0  1  2  3 

Het einde van Nederland (IV): Dageraad van het technotronisch tijdperk

Het zal spoedig mogelijk zijn om elke burger onder nagenoeg permanent [elektronisch] toezicht te stellen.’ – Zbigniew Brezinski, Amerikaans staatsman


In 2007 publiceert de Amerikaanse Naomi Wolf haar boek The End of America over de teloorgang van de grondwettelijke vrijheidsprincipes in haar land. Wolf betoogt dat er historisch tien kenmerkende stappen zijn te onderscheiden, noodzakelijk voor de overgang van een democratie naar een fascistische staatsvorm:

 


Nederland, gidsland van Europa, lijkt dezelfde weg te gaan als haar grote voorbeeld. Deze serie toont de ontwikkeling van een open naar gesloten samenleving; van Nederland als soevereine constitutionele monarchie met relatieve vrijheden, naar een natie waarin een alles controlerend (technocratisch) fascisme steeds duidelijker vormen lijkt aan te nemen. Het is het einde van Nederland zoals we het kenden. In dit deel: de ontwikkeling van een systeem van toezicht op de eigen bevolking.


Vrijwel direct na de “false flag” WTC-terreuraanslag op 11 september 2001 en in navolging van de in 2001 geïntroduceerde Patriot Act, richt het Amerikaanse defensie-agentschap voor geavanceerde onderzoeksprojecten (DARPA) een bureau op dat moet leiden tot ‘Total Information Awareness’ (TIA). Met behulp van supercomputers en enorme databases wil de overheid van elke burger persoonlijke informatie opslaan over e-mailverkeer, betalingen, telefoongesprekken, medische dossiers en talloze andere zaken. In het kader van de “War on Terror” zou deze informatie vervolgens geanalyseerd worden op terroristische activiteiten. Daarnaast behelsde het TIA-programma ook de financiering van universele biometrische technologie voor massa-toezicht (mass surveillance).


De naam Total Information Awareness is later onder pressie van het Amerikaanse Congres omgedoopt tot ‘Terrorism Information Awareness.’ Dezelfde projecten continueerde de overheid vervolgens onder andere, minder beladen namen.i Darpa is een van de belangrijkste financiers van technologieën voor massa-toezicht en sponsort onder andere initiatieven op dit gebied van het Nederlandse TNOii en nano-security projecten als ‘Smart Dust’iii, waarover hieronder meer. 


In navolging van de Patriot Act moesten echter eerst de grondrechten en wetten ter bescherming van burgers op de helling. Heel Europa, met Nederland als gidsland en proefstation (zie deel II), volgt de Verenigde Staten in het gereedmaken van een juridisch fundament voor het vervolgens in stelling brengen van massa-toezicht op haar burgers. Het beoogde resultaat is de overgang, de transitie, van een maatschappij met individueel zelfbeschikkingsrecht naar een maatschappij waarin machines het lot van de mens bepalen door verregaande integratie in het dagelijks leven, zóver dat zelfs het lichaam niet meer geëerbiedigd wordt als bescherming tegen controle van buitenaf. Het is de totale integratie van het menselijk leven met de computer. 


Uiteindelijk beogen toonaangevende wetenschappers als Ray Kurzweil de overgang van een biologische mens, via een extern controleerbare hybride naar een cyborg, in geschriften als The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology (2005). Rond 2030 zou deze transformatie van mens naar machine plaatsvinden, aldus Kurzweil. 


Technocratie met controleerbare “Maschinenmensch”; oud fascistisch ideaal
De technocratische beweging stamt al uit de late twintiger jaren van de vorige eeuw. Machthebbers als Joseph Stalin en Adolf Hitler (gesteund door IG-Farben, Krupp, AEG), streefden naar een technologisch Utopia. Hitlers favoriete futuristische film Metropolis uit 1927, die de makers van The Matrix uit 1999 inspireerde, voert de getransformeerde “Maschinenmensch” Maria ten tonele. 


In 1933 schrijft de beroemde Britse literator en pleitbezorger van een elitaire wereldregering, H. G. Wells zijn roman The Shape of Things to Come. De daarop gebaseerde film Things to Come uit 1936 propageert een technocratisch Utopia, verrijzend na een wereld in crisis.


De Amerikaanse staatsman Brzezinski borduurt daarop voort. Hij voorspelt in 1968 de komst van wat hij noemt ‘het Technetronische Tijdperk’ met de woorden: 


Het zal spoedig mogelijk zijn om elke burger onder nagenoeg permanent [elektronisch] toezicht te stellen en complete, actuele dossiers te onderhouden die zelfs de meest persoonlijke informatie van de burger bevatten over de gezondheid of het persoonlijk gedrag van de burger, in aanvulling op meer gangbare informatie. Deze gegevens zullen ogenblikkelijk door de autoriteiten kunnen worden opgevraagd.’iv


De uitschakeling van grondwettelijke bescherming tegen dictatoriale overheidscontrole
Om de technocratische werelddictatuur mogelijk te maken, bracht uw overheid eerst een juridisch kader in stelling door introductie, uitbreiding en aanpassing van een aantal wetten en het volledig onklaar maken van de Nederlandse grondwet. Al deze wetten en wetswijzigingen sluiten rechtstreeks aan op de reeds ingevoerde en voorgestelde wetgeving tegen burgervrijheid in de Europese Unie.


In Nederland had de Grondwet al nauwelijks waarde omdat ons land met Finland het enige EU-land is waar burgers een wet die in strijd is met de Grondwet, niet daaraan kunnen toetsen en ongeldig laten verklaren. Nederland heeft, mede daardoor, feitelijk maar in zeer beperkte mate een grondwet, aldus prof. dr. F.H. van der Burg in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht.v Het doel wat de liberale staatsman Thorbecke in 1848 met de invoer van de grondwet beoogde was een ‘nationale kracht’ van het volk in de vorm van een grondwet ván en voor de burgers. ‘Zij moet eene nationale kracht wezen’, schreef hij in zijn ‘Aanteekening op de Grondwet’ (1841). Maar deze kracht van het volk tegen despotisme en machtsmisbruik is het nooit geworden. 


Inmiddels is de ‘Grondwet’ op allerlei punten aangepast om een totalitair controleapparaat op de burger los te kunnen laten. Geen artikel heeft nog waarde als bescherming van de burger tegen overheidstirannie. Bij alle artikelen zijn de uitzonderingen tot regel verheven om een draconisch systeem van toezicht mogelijk te maken. Tussenzinnen als: ‘behalve, in de gevallen bij de wet bepaald’, geven de overheid vrij spel. De betreffende wetten zijn namelijk zó ruim gedefinieerd dat zij alles eronder kan scharen. De Nederlandse Grondwet is thans enkel nog een wassen neus, geformuleerd in schijnbewoordingen.


Enkele voorbeelden: 

 1. Art. 10: ‘Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.’ De overheid heeft hieraan toegevoegd de tussenzin: ‘behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen.’ – Daadwerkelijke betekenis: Nederlanders hebben geen recht op eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. De overheid heeft haar toegang tot ieders persoonlijke levenssfeer bij wet bepaald.
 2.  
 3. Art. 11: ‘Ieder heeft recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.’ De overheid heeft toegevoegd de tussenzin: ‘behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen.’ – Daadwerkelijke betekenis: Nederlanders hebben geen recht op onaantastbaarheid van hun lichaam. De overheid heeft haar toegang tot ieders lichaam bij wet bepaald.
 4.  
 5. Art. 12.1: ‘Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.’ – Daadwerkelijke betekenis: De overheid is wettelijk bevoegd tot het binnentreden van ieders woning door vertegenwoordigers die zij daartoe aanwijst (pandbrigade, sociale dienst et cetera).
 6.  
 7. Art. 12.2: ‘Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist’,  De overheid heeft toegevoegd de tussenzin: ‘behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.’ – Daadwerkelijke betekenis: In principe hoeft de overheid geen legitimering te verstrekken of mededeling te doen van het doel, indien zij overgaat tot huisvredebreuk. 
 8.  
 9. Art. 12.3: ‘Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt.’ De overheid heeft toegevoegd: ‘Indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.’ – Daadwerkelijke betekenis: Nederlanders hebben geen recht op een schriftelijk verslag van het binnentreden van hun woning door de overheid. De overheid kan simpelweg te allen tijde het rekbare begrip staatsveiligheid als reden ten tonele voeren.
   
 10. Art. 13.1: ‘Het briefgeheim is onschendbaar.’ De overheid heeft toegevoegd: ‘Behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.’ – Daadwerkelijke betekenis: Nederlanders hebben geen briefgeheim. De overheid heeft wettelijk te allen tijde inzage in de brieven en emails van haar burgers, zolang zij dat maar formeel via haar justitieapparaat regelt.
 11.  
 12. Art. 13.2: ‘Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar.’ De overheid heeft hieraan toegevoegd: ‘behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.’ – Daadwerkelijke betekenis: Nederlanders hebben geen recht op telefoon- en telegraafgeheim. De overheid mag wettelijk te allen tijde meeluisteren of -lezen, zolang zij dat maar via een door haarzelf opgestelde machtiging doet, of via door haarzelf gemachtigde ambtenaren.


Wetten om fysieke en technologische monitoring van burgers mogelijk te maken
Een centraal kenmerk van de wetten en wetswijzigingen is het mogelijk maken van grootschalige koppeling en combinering van technologie en datasystemen met als sleutel identificatie door het burgercontrole- of persoonsnummer (BSN). De sleutel tot de controlestaat heeft Nederland als voorzitter van de Europese Raad destijds in Europa doorgedrukt via chantage door voormalig AIVD-er Rita Verdonk.vi


Over een aantal van deze wetten is een van de werkelijk belangrijke zaken afleidende non-discussie gevoerd met betrekking tot opslag van gegevens in een centrale database. Met deze discussie heeft de overheid de burger bewust misleid en een valse geruststelling bezorgd. Een centrale database is namelijk volstrekt overbodig omdat alle databases door de koppelbaarheid en verregaande harmonisatie in werkelijkheid al lang een metadatabase vormen. De Leidse professor Vincent Icke zegt het zo:


De als geruststellend bedoelde mededeling van de overheid dat het “geen database” is omdat de gegevens “op verschillende plaatsen zijn opgeslagen” berust ofwel op bedrog, of op verregaande incompetentie op ICT-gebied. Of twee harde schijven in hetzelfde kastje zijn gemonteerd of op tweeduizend kilometer van elkaar staan, doet er niet toe vanwege de immense transportsnelheid van gegevens langs optische glasvezelkabels. Je kunt evengoed beweren dat de Koninklijke Bibliotheek geen bibliotheek is omdat de boeken niet allemaal op dezelfde plank staan.”vii


Hieronder enkele van de vele voorbeelden van nieuwere wetten om grootschalige fysieke en technologische monitoring van burgers mogelijk te maken:

 

  Maatregelen ter monitoring van opstandige burgers
 1. Wet verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven – Op 1 februari 2007 is de ‘Wet Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven’ in werking getreden (publicatienr. 30164). De wet geeft de politie zeer ruime bevoegdheden. Voor aftappen, infiltratie, observatie en het in hechtenis nemen van burgers is daardoor niet langer ““een redelijk vermoeden van een strafbaar feit’ noodzakelijk. Slechts een ‘aanwijzing’, verkregen via bijvoorbeeld een kliklijn, is voldoende.
 2.  
 3. Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag – De ‘Wbbbg’  is luttele jaren voor de 9/11 ramp opnieuw vastgesteld en toepasbaar in tijden van spanning. Het is bekend dat veel wettelijke maatregelen al ‘in de pijplijn’ zaten voordat het Empire de War on Terror afkondigde. Uit deel II blijkt dat de overheid al in 1995 op de hoogte was van het geheime gevangenissysteem voor ‘terroristen’. Het hoofddoel van deze wet is het tegengaan van grootschalige verstoringen van de bestaande ‘rechtsorde’ (= bescherming van de bestaande oligarchie). De Wbbbg stelt de overheid in staat van iedereen onbeperkt inlichtingen te vorderen en toegang te krijgen tot stukken en informatiedragers. Bovendien, zo staat in artikel 18 van deze wet,  kan de overheid simpelweg iedere burger interneren waarvan zij vermoed dat hij een gevaar vormt voor de openbare orde en veiligheid. Zij kan verder het verspreiden, aanbrengen of in omloop brengen van informatie aan banden leggen of geheel verbieden. Daarnaast kan de overheid het openbaar samenkomen verbieden en tevens het samenkomen van meer dan tien burgers in de privé-sfeer. De wet is tegelijkertijd en in combinatie met de ‘Coördinatiewet uitzonderingstoestanden’ in 1996 (her)ingevoerd. In deze Coördinatiewet zijn de Staat van Oorlog en de Staat van Beleg afgeschaft en vervangen door de veel algemener toepasbare begrippen ‘beperkte noodtoestand’ en ‘algemene noodtoestand’. Door deze nieuwe begrippen noodtoestand en beperkte noodtoestand, zijn de bevoegdheden van de overheid aanzienlijk verruimd. Vanwege de versterkte bevoegdheden, gecombineerd met de afwezigheid van controle, is juist het uitroepen van de noodtoestand, een geliefd machtsmiddel van dictatoriale regimes. Tijdens de Koude Oorlog in de vijftiger jaren, stelde de Wbbbg de overheid al eens in staat om onder de naam ‘Operatie Diepvries’ 8.000 linkse en communistische burgers op een lijst te plaatsen en, zo nodig, te interneren.viii
 4.    
 5. Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden – In de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden (BOB) waren in 1999 de voorbereidingen tot verruiming al getroffen (1999, publicatienr 25403). De wet voorziet in een aanzienlijke uitbreiding van opsporingsbevoegdheden voor de overheid. Een officiële aangifte om over te gaan tot opsporing was al niet langer noodzakelijk. De nieuwe wetten en wetswijzigingen bracht de politie tot het aftappen van 26.425 telefoonnummers enkel in 2008, zo bericht De Telegraaf in 2009. (De afluisteracties van de AIVD en MIVD niet meegerekend).ix De Nederlandse overheid luisterde in 2007, 1700 burgers per dag af, liet Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin de Tweede Kamer weten. Datzelfde jaar tapte de VS slechts 2208 van haar burgers in een heel jaar.x In 2010 was het aantal al gegroeid tot 2200 telefoontaps per dag.xi Nederland is daarmee het land met het hoogste aantal afluisteracties ter wereld.xii Het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties heeft ons land om die reden op de vingers getikt.xiii
 6.  
  Maatregelen ter monitoring van groot betalingsverkeer
 7. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – Onder het mom van terrorismebestrijding moeten per 1 augustus 2008 banken en andere financiële instellingen zoals levensverzekeraars, creditcardmaatschappijen en casino’s, handelaren in auto’s, schepen, kunst en antiek, goud, zilver en juwelen en dergelijke, dienstverleners als advocaten, accountants, notarissen, makelaars en belastingadviseurs, ‘ongebruikelijke transacties’ melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties in Zoetermeer. ‘Ongebruikelijk’ zijn bijvoorbeeld grote financiële transacties (vanaf €15.000). 
 8.  
  Maatregelen ter monitoring van informatie-uitwisseling door burgers
 9. Wet computercriminaliteit II – In 2006 scherpte de overheid de Wet computercriminaliteit II aan, zodat inlichtingendiensten en politie nu ook privé-informatie kunnen onderscheppen. 
 10.  
 11. Telecommunicatiewet – De Telecommunicatiewet (publicatienr. 30661) is diverse malen aangepast. Zo is op basis van vijf nieuwe Europese richtlijnen (o.a. 2002/58/EG) de informatieplicht aan de overheid door telecomaanbieders aangescherpt. Per 13 november 2008 (Staatsblad 2008 525) mogen politie en justitie alle telecommunicatie afluisteren en storen voor het ‘voorkomen, opsporen of beëindigen van strafbare feiten’ of ‘ter vaststelling van de verblijfplaats van een aan te houden persoon’. Dit mag ook zonder reden. Voor oefening bijvoorbeeld. Toestemming van het Openbaar Ministerie of de rechter zijn niet nodig. In 2006 hebben de AIVD en MIVD een convenant gesloten om grootschalig e-mails te lezen.xiv Tevens tappen deze diensten de inhoud van SMSjes, volgens een bericht van Spits in 2009.xv 
 12.  
 13. Dataretentiewet – De Europese richtlijn voor dataretentie van 4 mei 2006 (Richtlijn nr. 06/24/EG) verplicht EU-landen tot het bewaren van alle verkeers- en locatiegegevens van elektronische communicatie voor een periode van minimaal een half jaar, dat wil zeggen de verkeersgegevens van alle mobiele gesprekken, positiebepalingen van mobiele telefoons en internetgebruik als surfen, downloaden, websitebezoek en mailen. Deze gegevens dient de provider ter beschikking te houden voor overheidsdiensten als politie en inlichtingendiensten. Nederland bewaarde de gegevens twaalf maanden maar was later genoodzaakt om met de ‘reparatiewet’ van 2009 een termijn van een half jaar aan te houden. Voor telefoongesprekken geldt nog steeds twaalf maanden datadetentie van onder meer de begin- en eindtijd van het gesprek, de telefoonnummers, de namen en adressen van de betrokkenen en de locaties waar de (mobiele) telefoons van de gebruikers zich bevinden. Hetzelfde geldt voor SMS en MMS analoog. Van e-mails dienen de datum, het tijdstip en de betrokken e-mailadressen verzameld en bewaard te worden. In 2010 heeft de Europese Commissie de richtlijn uitgebreid voor het bewaren van zoekgedrag via zoekmachines als Google (Written declaration 29, 2010).
 14.  
 15. Wet bevoegdheden vorderen gegevens – De Wet bevoegdheden vorderen gegevens dateert van 2005, eveneens in het kader van ‘terrorismedreiging’. Daarin bepaalt de overheid dat politie en justitie persoonlijke gegevens mogen opvragen bij bedrijven en instellingen; ook gevoelige gegevens en ook als deze versleuteld zijn. Zo kan de overheid de leenhistorie opvragen bij de openbare bibliotheek.xvi Nauwelijks was de wet van kracht of justitie verzocht om de gegevens van 250 leden van de Openbare Bibliotheek Vugt vanwege een plaatselijke overval.xvii
 16.  
  Maatregelen ter monitoring van uw juridische persona* met staats-serienummer
 17. Wet op de legitimatieplicht – De Wet op de legitimatieplicht verplicht de Nederlander opnieuw om per 1 januari 2005 zijn bestaan te legitimeren met een persoonsbewijs. Dit bewijs was eerder in 1941 ingevoerd en direct na de bevrijding afgeschaft omdat de bezetter door het persoonsbewijs en -nummer, gekoppeld aan gecentraliseerde administraties, moeiteloos personen, waaronder het naar verhouding grootste contingent joden van Europa, kon opsporen en afvoeren. Het persoonsbewijs bleek later nogmaals cruciaal om een genocide mogelijk te maken, namelijk de volkerenmoord te Rwanda in 1994.xviii
 18.  
 19. Paspoortwet – Met de nieuwe wet op de persoonsbewijzen van 9 juni 2009, verhullend ‘Paspoort’-wet genaamd, laat de overheid persoonsbewijzen voorzien van een chip met biometrische gegevens als vingerafdrukken en een gezichtsscan, gestandaardiseerd opgeslagen in koppelbare databases. Later worden daar wellicht nog een irisscan en DNA aan toegevoegd. Deze geharmoniseerde databases vormen tezamen een metadatabase en fungeren door de ultrasnelle glasvezelverbindingen in de praktijk als een centrale database. Discussies over een verbod op een centrale database zijn non-discussies en stammen uit het papieren tijdperk. Het nieuwe persoonsbewijs, tevens bruikbaar als paspoort, is de herintroductie en vervolmaakte variant van het beruchte persoonsbewijs van Jacobus Lentz uit 1941. Europese lidstaten wisselen volgens het verdrag van Prüm uit 2008, vingerafdrukken, DNA-gegevens en kentekennummers automatisch uit. Deze informatie is opvraagbaar door verschillende opsporingsinstanties.xix Overheden wereldwijd voeren momenteel in razend tempo het geharmoniseerde biometrisch persoonsbewijs in.xx 
 20.  
 21. Wet Algemene Bepalingen Burger Service Nummer – Deze wet van 21 juli 2007 regelt het beheer en het gebruik van het persoonsnummer. Sinds 2001 is het persoonscontrolenummer, bekend onder de misleidende naam Burger ‘Service’ nummer (geëvolueerd uit het Landelijk Vast Nummer), uitgebreid naar talloze instanties en corporaties, terwijl de overheid haar burgers aanvankelijk stellig verzekerde dat zij dit identificatienummer strikt voor belastingdoeleinden aan zou wenden. Het aantal organisaties voor wie de overheid de uitwisseling van bestanden faciliteert door koppeling aan het persoonsnummer (BSN) wordt in sneltreinvaart uitgebreid en telt nu onder meer: het Agentschap Telecom, de Algemene inlichtingen en veiligheidsdienst, Apotheek, Basisonderwijs, Belastingdienst, Belastingdienst/Toeslagen, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, Centrum Indicatiestelling Zorg, Centrum voor Werk en Inkomen, Dienst Uitvoering Onderwijs, Douane, DUO-CFI, Entadministraties, Financiering Voortzetting Pensioenverzekering, Fiscale inlichting en opsporingsdienst/Economische controledienst, Gehandicaptenzorg, Gerechtsdeurwaarder, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Kadaster, Kamer van Koophandel en Fabrieken, Koninklijke Marechaussee, Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst, Nationale ombudsman, Notaris, Paramedici, Participatiefonds voor het Onderwijs, stichting, Pensioen- en Uitkeringsraad, Psycholoog, Psychotherapeut, Regionale Meld- en Coordinatiefunctie, Screeningsorganisatie (borstkanker), SenterNovem, Sociale Verzekerings Bank, Stichting Administratie Indonesische Pensioenen Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling, Stichting Pensioenregister, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, Tandarts, Thuiszorgorganisatie, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Verloskundigen,Verpleeg/verzorgingstehuis, Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs, stichting, Voortgezet onderwijs, Waterschap, Woningcorporatie, Ziekenhuis, Zorgkantoor, Zorgverzekeraar.xxi
 22.  
 23. Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen – Deze wet van 1 oktober 2010 regelt de verplichting om een persoonsbewijs te dragen en te kunnen tonen bij een overtreding als wildplassen. De vingerafdrukken en foto’s van gearresteerden slaat de politie op in een database, ook als er geen schuldigheid is vastgesteld.
 24.  
  Maatregelen ter monitoring van burgers in de openbare ruimte
 25. Wet preventief fouilleren – Per 15 september 2002 is de Wet preventief fouilleren in werking getreden. De politie mag op plekken die zijn aangewezen als ‘veiligheidsrisicogebied’ elke willekeurige voorbijganger preventief fouilleren met het oog op de ‘terrorismedreiging’.
 26.  
 27. Wet cameratoezicht op openbare plaatsen – In 2006 is de Gemeentewet met artikel 151-c uitgebreid om burgers in de openbare ruimte grootschalig met (gezichtsherkennende) camera’s te kunnen observeren en controleren ‘ter handhaving van de veiligheid’. Voor de gezichtsherkennende camerasystemen kan de gezichtsscan in de persoonsbewijzen (‘paspoorten’) als ijkpunt worden gebruikt.
 28.  
  Maatregelen ter monitoring van uw medicatie- en gebruiksstatus als ‘human resource’
 29. Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg – Voor de koppeling aan het persoonsnummer (BSN) en om maximale bestandsuitwisseling in de zorgsector mogelijk te maken heeft de overheid op 10 april 2008 de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg aangenomen.
 30.  
 31. Wet Publieke Gezondheid – In 2008 is het landelijke Elektronisch Kinddossier (EKD) ingevoerd en geregeld in de nieuwe Wet Wet Publieke Gezondheid van 1 januari 2009. Daarin beheren instellingen voor jeugdgezondheidszorg alle gegevens van kinderen van 0 tot 18 jaar. Ook gevoelige informatie over zaken als levensovertuiging, geaardheid, over de ouders en de buurt leggen de bevoegde ambtenaren vast. Centrale opslag is door druk vanuit de bevolking (voorlopig) van de baan. In de praktijk maakt dit echter geen verschil aangezien alle afzonderlijke databases moeiteloos aan elkaar zijn te koppelen en feitelijk functioneren als metadatabase. De gegevens blijven minimaal tot het 34ste levensjaar bewaard. Elk kind krijgt bij de geboorte een dossier, gekoppeld aan zijn persoonscontrolenummer (BSN). De bevoegde ambtenaren zullen dit gaandeweg vullen en behoeven daarbij geen toestemming van de ouders.xxii Zoals de historie van het Burger Service Nummer laat zien, leert de praktijk dat toepassingen waarvan de overheid aanvankelijk zei dat zij deze beperkt zou gebruiken, later voor controledoeleinden steeds breder worden ingezet. In februari 2009 stelde de Rotterdamse wethouder Leonard Geluk alvast voor om ook politie, justitie en Bureau Jeugdzorg toegang te verstrekken.xxiii Dit is echter ook al mogelijk op basis van de Wet vorderen gegevens.
 32.  
 33. EPD-wet – De EPD-wet is officieel niet aangenomen maar wordt via een omweg alsnog 100% uitgevoerd. In het landelijk Elektronisch Medicatiedossier (EMD) leggen zorgverleners en apothekers reeds alle medicatie vast die aan een patiënt is voorgeschreven die vervolgens overal te lande door professionals is op te roepen. Uiteraard is het kinderlijk eenvoudig van de voorgeschreven medicatie de medische of psychische klachten van de patiënt af te leiden. Hieruit is rechtstreeks de uitbreiding van het EMD ontstaan: het Elektronisch Patiënten Dossier. Onder druk van de bevolking heeft de Eerste Kamer op 5 april 2011 alsnog het EPD-wetsvoorstel voor centrale opslag verworpen. Vooralsnog bestaan er alleen regionale EPDs die met hun standaardisering en harmonisering, gecombineerd met ultrasnelle glasvezelverbindingen, net als bij het EKD echter in de praktijk tezamen fungeren als een metadatabase. Webwereld meldt al in 2009 dat het regionale EPD de privacywet op grote schaal schendt.xxiv Zo concludeert het College Bescherming Persoonsgegevens dat mensen die eerder aangaven tegen opname van hun gegevens in het EPD te zijn, zonder hun medeweten alsnog zijn opgenomen in het regionale EPD: ‘De onderzochte initiatieven informeerden patiënten niet persoonlijk over de opname van hun gegevens in het regionaal elektronisch patiëntendossier’.xxv Daarnaast is er het reeds in gebruik genomen Landelijk Elektronisch Waarneemdossier (WHD) voor huisartsen, net als het EKD, EMD en EPD een paradepaardje van Nictiz. Vanzelfsprekend zijn al deze dossiers gekoppeld aan het persoonscontrolenummer (BSN). In 2011 wilde Minister Schippers van Volksgezondheid het centrale landelijke EPD alsnog via een omweg invoeren. Daartoe wenste zij het landelijk EPD te privatiseren en over te hevelen naar de commerciële zorgcorporaties, zonder overheidstoezicht.xxvi Nictiz, de lobbyorganisatie van de ICT- en farmaceutische corporaties onder leiding van oud CDA-minister Elco Brinkman, is adviseur van de overheid en stelde dat ‘de inmiddels [ten behoeve van het EPD] gerealiseerde standaardisatie behouden blijft’ en verder vervolmaakt wordt.xxvii Op 19 januari 2012 meldde het College Bescherming Persoonsgegevens de plannen van de ‘Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie’ voor een doorstart van het EPD te hebben goedgekeurd.xxviii De beladen naam EPD zullen de zorgcorporaties vervangen. De betrokken verzekeringscorporaties leveren de financiële middelen waardoor het Landelijk Schakelpunt (LSP), dat alle gegevens koppelt, blijft voortbestaan.xxix Hierdoor loopt Nederland weer in het gareel met de plannen voor een Europees en mondiaal-EPD  van de Europese Unie en Wereld Gezondheids Organisatie.xxx
 34.  
  Maatregelen ter monitoring van uitkeringsgerechtigden
 35. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen – In de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) van 29 november 2001 heeft de overheid vastgelegd dat de instanties belast met de verstrekking van uitkeringen en toeleiding naar werk, het persoonsnummer dienen te gebruiken ter ontsleuteling en uitwisseling van cliëntgegevens.
 36.    
  Maatregelen ter monitoring van leerlingen en studenten
 37. Wijziging onderwijswetten – Op 13 oktober 2010 zijn de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank, gewijzigd zodat het persoonsnummer gebruikt kan worden bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens.xxxi Het Elektronische Leerling Dossier (ELD) is ingevoerd ter registratie van alle gegevens van leerlingen en studenten, inclusief spijbelen, overtuigingen, radicaliserings-, gedrags- en familieproblemen.
 38.    
  Maatregelen ter monitoring van uw vervoersbewegingen
 39. Wet personenvervoer – De Wet personenvervoer van 11 mei 2000 handelt over een elektronisch betaalsysteem en acceptatieplicht van vervoerders van de OV-chipkaart. Naast persoonsgegevens registreert het systeem al uw vervoersbewegingen en slaat de informatie voor zeven jaar op in een centrale database.
 40.  

De bovenstaande wetten en wetswijzigingen zijn slechts een greep uit het totaal aan juridische maatregelen om grootschalige monitoring van de bevolking mogelijk te maken. Zo heeft de overheid nog de Wet Bescherming Personen aangepast zodat zij privacy gevoelige vliegtuigpassagiersgegevens volgens het PNR agreement aan de Verenigde Staten kan verstrekken. Daarnaast heeft de overheid de VS toegang gegeven tot gegevens over internationale betalingen (SWIFT) en tot de rekeninggegevens van Nederlanders bij buitenlandse vestigingen van Nederlandse banken.


Nieuwe wetsvoorstellen
Diverse wetsvoorstellen ter monitoring van de bevolking liggen nog op de plank. Zo bestaat er een wetsvoorstel voor een Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS). Dat is een landelijke database waarin alle schulden en achterstallige betalingen staan. Of een registratie terecht is, controleert de overheid niet. De druk om deze wet in te voeren vanuit het corporate bedrijfsleven en de banken is hoog. Ter controle van de woonsituatie ligt er een wetsvoorstel dat ambtenaren, zonder enige verdenking, toegang verschaft tot miljoenen privéwoningen van uitkeringsgerechtigden om huiszoekingen te verrichten.xxxii Dit was bij gerede verdenking van fraude overigens al mogelijk. Het doel is echter hier de ‘preventieve werking.’ Weigering leidt tot stopzetting van het inkomen. Een aantal gemeenten brengt het al in praktijk. Een voorbeeld is de Haagse pandbrigade van 2005 die alleen al bij de eerste actie 24.000 adressen aandeed.xxxiii


Het fundament van de technocratische dictatuur
Nu deze wetten zijn aangepast of ingevoerd is, zonder veel gerucht in de gecontroleerde mainstream media, ongemerkt het fundament gelegd voor een technocratische dictatuur van ongekende omvang. Dit heeft mogelijk gemaakt dat Nederland met 2200 telefoontaps per dag in 2010, een aantal dat jaarlijks stijgt, wereldwijd koploper is geworden in het afluisteren van haar burgers.xxxiv Dankzij de nieuwe wetten vroegen recherche, politie en andere overheidsdiensten de communicatiegegevens van burgers bij internet- en telecomproviders in 2010 maar liefst 2,6 miljoen keer op, tegen 2,9 miljoen keer in 2009. Dit nog afgezien van het (geheime) aantal opvragingen door de inlichtingendiensten. Het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) is nu bovendien wettelijk gerechtigd emailadressen en Ip-nummers op te slaan zodat de politie kan bepalen wie waar een bericht heeft geplaatst op een forum of een bepaalde mail heeft verzonden.


Door de nieuwe juridische kaders kan de politie thans software op de computers van burgers installeren om preventief een eventuele wetsovertreding tegen te gaan. Hierdoor is het mogelijk dat de veiligheidsdiensten ongerichte taps plaatsen, zodat er als het ware een vangnet voor informatie ontstaat, waarna zij ‘verdacht’ internetverkeer kunnen uitfilteren.xxxv 


Als gevolg van de nieuwe wetten hebben steeds meer Nederlandse gemeenten in openbare ruimtes, boven wegen, in gebouwen en het openbaar vervoer 24-uurs observatiesystemen met camera’s ingevoerd. In 2006 kregen viaducten ‘slimme camera’s om afwijkend verkeersgedrag te registreren. De nieuwste camera’s herkennen gezichten en nemen geluid op. Reizen binnen Nederland is dankzij nieuwe wettelijke maatregelen, niet meer anoniem mogelijk. De overheid kan elke vervoersbeweging natrekken. Als gevolg van de nieuwe wetten heeft justitie aanzienlijk meer mogelijkheden om DNA af te nemen, op te slaan en te onderzoeken. Objecten met labels voorzien van Radio Frequentie Identificatie laten nu onbelemmerd een vloed van informatie na van iedere burger. Niet meer gehinderd door enige wettelijke bescherming van de privacy, verraden slimme meters uw af- of aanwezigheid thuis, of u samenwoont of alleen. 


Machines bepalen voortaan uw leven, wat uw rechten zijn, of u toegang hebt, schuldig bent, deel mag hebben, uitgesloten of opgesloten dient te worden.


Het veiligheids-industrieel complex en hun monster van Frankenstein
Generaal Dwight Eisenhouwer waarschuwde in 1961 tegen ‘het verwerven van een ongerechtvaardigde invloed – gewild of ongewild – door het militair-industrieel complex […] dat onze vrijheden en democratische processen in gevaar kan brengen’ en tegen het gevaar dat het publiek beleid ten prooi valt aan de wetenschappelijke en technologische elite.xxxvi 


Inmiddels is de wereld overstag. Politici hebben de vrijheid van burgers ingeruild tegen het grote geld en de enorme macht van hun broodheren, tevens eigenaars van het militair industrieel complex dat vermomd is in een nieuwe gedaante. ‘Waar er vroeger sprake was van een militair-industrieel complex, werd de wat beladen term ‘militair’ nu vervangen door de veel gemakkelijker te verkopen term ‘veiligheid’‘, zegt Jan Dekker van TNO: ‘Het woord ‘militair’ is afgevoerd en is nu ‘veiligheid’ geworden.’xxxvii 


Onderzoeker Raf Jespers beschrijft hoe de Europese Unie na 9/11 een groots programma voor veiligheidsonderzoek startte en daartoe zeven-en-twintig kopstukken uit de industrie bijeenbracht in een Group of Personalities (GoP). Het waren kopstukken van de NAVO, het militair comité van de EU, topfiguren uit de onderzoeksinstituten op het gebied van defensie zoals TNO en de Rand Corporation, Europese wapenfabrikanten en vertegenwoordigers uit de elektronicasector. De adviezen van de GoP liet de Europese Commissie overschrijven en als beleid vaststellen. Lobby en beleid waren simpelweg hetzelfde. 


‘Dual pupose’ was het devies: Onbemande vliegtuigjes, ‘drones’ en satellieten moesten ingezet kunnen worden voor zowel militaire als civiele doeleinden. Een nóg grotere afzetmarkt was het glorieuze resultaat. De militaire industrie zou voortaan intensief samenwerken met elektronica- en informaticabedrijven. En bovenal: de traditioneel strikte scheiding tussen militair en civiel technologisch onderzoek werd opgeheven. De grens tussen politie- en militaire operaties, interne en externe veiligheid zou definitief moeten vervagen.xxxviii


De alliantie van het militair industrieel complex met de elektronica en informatica-industrie, de opheffing van wettelijke bescherming van de burger, de controlebehoefte van machthebbers en de vermenging van civiele en militaire operaties hebben geleid tot een allesomvattend systeem voor burgerbewaking van ongekende proporties. Een Frankenstein controlemonster. Hieronder enkele van de vele voorbeelden. 


EU-mensenzoekmachines
Mensenzoekmachines vormen een onderdeel van de totale veiligheidsstrategie van de Europese Unie. In mei 2009 had de EU 46 technologische ‘veiligheids’-onderzoeksprojecten lopen onder verschillende namen.xxxix 


Zo ontwikkelt de Europese Unie controlesystemen voor automatische opsporing van burgers met ‘abnormaal’ gedrag in drukke ruimten (het EU-project ‘Adabts’; Automatic Detection of Abnormal Behaviour and Threats in crowded Spaces). Het Nederlandse TNO, dat goudgeld verdient aan dit soort systemen voor de EU, heeft in dit verband inmiddels de ‘Vijandige Voornemens Technologie’ ontwikkeld om ‘afwijkend’ gedrag reeds vóór een eventueel vergrijp te detecteren op straat en de politie te alarmeren; de zogenaamde HIT-technologie. Met de Rand Corporation behoort TNO tot de belangrijkste onderzoeksinstituten op het vlak van defensie die betrokken zijn bij de immense Europese veiligheidsindustrie die het EU-beleid bepaalt, aldus onderzoeker en mensenrechtenadvocaat Raf Jespers. xl 


De EU ontwikkelt technologieën die geautomatiseerde controle van mensen in één set integreert, zodat de ambtenaar via een enkele druk op de knop al uw biometrische gegevens, digitale documenten, gezichtsscans, stemopnames enzovoort, combineert tot een profiel (het EU-project ‘Effisec’; Efficient Integrated Security Checkpoints).


De Europese Unie ontwerpt technologie ter bewaking van belangwekkende evenementen, zoals Bilderbergvergaderingen of politieke topontmoetingen (w.o. het Onderzoeksprogramma Security van het EU-project ‘KP7’).


De EU ontwikkelt een systeem dat alle mogelijke gegevens van burgers combineert bij het toezicht op grote topbijeenkomsten als de G20. De nieuwste sensortechnologie, gezichtsherkennende camera’s, radar, x-stralen en gammastraling, leveren daartoe de benodigde informatie aan. Techniek ter opsporing van explosieven en radioactiviteit, beheersing van ruimtes en ter bescherming van prominenten worden gecombineerd. Dit alles moet leiden tot een pijlsnelle analyse zodat de politie onmiddellijk kan optreden (dit EU-project is bekend onder de naam ‘Imsk’; Integrated Mobile Security Kit).xli 


Maar de EU bouwt een nog geavanceerdere mensenzoekmachine die de gehele Europese samenleving doorlopend observeert en controleert. Hiertoe heeft zij reeds in 2009 een eerste investering gedaan van 10 miljoen euro (het EU-project ‘Indect’; Intelligent Information System Supporting Observation). Het voorgewende doel is opnieuw de ‘veiligheid’ van burgers in verband met de vermeende terroristische bedreiging. Inmiddels is het doel verbreed tot het voorkomen van allerlei mogelijke overtredingen die de ‘veiligheid’ bedreigen door tevoren ‘abnormaal’ gedrag vast te stellen via een fijnmazig netwerk van technologie.


Deze Indect-mensenzoekmachine werkt als een reusachtig sleepnet voor informatiegaring over burgers. Zij koppelt talloze, geharmoniseerde systemen als databases aan toezichtsystemen voor gezichts-, gedrags-, nummerplaat- en locatieherkenning, die weer zijn verbonden aan camera’s, video’s en satelieten. Dit gebeurt vanaf straatniveau en vanuit de lucht.


De Indect-mensenzoekmachine doorzoekt behalve de fysieke werkelijkheid, tevens de virtuele werkelijkheid. Zij doorzoekt het internet op basis van ‘verdachte’ zoek- en trefwoorden en de daaraan gekoppelde bronnen als peer-to-peer en sociale netwerken als Facebook, webpagina’s, blogs, sociale nieuwssites, discussiefora, servers, computernetwerken, alsmede privé computersystemen en -berichten.


Alles lijkt geoorloofd in de strijd tegen het ‘terrorisme’. Indect gebruikt niet alleen Trojan Horses voor computer infiltratie maar ook ‘(nano)drones’ oftewel onbemande (mini)vliegtuigjes om vanuit de lucht te observeren, ‘spy satelites’ vluchtrecorders, sociale databanken, openbaar vervoerregistratiesystemen, leest persoonlijke communicatie als e-mail en volgt automatisch mobiele objecten en personen, aldus onderzoeker en informaticawetenschapper Sylvia Johnigk.


Op basis van de verkregen gegevens brengt de EU haar verschillende burgerpopulaties vervolgens onder in ‘profielen’. Johnigk legt uit dat de mensenzoekmachine de verzamelde informatie automatisch koppelt aan databases met profielen van ‘staatsgevaarlijke’ mensen. Tegenstanders van de Europese eenwordingsproject en de rol van de banken worden gemerkt met een kleurcode. (Over dit laatste en over het plaatsen van EU-onderdanen op lijsten, meer in deel VI). Mensenrechtenactiviste Shami Chakrabarti zegt daarover: ‘Het maken van profielen van hele populaties in plaats van het observeren van individuele verdachten, is een sinistere stap in iedere samenleving.’ 


Gebruikers van de mensenzoekmachines zijn met name de samenwerkende politie en geheime diensten, overkoepeld door de Europese geheime politiedienst SitCen die, aldus een rapport van Statewatch uit 2009, volstrekt obscuur is in haar activiteiten en net als Europol, geen verantwoording aflegt aan burgers.xlii


De EU-mensenscanner
Het Ligne des droits de l’Homme kende in 2010 haar jaarlijkse Orwell-prijs toe aan Humabio (Human Monitoring and Authentication using Biodynamic Indicators and Behaviourial Analysis). Dit is een EU-project voor toezicht op, en herkenning van burgers waardoor machines uiteindelijk voor u kunnen bepalen of u toegang hebt tot bepaalde diensten, ruimten of producten.


Humabio ‘scanned’ nu nog proefpersonen met een camera, microfoon en kapje over het hoofd. Dat wil zeggen; Humabio meet biologische kenmerken en processen, zoals de stem, het gezicht, de vingerafdrukken, de bloeddruk, de iris, je manier van lopen, de hartslag en de hersenactiviteit en slaat deze op in een RFID-chip. De chip is op zijn beurt verbonden aan een biometrische database en kan bij ingebruikname gekoppeld worden aan het persoonscontrolenummer of BSN. Dit alles genereert een voor elk mens uniek ‘biodynamisch fysiologisch profiel’. Vingerafdrukken en gezichten kan men nog vervalsen maar dat is onmogelijk voor hersenactiviteit. Deze persoonlijke identificatiechip met daarop zijn opvraagbaar biometrisch profiel, dient de proefpersoon vervolgens bij zich te dragen.xliii


Zo kunt u gelukkig nooit meer zoekraken, zelfs al houdt u zich schuil in de rimboe. In de Verenigde Staten zijn universeel toepasbare technologieën ontwikkeld om burgers op basis van biometrie op afstand te kunnen identificeren met Radio Frequentie Identificatie en satellieten, onder de noemer “Human ID” (Human Identification at a Distance).xliv Over deze satellieten hieronder meer.


Als de Europese Unie de techniek invoert, verkrijgen burgers in de toekomst met deze chip gedragen op of in hun lichaam, wel of niet toegang tot bijvoorbeeld luchthavens, computers, databestanden, openbaar vervoer, kantoren, vrachtauto’s en betaalautomaten van uw bank. Biologische processen die afwijken van uw biometrisch profiel verraden trouwens medische problemen, drank- en druggebruik.xlv In feite fungeert uw brein dan als sleutelbos.xlvi 


The Guardian schrijft op 10 mei 2009 dat het gezaghebbende en geheime Amerikaanse onderzoeksinstituut IARPA (Intelligence Advanced Research Projects Activity) deze ontwikkelingen stimuleert, maar niet geïnteresseerd is in biometrie van het ‘contacttype’, zoals directe vinger- of handpalmafdrukken, hersenscans en dergelijke, doch meer heil ziet in een ultrabetrouwbare biometrische ‘handtekening’.xlvii Deze kan opgeslagen worden in een externe of interne RFID-nanochip. De Europese Unie financiert al projecten waarbij neurologen nanochips implanteren bij zoogdieren om hersenactiviteit te scannen en van buitenaf te kunnen beïnvloedden, zoals Cyberrat.xlviii De New York Daily News citeert op 21 juli 2006 Hilary Clinton als zij voor de Kaiser Family Foundation voorspelt: 


In het tempo dat de technologie voortschrijdt, zullen mensen chips in onze kinderen implanteren om direct via de hersenen hun producten aan te kunnen prijzen en voor te kunnen zeggen wat zij moeten kopen.’xlix 


Stof tot nadenken; de onzichtbare, alziende ogen van de EU
In de negentiger jaren droomde uitvinder Kristofer Pister van een toekomst waarin de mens de gehele aarde zou besprenkelen met ontelbare minuscule sensoren. Dit slimme stof zou alles en iedereen tot in detail controleren en feitelijk fungeren als zenuwuiteinden van de planeet.l 


Inmiddels is het zover. ‘Smart Dust’ heten deze nanocomputers gezamenlijk. Elk stofdeeltje voorzien van computerdenkkracht, een sensor om waar te nemen, een draadloze radiofrequentie-verbinding en de zon als onuitputtelijke energiebron, observeert en genereert een continue stroom aan informatie over mensen, groepen en hun omgeving. Samen kunnen al deze sensoren onzichtbaar hele gebieden ‘afdekken’ en controleren. Ze staan in voortdurende communicatie met elkaar en zijn veelal gegroepeerd onder een ‘clusterhoofd’ waaraan ze rapporteren, welke vervolgens de informatie doorgeeft aan de centrale computer die het verwerkt.li De Smart Dust deeltjes nemen steeds kleinere vormen aan, zódanig dat, aldus Kister, de stofdeeltjes zich uiteindelijk kunnen verplaatsen via de lucht.lii


Voorzien van kleefkracht en uiteindelijk onzichtbaar, maakt Smart Dust op mensen gestrooid deze overal gemakkelijk op te sporen. In coatings toegepast op bruggen en gebouwen zult u zich nooit meer alleen voelen. U zult herkent worden door uw bankgebouw voor een hypotheekgesprek en toegelaten als u kredietwaardig bent. Uw werklocatie zal u kennen. Toegang, buitensluiten, alarmeren, oppakken; de omgeving zal reageren op wie u bent. Alles en iedereen is met elkaar verbonden


Smart Dust is een van de toepassingen van de nanotechnologie. Dat is techniek waarbij de deeltjes zo groot zijn als een nanometer, net iets groter dan een atoom. De Europese Unie onderzoekt de toepassing van nanotechnologie voor veiligheidsdoeleinden, zo blijkt uit een rapport van het Nanoforum ‘Nanotechnology and Civil Security’ van juni 2007. De EU is geïnteresseerd in de toepassing van nanotechnologie voor detectie, protectie en identificatie van mensen. Het rapport prijst netwerken van autonome nanosensoren, zoals Smart Dust, aan als de beste en goedkoopste optie voor het bieden van ‘civil security’ (blz. 20). In het Nanoforum, een bedrijvenlobby die de Europese Unie adviseert, zijn maar liefst twee van de elf leden Nederlandse bedrijven. De belangrijkste is Nanoned (blz. V). 


Nederland loopt in Europa voorop met nanotechnologie. ‘Vlaggeschip’ NanoNed is het onderzoeksinitiatief voor nanotechnologie in Nederland en opgezet door negen bedrijven, waaronder Philips en TNO.liii De ontwikkeling van nanosensoren is een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Universiteit Twente is samen met de genoemde bedrijven, sterk betrokken bij de ontwikkeling van een ‘Pervasive System’. Dat wil zeggen een systeem waarbij nanosensoren overal aanwezig zijn en structureel ingebed in de omgeving.liv 


Er zijn legio toepassingen. Zo ontwikkelt Europa nanorobots voor spionagedoeleinden en monitoring van massabijenkomsten. De Nederlandse politie maakt inmiddels gebruik van de cannachopper, een mini-helicopter van Nederlandse makelij om hennepplantages op te sporen. Dit doet het spionagevliegtuigje met behulp van een geurdetectieapparaat, daglichtcamera’s en infraroodcamera’s om warmtebronnen in woonhuizen waar te nemen.lv De nieuwe generaties robots nemen steeds kleinere vormen aan, soms al ter grootte, en zelfs in de vorm van insecten.


De EU-ruimteogen en -oren ter controle van haar onderdanen
De Europese Unie heeft bijna 1,4 miljard euro gestoken in een project waarbij satellieten de burger continu in al zijn bewegingen observeert en controleert (het EU project GMES’; Global Monitoring for Environment and Security).lvi De verkregen gegevens leveren de 30 satellieten en grondstations af bij politie, inlichtingendiensten en defensie omschreven als: ‘het afleveren van producten voor militaire en paramilitaire gebruikers, en van informatie om de gemeenschappelijke Europese buitenlandse politiek, de veiligheidspolitiek en de defensiepolitiek te ondersteunen.’ Het doel is uiteraard weer uw veiligheid: ‘Observing our planet for a safer World.’lvii 


Verblind door het rookgordijn van voorgewende ‘veiligheid’, rapporteren weinigen over het tweeledig doel (‘dual purpose’) van de satellieten. Onderzoeker en auteur Frank Slijper toont echter dat de satelieten ook bommen en raketten kunnen geleiden in zijn rapport over de Europese stappen tot militarisering van de ruimte, ‘From Venus to Mars.’lviii


Satellieten verbonden aan het Echelon project beluisteren en decoderen via de grondstations te Morwenstow en Menwith Hill in Engeland, alle communicatie binnen de Europese Unie. Het project is genoemd naar een supercomputer die is staat was cruciale informatie te filteren uit een overvloed aan gegevens. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, waar de grondstations zijn gevestigd, bestrijken met Echelon de gehele wereld. Deze UKUSA-alliantie beheert Echelon. Het UKUSA-akkoord is een geheime overeenkomst tussen inlichtingendiensten waarbij de wereld is opgedeeld om een maximale uitwisseling en opbrengst te kunnen halen uit de spionageactiviteiten.lix 


De EU-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken verklaarden in hun officiële verklaring van de 2266ste EU-Raadsvergadering van 29 mei 2000 naar aanleiding van het grootschalig afluisteren door Echelon dat ‘de interceptie van telecommunicatie een belangrijk middel kan zijn bij het bestrijden van criminaliteit en het verdedigen van de nationale veiligheid.’lx


Nederland zelf doet uiteraard volop mee. Ondermeer via het afgelegen satelliet-grondstation te Burum Friesland, luisteren sinds 2005 de AIVD en de inlichtingendienst van defensie met dertien schotelantennes per jaar 150.000 telefoonnummers af.lxi 


Het is de bedoeling dat de inlichtingendiensten het afluisterstation niet alleen gebruiken ten behoeve van de ‘terrorismebestrijding’ maar ook voor ‘crisisbeheersing’, zoals bevolkingsopstanden. Wikipedia zegt hierover: ‘De groei van de interceptiecapaciteit is noodzakelijk om de informatiepositie van de AIVD en MIVD te versterken ten behoeve van onder andere terrorismebestrijding. [...] De behoefte aan interceptiecapaciteit is eveneens toegenomen in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties.’lxii


Dat zijn geruststellende ontwikkelingen. Nederland is veiliger dan ooit…   


* Elke Nederlander is contractueel een staatsproductie-eenheid. Zie Anarchiel.com, 24 januari 2009; ‘Waarom u absoluut niet vrij bent.’ 


Voor deel III, klik hier.
Klik hier voor alle bronvermeldingen. 


Uw commentaar

De RSS-feed van de commentaren op dit topic  

Commentaarpagina 1 van 1Welcome my son, welcome to the machine.
Where have you been?
It’s alright we know where you’ve been.

Welcome my son, welcome to the machine.
What did you dream?
It’s alright we told you what to dream.rise up
Little babies eyes eyes eyes eyes

Groet Tom confused


Een even doortimmerd als ijzingwekkend artikel, Jim.

Niemand die dit gelezen heeft kan nog beweren dat het ‘allemaal wel meevalt’.


Degelijk artikel.

Perpetuating millennia slavery.

Volledig in lijn met het even oude denaturalisatieprogramma van uw lichaam en geest. De naakte aap. Het fascistisch ideaal. Dat heeft Hitler er niet bij verteld.

Of: Als de elite bedenkt dat ze hun communicaties in rood gaan schrijven hebt u volgende maand een receptor minder in uw oog. Best handig.

Het is de waarheid.

*Steekt kaarsje aan bij Shiva-altaartje*


Hartelijk dank Pieter & DGGD! Jullie en de andere anarchielisten zijn zeer op de hoogte. Wat ik zo graag zou willen is dat deze materie onder een breed publiek komt.


grin nou men kan dit plaatsen op de volgende sites wel met een korte inleiding natuurlijk en gewoon door linken.
http://www.buurtlink.nl
http://www.dichtbij.nl
en er zijn vast wel meer sites om dit daarop te plempen.
genoemde linken worden gelezen door de burger.
ook kan men tweeten,like it enz.

maar eerlijk na het lezen van het artikel moet ik ff stoom afblazen, gelukkig werk genoeg in de tuin. wink


Steeds verdere perfectionering van het systeem:

Gezichtsherkenningssysteem voor 36 miljoen gezichtsscans per seconde (perfect onderdeel voor INDECT): 
http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/new_big_brother_facial_recognition_system_scans_36_million_faces_per_second

Centrale opslag:
http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/overheid_moet_vingerafdrukken_centraal_opslaan

Iemand roept op een forum dat Indect zou stoppen. Er zijn inderdaad vragen geweest vanuit het EP. Maar ethische ‘experts’ hebben geconcludeerd dat Indect de privacy niet schaadt. Indect loopt vanaf 2009 en duurt in elk geval 60 maanden. Meestal continueert dit soort projecten vervolgens onder andere namen, zoals b.v. Total Information Awareness tot op vandaag doorgaat onder nieuwe identiteiten. Of het duikt tijdelijk even onder om later weer in een andere vorm weer tevoorschijn te komen zoals het EPD en de centrale opslag van biometrische gegevens. Het ‘veiligheidsindustrieel complex’ en haar eigenaars, is namelijk een gigantische macht die in adviescommissies het beleid van de EU hieromtrent bepaalt.

Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=wpYc2MaFTDQ


Nog een aanvulling. Ook de centrale persoonsdatabase die de Kamer had afgewezen komt er alsnog:

http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/minister_spies_verraad_nederlandse_volk_centrale_database_alsnog_ingevoerd


Beste Jim, ik neem even de gelegenheid ten baat om wat ‘reclame’ te maken voor mijn eigen ‘produkties’ die jouw verhaal ondersteunen: Twee docu’s die ik VERTAALD + ONDERTITELD heb ( en die de meeste mensen, behálve ‘Big Brother’ zélf) TOT HUN GIGANTISCHE SCHADE, -daar zal ik zélf van harte aan bijdragen- geen ene fuck interesseren.
De eerste over het ‘spionage systeem Echelon’:

http://www.youtube.com/watch?v=wiUVUDBDVHY&html5=True

En de tweede over ‘RFID’ dwz ‘surveillance’- technology en de ‘samenleving’ die daar bij hoort:
http://www.youtube.com/watch?v=6CdFg5gUS3E&html5=True

PS: ik moet bij mijn docu-vertalingen nog iets opmerken voor de ‘drukke’ ‘moderne’ mens: het is mij opgevallen dat veel van de vertalingen van docu’s uit het Frans gebaseerd zijn op oorspronkelijk Engels-talige docu’s, maar dat de FRANSE versie ervan bij vergelijking veel UITGEBREIDER of LANGER is dan die oorspronkelijke versie.
Nu versta ik SHIT van ‘media-produkties’, en wil dat ook gaarne (met uw welnemen) zo houden, maar blijkbaar is het feit dat die ‘hernomen’ produkties langer duren dan de ‘originelen’ al genoeg reden voor de gemiddelde RANDDEBIEL waar ‘deze wereld’ door geregeerd wordt, om er geen aandacht aan te besteden.
En dús (maar ga da mar is uitleggen in een wereld waar tijd geld is en íedereen recht heeft op zijn -sorry ook haar- eigen debiele onwetendheid) om zich NIET eventueel de vraag te stellen of die FRANSE produkties misschien niet een uitgebreidere/gepreciseerde of zelfs (na ‘censuur’) CORRECTERE versie van het origineel zijn.


Groetekens

Eheu!


Dank Eheu voor deze uitstekende aanvulling met jouw belangrijke werk.

Helaas wordt uitgerekend dit deel van de serie, dat naar mijn idee het belangrijkste en meest wezenlijke deel is, het minst gelezen. Snap er niks van.

Ik denk dat je ook op het nu laatst gepubliceerde deel (VII) nog nuttige aanvullingen kunt leveren, gezien de recente commentaren.


Aanvulling:

Camera’s gericht op voordeur uitkeringsgerechtigden (proefproject dat bij succes landelijk wordt ingevoerd):

Telegraaf 12 juni 2012

“Camera’s tegen bijstandsfraude in Nijmegen - Volgens een woordvoerster van de gemeente is het mogelijk dat een uitkeringsgerechtigde een observatiecamera op zijn of haar voordeur gericht krijgt.”

http://www.telegraaf.nl/overgeld/12341892/__Fraude_bijstand_gefilmd__.html


Amerikaans bedrijf gaat EPD uitvoeren:

“Minister Schippers vindt het geen probleem dat het landelijke schakelpunt (LSP) voor Nederlandse EPD’s door een Amerikaans bedrijf wordt uitgevoerd. De uitrol van het LSP gaat dan ook gewoon door.

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt dat de doorstart van het EPD gewoon door kan gaan (PDF), ondanks de vragen die zijn ontstaan over eventueel datagraaien van Amerikanen.”

http://webwereld.nl/nieuws/112882/minister—amerikaans-bedrijf-beste-partij-voor-epd.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+Webwereld+(Webwereld)


En dan een leuke backdoor inbouwen…

Neen de politiek is weer eens slim bezig.. NOT


Aanvulling:

EU super spies to get right to snoop on your emails, website visits, medical data and police records [...]

At the heart of the plan is the little-known European Network and Information Security Agency (ENISA). It will co-ordinate a network of specially created security agencies in each EU member state who will have unprecedented powers to demand data from public bodies and internet companies.

In the UK these will include NHS trusts, police forces, councils, Google and Facebook. This information could then be shared with other European agencies but without the safeguards that protect British citizens.

Daily Mail, 10 februari 2013

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2276282/EU-super-spies-right-snoop-emails-website-visits-medical-data-police-records.html#ixzz2KUwyBEIj


Commentaarpagina 1 van 1U dient ingelogd (Login) te zijn om een opmerking te kunnen plaatsen.Homepage