0  1  2  3 

Electromagnetische wapens en Mensenrechten

ELECTROMAGNETISCHE WAPENS EN MENSENRECHTEN


Door Walter Madliger, Zwitserland, en Andreas Friedberger en Swetlana Schunin, Duitsland


Vertaling: Eheu


Dames en Heren,


Ik wil allereerst Karl-Dietrich Thiel en het Commitee van het Symposium bedanken voor de uitnodiging een lezing over het onderwerp Electromagnetische wapens en Mensen Rechten te komen houden op dit 5e Symposium (NVDV: het gaat hier om het Symposium in 2011 nabij Karlsruhe georganiseerd door het Frauenhofer Institut i.s.m. het European Working Group Non-Lethal Weapons. - zie verder mijn noot ** na de noten bij de lezing zelf ).


1. VOORWOORD EN OPDRACHT

Een uitspraak van Martin Luther King: ‘We moeten op onze hoede zijn voor mensen die ons veiligheid beloven in ruil voor onze vrijheid. We moeten goed beseffen dat we een deel van onze vrijheid betalen met een hoeveelheid onzekerheid, terwijl de prijs voor totale veiligheid onmenselijkheid is.’‘


Deze lezing is opgedragen aan Juffr. Jelena Blinnikova-Wjasemskaja. Deze Russische wetenschapster en expert op het gebied van militaire radartechnologie en (bio)generatoren werd in oktober 2007 dood op vloer van haar keuken in haar Moskouse appartement gevonden. Ze was uitgenodigd om te komen spreken als getuige-deskundige door het Europese Hof voor de Mensenrechten. Ze had als natuurkundige in 2000 onderzoek gedaan in 20 Russische steden naar de effecten van Electromagnetische wapens (EMW) en van Radio-frequency (RF) wapens op de bevolking. Kort voor haar dood ze had geklaagd dat zij zelf en haar appartement bestookt werden met electromagnetische straling met een golflengte van 3 tot 5 cm en van 20 cm en met ultrasound-golven.


Deze lezing is eveneens opgedragen aan de herinnering van Peter Helwig en de vele andere slachtoffers van deze wapens. Deze 40-jaar oude freeser en bediener van digitale draaibank-techniek uit Berlijn had ook geklaagd over belaging dmv van electromagnetische en akoestische wapens en werd tot zelfmoord gedreven in september 2008


2.  De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Neuremberg Code

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties heeft haar 60 verjaardag gevierd. Deze Magna Charta van de hele mensheid maak deel uit van het gewoonterecht en heeft geleid tot pl.m. 80 wettelijk bindende internationale en nationale verdragen over de hele wereld, onder andere tot het Europese Verdrag over de Rechten van de Mens (EVRM) in 1950 dat bekrachtigd is door alle lidstaten die zitting hebben in de Europese Raad. Het ‘Internatonale Humanitaire Recht’ (IHL) werd ook door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geinspireerd, evenals door de Verdragen van Geneve uit ‘49 en haar Aanvullende Protocollen uit ‘77.
Terwijl de Verdragen van Geneve door 194 landen bekrachtigd zijn, hebben niet alle landen de Aanvullende Protocollen bekrachtigd, -onder andere de VS, Israel, Afghanistan, Iran en Irak hebben dat niet gedaan.


Directed Energy Weapons (DEW), -meestal Electromagnetische en akoestische wapens, beinvloeden de psyche en het lichaam van mensen en alle andere levende wezens. Er worden heel veel verschillende namen voor gebruikt: Psychofysische wapens, Wapens voor informatie oorlogsvoering, Neurologische instrumenten, Instrumenten voor informatie-operaties, Psychotronische wapens, instrumenten voor ‘remote neural monitoring’, Cognitieve wapens, ‘Active Denial Systems’, Wapens voor electronische oorlogsvoering, instrumenten voor Neuro Linguistisch Programmeren, instrumenten voor ‘behavior modification’, ‘mind invasive weapons’, Mindcontrol and Electronic harassment weapons, Technologische beinvloedings-instrumenten, Computergestuurde Brain-washing machines, apparaten om mensen tot zombies te maken, om geestelijke en fysieke ziekten te veroorzaken,  Instrumenten voor agressieve observatie, ‘people zappers’, massavernietigingswapens, en zo voort. Volgens het ICRC zou het gebruik van deze wapens artikel 3 van de Geneefse Conventie kunnen schenden, en volgens een autoriteit op dit gebied, Sir Hugh Beach uit Londen, eveneens artikel 36 en artikel 35 par. 2 van het eerste Aanvullende Protocol uit ‘77, -het zogenoemde Sirus-artikel. De Europese Verdragen en die van die Verenigde Naties tegen het gebruik van martel-praktijken zijn door elk land van enig belang in de wereld ondertekend.


Het nieuw soort wapens waar we het hier over hebben, moest eerst getest worden op argeloze, niet-geinformeerde mensen, dwz mensen die dus niet hun toestemming hadden gegeven voor dit soort experimenten. De Neuremberse Gedrags-Code op het gebied van experimenten op menselijke test-objecten maakt deel uit van het gewoonterecht en van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De Code bevat tien punten die allemaal wereldwijd door elk land zijn geaccepteerd na de Neuremberg tribunalen waarin de oorlogsmisdadigers van het Nazi-regime berecht werden.


Maar een groot aantal geheime diensten konden de verleiding van de buitengewone mogelijkheden en toepassingen die de nieuwe wapentechnologie bood, niet weerstaan: ze werken zonder lawaai te maken en ze zijn onzichtbaar, de snelheid waarmee ze werken is die van geluid of licht, ze laten haast geen enkel spoor achter op/in het lichaam van het doelwit, ze gaan dwars door haast elk obstakel heen en het blijkt haast onmogelijk om enige doelmatige beschermingsmiddelen ertegen te ontwikkelen, ze kunnen opgesteld worden op plekken ver van het doelwit vandaan en op verborgen lokaties,  ze kunnen gecombineerd worden met enkel niet-militaire en vreedzame toepassingen van electromagnetische technologie, ze zijn het allermachtigste observatie/spionage middel dat ooit ontwikkelde is, etc…etc…Kortom: ze hebben alle eigenschappen die ze tot het ideale aanvalswapen maken, terwijl ze ook heel krachtige verdedigingswapens zijn.


3. EEN AANTAL EFFECTEN VAN ‘DIRECTED ENERGY WEAPONS’

Op de dodelijke en heel machtige neutraliserende werkingen op het menselijke lichaam willen we hier niet ingaan. Noch op hun mogelijkheid gebruikt te worden als massavernietigingswapens.


Alleen de overlevenden van niet-vrijwillige experimenten met deze wapens en de mensen die deze experimenten hebben uitgevoerd, kunnen over de andere effecten van deze wapens getuigen. Onafhankelijk van de persoonlijke ervaringen van elk slachtoffer,  zijn de getuigenissen allemaal in overeenstemming met elkaar wat betreft de bewering dat het hier om onverdraaglijke, verschrikkelijke en barbaarse martelingen gaat. Ze hebben het allemaal over een soort ‘electrionisch concentratie-kamp en mentale slavernij’ waardoor hun geestelijke en fysieke vermogens ernstig worden aangetast en ze allerlei soorten pijn te verduren hebben. Volgens de Russische wetenschapper en politicus J.J. Leonov [1] [1] uit Moskou, Boris Ratnikov [2] [2], en volgens L. Thomas [3] [3], Prof. Dr. M. A. Persinger [4] [4], Jelena Blinnikova [5] [5], Prof. Dr. Igor Smirnov [6] [6], Carole Smith [7] [7], John McMurtrey [8] [8], [9] [9], of Dr. Robert Becker [10] [10], kan willekeurig welk mens het slachtoffer worden van dit soort van ‘technotronisch, electronisch delirium’ .  Het kan iedereen overkomen dat ineens iemand anders de leiding overneemt over zijn meest eigen privé-domein, dwz over zijn geest en lichaam. Dit is wel de meest groffe vorm van inbreuk op iemands privacy die men zich kan voorstellen, want het betekent dat iemand beroofd wordt van zijn allerbelangrijkste en waardevolste bezit: zijn vrijheid, zijn vrije wil. Het maakt dat iemand niet meer meester is over zijn eigen leven en lot- en daarom kan hij niet meer verantwoordelijk zijn voor zijn daden.


Deze cognitieve wapens veroorzaken een complete chaos in alle zintuigen (zie [11] [11], 4 – 10) en ze kunnen elke zintuiglijke waarneming vervalsen: de slachtoffers lijden onder stemmen en vreemde geluiden in hun hoofd, als ze hun ogen sluiten of als ze dromen worden ze bezocht door kunstmatig geproduceerde beelden en film-achtige beelden (zgn. ‘vivid dreams’ of ‘artificial dreams’) of ze worden gedwongen eindeloze teksten te lezen die lijken op krantenberichten, -ze lijden aan geur-hallucinaties, hun smaak-zintuig raakt vervormd en ze voelen dat ze worden aangeraakt of betast. Vaak maken ze melding van pijn in verschillende delen van hun lichaam, en van ongewilde sexuele opwinding, van desorientatie en van duizeligheid. Slaap-deprivatie of plotseling in slaap vallen zijn ook zulke tekenen dat men electronisch gemanipuleerd wordt. Elke spier van het lichaam van slachtoffers kan naar wens geactiveerd worden, -vaak hebben slachtoffers last van spierkrampen. Het kopieren of ‘clonen’ van elke mogelijke emotie is een van de favoriete activiteiten van de manipulators van de geest die van deze wapens gebruik maken. [12] [12]. Herinneringen aan bepaalde episodes van iemands leven kunnen uitgewist worden en anderzijds kunnen valse herinneringen wordt ingeplant, meestal tijdens de slaap van het slachtoffer. Natuurlijk kan men ook een hypnotische toestand bij het slachtoffer veroorzaken, net als een hele reeks voor het slachtoffer onmerkbaar want subliminaal geproduceerde en geinduceerde problemen, -symptomen van lichamelijke of geestelijke ziekte. Deze duivelse technici kiezen uit een oneindig aantal immorele en gewelddadige mogelijkheden om het gedrag van hun slachtoffers te beinvloeden, en dat dag na dag, jaar na jaar. Mensen als Mengele en de Torquemada zouden jaloers op ze zijn.


De onwetende psychiater zal net als uiteraard zijn wel geinformeerde collega, het slachtoffer als psychotisch of schizofreen diagnosticeren, en hij of zij zal vast een vroegtijdige dood sterven in een psychiatrische inrichting. Toch is het bekend dat er nooit iemand van boven de 40 als (chronisch) psychotisch is gediagnosticeerd en dat er nog nooit een diagnose is beschreven noch een medische verklaring is gegeven voor de grote hoeveelheid symptomen die tegelijkertijd optreden bij de slachtoffers van mindcontrol.


Het spreekt vanzelf dat het leven van de meeste mindcontrol-slachtoffers haast onvermijdelijk totaal ontwricht raakt en uiteindelijk geruineerd, -soms zodanig dat het niet meer draaglijk is. Slachtoffers verliezen in de regel hun baan en inkomen, hun familie en vrienden, raken gemarginaliseerd of zelfs dankloos, ze komen in aanraking met Justitie en ondervinden een hele boel gezondheidsproblemen. Vaak krijgen slachtoffers te maken met inbraak in hun huis of auto, -zonder dat er sprake is van diefstal van kostbare bezittingen. De verantwoordelijken voor al deze ellende worden ondertussen niet eens ter verantwoording geroepen. So much for ‘menselijke waardigheid’. Wie gaat de juridische, sociale en gezondheids-problemen die dit alles oplevert voor zijn rekening nemen?


Uiteindelijk bevatten de mogelijkheden van deze nieuwe martel-technologie alle ingredienten die kunnen leiden tot groot openbaar tumult, sociale onrust en opstand tegen de verschillende regeringen van onze landen, als de burgers zich eenmaal voldoende bewust worden van de aard en het gebruik van deze technologie, en als ze eenmaal alles weten over de geplande civiele en militaire aanwendingen ervan. De manier waarop deze gesofisticeerde technologie op dit moment gebruikt wordt, i.e als een massieve en massale vorm van gewelddadige observatie/spionage en en een dito middel tot gedrags-controle van burgers, – wordt de openbare orde en de vrede in onze wereld danig in gevaar gebracht. De toepassingen van deze wapentechnologie zoals ze momenteel gebruikt wordt, zijn in strijd met alle fundamentele beginselen die in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn opgenomen en door het Europese Hof voor de Mensenrechten gehanteerd worden. De misdaden die door middel van deze technologie gepleegd worden dienen opgenomen te worden in het Wetboek van Strafrecht. Als het vermeende vermogen tot zgn. ‘gedachten-lezen’ van deze technologie [13] [13] bij het grote publiek bekend wordt, bestaat het risico dat er een explosieve sociale situatie ontstaat die onvoorziene en heftige ontwikkelingen met zich mee kan brengen. Net zo kan het verborgen houden voor het volk van de medicinale en zelfs levensreddende toepassingen van deze technologie, eveneens leiden tot sociale onrust en verstoring van de openbare en rechts-orde.


4. OFFICIELE ONTKENNINGEN, WETGEVING, EN GEHEIME DIPLOMATIE


Jarenlang hebben onze regeringen het bestaan van geestbeinvloedende wapens ontkend of geweigerd aandacht aan het onderwerp te besteden.  Het tij is intussen enigszins gekeerd, en tegenwoordig ontkennen geheime diensten niet meer het bestaan van deze reeds meer dan dertig jaar oude technologie.  Ook de rectoren van instituten voor hoger onderwijs doen dit niet langere in het algemeen. Want de bewijzen voor het bestaan van deze technologie en het gebruik ervan zijn inmiddels te overwedigend om dat nog te kunnen.  Al lang geleden hebben onze staten officiele instanties opgezet voor controle op wapens en voor internationale ontwapening oftewel tegen de wapenwedloop. Binnen die organen worden de problemen verbonden aan deze technologie besproken en er wordt gezocht en gestreefd naar internationale oplossingen.  Het ligt voor de hand dat de VN een leidende rol speelt in deze onderneming, maar veel van die activiteiten blijven tot nog toe geheim.


Op 31 juli 2001 publiceerde Rusland Paragraaf 7 bij punt 1 van art. 6 van de ‘Wapenwet’ [14] [14].  Deze daad activeerde het verbod op productie van en handel in wapens en apparaten die functioneren op basis van electromagnetische, licht en akoestische straling waarmee mensen letsel kan worden toegebracht. De officiele verklaring luidt aldus: ‘‘Ten behoeve van de fundamentele beleidsbeginselen van de Russische Federatie- i.e. de bescherming van het leven en de gezondheid van haar burgers en de waarborging van de veiligheid van het volk’‘. Welke andere redenen ten grondslag hebben kunnen liggen aan deze verklaring, is irrelevant. Snel na deze actie volgde een wetsvoorstel op het gebied van het Strafrecht waarin deze nieuwe bepalingen werden verwerkt in toevoegingen aan artikel 221 (1 – 4) en in die aan art. 355 en 356 van het Wetboek van Strafrecht over genocide. In september 2002 werd een commentaar op dit wetsvoorstel gepubliceerd van de hand van de auteur van dit wetsvoorstel, de fysicus Sergei j. Voroshilov [15] [15]. Hij legt in dat artikel behoorlijk uitgebreid uit wat deze nieuwe technologie inhoudt en waarom ze als massavernietigingswapen kan dienen. Dit wetsvoorstel voorziet in gevangenisstraffen tot 20 jaar op het overtreden van die wet. Dit wetsvoorstel werd aangenomen door de Douma en ondertekend door President Putin,  maar hij is tot op heden niet officieel bekend gemaakt.


Bulgarije heeft naar verluid dezelfde wetgeving op het gebied van wapens als Rusland.


De VS-regering wenste een wet die dermate expliciet was niet [16] [16].  Daarom waren enkele VS-staten gedwongen op eigen initiatief elk voor zich in hun wapenwetten nieuwe bepalingen op te nemen over electrische en electromagnetische wapens. Michigan deed dat in 2003, Massachusetts in ‘04, Maine in ‘05 en mogelijk Missouri en Kansas in ‘09, –  de sancties op overtreding van die wet kunnen gaan tot levenslange gevangenisstraf.


De EU verbood eveneens het gebruik van geestbeinvloedende technologie in artikel 27 van Resolutie A4-0005/99, – de Resolutie over het Milieu, Veiligheid en Buitenland-Beleid.  De resolutie van de EU werd gemotiveerd door informatie over enorme Radio-installaties als die van HAARP in Gakona (Alaska), die van EISCAT in Tromsoe (Noorwegen) en gelijksoortige constructies in Novosibirsk en Kasnojarsk (Rusland), in Groenland en op Cyprus. Al die installaties hebben de zelfde potentie om grote gebieden te bestrijken met hun straling [17] [17].

5. ENKELE COMMENTAREN BIJ WIJZE VAN SLOTWOORD


1. 1. Carole Smith, practicing psychoanalyst, UK , Journal of Psycho-social Studies, Vol. 3.
” It is effectively a brutalising training for persecuting others”
” Left to themselves, these servants of the state may well feel exempt from the process of moral self-scrutiny, but the work must be dehumanizing for the predator and the prey”.
” More alarmingly, governments are leaving their citizens exposed to the deployment of these weapons by ruthless organizations, whose concerns are exactly the opposite of democracy and Human Rights”.
2. 2. Prof. Dr. Peter Phillips et al in ” US Electromagnetic Weapons and Human Rights”, Global Research, July 7, 2008, Sonoma State University, California.
” It is imperative, that the human body and mind be considered sacrosanct. To invade a persons body without their consent, is an egregious Human Rights crime.”
3.Prof. Dr. Dean Radin, professor of advanced communications at the
Universities of Princeton, Edinburgh and Nevada.
” Non-ionizing EM radiation definitely does have effects on living systems, from individual cells to human behavior.”
4. Dr. Nick Begich, editor of Earthpulse Flashpoints, author of articles in
science, politics and education, expert witness before the EP, director of the Lay Institute of Technology, Texas.
” Without oversight, these weapons will a government to have absolute control. There needs to be a debate in the public sphere, because this technology can be used as a weapons technology or as a life saving science. If the government tries to hide these facts, we just have a big problem.”
5. Jelena Blinnikova, physicist, in the seminar paper ” The Russian
Federation and the European Convention of Human Rights”, Moscow, 2000.
” Mainly the complaints of the last years are complaints against the terror directed at the personality, realized by the radioelectronic technology. Today, we are the life-endangered victims, tomorrow this will be the fate of you and your children”.
6. Major I. Chernishev, Russian army, in Timothy L.Thomas, Lt-Col. at the US War College, The Mind has no Firewall, Parameter, Spring 1998, pp. 84-92.
” It is completely clear, that the state which is first to create such a weapon, will achieve incomparable superiority “.
7. 7. Major-General Boris Ratnikov, Russian army, in Pravda, 08.14.2007, Russians have psychotronic weapon to zombie people .
” Generators, that can make people muddleheaded, even when they are distanced at hundreds of kilometers. They can control people s behavior, seriously impair psyche and even drive people to death. People must realize, that the menace of psychic impact upon humans is really immense”.
8. 8. From my point of view, the uses of this new technology philosophically are comparable to and amount to the biblical Fall of man, the eviction from his paradise. The encompassing thought-reading and mind-influencing capacity divides mankind into two encampments: Those few „God-like” people, who can and are allowed to use these means and all those, whose freedom, their free will is being taken away. All aspects of life, all institutions on earth, which depend on the freedom, the free will of the individual, are most gravely endangered and become unfunctional. The huge challenge of the justice systems in this century will consist in the containment of the uses and the prevention of the abuses of this technology.
More than ever, everyone will be reminded of Lord Acton : Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. A crime of enormous proportions, a terrifying covert war with Non-Lethal Weapons on freedom, democracy and Human Rights is taking place right here and right now , right under the eyes of everybody.
Thank you.
___________________


NOTEN bij de tekst:

[1][1] Jurij Jurevitch Leonov in Zavatra Nr.43,10/26/99, Angels and Demons-FSB ( Armaments of the Future ) .
[2][2] Boris Ratnikov, in Pravda 08/14/2007, Russians have psychotronic weapon to zombie people,
http://english.pravda.ru/science/tech/95965-psychotronic_weapon-0 .
[3][3] Timothy L. Thomas, the Mind has no Firewall,Parameters, US Army War College Quarterly, Spring 1998,
pp. 84 - 92.
[4][4] Michael A.Persinger, On the Possibility of Directly Accessing Every Human Brain by Electromagnetic
Induction of Fundamental Algorhytms, Perception and Motor Skills, 1995, Vol.80, pp.791-799 .
[5][5] Jelena Blinnikova, The Russian Federation and the European Convention of Human Rights, Seminar Paper,
Moscow, 2000.
[6][6] Igor.V.Smirnov in the ZDF Documentary Secret Russia-The Zombies of the Red Tsars, Germany, 1998.
[7][7] Carole Smith, On the need for New Criteria for the Diagnosis of Psychosis in the Light of Mind Invasive
Technology, http://www.btinternet.com/psycho_social/Vol3/JPSS-CS2.htm .
[8][8] John J. McMurtrey, Microwave Bioeffect Congruence with Schizophrenia, http://www.slavery.org.uk .
[9][9] John. J. Mc Murtrey, Thought Reading Capacity, http://www.slavery.org.uk .
[10][10] Robert Becker, The Body Electric, Electromagnetism and the Foundations of Life, William Morrow & Comp.
New York , 1985 .
[11][11] Nick Begich, Jeanne Manning, Angels do not play this HAARP,Earthpulse Press, Box 393, Anchorage,
Alaska 99520, USA .
[12][12] Alan W. Sheflin and Edward.M Opton, The Mind Manipulators, Gosset&Dunlap, New York,July 1978.
[13][13] Ludmila N. Malanchuk, Reading Thoughts-or on what Bases the Modern Psychologist his Knowledge?
Study Paper Commissioned by the Ministry of Health, Moscow, July 1,1996. http://psyterror.narod.ru
[14][14] Federal Assembly of the Russian Federation, State-Duma, Addendum to Article 6 of the Law on Weapons,
Moscow, 07/26/2001, http://www.mindjustice.org/russ.9-05.htm , http://www.mindjustice.org/1-02-6htm
[15][15] Sergei J.Voroshilov, Draft law for the Criminal Code of the Russian Federation & Explanatory Notes,
Moscow, 01/09/2002 . http://mindcontrol.twoday.net/files/draft_law_of_the_federal_law-of_russian_fed
[16][16] Dennis Kucinich, H.R.2977,107th Congress of the USA, Space Preservation Act of 2001, October 2.
[17][17] EU-Resolution A4-0005/99, January 14, 1999, http://www.math.uni-heidelberg.de/logic/fstephan/europaparlament2
image


** NDVD: Vertaling van het commentaar bij deze lezing op de Duitse site van een van de mensen die haar geschreven hebben, -bron:
http://www.psychophysischer-terror.com/der-verein/veranstaltungen.html (een Duits-Oostenrijks-Zwitserse site van mindcontrol-slachtoffers).

‘‘Het Frauenhofer Institut en de European Working Group Non-Lethal Weapons organiseren sinds een aantal jaren elk jaar een symposium over moderne electromagetische wapensystemen bij de ontwikkeling waarvan ze zelf betrokken zijn.
De naam ‘non-lethal’ is bedrieglijk, want deze wapens kunnen wel degelijk dodelijk zijn. Maar door die naam te kiezen, kunnen deze organisaties ontsnappen aan de aandacht van het publiek, en geven ze zich een onschuldig voorkomen. Het is bijv. bekend dat door Taser-wapens in de VS jaarlijks talrijke mensen om het leven komen. Tot deze wapens behoren ook de zgn. Directed Energy Weapons, dwz wapens die met gerichte electromagnetische golven werken. (...)  Bij het publiek zijn deze wapens nauwelijks bekend, maar er worden al jaren miljoenen uitgegeven voor het onderzoek en de ontwikkeling van deze technologie. Terwijl deze wapens in het geheim ontwikkeld worden, worden steeds meer mensen slachtoffer van marteling m.b.v. deze wapens in hun eigen huis en in hun dagelijkse omgeving. Omdat ze geheim zijn, en omdat ze op een onzichtbare manier werken en omdat er geen materiele bescherming tegen mogelijk is, zijn ze een ideaal wapen in handen van degenen die ze gebruiken. Overal ter wereld zijn er zo mensen die m.b.v. deze wapentechnologie gefolterd worden, -het gaat om een heel grote groep slachtoffers van dezelfde praktijken. (...) Het probleem met deze technologie wordt absoluut niet publiekelijk onderkend of onderzocht. De conclusie moet dan ook zijn dat deze praktijken door de Staat zelf afgedekt worden. De geschiedenis heeft geleerd dat staten absoluut niet terugdeinzen voor het misbruiken van haar eigen burgers voor hun belangen. Zie het geval MK-Ultra, het geheime CIA-project dat tussen ‘53 en ‘72 talloze slachtoffers maakte in de VS en Canada, en waarvan de moderne ‘mindcontrol’ experimenten feitelijk de voortzetting en voltooiing zijn. (...) Ook in Europa is geweld van staten tegen de burgerbevolking bekend, nml. wegens de pas 15 jaar geleden boven tafel gekomen (maar feitelijk nog steeds grotendeels in de doofpot gehouden en voortgezette) praktijken van GLADIO, die in feite door geheime diensten georganiseerde en uitgevoerde Terreur-aanslagen tegen de eigen bevolking waren waarbij duizenden mensen zijn omgekomen. (...) Ons doel is deze geheime folterpraktijken bij het grote publiek bekend te maken, zodat staten gedwongen worden eindelijk doeltreffende wetgeving aangaande deze wapen-technologie te ontwikkelen. Daarom demonstreert onze organisatie dit jaar (2001) in Eltlingen bij Karlsruhe waar dit Symposium over ‘non-lethal’ wapens gehouden wordt.’’


Uw commentaar

De RSS-feed van de commentaren op dit topic  

Commentaarpagina 1 van 1

Snie eg populair hé, kwa onderwerp? Ma’ goed, drink er geen pinteken minder om, eerder meer. Proost, ook aan den slijter (hoe’n weldoender want ook ‘motor van de economie’ ik wel niet ben, -‘HEY!’)

Groet

‘Ach!’


Afdwingbaar recht, ook al is het common-law, is een flagrante inbreuk op vrije wil. De kadering aan gebruiken en cultuur plaatst de individu onvrijwillig aan een keten.

Om derhalve recht als kapstok te gebruiken om deze weerzinwekkende praktijken te beteugelen is als het bestrijden van vuur met vuur. Een dagelijkse praktijk die leidt tot zaken als oorlogsrecht en meer van dat soort waanideeën, het is oké elkaar te vermoorden als je het maar netjes volgens de regels doet.

Deze technologie sleutelt aan de context van ons bestaan en het is wachten op het moment dat iemand daadwerkelijk Tesla’s belofte van het splijten van de aarde uitvoert. Een moment dat wel eens zeer nabij zou kunnen zijn.

Tot die tijd zullen we het waarschijnlijk en helaas moeten doen met individuen en groepen die elke mogelijkheid aangrijpen om integriteit en waardigheid te misbruiken. De mogelijkheid dat bij rechte bepaald zou worden in hoeverre een aantasting van integriteit plaats mag vinden is een gotspe en zou mogelijk onderhandelingsruimte bieden.

Vraag me werkelijk wel eens af wat er mis is met “wat jij niet wil dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Het is een meer dan pijnlijke constatering dat leven ten koste van elkaar zovele slachtoffers maakt zonder dat er ooit een vorm van begrip voor het slachtoffer ontstaat of kan ontstaan. De zogenaamde rechtvaardiging van de dader is veelal een tijd en/of cultuurgebonden kutsmoes en dat is het al vele millennia.

Met pijn en woede in het hart leef ik mee met de slachtoffers en al was Einstein misschien niet helemaal zuiver op de graat, het volgende zag hij mijns inziens wel goed: peace cannot be kept by force, only by understanding.


Snie eg populair hé, kwa onderwerp?

Nee gek hé,meest kloterige is wel om uiteindelijk verbitterd tot de conclusie komen dat je een gemanipuleerd zaadje bent.
Spiegel spiegel aan de wand.
Wat wil je,en wat kun jij me bieden?
In mijn beste latijn(eikel):
Quid pro quo.
Dat was mijn zeg,fik me nu maar af omtrend(daar ga ik al) mijn schriftuele(en weer)taal vaardigheid.
Prut.


Beste Redisc.: jij legt de vinger op een wezenlijke punt (als ik me goed herinner is dat zo’n beetje het hoofdthema van jouw bijdragen hier).
Ik heb dat nog nooit heel precies gespecificeerd in mijn eigen bijdragen, en het ligt voor de hand dat ik dat ook hier niet kan doen (zie bijv. boven).
De meeste mensen zijn zich intuitief bewust van het probleem. Maar het zou nodig zijn om het uit te werken.

Het verklaart o.a. waarom ik zelf moeite heb met het begrip ‘Mensenrechten’. En dat probleem blijkt ook een reeel probleem te zijn, zoals je kunt beseffen als je de geschiedenis van de praktijk die op die notie is gebaseerd gaat bekijken.
Het eigenaardige voor iemand als mij is om te ervaren dat dat probleem in de geest van veel mensen als volgt wordt ‘behandeld’: ‘jij bent dus tegen ‘schuld’ en ‘straf’, DUS ben je voor geweld’.
Die gevolgtrekking is uiteraard wat mij persoonlijk aangaat, en ook theoretisch, totaal uit de lucht gegrepen. Maar in de praktijk schijnt het heel vaak daar op neer te komen.
En dat schetst aardig de stand der zaken, vooral ook die van het denken tegenwoordig (en natuurlijk is dat iets dat met de natuur van de mens gegeven is).
Vandaar ook dat ik zo vaak zeg dat het zaak is dat ‘intellectuelen’ hun taak doen en een publiek debat over dit soort kwesties op gang brengen.

Het dilemma is kort gezegd als volgt: Als je je tegen geweld wil beschermen (minimaal gezegd: als je je leven wil beschermen)is daar een bepaalde kracht voor nodig. Regels en wetten zijn efficienter dan enkel fysieke kracht, omdat ze collectief/bindend werken. Maar ze hebben uiteindelijk pas nut als ze ook fysiek/materieel bekrachtigd kunnen worden, dwz door ‘sancties’ op het overtreden ervan. En daarmee wordt meteen de mogelijkheid geopend van het geweld dat bestaat uit het grondig inperken van de vrijheid van mensen.

Uit dat dilemma volgt m.i. dat het compleet zinloos is om óf enkel voor de wet te gaan staan óf enkel de vrijheid te prediken (of de goedheid van de mens etc). Toch gebeurt dat heel vaak. Zie de strijd tussen ‘fermen’ (‘mensen tegen de muur zette’, ‘afrekenen’, ‘opknopen’ etc.) en de ‘idealisten’ (‘alles is liefde’ etc.)

Dat probleem los je niet op door enkel ‘zakelijk’ of formeel redeneren en handelen Hoewel die aanpak zeker ook nodig is. Zie de opm. in al die artikelen over deze technologie die verslag doen van allerlei diplomatieke en juridisch-politieke inspanningen die gaande zijn om het probleem te tacklen. Maar dat schiet niet echt op, is meteen ook de constatering. En dat is m.i. heel vanzelfsprekend zo.
Want je gaat dat probleem niet oplossen zonder een grondige discussie over ‘moraal’ en ethische problemen. Dat dat dan onvermijdelijk uitloopt op een soort loopgravenoorlog tussen facties over hun ‘fundamentele’ gelijk, schets m,i. idem de treurige stand van zaken in onze ‘cultuur’.
En het verklaart denk ik ook de uiterst pessimistische of ‘nihilistische conclusie die mensen zoals jij zo vaak trekken (in de zin van ‘het is allemaal hopeloos’).
Dat is weer zo’n teken dat men zich totaal niet bewust is van de hoeveelheid kennis en het potentieel dat in de geschiedenis van onze cultuur aanwezig is om dat probleem serieus aan te pakken. EN van hoeveel mensen er wereldwijd op dit moment nog rondlopen die daar de ‘belichaming’ zeg maar, en de voortzetting van zijn.
Maar als die mensen niet gehoord worden of als ze zelf hun verantwoordelijkheid niet nemen, versterk je allicht de hopeloosheid van het dilemma, -en meteen ook de grote belangen van deze en gene die met die ‘hopeloosheid’ gemoeid zijn.
Die morele/ethische discussie die nodig is, is een heel moeizame aangelegenheid. Maar wel de enige die enige kans op succes maakt.
Het verondersteld een ‘pedagogisch’ programma. En daar heb je nu eenmaal ‘intellectuelen’ met hun kennis voor nodig. Wat nodig is is het ontwikkelen van de ethische capaciteiten van mensen. Die morele authoriteit is iets heel anders dan ‘autoritarisme’ allicht, -en de neiging om dat anders te zien is weer een bevestiging van de deerlijke stand van zaken ‘in deze wereld’.
De enige weg is die van een kritische en tegelijk verzoenende ‘dialoog’ (dat is meteen ook de definitie van ‘dialoog’ als de praktijk via het denken/de taal die naar de oplossing van een probleem/uitweg uit een ‘crisis’ leidt).

Maw: je gaat dit probleem rondom geweld (en de technologisch enhanced vormen daarvan) niet oplossen zonder een LEVENSBESCHOUWELIJKE discussie en reflexie. Een die uiteindelijk enkel 1 ding moet opleveren wil dit probleem aangepakt kunnen worden: Het LEREN van vrijheid in verantwoordelijkheid. Dat is een moeizame onderneming, maar ze valt feitelijk samen met de geschiedenis zelf van ‘de beschaving’ die ten slotte fundamenteel een ‘opdracht’ of ‘vraag’/taak/werk is.


Dat is ook de reden dat ik vaak zeg dat alle dingen waarover ik schrijf uiteindelijk een ‘religieus’ probleem zijn. Uiteraard wordt dat door de mensen die verstrikt zitten in genoemd dilemma steevast paniekerig uitgelegd als een ‘dogmatische’ stellingname. Dat is precies weer bewijzen hoe absurd de stand van zaken is, -want het geeft een totaal gebrek aan van begrip van wat ‘religie’ feitelijk is, -dwz wezenlijk niets anders dan die zelfde al genoemde ‘dialoog’, die in het woord ‘religie’ zelf al genoemd wordt, in die zin dat dat woord ‘verbinding’/verbondenheid voor het leven betekent.

En het geeft ook aan hoeveel mensen die hard nodig zijn vanwege hun kennis over dit soort zaken, buiten het debat gehouden worden en niet gehoord worden, en hoezeer de gemiddelde ‘intellectueel’ daar feitelijk zelf aan bijdraagt, -en aan zijn/haar eigen ‘verraad’ van zichzelf en de ‘cultuur’ of ‘beschaving’ aan het geweld (van o.a. deze techn. wapens dus).

Groeten
Eheu


@Eheu

Uit dat dilemma volgt m.i. dat het compleet zinloos is om óf enkel voor de wet te gaan staan óf enkel de vrijheid te prediken (of de goedheid van de mens etc). Toch gebeurt dat heel vaak. Zie de strijd tussen ‘fermen’ (‘mensen tegen de muur zette’, ‘afrekenen’, ‘opknopen’ etc.) en de ‘idealisten’ (‘alles is liefde’ etc.)

Yep, en nu is het tijd om met mensen, die anderen opknopen en tegen de muur zetten, in naam van de liefde af te rekenen.

Ieder op zijn eigen (bij)passende manier, maar twijfel niet, waar nodig vol erin.Groet Tom


Een oog om een oog maakt de hele wereld blind en als er iets is dat cultureel van Gandhi geleerd kan worden is het wel dat er een kracht is die vele malen sterker blijkt dan geweld, keiharde hartelijkheid.

Wat in deze wereld gezien wordt als machteloosheid en derhalve een vorm van zwakte is een spiegel waarin het eigen falen ontdekt kan worden. Deze gepercipieerde machteloosheid is feitelijk menselijkheid en hoe je het ook wendt of keert, als mens is het hoogst haalbare mens en dus menselijk te zijn. So much voor allen die menen dat er een hoger ideaal bestaat, zelfontkenning gaat uiteindelijk pijn doen.

Voorbij nihilisme ligt een wereld om te ontdekken en deze is al door velen vorm gegeven in onze cultuur. Helaas veelal in weinig gelezen boeken en nog minder begrepen. De idee dat de problemen van nu of de voorgestelde oplossingen van nu tijdgebonden zijn is een voortdurend fabeltje dat weerhoudt van de blik op de essentie.

Menselijk samenleven vraagt om wederkerige gelijkwaardigheid en dat biedt geen plaats aan hiërarchische structuren ondanks vermeend voordeel door het opgeven van menselijkheid. Het als dader opgeven van de eigen menselijkheid versterkt de menselijkheid van het slachtoffer en maakt haar sterker. Een niet te winnen en daarmee onzinnige strijd.

Het wezenlijke probleem ligt derhalve in onbegrip en onmacht om mens te zijn. Menselijkheid als inherente eigenschap van de mens is voor vele primitievelingen nog wat te hoog gegrepen en het kost behoorlijk wat moeite om het bestaan ervan te ontkennen zoals samenkomsten als die bij Bohemian Grove mogen illustreren. Het niet kunnen omgaan met het bestaan van menselijkheid wordt daar gevierd door kunstmatige ontkenning en het afzweren ervan. Ze hebben elkaar nodig om elkaar te vertellen dat ze er goed aan doen.

Mijns inziens is (mede)menselijkheid de basis en dit behoeft geen afdwingbaar recht maar slechts onderkenning. Geen dictator kon opgroeien zonder dat er iemand vanaf de wieg voor hem zorgde en ook als ie oud is behoeft ie zorg, ontkenning van (mede)menselijkheid leidt snel tot volledig uitsterven.

Ik denk dat je gelijk hebt dat er een ethisch traject bewandeld moet worden en daar ligt een puntje, ethiek is m.i. intern individueel waar moraal extern collectief is. Vanuit een bepaalde ethiek kan een moraal gevormd worden die kan leiden tot een meer collectieve ethiek. Meer dan genoeg reden lijkt me om dan ook daadwerkelijk uit te spreken, niet ter veroordeling maar voor begrip.


Dank redactie. Ik had het zelf ook al gemerkt, maar was het weer vergeten. Zal het binnenkort aanpassen.
Verder iedereen bedankt voor de reacties.

Eheu (still ‘waging heavy peace’)


begrip ?
ook werd van mij weer enige malen deze week begrip
voor de psychopaat gevraagd

The Psychopath deception is enabled by those that place words above actions. “He apologized” is important to the Psychopathic agenda, because it takes away any true standard of accountability. Rush Limbaugh once stated that “words mean things”. I would counter with a statement of my own, “Words mean nothing.” They flow freely from the mouth of a Psychopath, who counts on you watching his lips instead of his hands.

ik kom toch tot het idee dat psychopatie een gestuurde zaak is ,hoe kunnen dezen elkaar anders zo vloeiend aflossen? ik meende dat er misschien een telepatische link tussen dezen bestond ,maar vermoedelijk ligt het anders

Of course they can be created. The CIA created multiple Psychopaths and Sociopaths through their MK-Ultra program. Illuminati families do the same. The whole purpose for the brutal torturing of their own children beyond imagination is to create a new generation of Psychopaths and Sociopaths. A mind-programmed multiple, has psychopathic personalities built into his psyche that are without conscience. These multiples (which I believe are also evil Spirits), will murder, lie, cheat, steal, rape and perpetrate all manner of Psychopathic crimes without any remorse of conscience getting in the way.

sorry ,als het mogelijk niet ontopic is
maar mogelijk ook wel want als dankzij ons ‘begrip’ de
de pp’s de ethisch/morale beslissingen weer naar zich
toetrekken door hun corrupte visie op het woord (als een belangrijke uiterlijke vertoning die het onderliggende kan veranderen)

(engelse stukjes uit: When psychopaths run the asylum)


Idd TK, die ‘link’ had ik ook al gezien, en zat dus al op zo’n opmerking te wachten.
Cynisch gesteld kun je zeggen dat psychopathen het dodelijke want levende bewijs zijn van de juistheid van het ‘sociaal Darwinisme’.
Het is ook bekend dat ze niet bang zijn voor de dood.
Dus, zou ik zeggen: laat ze ‘u’ niet zelfmoorden.
Kennis kan niet anders dan daarbij een heel belangrijk ‘wapen’ zijn.
Want als ze niet bang zijn voor de dood, moet het mogelijk zijn door niet in hun val te trappen, ze voor de keuze te stellen af te laten óf de hand aan zichzelf te slaan.
Verder lijkt het me dus zelfmoord om geen kennis te nemen van de psychopathische logica en om omstandigheden en voorwaarden te creeren die die logica in de hand werken.
Is niet meer dan rechtvaardig tenslotte.
Dat om maar weerstand te bieden aan de verleiding van totaal cynisme, want dat is exact iha de context waarin dit soort onderwerpen worden geplaatst. Ik zie dat ook heel duidelijk aan de toon van je citaten (hoewel sommige zinnen onvolledig zijn).

En idd is het zo dat die mindcontrol marteling een machtig voorbeeld is van ‘psychopathisch gedrag’. Je moet dat hebben meegemaakt, of meemaken, om dat echt te weten. Toch, kijk voor je zelf: hoeveel mensen tolereren het (b.v. door het te negeren of door het als een ‘noodzakelijk kwaad’ ihkv onze ‘veiligheid’ weg te redeneren of zelfs legitimeren, -want dat is toch wat er gebeurd in het geval van b.v. ‘geheime diensten’)?
Dat verklaart veel van mijn ‘rants’. Omdat niet alleen die slachtoffers totaal aan hun lot worden overgelaten, maar ook bijna elke KENNIS (dwz WOORDEN) erover wordt genegeerd of ontkend. Dat valt te bewijzen. Het laat zich raden wat daarvan de gevolgen ‘moeten’ zijn…

Groeten
Eheu


Sorry dat ik het zeg maar je hele artikel met betoging over zogenaamde ‘mind-control’ komt op mij over als technospeak . Ik snap niet zo goed wat je wil vertellen. Je hebt het over technieken om andermans geest te beheersen maar blijft daar vaag bij door met dure woorden en mumbo-jumbo aan te komen waar ik niks mee kan.

“Op de dodelijke en heel machtige neutraliserende werkingen op het menselijke lichaam willen we hier niet ingaan. Noch op hun mogelijkheid gebruikt te worden als massavernietigingswapens.”

Ik ben benieuwd wat deze technieken zijn en wil graag concrete voorbeelden zien. Het komt op mij namelijk allemaal als een enorme samenzweringstheorie over. Als het mogelijk is, geef een bron waar ik door heen kan lezen en welke redelijk betrouwbaar is.

Alvast bedankt.


@Machine Gun en nog wat:
Wat moet ik daar nou op zeggen, behalve: zie daar het Net qua medium voor communicatie en kennisvergaring en -verspreiding?
(En dan te weten dat als ik of all persons een spontane boer laat de ‘aborigines’ op Mars of all places het risico lopen door een bijbelse plaag bezocht te worden, en dan zeg ik er nog ‘Oh, pardon!’ bij -heus, ongelogen!)

Beste Red.: Dank je wel! Ik had al een PM gestuurd ‘aangaande het onderwerp’ aan een particuliere deze of gene. Het is missch. handig voor mij om te weten of ‘teneinde’ het plaatje te plaatsen het ‘volstaat’ om het ‘field’ ‘afbeeldingslokatie’ te ‘selecteren’.
Hoef ik verder niemand lastig te vallen (heb ik altijd een kolere hekel aan gehad, maar ja: soms is het moeilijk niet lastig te zijn, - ‘khad het graag anders gezien).

Groeten
Eheu


Zoals beloofd: Noot toegevoegd met uitleg over de bron van deze tekst en het Symposium ter gelegenheid waarvan hij is voorgedragen.
Groeten
Eheu


Sorry, er ontbrak een stukje in de eerste zin van de verhelderende noot die ik daarstraks had toegevoegd. Meteen maar de hele tekst nog eens gecorrigeerd (alleen de trema’s ontbreken, zitten op een lullige plaats op het toetsenbord zoals ik het in heb moeten stellen,- moet ik es een keer voor gaan zitten om die plek eens goed in m’n hoofd te prenten).

Groeten
Eheu


Dank redac. voor het antwoord. Dan weet ik dat voortaan.
Ik denk dat ik zo maar eens voorzichtigjes gaat proberen een oogje dicht te doen (maak daar twee van, liever). Zit ook niet veel meer, idem als en gezien ook het bier, op of in.
En de mensen maar filosoferen of het leven nou ‘een half vol of half leeg glas’ is.
Verwend volk. Wreedaards etc…Kan niet tegen drank, anders hajje nu net as ik hard met de feiten geconfronteerd geweest, zijnde een ietwat shapeshifting maar onweerlegbare keihard droge flessebodem (‘k zit er al een stief kwartiertje met verbazing naar te kijken, dus ik weet waarover ik het heb).
En waar is nou de lol gebleven, - die we haien kennen hebben…, hé?..., hé? Doe is zeggen!
Pleite, m’nee’ m’frouh!
Truste allemaal.
“Ach!”


Een mooi voorbeeldje van dit wapen vind ik wel het elektriciteitsnet. Zorgt voor een hoop achtergrondstoring in de hersenen waardoor deze niet op de optimale frequentie opereren.


@Nadenken,
Dat klopt, is ook wat Begich aanhaalt in mijn laatste stort over het interview met/boek van hem. Denk bijv. aan het fenomeen dat al lang bekend is van ‘elektro-sensibiliteit’. En dan reken je niet eens alle ‘civiele’ gebruik van elektr. magn. etc straling mee (mobiele tel., wifi etc.). Hij stelt dat we sinds 2000 10.000 (dacht ik) keer meer van die straling hebben op een gemiddelde plek in het Westen dan voorheen. En dan moet je nog denken aan het gebruik als ‘manipulatie-middel’ van hersenen en gedrag etc. zoals hier en ook door diezelfde Begich besproken wordt. Maar ja, je ziet het niet, dus…En verder zit er in alleen al die civiele industrie miljarden, al decennia, zodat je als ‘dissident’ niet veel begint.
Om nóg slapelozer van te worden. Ondertussen blijft iedereen gehypnotiseerd de ogen sluiten (en maar roepen dat ze ‘wakker willen worden’ etc..).

Groeten
Eheu


Inderdaad. Die schumann resonantie is zo gek nog niet.

Heb ook een presentatie van Begich gezien waar die niet zozeer specifiek in gaat op de duistere mogelijkheden van deze technologie, maar meer de in mijn ogen positieve mogelijkheden die het met zich mee brengt. Het meest ironische daarin vond ik nog wel dat er nu technologische hulpmiddelen op de markt komen die je helpen terug te keren naar je natuurlijke staat. Dweilen met de kraan open. Als ik de niet gesproken woorden uit die presentatie goed begreep dan komt het er op neer dat het zesde zintuig in feite hiermee van doen heeft. Ohm.


http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/nick_begich_video_over_de_heilzame_toepassingen_van_mindcontrol-technologie

Zie die stort van mij over die middelen om Tesla/mc-techn. op een positieve manier te gebruiken.
Het lijkt me nogal ongewenst om de mens naar zijn ‘natuurlijke staat’ terug te brengen, als je tenminste een minimaal aan comfort wil behouden, en niet al te veel van je medemensen wil kwijt raken.
Maar anderzijds lijkt het me idioot om zo compleet achteloos de hoeveelheid per slot van rekening totaal nutteloze apparatuur zo te vergroten dat je er ziek van wordt.
Maar ook als die bedachtzaamheid er niet was, kan die technologie óok op allerlei positieve (gezondheids en prestatie en ‘spiritualiteit’ vesterkende) manieren gebruikt worden.
Uiteraard wil de logica van de massa en het kapitalisme dat in die toepassingen niet geinvesteerd wordt. Want ja, veel leuker en onmiddellijk ‘profijtelijker’ is heel comfortabel een ‘oorlogsspelletje’ op je comp. spelen en/of het zelfde doen m.b.v. die tech. in de werkelijkheid.

Blijft dus bovendien dat die techn. gegeven de situatie de enige manier is om je tegen die oorlog enigszins te verdedigen. Spreekt voor zich allicht dat ze gezien diezelfde situatie haast onbetaalbaar is.
Over ‘vicieuze cirkels’ gesproken.

Groeten
Eheu


Het lijkt me nogal ongewenst om de mens naar zijn ‘natuurlijke staat’ terug te brengen, als je tenminste een minimaal aan comfort wil behouden, en niet al te veel van je medemensen wil kwijt raken.

lol, ik bedoelde dan ook meer de natuurlijke staat van het lichaam op het gebied van frequenties. Had “iets” te veel ruimte voor interpretatie achtergelaten zie ik.

Weet niet hoe duur die apparatuur is, maar waar ik een heel sterk vermoeden van heb is dat het vrij eenvoudig zelf te maken is indien je in het bezit bent van een computer en koptelefoon. Het enige wat je nodig hebt is muzieksoftware in combinatie met video-editing software. Even de juiste frequenties voor alles opzoeken in de wetenschappelijke literatuur en klaar! (wellicht wel link om te doen zonder de juiste kennis, maar dat is het bakken van een ei ook)


De laatste keer dat ik een ei heb gebakken zal al gauw dertig jaar geleden zijn, leidde tot een misgeboorte en het einde van mijn eerste liefde. Dus virtueel/ ICT matig durf ik het nauwelijks aan. Van die eerste geaborteerde poging tot creativiteit heb ik nog steeds nachtmerries, en zoals jij al aangeeft (en ook door mij zelf dagelijks, met bronnen onderbouwd -door mijzelf o.a.- ervaren word), is die virtuele wereld nóg linker dat de echte, zelfs voor de wereld in zijn geheel. Tegesweurig schijnt een kip aanleiding te zijn voor het uitrukken van de explosieven-opruimingsdienst heb ik wel begrepen, dus dan kan je ook een virtueel ei wat mij betreft iig wel vergeten.

Maar alle gekheid op een stokje (hoe is’t mogelijk dat ik ondanks alles toch weer zo leuk ben vandaag, -ik leer het echt nooit af, diehard ikke..): audio en video-editing sofware gaat wel lukken. Heb jij dan misschien een linkje naar een veilige handleiding voor half breingedode ‘dummies’ zoals ik.  Zodat ik het weinige dat van mijn hersenen nog over is niet frituur, -om nog maar te zwijgen van mijn kloten (dingen die kennelijk heel veel mensen, niet bepaald mijn vrinden dat soort ongezellige fijnproevers- liefst zo gauw mogelijk willen ‘consumeren’/verteren ofte wel er korte metten mee maken en lozen)?

Dank zovast.

Als beloning kan ik je niet meer beloven helaas dan het sturen van een smakelijk en met stijl gelardeerd virtueel gebakken omelet, of een advocaatje, -naar keuze (kwee niet of je iets hebt tegen drank, bdoel ik maar).

Proost!

Eheu (kwa chef-kok van smakelijke verhalen als sinds tijden haantje de voorste, -drie sterren PLUS strepen, m’sieur m’dame,- ‘hors concours’, dat tot grote afgunst van nogal wat verziende scheve ogen).


Commentaarpagina 1 van 1U dient ingelogd (Login) te zijn om een opmerking te kunnen plaatsen.Homepage