. Martin, and others similar, is borrowed from the Kabbala. All the Masonic associations owe their secrets and symbols to it.” Albert Pike in “Morals and Dogma” (1871) p. 744-745. 


ii  Zie anarchiel.com “Nieuwe Wereld Orde: feit of fictie?


iii  Talloze evangelische eindtijdpredikers menen dat de allegorische beschrijving van de ‘Hoer van Babylon’ slaat op de katholieke kerk.  Een der bekendste is de wereldberoemde televisiedominee John Hagee.  Washington Post, 27-05-2008, “Hagee and the “Whore of Babylon”:  “The Evangelical pastor, John Hagee, has spent a career preaching and writing that the Catholic Church is the “whore of Babylon” as found in the Book of Revelations.” 


iv  Drury,  Nevil. The Watkins Dictionary of Magic.  London. Watkins Publishing. 2005. blz. 117. Greer, John Michael. The New Encyclopedia of the Occult.  St. Paul, MN, Llewellyn Publications. 2003. blz. 202. Goetia:  http://www.thelemapedia.org/index.php/Goetia


v  “Architect Claims He Has Pieced Together Old Biblical Puzzle; History: He identifies place that held Ark of the Covenant inside the Muslim shrine known as the Dome of the Rock. However, many skeptics remain”, Los Angeles Times, Jan 6, 1996. 


vi  “Ritmeyer is now a close associate of the Darbyite Temple propagandist, Dr.  Randall Price.  [...]An EIR investigator called Ritmeyer shortly after the assassination of Yitzhak Rabin, to inquire about his work. He reported that he had just recently found the precise resting place, inside the Islamic holy place of the Dome of the Rock, of the lost Ark of the Covenant!  Even more remarkable, was the financial sponsor of the ‘discovery’:  ‘I was doing some research for a month in Jerusalem, supported by Lord Rothschild, of all people, and that is when I found the location of the Temple and the location of the Ark of the Covenant!  You can still see it in the rock, very clearly. Questioned further,  Ritmeyer said that the London-based Lord Jacob Rothschild had ‘sought me out’ for the work, and that he had done, and continued to do, much work in an around Jerusalem for the Rothschild family.” Uit:  “Who is Sparking a Religious War in the Middle East?—And How To Stop It,”  Executive Intelligence Review, Special Report, Dec. 2000, blz. 45,  55. Zie voor de financieringbronnen ook de site van Ritmeyer zelf waar de Rothschild Foundation meermalen wordt genoemd (http://www.ritmeyer.com/about/).


vii  ‘The mission of the present generation is to liberate the Temple Mount and to remove - I repeat, to remove - the defiling abomination there ... the Jewish people will not be stopped at the gates leading to the Temple Mount ... We will fly our Israeli flag over the Temple Mount, which will be minus its Dome of the Rock and its mosques and will have only our Israeli flag and our Temple. This is what our generation must accomplish.’Uit: Nadav Shragai, ‘Dreaming of a Third Temple’, Ha’aretz, 17 September (1998), blz. 3, geciteerd in Price, Coming, op.cit., blz. 417.


viii David R. Fideler, “Jesus Christ, sun of God: ancient cosmology and early Christian symbolism”, p. 264. 


ix  Ds. Frank W. Nelte “The Name "Lucifer”. (http://www.israelofgod.org/lucifer.htm). Exerpt uit “The Name of Lucifer”: “All of the English translators of the Bible know very well that the word “Phosphoros” in 2 Peter 1:19 can be perfectly accurately translated by the word “Lucifer.” Instead they have chosen to deliberately obscure this fact. Why? They knew very well that 2 Peter 1:19 refers without doubt to Jesus Christ. This verse calls Jesus Christ “Phosphoros” (in Greek) or “Lucifer” (in Latin). Yet the translators have hidden this fact behind the words “day star.” The facts are that “Phosphoros” has absolutely nothing to do with either “day” or “star”! The translators simply borrowed a term that is elsewhere used for Christ–namely “morning star” in Revelation 2:28 (Greek = proinos + aster) and in Revelation 22:16 (Greek = orthrinos + aster).”


x  James Trager compendium: “The People’s Chronology” heeft als entree over Ignatius Lopez de Loyola (1974)  : “In 1534 the Society of Jesus (Jesuits) was founded by Ignatius Loyola (1491-1556) (a Marrano) and five associates”, p.176. 


xi  Steven Kreis, 2002,  "Founded in 1534, the Society of Jesus or the Jesuits, formed the backbone of the Catholic or Counter Reformation".—The History Guide: Lectures On Modern European History, Lecture 5. URL:  http://www.historyguide.org/earlymod/lecture5c.html


xii “The first Jesuits were crypto-Jews.257 Ignatius Loyola himself was a crypto-Jew of the Occult Cabala. A crypto-Jew is a Jew who converts to another religion and outwardly embraces the new religion, while secretly maintaining Jewish practices. As explained by John Torell:  “In 1491 San Ignacio De Loyola was born in the Basque province of Guipuzcoa, Spain. His parents were Marranos and at the time of his birth the family was very wealthy. As a young man he became a member of the Jewish Illuminati order in Spain. As a cover for his crypto Jewish activities, he became very active as a Roman Catholic.”  Uit: Edward Hendrie “The antichrist Conspiracy”,  blz. 147. Oorspronkelijk in John S. Torell, European-American Evangelical Association, July 1999,  http://www.eaec.org/NL99jul.htm 


xiii Over Edward Hendrie die in zijn teksten het Zionist-jesuitische dispensationalisme aan de kaak stelt: “He is a classic Jew-hater.”  “He accuses people such as you and I who are dispensationalists.”  “He sides with both Muslims and Islamic terrorists by not only quoting the likes of whatreallyhappened.com  and sites defending Palestinian terrorists, but even goes so far as to accuse Israeli agents of being behind 9/11.” URL:  http://blessedquietness.com/journal/prophecy/hendrie.htm


xiv  “...most historians agree that millions of people were killed at the direction of the catholic bishops who oversaw the tribunals.”  Uit: “The truth: about the five primary religions”, The Oracle Institute, p. 284.


xv  “I am practically cornered and hardly can doubt anymore that the Pope is really the Anti-Christ, whom the world expects according to general belief, because everything so corresponds to the way of his life, words and commandments.” Marten Luther, “Sämtliche  Schriften”, (ed. J.G. Walch, St. Louis 1881) XXI, p. 243. Zie ook:  Mel Scult,“Millennial expectations and Jewish liberties”,  p. 13.


xvi  “Some persons think us too and when the pontiff antichrist.  But those who are of this opinion that the same charge of presumption against Paul,elf,  after whom speak and whose language adopt…I shall briefly show that (Pauls words in 2 Thessalonians 2) are capable of any other interpretation than that which applies them to the Papacy” Tracts,  Vol. 1, pp. 219,220. John Calvin, “Institutio christianae religionis”.


xvii  “The pseudepigraphic literature informs us that in Jewish circles in the pre-Christian period the expectation was prevalent of the appearance of Belial (one of Satan’s lieutenants) if not of Satan himself; and that his activity was imagined as being almost identical with that expected of the antichrist in Thessalonians.” Uit: “antichrist in Pauline Writings”  door Louis Ginzberg in de online Jewish Encyclopedia.  Zie eveens Bousset, "Der antichrist," p. 86, 99 & 100.


xviii  In het boek: "The War of the Sons of Light Against the Sons of Darkness”,  onderdeel Dode Zeerollen. 


xix  Boek “Buche Belial”  van Jacobus de Teramo (1473). 


xx  De Talmud stelt (citaat uit de Soncino, London, English edition): "Six thousand years shall the world exist, and one [thousand, the seventh], it shall be desolate, as it is written, And the Lord alone shall be exalted in that day. Abaye said: it will be desolate two [thousand], as it is said, After two days will he revive us: in the third day, he will raise us up, and we shall live in his sight.”(Tractate Sanhedrin, folio 97a)


xxi  ‘Ribera & heraldiek’ in Sephardim. com: “Many Sephardic families were ennobled as Conversos after 1492 – 1497, so that some crests will contain Christian symbology. Families can have more than one crest for a variety of reasons. Crests provided are registered. Many of the family crest descriptions also contain information about family origin.” URL: http://www.sephardim.com/html/heraldry.html


xxii  “The founder of this system [Futurist] in modern times; appears to have been the Jesuit Ribera,  about A.D. 1580."—Henry Alford, The New Testament for English Readers, vol. 2, part 2, p. 351.


xxiii Zie Wikipedia Francisco Ribera, geraadpleegd 24-05-2010) & “The Incredible Cover-Up: Exposing the Origins of Rapture Theories”, door Dave MacPherson. Omega Publications,  Medford Oregon. 1980. 


xxiv  "Emmanuel Lacunza,  (a Jewish Spanish Basque 1731-1801 A.D.) also a Jesuit priest, built on to the other Jesuits’ teachings, adding new ideas of his own in his book,  ‘The Coming of Messiah in Glory and Majesty’ published first in 1812 (after Lacunza’s death) in Spanish and then translated into English by Rev. Edward Irving and published in London in 1827. This book also had the first hint of a two-stage second coming of Christ separated by a stated period of time of an intervening period of judgments, with 45 days between the Rapture and the descent of Christ to the earth for the judgements on the earth to take place."  Uit “The Millennium”, John L. Bray, 1996, p. 57. John Walsh,Jane Garnett,Colin Matthew: “Revival and religion since 1700”, p. 108.  Zie ook omschrijving Wikipedia, Spaans.


xxv  Fritz Springmeier, The Top 13 Illuminati Bloodlines (1995),  Deel: “CO-MASTERS OF THE WORLD—management of the Catholic and Czars’ wealth”, o.a. blz. 154: “Early in the 19th century the Pope came to the Rothschilds to borrow money. The Rothschilds were very friendly with the Pope, causing one journalist to sarcasticly say "Rothschild has kissed the hand of the Pope…Order has at last been re-established."(39) The Rothschilds in fact over time were entrusted with the bulk of the Vatican’s wealth. The Jewish Ency., Vol. 2, p.497 states, ,,It is a somewhat curious sequel to the attempt to set up a Catholic competitor to the Rothschilds that at the present time (1905) the latter are the guardians of the papal treasure." Researcher Eustice Mullins writes that the Rothschilds took over all the financial operations of the worldwide Catholic Church in 1823.(40)  Today the large banking and financial business of the Catholic Church is an extensive system interlocked with the Rothschilds and the rest of the International Banking system.” 


xxvi  Parpola,  S. (1993). “The Assyrian Tree of Life: Tracing the Origins of Jewish Monotheism and Greek Philosophy. Journal of Near Eastern Studies”, Vol. 52 No. 3, p. 161-208. 


Uw commentaar

De RSS-feed van de commentaren op dit topic  

Commentaarpagina 1 van 1

tssssst Jim hoelang geschreven/herschreven aan dit fantastische artikel??
in elk geval bedankt voor dit stuk, zal het effe ‘rond-mailen ‘.


YESSSSS!!

De grote Jim Beam heeft weer een stuk geschreven!
Ik ga het lezen zodra ik er de tijd voor heb, heb er nu al zin in smile

@Jim: Ken je het boek: The Gods Of Eden van William Bramley?

Peace out! smile


Hallo GHL,

Dank voor je commentaar.

“Dus de paus is de feitelijke antichrist?” Nee hoor, absoluut niet! Dat de paus een antichrist zou zijn is slechts een predicaat van de protestanten tijdens de Reformatie. Zij brachten de paus daardoor in diskrediet.

De paus zette daarom zijn offensief in: de tégen-reformatie (Contra-Reformatie). Jezuïtische geestelijken reageerden in opdracht van de paus met een nieuwe theologie in de trant van: “Nee hoor, onze paus is niet een antichrist. De benaming antichrist slaat namelijk niet op een allegorische maar een letterlijke figuur in de toekomst die niet reageert vanuit Rome maar Jeruzalem” (zij bedoelden dus per definitie NIET de paus; die moest juist vrijgesproken worden!).

Deze nieuwe theologie staat aan de basis van de huidige zionistische eindtijdtheologie.

“Waarom steunen zionisten dan de antichrist?” Ik weet niet welke zionisten je hier bedoelt maar christen-zionisten doen dat zeker niet! Zij ondersteunen wel de vervulling van de eindtijdprofetie en het ‘volk van God’ dat daar zo’n cruciale rol in speelt.

Groeten!

Jim.

@Dabbie

Ik ken het boek maar heb het (nog) niet gelezen. Lijkt me erg interessant. Dank!

Volgens mij zijn die vrijmetselende bijbeunende illuminazi’s helemaal geen vriendjes met de Paapse zionistenkliek. Het blijft een strijd van ikke ikke ikke, dus dat zal zichzelf wel gaan oplossen. Het lijkt me ook lastig als je in een van die kliekjes zit en je er eigenlijk niet zo fijn voelt, omdat het toch best zieke figuren zijn, het best lastig is om eruit te komen zonder opgehangen te worden aan een of andere brug in Londen of zo…

Laten we er in ieder geval maar vanuit gaan dat er ook goeie mensen geillumineerd zijn (mocht die hele kliek daadwerkelijk bestaan), anders waren we allang in onze anusjes genomen met een hele dikke obeliskfallus.

Overigens interessant dat die eindtijd in enorm veel oude culturen voorspel wordt met overeenkomstig een begin van een gouden eeuw voor de mensheid.

Armageddon betekend trouwens als ik me goed heb geinformeerd “lifting the veil” ofwel het ontdoen van sluiers. Die kan je mooi op allerlei manieren interpreteren, maar mijn vermoeden is dat het iets met de manier waarop we de realiteit waarnemen te maken heeft, wat dan ook weer impliceert dat we de waarheid zullen kennen. Ik kan niet wachten op 1 januari 2013 wink, laat die eindtijd/armageddon maar komen!


P.s. Dank dat je je stukje (voor jouw doen) korter hebt gehouden raspberry


Hallo GHL,

“Maar wat ik had begrepen wat zionisten waren is dat zij de voorspelling in de bijbel koste wat kost proberen waar te maken. Dat klopt toch wel?”

Dat heb je heel goed begrepen, voor zover de Bijbel daadwerkelijk letterlijke voorspellingen doet. Het zionisme en christendom is sinds het begin van de negentiende eeuw met elkaar vermengd (zie volgend deel!). De Bijbel is opnieuw vertaald naar zionistisch model (Scofield/ Darby en Telos-vertaling). Daardoor heeft men er een enorm contingent aan medestanders bijgekregen.

De door jou geciteerde zin “De antichrist…zal regeren”, slaat op de nieuwe theologie die in deze paragraaf wordt besproken.

De herbouw van de Tempel is onderdeel van het eindtijdscenario en ‘Gods plan’ voor het Nieuwe Jeruzalem. Voor deze herbouw moet de Al-Aqsamoskee (Rotskoepel) wijken. Resultaat; Armageddon. Evangelische eindtijdchristenen helpen graag mee deze profetie tot vervulling te brengen omdat dat het duizendjarig rijk voor hen inluidt. Van het Armageddonbloedbad hebben ze geen last omdat Christus hen voor deze finale destructie heeft ‘opgenomen.’


ex/cuseert u mij voor een kleine taalfinesse:

“Onbewust zijn christenen hiermee zelf de wegbereiders”

bevat een valse duiding die mogelijk een niet aflatende scheiding heeft teweeg gebracht in “de hersenpan” of beter in “het hart van de samenleving” ... immers

“onbewust” bestaat niet ... voor het wezen mens.

Taalkundig gezien is het een HOAX die uit comfort is ontstaan wegens het betere woord “onderbewust” dat bijv. wordt aangesproken bij het bezigen van het werkwoord / de werking “onderhandelen”.

wat een betere term is zou kunnen worden voorgesteld door een commissie van het komende kabinet die dan de volgende periode bericht geeft na een zogeheten parlementaire enquete onder de bevolking waar de “onbewuste” wezens (die dat vanzichzelf overigens niet kunnen weten) worden uitgesloten (al weet ik niet door wie, Wilders misschien - als afleidingsmechanisme om hem even bezig te houden met iets echt leuks voor ‘n -bepaald niet dom(inant) overigens- blondje?)

dit opgehoest vanuit mijn “kuxan suum” die geoefend is als voorzitter van de taalkundige werkgroep “NéAndersTalerS’” ingesteld bij het Nederlandse Chaosforum / tevens adviseur namens ... WUPED

motto - je moet wel van je werk houden om er iets van te maken


Hey Jim, lang niet gezien, en nu wordt duidelijk waarom: een meesterwerk heeft tijd nodig.

Wat bij mij steeds weer de neiging tot grinniken oproept is de claim ‘Gods Volk’.

God schiep de mens naar zijn evenbeeld. Evenwel schiep hij een Volk dat iets meer zijn beeld weerspiegelt dan dan andere volkeren. Andere volkeren die volgens ‘Gods Volk’ toch minder geslaagd zijn. Daarmee schiep God dus een Volk dat de rest zijn schepping bekritiseert en beschouwt als een prestatie van een mindere kwaliteit. Eigenlijk als een wanproduct. Als ik God was, en zo door mijn eigen creatie beoordeeld werd, overwoog ik toch een degradatie van ‘Mijn Volk’.


Wegens de teksten inzake het “Nieuwe Jeruzalem” acht ik het redelijk te verwijzen naar de studie van iemand die ik mocht meemaken met ene Arun Gandhi in 2009 wegens mijn ambassadeursfunctie in pionierende missie.

http://www.global-report.com/thehope/a108-parashat-va-yishlaḥ-gen-32-4-36-43-angels-and-messengers

Deze link kan korter echter het toeval mag er ook zijn omdat ik de woorden angels-and-messengers wel inschikkelijk vind in de gebezigde bijen context wink

Yitzaq is bekend van een boek dat Judas als de ware Jezis voorstelde ... (plm 2005)


Fijn om je weer terug te zien (nou ja, lezen) Jim!
En met wederom een mooi artikel, wat me doet uitkijken naar deel 2.

@ Pieter,
Sir Athur Canon Doyle zou jouw treffende deductie niet kunnen verbeteren.
Zeker de snel vertoornde (“kort lontje zouden we dat anno nu noemen) wraakzuchtige God uit het Oude Testament” zou wel iets krachtigers in petto hebben dan “degraderen”.
Doorredenerend op jouw deductie zou ik de these kunnen poneren dat hoogmoed ten val komt = dat volk een en ander over zichzelf afgeroepen heeft.

Weer een goed artikel Jim!
De tempel van Salomo herbouwen: betekent dit niet iets anders of meer dan alleen een gebouw. Naar mijn weten zijn er geen archeologische resten van deze tempel noch bronnen die het bestaan ervan bevestigen, afgezien van de Bijbel.
B.v. het vestigen van wereldheerschappij.
Fascinerend is de rol van Nederland, altijd duikt er weer een Nederlander op!
En wat denk je van Wilders? - toekomstige wereldleider??
(connecties met Israel, US etc), Verhagen -Bilderberger..


Hallo @Mistelf!

Fascinerend is de rol van Nederland, altijd duikt er weer een Nederlander op!

Dat frappeert mij ook voortdurend!

Tja, en Wilders… Dit is geen halvegare, domme gek. Allesbehalve! In Nederland en daarbuiten vervult hij een cruciale functie. Zionistische financiering, kind aan huis bij de Israëlische ambassade, Israëlische leiders en het CIDI.  E.e.a bleek duidelijk uit een VPRO-docu twee dagen terug. Mogelijk zelfs een Mossad-agent aldus mw. Kwint in de docu.

Zijn cruciale functie, o.a.: afleiding van het volk van de werkelijke problematiek en echte misdadigers. Het systematisch stigmatiseren en tot gemeenschappelijke vijand maken van de Semieten (= overwegend islamitische Arabische volken). Het als vanouds misbruiken van religies om groepen te verdelen en tegen elkaar op te zetten. De opkloppen van terreurangst om vrijheidsbeperkende maatregelen in te voeren. De verspreiding van het zionistisch gedachtegoed. Het klaarmaken van het volk voor een Midden-Oosten oorlog.

Of hij een toekomstig wereldleider wordt zou ik niet weten. Wel bereid hij Nederland en wellicht Europa voor op een nieuwe constellatie van de samenleving waarin alles en iedereen onder controle staat. Precies wat de corpocraten voorstaan.

Er zijn talloze vergelijkingen te trekken met het Nederland van voor WOII.


En zo spon de spin haar draden vanaf alpha tot omega.


Goed stuk wel een beetje lang maar erg interessant.


Joodse en Christelijke zionisten in Nederland steunden voorheen Balkenende etc. Nu zijn het onze PVV stemmers. Wilders is een puppet voor Israël en dat weten zij. PVV is gelijk aan de Israëlische Likud partij; Rechts liberaal conservatief. Ook Verhagen steunt dit, maar laat dit niet merken, en Wilders neemt het voortouw als extreem fanatieke fundamentalist die de doelen van Israël naar Nederland uitbreidt.

Wilders is Israëlisch in hart en nieren en heeft zelfs een dubbel paspoort; hetgeen nogal hypocriet is voor iemand die dit onze islamitische medelanders verbied.

Inderdaad gaat het hele spel alleen om de Temple Mount. De zionisten proberen alles aan te grijpen om de Dome of the Rock weg te krijgen zodat zij hun felbegeerde tempel kunnen bouwen op die plek.

Zal het ze gaan lukken? Het lijkt er niet op.


@Bertus

Had het niet beter kunnen zeggen!

De christen-zionisten zijn uiterst verguld met Wilders. Een groot deel van de CDA-achterban is overgestapt naar de PVV. Zelfs in Amerika wordt hij gesteund door christen kopstukken als Hal Lindsey (http://www.youtube.com/watch?v=J78lub_PlXg). Ik overwoog om hier in deze artikelenreeks nog iets over te zeggen. Ga het wellicht n.a.v. jouw opmerking alsnog doen.

Zie ook deze discussie: http://weeswaakzaam.wazzup.nl/2010/09/12/milde-toespraak-wilders-in-new-york-geen-moskee-hier/

17.30: Heb er een zinnetje tussen gezet.


Klik hier voor deel II. leidt thans naar ov chipkaart debacle…
Nu eerst maar even verder lezen in deel 2… ff zoeken


Ik zie het Samson. Link klopt wel maar bericht dat er aan vast zit klopt niet. Ik geef het door. Dank!

Tot het opgelost is maar even deze link: http://www.anarchiel.com/display/christenen_wegbereiders_nieuwe_wereld_orde_deel_ii_de_apostel_van_zion


@Jim Beame

En wat voor rol spelen Moslims(semieten) nu in dit alles dan volgens jou? wink

Het is misschien handig te weten dat Soenieten zichzelf deze naam aangemeten hebben omdat ze geloven in hadith en sunnah. Dit zijn zgn. overleveringen en uitspraken van mohammed, 200 jaar na zijn dood verzameld (dus lekker betrouwbaar)

Hier staat de antichrist ook in vermeld. Ze noemen hem hier de dajjal, de zoon van satan. Vreemd genoeg, wat de koran ook zegt, geloven ze ook dat jezus terug zal keren en met de dajjal zal vechten. Hij zou zelfs winnen dus achja lekker spannend als we dat dan nu al weten. maargoed. Ik geloof hier allemaal niet in. Waar al deze religies en stromingen over ruzieen is wat ze er zelf van gemaakt hebben. het zijn dus meer self fullfilling prophecies volgens mij inplaats van echte.

In de koran zelf staat niets van dit alles vermeld. Er wordt eerder een hoop tegengesproken.

Dat de laatste dag de laatste fase van onze evolutie zou zijn heb ik vaker gehoord smile wel een interessante benadering vind ik persoonlijk. mooi uiteengezet artikel. Ik ga de volgende lezen!


Beste @Rob,

De rol die moslims spelen is de andere kant van de medaille, hoewel ze net als het christen- en jodendom slechts een tak zijn van hetzelfde lichtgeloof. De andere kant is nodig voor het principe van Divide et Impera: Het creëren van tegenstellingen tussen twee groepen burgervee die in feite hetzelfde zijn waardoor de machthebbers kunnen heersen. Twee kampen die elkaar bestrijden met als gevolg: Armageddon (=chao) en als resultaat een Nieuwe Orde (=ordo): ordo ab chao.

Religie is hiervoor historisch het geijkte instrument: http://www.anarchiel.com/display/macht_en_religie_de_sublieme_combinatie Sinds de negentiende eeuw nemen politieke ‘-ismen’ de rol van religies steeds meer over. Frappant zijn in dat verband ook de verketteringen van andersdenkenden op een social ‘-isme’ site als Indymedia. Icke noemt deze fanatieke Indymedia-gelovigen: ‘robot-radicals’.


“Wat weinig evangelische christenen zich echter realiseren is dat de betrekkelijk jonge leer van een letterlijke eindtijd met de terugkeer van ‘Gods volk’ en de toekomstige heerschappij van de Antichrist, afkomstig is van diezelfde ‘hoer’: namelijk de Rooms Katholieke Kerk.”

Het is maar wat je jong noemt. Ik vind 2000 jaar niet zo jong….
U doet er beter aan de propaganda uit Rome niet te geloven en beter onderzoek te plegen. Al in de eerste eeuw verwachten Bijbelgelovigen de antichrist uit Rome (eerst uit de keizers, later uit de pauzen die opvolgers van de keizers zijn en beslist niet van de apostel Petrus, wat ze ook beweren, aan de vruchten herken je de boom) en dat is onder Bijbelgelovigen in 2000 jaar nooit anders geweest. Tuurlijk waren (en zijn) er mensen die de Schrift niet “recht delen” (2 Tim. 2:15) lezen zoals de Bijbel geschreven is, die andere meningen zijn toegedaan en vanzelfsprekend zal “Rome” in alle toonaarden ontkennen dat zij de grote hoer is, waar de antichrist uit voort zal komen. Feit is dat in universiteitsbibliotheken genoeg bewijzen liggen die beweren dat al vanaf de eerste eeuw Bijbelgelovigen wisten dat de antichtist uit “Rome” zal komen.
En een Bijbelgelovige weet dat het niet lang meer zal duren, dat deze opstaan zal.
Voor dat de protstanten er waren waren er veel Bijbelgelovige groepen (die overigens te vuur en te zwaard vervolgd werden door oa “Rome”(Kardinaal Hosius (1504-1579), geeft ons een duidelijke aanwijzing over het bestaan van baptistische/Bijbelgelovige groepen náást en voor de Rooms Katholieke kerk:
“Ware het niet dat de baptisten hevig gemarteld en vervolgd waren in de afgelopen 1200 jaar, dan zouden zij nu rondzwermen in veel grotere aantallen dan de Reformatoren” (Letters Apud Opera, pp. 112,113).)die wisten dat uit “Rome” de antichrist op zou staan.
“Nadat de Katholieke Kerk het lezen van de Bijbel voor leken met de voor hen onleesbare Latijnse Vulgaattekst eeuwenlang onmogelijk had gemaakt,”
Ook dit is niet waar, we hebben hier zelfs Bijbels in huis van voor de Roomse Vulgaat (oa de Wulfilas Bijbel) en er waren ook Bijbels in verschillende talen tijdens de Roomse overheersing. De Bijbel is in 2000 jaar voor veel mensen gewoon te lezen geweest (ook in het gebied wat nu Nederland heet). Ga eens naar een goede Bibliotheek en laat je voorlichten ipv naar de Roomse propaganda te luisteren.

Het Vaticaan is een antichtristelijk instituut (compleet met zwarte paus en Jezuieten etc) die de wereld een rad voor de ogen draait (en daar erg goed in is). En dan Wilders…. een Bijbelgelovige moet niks van (de van Roomse huize) Wilders hebben. Dat andere christenen achter hem aanlopen laat heel goed zien hoe ver de afval al gevorderd is en hoe slecht de meeste christenen de Bijbel kennen.

Jammer dat ook hier blijkt dat “Rome” goed geslaagd is in het verspreiden van haar propaganda.


Geachte BB,

U zegt dat de Bijbel 2000 jaar voor veel mensen gewoon te lezen was en blijkbaar ook algemeen toegankelijk. Ik ben er van overtuigd dat er in de afgelopen tweeduizend jaar uitzonderingen zijn geweest van christenen die de Bijbel wél konden lezen, ondanks de gangbare Vulgaattekst en ondanks het feit dat de boekdrukkunst nog niet was uitgevonden, of dat er zelfs christenen waren die Latijn lazen. Dat neemt niet weg dat het overgrote deel van de gelovigen de vele afbeeldingen in de kerk noodzakelijkerwijs gebruikten als stripverhaal: de Biblia Pauperum. Deze overvloed aan afbeeldingen waarmee elke kerk voor de reformatie was beschilderd, was er nooit geweest als ‘veel mensen’ gewoon hadden kunnen lezen, zoals u stelt. De Biblia Pauperum, ‘stripverhalen’ op de kerkmuren, hadden in de eerste plaats een functie; onderrichting van de ongeletterden (en waren daarnaast tevens decoratief).

Het dispensationalisme; de leer van de ‘rapture’ of opname en zionistische eindtijdleer, stamt uit de negentiende eeuw en is inderdaad maar een paar eeuwen oud. (Wat opnieuw niet wegneemt dat er mensen zijn geweest die al eerder denkbeelden over een eindtijd koesterden: De leer alszodanig werd ontwikkeld door Irving en Darby en pas algemeen goed in de negentiende eeuw). En het evangelisch christendom stamt net als de reformatorische kerken gewoon af van de katholieke kerk. De evangelische beweging is hoofdzakelijk ontstaan uit het negentiende eeuwse reveil wat op haar beurt is ontstaan door de prediking van het dispensationalisme (dat van katholieke oorsprong is). De katholieke kerk is de moeder aller christelijke kerken, hoezeer men dat heden ten dage ook probeert te ontkennen. Helaas, het is niet anders. Het is waar dat in het licht van de sola-scriptura gedachte van de reformatie, het protestantse christendom de kerk van de heidense relicten (‘Babel’), die nog zo overvloedig aanwezig zijn in de Katholieke Kerk, heeft proberen te zuiveren. Dit is slechts de volgende stap geweest in de evolutie van het christendom om zich te ontworstelen aan haar heidense wortels en deze te verbloemen, teneinde zichzelf als uniek te kunnen presenteren. Uniek is het christendom echter geenszins. Het christendom sluit naadloos aan bij de evolutie van de wereldreligies en is slechts een takje aan dezelfde religieboom. De Katholieke kerk heeft haar Babylonische wortels nooit bedekt maar komt er in haar uitingen feitelijk ronduit voor uit. Want dat is namelijk de herkomst van het christendom en de andere Ibrahimische religies: Babylonië! Desondanks noemen veel evangelische christenen die star vasthouden aan de vermeende uniciteit van hun geloof, de Katholieke Kerk, die van alle kerken de wortels van het christendom het best begrijpt; Hoer van Babylon. Let wel: ik wil de katholieke kerk absoluut niet verdedigen maar het protestants-evangelische predicaat ‘Hoer van Babylon’ vind ik hypocriet. De katholieke kerk laat ook in haar kunstuitingen zien dat zij een meer astro-theologische opvatting van de Bijbel huldigt, in navolging van de Egyptisch-Mesopotamische oorsprong van het christelijk geloof. Daarmee laat ze eveneens zien dat ze haar wortels begrijpt en niet verloochend. Deze astro-thelogische opvatting is per definitie niet letterlijk. (Zie bijvoorbeeld Maria omgeven door twaalf sterren of dierenriemtekens = discipelen; zie het veelvuldig gebruik van het alziend oog van Horus, de zonnekrans bij altaren en monstransen en rond het hoofd van de Zon/Zoon van God, zie de obelisken op de gevels van katholieke barokkerken). En roept u zelf trouwens ook niet de Egyptische zonnegod aan, bij het afsluiten van uw gebeden? Amen!

“Feit is dat in universiteitsbibliotheken genoeg bewijzen liggen die beweren dat al vanaf de eerste eeuw Bijbelgelovigen wisten dat de antichrist uit “Rome” zal komen. En een Bijbelgelovige weet dat het niet lang meer zal duren, dat deze opstaan zal”, schrijft u. Inderdaad werd het predicaat ‘antichrist’ gebruikt voor een ieder die zich tegen Jezus Christus opstelde of zich in Zijn plaats probeerde te stellen. Dat was al zo vanaf de Romeinse tijd. Judas Iscariot was bijvoorbeeld zo’n ‘antichrist’ en keizer Nero werd eveneens zo beschouwd. Dat heb ik in het artikel proberen te schetsen. De meeste evangelische eindtijdchristenen geloven dat de antichrist niet een algemene karakterisering is maar letterlijk een jood uit de stam Dan die als antichrist vanuit Jeruzalem zal regeren. Moet ik nu uit uw woorden opmaken dat de protestanten en katholieken die niet in een letterlijk duizendjarig rijk en een letterlijke antichrist-in-persoon geloven geen, wat u noemt, ‘Bijbelgelovigen’ zijn? Met andere woorden, degenen die niet ‘weten dat het niet lang meer zal duren’ zijn geen ware gelovigen?

Kerkvader Augustinus huldigde de niet-letterlijke uitleg en deze was eeuwenlang algemeen aanvaard. U zegt eigenlijk dat de letterlijke dispensationalistische eindtijdleer, zoals in het artikel omschreven, al 2000 algemeen gangbaar is. Ook zouden christenen al 2000 gewoon zijn zelf de bijbel te lezen. Kunt u uw suggestie hard maken dat ‘Bijbelgelovige’ christenen al direct na Christus’ komst in het algemeen geloofden in een letterlijke eindtijd met de terugkeer van Israël en de letterlijke tweede komst van Jezus op de wolken om zijn gemeente ‘in een oogwenk’ op te nemen? Laten we wel wezen: men had tot het Concilie van Nicea in 325 nog niet eens overeenstemming over welke boeken eigenlijk in de Bijbel moesten komen. Was men het voor die tijd dan al wel eens over de christelijke theologie? Nogmaals en in andere woorden: u stelt min of meer dat bovenomschreven zionistisch dispensationalisme 2000 jaar oud is. Waar vind ik dat?

U stelt: “Tuurlijk waren (en zijn) er mensen die de Schrift niet “recht delen” (2 Tim. 2:15) lezen zoals de Bijbel geschreven is, die andere meningen zijn toegedaan.” Bent u dan wél degene die de Bijbel “recht deelt”? Met andere woorden: is uw letterlijke uitleg de enig juiste? Bovendien, was een enig juiste uitleg mogelijk in de tijd dat men het nog niet eens was over de samenstelling van de Bijbel? Pas in 367 na Christus (!!!) werden de 27 evangeliën van het Nieuwe Testament erkend als zijnde onderdeel van de Bijbel. En tot op de dag van vandaag is men het daar nog niet over eens. Zo zijn er kerken die de “Handelingen van Paulus” beschouwen als onderdeel van de Bijbelcanon. Van het boek Openbaringen, waar eindtijdchristenen het grootste deel van hun letterlijke eindtijdleer op baseren, werd tot in de 4e eeuw betwijfeld of het wel in het Nieuwe Testament thuishoorde (bisschop Johannes Chrysostomos e.a.). Kerkvader Origenes vond het wilde dromerijen en de christenen in Syrië verwierpen dit boek dat waarschijnlijk geschreven is ten tijde en onder invloed van ‘antichrist’ Nero. De oosters orthodoxe kerk erkent het boek nog steeds niet en heeft het niet opgenomen in haar liturgie (maar zij zullen de Schrift ongetwijfeld niet “recht delen”, volgens uw optiek).

Al 2000 jaar waren ware ‘Bijbelgelovigen’ het eens over de eindtijdleer en was men in staat om een eensluidende versie van de Bijbel te lezen, suggereert u? Naar mijn idee lijkt het er eerder op dat de HEERE tot op de dag van vandaag nog niet in staat is geweest Zijn Enige Waarheid duidelijk te maken aan zijn gevolg. Was dat maar zo, dat had dan vele miljarden mensenlevens door godsdienstoorlogen gescheeld. Wel is Zijn Waarheid altijd door machthebbers dankbaar gebruikt om de massa te manipuleren. Zo ook met het in het artikel omschreven zionistisch dispensationalisme (zie voor de uitwerking van dit funeste gedachtegoed vooral ook de twee overige delen).


,


Geachte BB,

U stelt:

En dan Wilders…. een Bijbelgelovige moet niks van (de van Roomse huize) Wilders hebben.

Juist de orthodoxe, fundamentalistische (‘Bijbelgelovige’) christenen gaven massaal hun steun aan de PVV. Toch ontkent u dat. Over deze steun is een lawine aan artikelen geproduceerd de afgelopen jaren. Enkele voorbeelden:

Zorg om groei PVV in Bible belt
http://www.omroepgelderland.nl/web/Verkiezingen-2010/Verkiezingen-2010-Nieuws-Artikel/610631/Zorg-om-groei-PVV-in-biblebelt.htm

Refojongeren en de adoratie van Wilders
http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/refojongeren_en_de_adoratie_van_wilders_1_343898

Aantrekkingskracht Wilders op christenen
http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=9928

Groeiend aantal christenen kiest voor Wilders
http://www.dejaap.nl/2009/12/01/groeiend-aantal-christenen-kiest-voor-wilders/

“Schokkend dat christenen op Wilders hebben gestemd”
http://www.bright.fm/?cat=Nieuws&id=171682&full=1

Een nieuwe Messias? Christenen en het fenomeen Geert Wilders
http://vriendklei.blogspot.com/2010/12/een-nieuwe-messias-christenen-en-het.html

Henoch Christen-Zionisten Blog: Regering met PVV verdient steun CU (maar die faalt)
http://eczp.blogspot.com/2010/09/regering-met-pvv-verdient-steun-cu-maar.html

Wilders: PVV groeit door trots op christelijke identiteit
http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2009/detail_objectID684936_FJaar2009.html

Christenen sympathiseren met PVV
http://www.destadamersfoort.nl/page/Lokaal/Regionaal/Religie/Christenen-sympathiseren-met-PVV.613783.news

Bange christenen stemmen PVV
http://www.krapuul.nl/nieuws/192/bange-christenen-stemmen-pvv-deel-zoveel/

Waarom stemmen christenen PVV?
http://wmvanderwolf.nl/?p=2538

Kerk oorzaak succes PVV
http://www.trouw.nl/religie-filosofie/opinie/article2782399.ece/_rsquo_Kerk_oorzaak_succes_PVV_rsquo__.html

Heel erg ENG: het verbond SGP/PVV
http://www.krapuul.nl/nieuws/2862/heel-erg-eng-het-verbond-sgppvv/

Quote van de Dag: Christenen voor Wilders
http://www.geencommentaar.nl/2009/06/16/quote-van-de-dag-christenen-voor-wilders/

Gereformeerde predikanten steunen kabinet met PVV
http://www.geencommentaar.nl/2010/08/19/gereformeerde-predikanten-steunen-kabine/

Predikanten voeren actie voor VVD-PVV-CDA-coalitie
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/273631/Predikanten-voeren-actie-voor-VVDPVVCDAcoalitie.htm

Orthodoxe christenen steunen Geert Wilders
http://www.maroc.nl/forums/binnenland/248135-orthodoxe-christenen-steunen-geert-wilders.html

Christenfundamentalisten SGP bieden peroxide-coalitie gedoogsteun
http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/christenfundamentalisten_sgp_bieden_peroxide_coalitie_gedoogsteun/

Schepper & co - Groeiend aantal christenen kiest voor Geert Wilders
http://www.ncrv.nl/ncrvgemist/schepper-co-62

@andriesgknevel: Boeiend portret in Nederlands Dagblad van PVV kamerlid Hernandez, die onlangs christen is geworden (Gereformeerd Vrijgemaakt). (Andries Knevel)
http://www.mytweets.nl/index.php?nr=304154

Veel PVV-aanhangers onder evangelischen
http://www.cvnieuws.nl/archief/nieuws/11723-veel-pvv-aanhangers-onder-evangelischen.html

PVV, de tweede ‘christelijke partij’ van Nederland?
http://www.pgwinterswijk.nl/downloads/Kerkenwerk_109_2010.pdf

PVV wil bescherming christenen in Indonesië
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2010/10/07/R397.htm

Atze Bosma (PVV) houdt niet van “christenen bashen”
http://www.oneway.nl/video.php?vId=112

Hernandez (PVV): “Ik las Bijbelboek na Bijbelboek uit”
http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=20189

Voor en direct na de tweede wereldoorlog stemden christenen op Musolini-fans als De Quay en Colijn, wiens regering al sinds de vroege dertiger jaren in samenwerking met de gestapo, joden en communisten (=’terroristen’) oppakte en met hen sprak over concentratiekampen (zie emeritus prof. G. van Rhoon). Veel van hun stemmen gingen naar het fascistische (katholieke) Zwart en Nationaal Front en ook de NSB onder aanvoer van Bible-belter Mussert, kreeg steun, temeer omdat deze partij zich presenteerde als verdediger van het christendom en ‘gezonde normen en waarden’. 

Proef ook het blinde antisemitisme (= haat tegen Arabische volken) en verneem de steun voor Wilders bij zionistische christenfundamentalistische sites als Weeswaakzaam, Gebedsbroeders en Xander Nieuws: http://xandernieuws.punt.nl/?id=619618&r=1 Het zijn de christenen die draagvlak hebben gecreëerd voor de massamoord, de terreur en de genocide in Irak (zie deel III).


U gaat (net als velen) voorbij aan het feit dat er naast de RKkerk altijd groepen Bijbelgelovigen zijn geweest die (zoals ik schreef) een Bijbel hadden, maar een andere dan de Roomse…...
Ik verwijs u naar de NL boeken (die helaas ook niet helemaal compleet zijn mbt tot de Bijbels die die groepen hadden, maar dna hebt u een idee): Geschiedenis van Bijbelgelovenden door de eeuwen
Deel van de verantwoording van dhr Matzken:
Gedurende mijn onderzoekingen naar de bekendheid die de Christenen in Nederland hebben met de geschiedenis van de christelijke gemeente, bleek telkens weer een enorm manco te bestaan. De meesten hebben hiervan nauwelijks gehoord en doen alles wat zich buiten de officiële kerken afspeelt en aandient af met “de groepen” of hoogstens met “huisgemeenten”. Hieruit blijkt een ontstellende onbekendheid met het enige en grote instrument waarmee de Here God zich gedurende deze genadetijd bedient: de Gemeente. Soms heeft men enige bijbelse kennis van de theorie van de Gemeente als ekklesia Christi, maar die kennis wordt dan meestal vertaald naar wat men weet van “de Kerk”. Nu overlappen Kerk en Gemeente elkaar voor een belangrijk deel, maar ze zijn geenszins aan elkaar gelijk, evenmin als trouwens het Koninkrijk van God gelijk is aan de Gemeente van Christus. Wat dat verschil tussen Kerk en Gemeente dan wel is, zal in deze studie nauwkeurig en uitgebreid worden verteld, zodat hierop thans niet zal worden ingegaan. Volstaan wordt met te constateren dat de Kerk in veel gevallen niet meer dan een karikatuur geeft van de bijbelse Gemeente, bijvoorbeeld door terug te grijpen naar de theocratie van Israël (“Kerk en Staat”) of door vooruit te grijpen naar het Messiaanse Koninkrijk (“sociaal evangelie” of wereldkerstening). In onze dagen zetten velen zich af tegen de Kerk, maar daarbij wordt vaak tegelijk het bijbels getuigenis van de Gemeente overboord gezet. Daardoor komt het dat in onze landen wellicht meer wedergeboren Christenen buiten de kerken zijn dan daarbinnen!
Handelingen Der Gemeente deel 1 http://www.bijbelgelovendebaptisten.org/HandelingenDerGemeente1.pdf
Handelingen Der Gemeente deel 2 http://www.bijbelgelovendebaptisten.org/HandelingenDerGemeente2.pdf
van R. H. Matzken

Iemand die de Schrift recht deelt (2 Tim. 2:15) kan niet op Wilders stemmen. Als je nl op iemand stemt dien je ook goed onderzoek naar zou iemand te plegen en alhoewel veel info allang van de site van het PVV verdwenen is, stonden daar in de begin periode zaken en denkbeelden en voorstellen op die (sorry dat ik het zeg) Hitler Duitsland zouden hebben doen watertanden en ook de machthebbers van het vml oostblok.
En dan nog… iemand in de politiek moet consessies doen (kijk maar naar het CU), iemand die de Schrift wil navolgen zou meer moeten bidden voor de overheid, maar of die ook mee moet doen?????
Ik kan iig zeggen dat ik het voor mezelf niet zou kunnen rechtpraten naar de Heere toe. En de Schrift stelt duidelijk dat je geen ongelijk juk moet aangaan, en dat doe je wel als je je als Christen in de politiek mengt. Ik schreef ook met opzet Bijbelgelovige en niet christen of andere verwarrende termen omdat de meesten toch niet verder kijken dan de oppervlakte.
Het is voor een Bijbelgelovige ook een giga klap in het gezicht om met Katholieken en protestanten gerekend te worden (als je bedenkt hoeveel miljoenen er alleen al afgeslacht zijn door de kerk van Rome… en ook protestanten hebben Bijbelgelovenden vervolgd en vermoord en als 2e rangs burgers behandeld).
Ik weet wel dat weinigen dit weten, maar daarom is het er nog wel…..


Al die groepen die aangehaald worden in je links zijn “traditiechristenen”. Dan komen protestanten van oorsprong uit de RKkerk en hebben veel zaken gewoon laten zitten in hun leringen (die beslist niet Bijbels zijn). Dan heeft de Kerk van Rome nog steeds! de Statenvertaling en de KJ authorized version alsmede de Luther 1545 op hun lijst van verboden boeken staan en als je die in je bezit had vroeger betekende dat zonder meer de doodstraf (en ik kan je vertellen dat het Vaticaan/Jezuieten die wet nog steeds niet geschrapt heeft, wachtende op de tijd dat ze die weer in praktijk kunnen brengen).
Ik schroom zelfs om de naam Baptist te gebruiken omdat de meeste baptistengroepen Gods Woord niet meer bewaren (Joh 14:23,24) en wij ook daar niet mee gerekend willen worden.
Dan kan ik je zeggen dat de Ulfilas Bijbel (ca 350) exact dezelfde lezing heeft als de SV, KJav en Luther 1545, en niet als de Roomse Bijbel…..... en zo zijn er legio voorbeelden van oude teksten (als je maar wilt onderzoeken, en dát doet men tegenwoordig niet meer; lees God schreef maar 1 Bijbel, dan gaat er een wereld voor je open), maar Rome heeft altijd haar best gedaan om dat te vernietigen, verdoezelen of gewoon zwart te maken, zoals ze ook deed met tegenstanders. Rome heeft er zelfs niet voor teruggedeinst om geschriften te maken in naam van een ander (bv Luther en “diens” vermeende antisemitische tekst, die niet eens in Luthers handschrift geschreven zijn…...... (Luthers eigen Bijbel ligt in Groningen, kun je het zelf controleren…..)
Net zo leugenachtig is Rome in haar leer…....
En de wereld slikt alles voor zoete koek.
En rekent ware Bijbelgelovigen met wat Rome voorschoteld ipv van gedegen onderzoek te doen of het allemaal wel klopt wat er beweerd wordt. Ik kan u zeggen dat er in Universiteitsbibliotheken veel te vinden is voor iemand die achter de waarheid wil komen. Het is Rome nl niet gelukt om alles te vernietigen/ krom te praten.
Ik maak me geen illusies dat mensen daadwerkelijk uit gaan zoeken hoe het zit, dan waren er wel meer mensen geweest. De meesten vinden alles wel best, jammer genoeg, en ach, dat is ook allang voorspeld.

Ik wens u toch een goed weekend (en begin) toe.


Geachte BB,

U stelt:

U gaat (net als velen) voorbij aan het feit dat er naast de RKkerk altijd groepen Bijbelgelovigen zijn geweest die (zoals ik schreef) een Bijbel hadden, maar een andere dan de Roomse…...

Dit zal heus het geval zijn en ontken ik nergens. Ik beschrijf boven het ontstaan van het christen-zionisme of dispensationalisme, de leer van de ‘rapture’. Deze bestond 2000 jaar geleden niet. Indien wel, dan zou ik graag de feiten willen van de heer Matzken. Hij zegt: 

Hieruit blijkt een ontstellende onbekendheid met het enige en grote instrument waarmee de Here God zich gedurende deze genadetijd bedient: de Gemeente.

Het is allemaal goed gegaan met de overlevering van de enig juiste interpretatie door de eeuwen heen want God heeft immers steeds de Gemeente als Zijn instrument daartoe gebruikt? Wat moet ik met dit soort redeneringen. Dit boekcitaat lijkt op de inhoud van een ander boek dat ik hier in de boekenkast heb staan naast twee titels van Rob Matzken: de EO uitgave “Het ontstaan van de Bijbel”. Daarin een soortgelijke redenering: “de enig juiste interpretatie van de Bijbel heeft het tot op heden overleefd door de werking van Gods Heilige Geest.” Matzken komt zelf ook uit die hoek. Hij gaf jaren les op de sterk aan de EO gelieerde Evangelische Hogeschool te Amersfoort.

Statenvertaling, Telos-vertaling, Willibrord-vertaling, de Ulfilas-vertaling die u lijkt aan te prijzen (geschreven door nota bene een Katholieke bisschop!!!), King James vertaling: al deze vertalingen leggen de accenten weer ergens anders omdat ze geschreven zijn vanuit een specifieke theologisch/politieke visie op het geloof. Allemaal gebruiken ze min of meer dezelfde grondteksten maar interpreteren deze in hun vertaling anders. In elk geval wordt vanaf de negentiende eeuw in de vertaling van Darby en de immens invloedrijke Scofield-vertaling het zionistisch dispensationalisme in de vertaling gelegd en vooral ook verkondigd in de voetnoten. Pas met deze vertalingen ontstaat de moderne eindtijdtheologie met de ‘rapture’. Maar eerder zei u dat deze leer 2000 jaar oud was. Graag bewijzen hiervoor.

Het is voor een Bijbelgelovige ook een giga klap in het gezicht om met Katholieken en protestanten gerekend te worden […] Ik schroom zelfs om de naam Baptist te gebruiken omdat de meeste baptistengroepen Gods Woord niet meer bewaren (Joh 14:23,24) en wij ook daar niet mee gerekend willen worden.

Een gigaklap in het gezicht om met deze ‘verdorvenen’ vergeleken te worden? Klinkt mij ietwat arrogant in de oren. Ik heb een zeer integere Katholiek als vriend die oprecht gelooft maar hij komt er ook niet, als ik u goed begrijp. Zelfs de Baptisten deugen niet. U veroordeelt alle gelovigen die niet zo geloven als u en de uwen, wat u noemt: ‘bijbelgelovigen’. Dat bedoel ik nu: religie is het ultieme instrument tot verdeel en heers.

Al die groepen die aangehaald worden in je links zijn “traditiechristenen”.

Opnieuw een veroordeling van gelovigen die niet denken als u. Als u beter naar de links kijkt zult u zien dat vele juist verwijzen naar de evangelicalen (de ‘niet-traditionalisten’) en beslist niet alleen naar de protestanten, laat staan de katholieken. Neem bijvoorbeeld de link bij Henoch Christen-Zionisten Blog. En als u het laatste deel van dit artikel hebt gelezen, wist u dat een van de meest invloedrijke voormannen van de evangelicalen, een verwoed voorstander is van Geert Wilders, namelijk Hall Lindsey. 

Het is voor een Bijbelgelovige ook een giga klap in het gezicht om met Katholieken en protestanten gerekend te worden (als je bedenkt hoeveel miljoenen er alleen al afgeslacht zijn door de kerk van Rome… en ook protestanten hebben Bijbelgelovenden vervolgd en vermoord en als 2e rangs burgers behandeld).

Ook Katholieken zijn vervolgd en vermoord tot vrij recent zelfs (Noord Ierland). Tijdens de Russische revolutie zijn met name katholieke geestelijken afgeslacht. Ook protestanten zijn vervolgd en vermoord (onder meer door de katholieken tijdens de inquisitie en in Ierland natuurlijk). Nogmaals ik ben niet voor de Katholieke of welke richting dan ook maar dit is precies het principe van religie: verdeel een heers (oorlog en moord) door het patent op de enige juiste interpretatie. Een ideaal instrument voor de machthebber. Recentelijk – ze bestaan nog maar tweehonderd jaar –  waren het vooral de evangelicalen (‘Bijbelgelovigen’) die in Amerika massaal de ‘born again’ Bush steunden in zijn War on Terror met anderhalf miljoen vermoorden in Irak, en later talloze doden in Afghanistan en in geheime gevangenissen overal ter wereld. Zonder de steun van de ‘Bijbelgelovige’ evangelicals was deze oorlog onmogelijk (zie laatste deel artikel). In feite steunen zij een tweede kruistocht van de ‘christelijke’ landen tegen de moslims. Voor verdere oorlogszuchtige taal van evangelicalen tegenover moslims verwijs ik u naar Weeswaakzaam, Xandernieuws en Gebedsbroeders. Allemaal sturen ze met hun oorlogstaal en haatuitingen aan op de finale eindoorlog Armageddon, het ultieme bloedblad. Katholieken en de meeste protestanten geloven niet in die letterlijke eindslachting. Het zijn vooral de ‘Bijbelgelovige’ evangelicale fundamentalisten met hun letterlijke interpretatie die zo geloven. 

U bent nogal positief over Luther en ontkent zijn antisemitisme geformuleerd in “Von den Juden und ihren Lügen” dat door ‘die verfoeide’ Katholieken geschreven zou zijn onder Luthers naam. Ook andere feiten laten zien dat hij niet de hoogmorele ethicus was zoals men hem graag voorstelt. Luther legitimeerde met de Bijbel in de hand de dood van 100.000 protesterende arme boeren en spoort de machthebbers aan hen te vermoorden. Dit stelde Luther voor met de arme boeren te doen: „Drum soll hier zuschmeißen, würgen und stechen, heimlich oder öffentlich, wer da kann, und gedenken, dass nichts Giftigeres, Schädlicheres, Teuflischeres sein kann, denn ein aufrührischer Mensch. Gleich als wenn man einen tollen Hund totschlagen muss [...] O Herr Gott, wo solcher Geist in den Bauern auch ist, wie hohe Zeit ist’s, dass sie erwürget werden wie die tollen Hunde.” (WA 4, S. 153). Over Calvijn als seriemoordenaar, mensenhater antisemiet en godsdienstwaanzinnige verwijs ik u naar: http://www.anarchiel.com/display/calvijn_seriemoordenaar_mensenhater_en_godsdienstwaanzinnige


Een goed beeld van de militante wijze waarop veel evangelicals denken vindt u in de film ‘Jesus Camp’: http://www.viddler.com/explore/etika/videos/5/


Commentaarpagina 1 van 1U dient ingelogd (Login) te zijn om een opmerking te kunnen plaatsen.Homepage