0  1  2  3 

Conceptie 9/11: Syncretisme Onder De Zon

In eerdere artikelen heb ik beschreven hoe het voormalig WTC-complex een gestructureerde opzet is met toespelingen naar verschillende religies. De gestructureerde opzet is ook te vinden bij andere dramatische gebeurtenissen in de geschiedenis. Ze overlappen en vullen elkaar aan.


Bij de meest fatale aanslag, op 9/11 na, kan ook het gebruikte schema ontwaard worden in vorm, getal en benoeming. De situatie op 9/11, de conceptuele voorstelling, is sterk religieus van aard, naast de verwijzing naar moslims. “The Yazidi community bombings” waren gericht tegen een religieuze gemeenschap.


Over het geloof van de Yazidi’s is niet veel bekend. De hoofdlijnen ervan en de feitelijke aanslag weerspiegelen de opzet van 9/11, zoals ik die heb beschreven.


De aanslag in Irak,  op 14 augustus 2007 om 7:20, was vernietigend. Enkele huizenblokken zijn volledig verwoest. Naar schatting waren er circa 800 doden en 1500 gewonden in de dorpen Kathaniya en Jazeera.


De Yazidi’s zijn onderdeel van de Koerdische gemeenschap. De dorpen liggen in het noordwesten van Irak aan een onderscheidende bergkam in de woestijn. Daar ligt ook het belangrijkste heiligdom, Lalish / Sinjar. De gemeenschap, die over verschillende landen in de regio verspreidt leeft, is in het hart getroffen.


De Yazidi’s waren eerder doelwit van aanslagen en vervolging door moslimextremisten. In de aanloop naar de situatie is ook verwezen naar de steniging van een zeventienjarige Yazidi, eerder dat jaar. Dit heeft het wereldnieuws gehaald. Eerwraak door familie omdat ze een relatie met een moslim had. De geweldsuitbarsting was extreem, naar gewoonten, stelt men.


Deze geloofsgemeenschap is zeer oud en is sinds mensenheugenis onderdrukt en vervolgd. De koerden hebben geen eigen land en zijn altijd in de minderheid. De Yazidi’s zijn daarbij een gesloten religieuze gemeenschap, men is erin geboren, wat achterdocht wekt. Genocide in Armenië, gifgas van Saddam en de harde hand van de Turken hebben ze gekend. En nu ook de grootste aanslag op 9//11 na.

 


Aanslag

Bij de terreurdaad zijn drie autobomen en een tanker gebruikt. Met tonnen springstof zijn kraters geslagen. Volgens de verslaggeving is een mobiel niet geëxplodeerd. De aanslag is niet opgeëist. De daad is, naar de kenmerken ervan, toegeschreven aan Al-Qaeda. Er is een verklaring dat de VS de organisator heeft gedood.


Overeenkomst met de opzet is het duale aspect. Twin towers en twee dorpen, in het centrum. Op 9/11 zijn vier vehikels gebruikt waarvan een geen doel lijkt te hebben bereikt. Ook hier is dat het geval. Een verdere overeenkomst is dat de daad door Al-Qaeda zou zijn gepleegd. En natuurlijk is er de relatie met Irak zelf, in de nasleep van 9/11. De situatie is enigszins gespiegeld.


De dorpen liggen naast elkaar langs een weg die een driehoeksverhouding met een andere grote weg toont, weergegeven op Google maps, met in de punt de stad met het centrale heiligdom. De vorm is naar het noorden gericht. Het gebruik van de driehoek, met “verheven” aspect in de top, heb ik veelvuldig beschreven als grondplan van 9/11 en andere dramatische schimmige gebeurtenissen.

 

Het bouwwerk van het heiligdom toont een opmerkelijke overeenkomst met de situatie op 9/11. In deze stad was geen aanslag. De ordening van volumes van de drie bouwwerken kan gezien worden als afspiegeling van de in New York vernietigde torens. De Twin Towers, een iets groter dan de ander, die bij elkaar horen en iets verderop WTC 7. Deze opstelling in het WTC stelde, middels de uitlijning met het trapezium van het grondvlak van WTC 7, de basale driehoeksverhouding voor.


Zowel de fysieke aspecten van de omgeving als die van de aanslag tonen overeenkomsten met de opzet van 9/11.

 


De Religie

Over de religie komt niet veel naar buiten. Maar de globale opzet toont aspecten die sterk verwijzen naar het compositorisch spel van het WTC. Aan die vormgeving zijn verschillende religies te relateren. De hoofdlijnen van de religie van de Yazidi’s komen sterk overeen met de attributen van de schema met de driehoek.


De kosmologie vertelt van een schepping van een parel en vogel door God, waarna een hoofdengel en zes andere engelen ontstonden. Deze hoofdengel is het centrale gegeven in de religie. Deze creerde de dingen en waakt over de aarde. De religie kent “het kwaad” niet, anders dan een aspect van het geheel.
De religie is een van zonaanbidding. Meer specifiek de verering van het licht. Het is non-dualistisch. Zoals de dag en nacht bij elkaar horen is er geen werkelijk onderscheid tussen licht en het duister. Men bidt vijf maal per dag, waarbij naar zons op- en ondergang en de maan.


Met deze kernachtige gegevens is de formule van de opzet van het WTC gevat. Het complex had zeven gebouwen waarvan zes in een licht-donker verhouding en een in rood. Centraal op het plein stond een beeld in de vorm van een bol in het water, die eens per etmaal ronddraaide. “September” betekent zevende maand. In 7/11 is het idee van dualisme en de groepering van zeven bondig samengevat.
De architectuur was georiënteerd op de zonnewende en, zoals veel kathedralen, op de oost-west richting. Zonsopgang en ondergang. De hoge reflecterende torens waren een toespeling op het licht, naast de lage donkere gebouwen. De vormgeving is non-dualistisch. Details, gebouwen, logische groepen van gebouwen en het hele WTC volgen de formule: onevenwichtig-om-en-om rond een midden.


Het WTC verwijst naar aspecten van verschillende religies. Zo kan de basale ordening van het complex gezien worden als yin-yang met de acht trigrammen als “grijswaarden” van de verdeling van volumes, zoals ik eerder heb beschreven. Een centraal gegeven in een non-dualistische oosterse leer, bekend van de I Tjing. De vormgeving spiegelt ook aan de basale uitgangspunten van de Yazidi’s. Of omgekeerd.


Het getal zeven is belangrijk in de religie van de Yazidi’s. Het is ook een vrijwel altijd aanwezig gegeven in de beschreven dramatische gebeurtenissen, zoals 9/11. Zeven is daarin ook representatief voor het hoogtepunt en midden, centraal gegeven. De Yazidi’s gebruiken de verdeling van zeven veelvuldig, zoals in sectoren van het grondgebied.


De kerngegevens van de religie van de Yazidi’s komen niet alleen overeen met de opzet van het WTC. Ze zijn representatief voor de aspecten van het schema van de driehoek, dat een detail (of hoofdlijn) van de architectuur van het WTC is en de opzet is bij andere dramatische gebeurtenissen. Het schema dat, zoals hierboven beschreven, zich ook aftekent in de locatie van de aanslag.

 

 

Data

In de architectuur van het WTC, de gehele situatie 9/11 en andere beschreven dramatische gebeurtenissen, hebben getalsverhoudingen een belangrijke rol. Aan de situatie in Irak is niet veel af te leiden, behalve de hierboven genoemde algemene feiten. Er zijn geen verhoudingen op te tekenen. Wel is er een verband met 9/11 te leggen door de afstand in dagen te beschouwen, tot deze gebeurtenis.


Na 9/11 waren er nog 111 dagen in het jaar 2001. De dag 14 augustus was de 226ste dag van 2007. Daartussen waren vijf jaren met een schrikkeljaar. Het totaal is 2164,25. Dit benadert het getal 2160, wat een verwijzing naar 6*6*6 kan zijn, zoals meer gebruikt in de verhoudingen van 9/11. (9 en 11 vermenigvuldigd met de tijdseenheid 24 geeft 216 en 264. De dag 9/11 is de 264ste van het jaar.)
Aanvankelijk had ik het schrikkeljaar niet geteld. Het overschot was 3,25. Ik deelde het geheel door 3,25 en de uitkomst benaderde 666. Wanneer 666 is vermenigvuldigd met 3,25 dan is de uitkomst 2164,50. Een zeer dichte benadering van de werkelijke afstand in tijd.


De non-dualistische religie van de Yazidi’s is regelmatig beschuldigd van duivelaanbidding. Deze verhouding met 9/11, in de context van de andere relaties, is opmerkelijk. Maar dit thema, het getal van het beest, komt ook in andere situaties voor, zoals 9/11. Het is niet specifiek voor deze aanslag maar kenmerkend voor de ordening rond deze gebeurtenissen.

 


Conclusie

Wanneer ik de vraag stel: wat gebeurde er bij de aanslag op 14 augustus 2007 en wie zijn die mensen (?), dan is vrij snel een grens bereikt in het verzamelen van algemene informatie. Wanneer deze informatie is overzien, dan is er opmerkelijke overeenkomst met de opzet van 9/11.


Het toont zich niet alleen als eenzelfde verzameling attributen, in abstracto, maar de situatie verhoudt zich ook in afstand tot 9/11, in dagen, verwijzend naar een terugkerend religieus thema. Ik deed eerder een vormstudie, of morfologische analyse, van de situatie 9/11. De situatie in 2007 toont veel overeenkomsten met deze organisatievorm.


In de verschillende eerdere beschrijvingen van dramatische gebeurtenissen heb ik overeenkomsten scherper kunnen optekenen. Toch toont deze verzameling datapunten voldoende overeenkomsten om het in de rij schimmige gebeurtenissen op te nemen. De situatie in Irak toont veel overeenkomsten met het concept dat sterk uitgewerkt is in 9/11 en ook in andere events zichtbaar is, in de syncretische narratief.


Maar deze aanslag was niet de zoveelste in een rij. Het was de op een na dodelijkste tereurdaad in de geschiedenis. Het kleinere broertje van 9/11. Ze lijken op elkaar. Twins?https://en.wikipedia.org/wiki/2007_Yazidi_communities_bombings


https://en.wikipedia.org/wiki/Yazidi


https://en.wikipedia.org/wiki/Melek_Taus

 

Een foto van het heiligdom:
https://en.wikipedia.org/wiki/Lalish

 


Nieuwsbericht over het doden van de terroristenleider door de VS:

http://www.reuters.com/article/2007/09/09/us-iraq-yazidis-idUSL0930932320070909

 


Kort verslag van de gevolgen van de aanslag:

 

 


Documentaire over de religie en gemeenschap:

 

 

 


Korte documentaire over de huidige situatie van Yazidi’s in Irak:

 

 

 

 

 


Uw commentaar

De RSS-feed van de commentaren op dit topic  Homepage