0  1  2  3 

Complottheorieën: tussen Reactionaire Fantasma’s en Progressief Realisme

Een historische en kritische analyse van de waarheid en de verdichting achter het fenomeen ‘complotdenken’ mbt de Vrijmetselarij

Bron:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Theories_du_complot_maçonnique

Vertaling en bewerking (speciaal voor Nl lezers): Eheu

PS: ik zal dit artikel nog aanzienlijk uitbreiden en aanvullen op basis van materiaal uit andere Franstalige artikelen over hetzelfde onderwerp Vandaar dat ik de Inhoudsopgave nog even niet in het Nederlands vertaal. Nu efkes uitblazen, en doordrinken. Tot mijn niet onaanzienlijke teveredenheid wordt er in het buitenland de laatste jaren eindelijk behoorlijk wat serieuze aandacht aan het onderwerp besteed. Die wilde ik u niet onthouden. Vandaar.: werk aan de winkel. Het houdt ook nooit op he? Vooral info die aangeeft dat de masonry e.d. tweeslachtige bewegingen zijn die wel degelijk een ‘occulte’/duistere agenda hebben naast oorspronkelijk positieve ‘esoterische’/spirituele ideeën, in een verband met de zelfde tweedeling bij meer bekende religieuze stromingen sinds de reformatie, moet ik nog verwerken in het artikel. Dat vergt heel wat ‘compilatiewerk’ van verschillende artikelen en commentaren in verschillende talen die zelf op de bekende ‘analytisch-wetenschappelijke’ manier alle subject-matters compartimentializeren en scheiden, zodat het vast onverzichtelijker wordt en vooral ‘comfortabeler’ want ‘objectief’ (zoals de netjes ingedeelde kaarten vam chemische elementen), maar tevens ook de onrustbaremde samenhang tussen verschillende bewegingen in het duister blijft. Ik heb dus nog wat tijd nodig om dat grotere werk in dit artikel te verwerken.
Groet
Eheu
——————-
Zgn. Complottheorieën zijn theorieën over complotten die door vrijmetselaarsorganisaties e.d. gesmeed zouden zijn en worden, of over geheime activiteiten van deze organisaties. Die complotten zouden vooral anti-christelijk zijn, of politieke doelen hebben, m.n. de stichting van de zgn. NWO.


Sommaire

  1 Analyses et critiques
  2 Thèse du complot maçonnique anti-chrétien
  3 Nouvel Ordre Mondial
  4 Thèse du complot judéo-maçonnique
  5 Doubles-jeux, influences et collusions présumées
  6 Interventions maçonniques secrètes
      6.1 XVIIIe siècle
      6.2 XIXe siècle
      6.3 XXe siècle
  7 Crimes maçonniques
  8 Culture populaire
  9 Notes et références
      9.1 Notes
      9.2 Référence
  10 Voir aussi
      10.1 Articles connexes
10.2 Bibliographie


ANALYSES EN KRITIEKEN

 

De onderzoeker Jean-Philippe Schreiber van de Vrije Universiteit van Brussel,  schrijft dat de uitdrukking ‘Synagoog van Satan’ (die aan de Bijbel ontleend is - zie N(oot) 1) als benaming voor de Vrijmetselarij door Pius IX in 1875 voor het eerst gebruikt is in zijn Encycliek ‘Etsi Multa’, en later door Monseigneur Léon Meurin in 1893 in de titel van zijn boek ‘De vrijmetselarij: Synagoog van Satan’ overgenomen werd. Daarmee zou volgens Schreiber het idee over de Vrijmetselarij als complot-organisatie gepopulariseerd zijn geworden en in de fantasie van katholieken een zekere rol zijn gaan spelen. Volgens Schreiber is dat het gevolg van het feit dat de Kerk zich geconfronteerd zag met het onvermogen om zich staande te houden in een tijd van maatschappelijke veranderingen en nieuwe ontwikkelingen(de ‘vooruitgang’) waardoor het christendom als organisatie en denkrichting bedreigd werden. Tijdens de 19e eeuwse maatschappelijke hervormingen en moderniseringen op allerlei gebied, zou de katholieke kerk zich hebben verdedigd door haar ‘morele orde’ te stellen tegenover die ontwikkelingen, die ze daartoe zou hebben ‘gedemoniseerd’ als zijnde het werk van een ‘occult complot’. Die verdediging zou dus een fundamenteel reactionair karakter hebben (gedefinieerd als ‘anti-vooruitgangsdenken’ en ‘anti-vrijdenkers ideologie’). (1)

Volgens de onderzoeker Alain de Benoist echter zou de Vrijmetselarij door zich te beroepen op een mythische oorsprong, namelijk de tijden van de bouw van de Tempel van Salomon, zelf hebben bijgedragen aan het idee dat de Vrijmetselarij een superieure machtige en occulte historische beweging is. (2) En net als de gemiddelde katholiek van vroeger of vandaag absoluut niet ‘ingewijd’ is in de ideeën en bedoelingen van de hiërarchie van de Kerk, noch op de hoogte van de belangrijkste teksten die aan het Katholicisme ten grondslag liggen, is dat ook het geval met de gemiddelde ‘moderne’ rationalist en burger van de natie-staten en democratieën m.b.t. de ideeën en de gebeurtenissen die hebben geleid tot een (gedeeltelijke) bevrijding van de macht van de Kerk, en m.b.t. allerlei gebeurtenissen die plaats vinden in zgn. ‘democratische’ landen en de verborgen agenda’s van allerlei niet democratisch gecontroleerde machten achtet de coulissen. M.a.w.:  Ook achter de zgn. ‘vooruitgang’ en ‘vrijheid’ schuilen allerlei historische maar ‘occulte’ krachten waar de gemiddelde burger niet van op de hoogte is en die even gewelddadig en tyranniek kunnen zijn als de oude ‘paternalistische’. Die ‘occulte’ machten worden echter pas sinds een paar decennia onderzocht en o.a. door onderzoek van bronnen die pas sinds kort beschikbaar zijn (grosso modo alle bronnen die ‘classified’ waren vanaf het begin van de 2e WO) door historici aan het licht gebracht. En bij dat onderzoek blijkt bovendien dat de ‘vrijmetselaars’-ideeën veel verder teruggaan dan ‘de Verlichting’ en dat ze deels een duidelijke godsdienstige en zelfs esoterische ondergrond hebben.

Dit artikel poogt in die discussie enige helderheid te verschaffen, - en over de vraag wat er waar is van vermeende complotten van Vrijmetselarij e.d. en waartegen (e.v. tegen welke tegencomplotten) zij gericht waren/zijn.

De vrijmetselarij en veel commentatoren op de geschiedenis en het belang ervan, beroepen zich op de Constitutie van Anderson (begin 18e eeuw)  waarin het de Vrijmetselaars verboden wordt om zich met poliiek in te laten, om die beweging vrij te pleiten van verdenkingen als zouden ze zich bezig houden met complotten. Maar het ligt voor de hand dat zo’n verbod de organisatie als geheel (naar buiten toe) uiteraard verhinderd om een politieke rol te spelen, maar niet de individuele leden ervan, noch de ideeën en principes die ze als organisatie in haar verschillende Loges aanhangt. (3)


DE STELLING DAT DE VRIJMETSELARIJ EEN ANTI-CHRISTELIJKE COMPLOT-ORGANISATIE IS.

 

Aan het eind van de 19e eeuw wezen twee katholieke priesters: George Dillon (4) en Nicolas Deschamps (N 2),  en een Amerikaanse Jesuit, Leonard Feeney (5), op het feit dat volgens hen Napoleon banden met de Vrijmetselarij had gehad in een opzet om af te rekenen met Christendom, - daarbij vergetend dat er door Bonaparte een Concordaat met de Kerk was gesloten waardoor het Katholicisme als de officiële godsdienst van Frankrijk werd hersteld.

De verbanden tussen Keizer Napoleon en de Vrijmetselarij worden door Alexander Dumas in zijn roman ‘Memoires van Garibaldi’ besproken (6). Henri Delassus citeert bij wijze van bewijs voor een massoniek complot in 1881 een artikel uit de krant ‘Journal de Geneve’ waarin een voorman van een regeringspartij in Frankrijk en lid van de Vrijmetselarij die anoniem wenst te blijven, verklaart dat hij voor een vernietiging van het Rooms-Katolicisme is (N3). De abt Georges Dillon beweert in dezelfde trant dat er verbanden zijn tussen de vrijmetselarij en de Italiaanse onafhankelijkheids-beweging van Garibaldi c.s. (de zgn. ‘carbonari’) (7). Hij baseert zich daarbij op het boek van Jacques Crétineau-Joly, ‘De Roomse Kerk en de Revolutie’ uit 1886 waarin de auteur met instemming van Paus Pius IX een vermeend complot binnen de ‘Carbonari’  van de zgn. ‘Alta Vendita’ aan de kaak stelt. [ NvdV:  De ‘Alta Vendita’ zou een vrijmetselaars organisatie zijn die de Italiaanse onafhankelijkheids beweging zou hebben geïnfilteerd, en volgens de links hierna te vergelijken zijn met de Bavarische Illuminati die op vergelijkbare wijze de vrijmetselaars in hun tijd zouden hebben geïnfiltreerd http://freemasonry.bcy.ca/anti-masonry/anti-masonry01.html#alta 
http://www.marianland.com/freema05.html Als dat waar is, zou er dus een band kunnen zijn tussen de P2 Loge (en Gladio) en deze ‘samenzwering’, zie mijn artikel over het P2-schandaal:
http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/wereldwijde_schaduwmachten_het_p2-schandaal  ]


De 30e graad binnen de Ancient and accepted Scottish Rite van de Vrijmetselarij, de ‘Kadosch-Ridder’, zou een specifiek anti-katholieke (en niet anti-Christelijke) graad zijn volgens de editie van 1918 van de Catholic Encyclopedia. Die graad zou volgens Julius Evola een specifieke Tempeliers-graad zijn, en daarmee anti-katholiek. Degene die in die graad ingewijd werd, was volgens Evola verplicht om bij die ceremonie symbolisch de Pauselijke Mijter en de Kroon met een dolk te doorboren, dwz de twee symbolen van de traditionele machten van Paus en Koningen. Volgens deze auteur zou dit ritueel de betekenis van de Vrijmetselarij als geheime organisatie voorstellen die uit was op een vernietiging van de traditonele macht van de Kerk en de Monarchieën. De Vrijmetselarij zou zo de drijvende kracht achter de moderne tijd zijn, beginnend met de Franse Revolutie, de Amerikaanse Onafhankelijkheids Oorlog, de Revolutie in Frankijk van 1848 en de Eerste Wereldoorlog, de Turkse revolutie van Ataturk en de Spaanse Revolutie tegen het regime van Franco. (8).

Abel Clarin de La Rive signaleert wat volgens hem een relatie is tussen het ‘Luciferisme’ en Albert Pike,  in een tekst die hij presenteert als zijnde geschreven door Pike:  Instructions to the 23 Supreme Councils of the World (N 4, 9). Maar veel auteurs menen dat het om een vervalsing en om laster gaat (10) (11) (12)  net als de aantijgingen in het werk van Jack Chick (13). Abel Clarin de La Rive werd door twee Vrijmetselaars ervan beschuldigd dat hij citaten had gebruikt uit een beruchte vervalsing geschreven door (de van de Vrijmetselarij naar het Katholicisme overgestapte) Leo Taxil eind 19e eeuw, waarin hij de Vrijmetselarij ervan beschuldigde Baphomet te aanbidden en zich schuldig te maken aan scabreuze praktijken (14). In een van zijn boeken legt ook Manly Palmer Hall een verband tussen Luciferisme en Vrijmetselarij (N 4). (NvdV: voor een groot deel komen deze vergelijkingen voort uit een begrips en taalverwarring omtrent de woorden Lucifer en Lichtbrenger, welk laatste de vertaling is van het Latijnse woord Lucifer voor de ‘Morgenster’, de term Lucifer voor ‘de Duivel’ komt in oude religieuze teksten helemaal niet voor, ze komt pas voor in de moderne tijd in een strijd tegen vermeende ‘heidense’ praktijken en teksten, bijv. precies de oude mythische en literaire teksten waarin de Morgenster voorkomt).


In zijn boek “Mass Deception: The Catholic Bishops Plot to Destroy the Mass”, beschuldigt Louis Freeland Post de Vrijmetselarij ervan de Katholieke Kerk te infiltreren en uit hij zijn vermoeden dat ze op het allerhoogste niveau door de Vrijmetselarij gecontroleerd wordt (15). De striptekenaar, romancier en essai-schrijver Pier Carpi beweert in zijn essay “De Profetieën van Johannes XXIII” uit ‘76 (16) dat Angelo Roncalli (de toekomstige Paus Johannes XXIII)  in ‘35 zou zijn uitgenodigd om lid te worden van een esoterische organisatie van het massonieke type die geïnspireerd werd door de ideeën van de Rozenkruisers waar In het verleden Louis Claude de Saint-Martin, de graaf Cagliostro, Joseph Balsamo en de graaf van Saint-Germain deel van uit hadden gemaakt (LINK MET HET MARTINISME, de AMORC en Synarchisme)....


Hij noemt in zijn boek ook wat hij beschouwt als de documenten die deze inwijding van Roncalli in die Vrijmetselaars Loge in Turkije bewijzen. Jacques Duchaussoy schrijft in zijn boek ‘Mystères et Mission des Rose+Croix’ dat wat door Pier Carpi in zijn boek werd samengevat in hoge kringen veel angst heeft moeten veroorzaken, want in de week ná de Franse publicatie van het boek, verdween de hele oplage uit de boekwinkels, en de drukker verklaarde dat het boek was ‘uitverkocht’.

De Mexicaanse professor en lid van de Vrijmetselarij Alfonso Sierra Partida legt in het boek ‘De Houding van de Vrijmetselarij tegenover de Moderne Wereld’ (17)  uit hoe hij vergeefs geprobeerd had om in verschillende kranten van Mexico Stad een kopie te laten publiceren van de vermeende initiatie-acte van Angelo Roncalli (Paus Johannes XIII) en Giovanni Montini (de toekomstige Paus Paulus VI) waarin hun ‘inwijding, op dezelfde dag,  in de verheven mysteries van de Vrijmetselarij’ werd gemeld.  Deze twee laatstgenoemde auteurs veronderstellen dat er een verband is tussen de toetreding tot de vrijmetselarij van deze twee Pausen en de tot standkoming van het 2e Vaticaanse Concilie waarvan de traditonalistische katholieke milieus beweren dat het het begin was van de destructie van de fundamenten van de Kerk (18). Piers Compton wijst in zijn boek ‘The Broken Cross’  op een zelfde soort infiltratie in de Katholieke Kerk door de vrijmetselaars en de Illuminati (19).

De Markies De la Franquerie stelde ook de infiltratie van de vrijmetselaars in de katholieke Kerk aan de kaak, - hij wees in het bijzonder Kardinaal Mariano Rampolla del Tindaro als schuldige aan (20).  Hij beschuldigde eveneens Kardinaal Pietro Gasparri wegens zijn massonieke ideeën in krantenartikelen en brieven aan de katholieke hierarchie (21). Franco Bellegrandi, kamerheer van Paus Paulus VI, heeft in een boek beschreven dat hij getuige was geweest van een discussie tussen kardinalen tijdens de periode van de benoeming van de opvolger van Paus Pius XII, waarbij een gedetailleerde publicatie werd bediscussieerd waarin de benoeming van Paus Johannes XXIII onwettig werd genoemd vanwege de bemoeienis bij die benoeming van de vrijmetselaars sinds zijn intrede in de Vrijmetselarij tijdens zijn verblijf als Nuntius in Turkije (22).

Bepaalde traditionalistische katholieke bladen (N 6, N 7) hebben een artikel van de krant ‘le Journal de Geneve’ uit ‘66, eveneens gepubliceerd in het ‘Dagblad van het Nationale Braziliaanse Congres’ in ‘71, besproken en geciteerd, waarin een gebed van Paus Johannes XXIII daterend uit de tijd dat hij Paus was wordt afgedrukt en waarin hij massonieke denkbeelden uitspreekt (8)
Door verschillende mensen is er een sterk verband gesignaleerd tussen de Vrijmetselarij en de Mormonen, evenals het feit dat de vrijmetselaars een belangrijke rol hebben gespeeld bij de oprichting van de Kerk van Jesus Christus van de Heiligen der laatste Dagen.  Op 6 april 1840 werd door de generaal, rechter, vrijmetselaar en mormoonse ouderling James Adams de Grand Lodge van Illinois gesticht. Deze Loge begon onmiddelijk nauwe banden aan te knopen met de mormonen-kerk gesticht door Joseph Smtih Jr. Binnen korte tijd ontstonden er drie Loges in de stad Nauvoo, en 2 in Iowa, - deze vijf Loges werden de ‘Mormoonse Loges’ genoemd en ze telden 1.550 leden. De genoemde Joseph Smith Jr. zelf werd op 15 maart 1842 in de laagste graad van de Vrijmetselarij ingewijd.

Dat feit staat vast vanwege de verslagen van de Loge van Nauvoo over de gebeurtenissen van die dag, - daarin staat aangeven dat Smith Jr. en Sydney Rigdon (een lid van de hierarchie van de Mormoonse Kerk) ‘‘deze dag als leerling vrijmetselaars zijn ingewijd’ (23). De eerste vijf Hoofden van de Morm. Kerk, Joseph Smith (net als zijn vader Joseph Smith en zijn broer Hyrum Smith (zie de Engelse Wikipedia voor die laatste)), Brigham Young, John H. Taylor, Wilford Woodruff et Lorenzo Snow, werden allemaal in de Vrijmetselarij opgenomen in die zelfde stad Nauvoo. Sommige rituelen uit de Kerk van Jesus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zouden aanpassingen zijn van massonieke rituelen.


DE NIEUWE WERELDORDE

 

In 1912 bekritiseerde de Franse minster van Buitenlandse Zaken Emile Flourens de voornemens tot de creatie van Volkerenbond en van het Permanente Internationale Gerechtshof in een boek (24).  Hij wees op de bedoeling van vrijmetselaars om een wereldregering te stichten, een mondiaal rechtssysteem en een mondiale godsdienst, in een zgn. New World Order waarin het papendom geen macht meer zou hebben (25). Zijn hypothese was dat de Vrijmetselarij uit was op het afschaffen van de nationale souvereiniteit van landen en het recht op zelfbepaling van de verschillende volkeren door ze te vervangen door het internationale recht. (26)

Vandaag de dag is het volgens Gary H. Kah de Vrijmetselarij die de macht is achter de agenda om tot een NWO met een wereldregering te komen (27). En idd zijn er invloedrijke mensen uit de economische wereld in binnen en buitenland (in Frankrijk bijv. Jacques Attali) en zelfs politiek leiders en hun adviseurs zoals Georges Bush (tijdens zijn speech op 9/11) en Henri Kissinger die de term ‘NWO’ en ‘global government’ vaak gebruiken.
Het Denver International Airport (DIA) wordt op veel blogs genoemd als een belangrijke plek in de massonieke samenzwering, vanwege de aanwezigheid van een speciale massonieke gedenksteen daar.  Ze zou de plek aanwijzen waaronder zich o.a. een geheime ondergrondse basis bevindt.  Volgens deze complotters zou de grote muurschildering op dat vliegveld bedoeld zijn als symbolische verwijzing naar een grote omwenteling oftewel een ‘NWO’, net als de verschillende waterspuwers (met ‘duivelse figuren’) een teken in die richting zouden zijn, - met hun verwijzing naar de grootsheid van de oude cathedralen. (28) (29) (30)
.

Sommige van die theorieën zouden geïnspireerd kunnen zijn door het boek van Alex Christopher (31) dat over dat thema gaat. De complotdenker David Icke schrijft in meerdere van zijn boeken (32)  dat volgens hem er sprake is van een massonieke samenzwering van buitenaardse oorsprong, - schepsels die volgens hem ‘reptielen’ zijn en waar G.W. Bush, Koningin Elizabeth II van Engeland en een deel van joodse elite toe zouden behoren. Volgens Icke zouden deze reptielen een grote groep mensen als slaven laten werken in de ondergrondse basis onder het vliegveld van Denver (30).

De complot-auteur Leonard Horowitz oordeelt dat deze theorie over ‘buitenaardse reptilische joden’ van Icke zélf een vrijmetselaars complot is bedoeld om de aandacht van het publiek van het wérkelijke complot af te leiden.

 

HET JOODS-MASSONIEKE COMPLOT

 

De uitdrukking ‘joods-massoniek complot’ werd geïntroduceerd door het beruchte antisemitische pampflet ‘De Protokollen van de Wijzen van Sion’, - een vervalsing die gepopulariseerd werd door Mathieu Golovinski en Serguei Nilus, gepupbliceerd tegen het eind van de 19e eeuw. De uitdrukking werd overgenomen door het Nazi-regime en door de het collaborationistische Vichy bewind in Frankrijk, die zo in éen slogan twee van hun voornaamste ideeën met elkaar verbonden: antisemitisme en anti-massonisme.

Jean-Baptiste Bidegain, die man die de ‘affaire van de fiches’ in 1905 onthulde (een schandaal waarin in het Franse parlement onthuld werd dat vrijmetselaars geheime dossiers bijhielden over alle hogere militairen in het land), dacht een samenspanning van joden en vrijmetselaars te zien in de High Society en parlementaire kringen in die dagen, - omdat volgens hem beide groepen dezelfde ambities zouden hebben. (33) Volgens hem zouden veel Parlementariers in de periode na de Dreyfus affaire geprofiteerd hebben van geld afkomstig van joodse financiers bij hun verkiezing. (34)


VERONDERSTELDE DUBBELE ROLLEN, MACHTSMISBRUIK EN COLLUSIE

 

Eduard Emil Eckert heeft de hypothese geopperd dat de Vrijmetselaars-Loges verdeeld zijn in twee groepen: de theoretici die zetelen in de hogere graden en de uitvoerders die niet op de hoogte zijn van de werkelijke doelstellingen van de vrijmetselaars en deel uit maken van de lagere graden. (35). Dat is een mening die lijkt op die van Manly Palmer Hall, die zelf verklaarde dat hij zonder lid te zijn van de Vrijmetselarij (38) bij wijze van eerbetoon in de 33e graad van de Ancient and accepted Scottish Rite benoemd zou zijn (36) (37), en beweerde dat er sprake zou zijn van een zichtbare en een onzichtbare groep binnen de Vrijmetselarij (N 9)

Roger Frey, tijdens de jaren zestig minister van Binnenlandse Zaken in Frankrijk, beweerde dat in dat land 30.000 vrijmetselaars in staat zouden om ‘‘binnen acht dagen, door elk 25 mensen per week te ontmoeten, 750.000 mensen zouden kunnen activeren voor het zelfde doel” (39) (40). Zo beweert ook E. Ralph Epperson in een van zijn boeken dat de Amerikaanse president Johnson ondergeschikt was aan Albert Pike, die zijn meerdere was in de Loge waar ze beiden lid van waren (41).


VERONDERSTELDE GEHEIME HISTORISCHE OPERATIES VAN DE VRIJMETSELARIJ

 

De vraag van een e.v. geheime interventie van vrijmetselaars in de Geschiedenis of bij grote politieke gebeurtenissen wordt gesteld in het geval dat twee groepen of leden daarvan waarvan enkel bekend is dat zij op een normale manier tegenover elkaar zouden hebben gestaan in een conflict, onafhankelijk van de inzet van het conflict en de middelen waarmee het uitgevochten wordt, beiden lid zijn van een vrijmetselaars-organisatie, of wanneer een van de partijen in een conflict in meerderheid bestaat uit vrijmetselaars.
In de volgende gevallen wordt beweerd dat dat het geval is geweest:


18e EEUW:


1) Tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog tegen Engeland, vond in 1759 de Slag op de Abraham Vlakte plaats. Deze veldslag duurde exact 17 minuten, - ongetwijfeld een record als men beseft dat de belegering van Quebec drie maanden duurde. Welnu, het is bewezen dat de Franse generaal Louis-Joseph de Montcalm en de Engelse generaal James Wolfe, die beiden omkwamen in die strijd,  beiden lid van de Vrijmetselarij waren (42) (43). Een aantal complotdenkers vraagt zich vandaag de dag zodoende af of de uitkomst van de slag wellicht op voorhand is bepaald door vrijmetselaar-broeders of door een veronderstelde ‘hogere massonieke autoriteit’ (44)

De Amerikaanse Vrijmetselarij heeft een rol gespeeld bij het tot stand komen van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Enerzijds dankzij de acties van individuele leden van de Vrijmetselarij en anderzijds als gevolg van de principes die ze aanhing en die ze zocht te verspreiden onder het publiek in die dagen. Maar als organisatie was haar optreden niet eendrachtig, - sommige Loges vochten aan de kant van de Engelse macht. (3) De historicus Steven C. Bullock heeft in zijn boek uit ‘98 aangetoond dat er een verband bestond tussen de Vrijmetselarij en de sociale veranderingen in Amerika tussen 1730 en 1840, - met name tijdens de Onafhankelijksoorlog (45)

2) In de Slag bij Valmy, op 20 sept. 1792 (tijdens de Franse Revolutie), was het opvallende dat er nauwelijks gevochten werd, en dat de Pruisische zich troepen zich zonder veel tegenstand overgaven. De vrijmetselaar Goethe (46) zou later zeggen: ’ Op die dag is een nieuw tijdperk begonnen in de wereldgeschiedenis!’.


Danton en Charles-François Dumouriez waren beide vrijmetselaars en de Hertog Karl-Wilhem-Ferdinand van Brunswick, - commandant van de Oostenrijkse troepen, was zelf omgeven door vrijmetselaars en er vast zelf ook een. De schrijver Choderlos Laclos, -zelf een vrijmetselaar en aanwezig bij die slag- heeft de hypothese gelanceerd dat de verschillende broeders samen waren overeengekomen dat ze geen slag zouden leveren. (47).

Er waren auteurs in Engeland en Frankrijk, die ONAFHANKELIJK van elkaar (LINK nodig) eind 18e eeuw waarschuwden dat er een ‘complot’ van vrijmetselaars was om de Franse Revolutie
te ontketenen ( en dat complot zou een link hebben met de Beierse Illuminati die rond die zelfde tijd ontstond en al binnen 10 jaar door de Duitse Vorsten werd verboden) (zie ook hieronder: ‘massonieke misdaden’ 1) ).

3) César Vidal wijst op veronderstelde banden tussen de vrijmetselarij en de verschillende leiders van de onafhankelijkheidsstrijd (tegen Spanje, in de 18e eeuw) in Latijns Amerika, - met name die van Cuba (48). Tijdens de ‘decembristen opstand’ in Rusland in 1824 was het grootste deel van de samenzweerders vrijmetselaar.  Na die opstand werd de vrijmetselarij in Rusland illegaal verklaard en openlijk vervolgd. (49)


19e EEUW:


1) Na de revoluties in 1848 in Frankrijk en Duitsland, kwam Eduard Emil Eckert tot de conclusie dat al die revoluties wel eens slechts een enkele bron konden hebben (50): geheime broederschappen en dan met name de vrijmetselarij (51).  De Vrijmetselarij als organisatie speelde geen rol bij de Franse revolutie van 1848, maar bepaalde republikeinse vrijmetselaars en linkse koningsgezinde Orleanisten maakten deel uit van de organisatoren van de ‘campagne des Banquets’ die tot de revolutie leidde, hoewel bijna niemand die revolutie aan zag komen.  De voorlopige regering van de Republiek in 1848 telde 5 vrijmetselaars onder haar leden, waarvan er 3 actief lid van de Vrijmetselarij waren (Ferdinand Flocon, Adolphe Crémieux, Louis-Antoine Garnier-Pagès) en twee ‘slapers’ ( Armand Marrast,  Eugene Charles Dupont de l’Eure), en later telde de regering 6 ministers waarvan er twee actief lid van de Vrijmetselarij waren (Ferdinand Flocon, Eugene Bethmont) en vier ‘slapend’ (Ulyysse Trelat (1795-1879) Charles Duclerc, Lazare Hippolyte Canot, Victor Schoelcher). (52)

2) Aan het eind van de Slag van Gettysburg in 1863, die door de historici wordt beschouwd als een beslissende slag in de Amerikaanse Burgeroorlog, zorgde een slecht voorbereide aanval van generaal Lee op de goed verdedigde Noordelijke stellingen voor een groot aantal verliezen in de Zuidelijke rangen (53):

Zuidelijke aanvallers: pl.m. 13000 soldaten, 2.500 doden, pl.m. 5000 gevangenen waarvan 2.500 gewond.
Noordelijke verdedigers:  5.700 soldaten, 2.220 doden of gewonden, 112 vermisten.

Deze zelf dient men te vergelijken met die over heel de Slag van Gettysburg (53):
Noordelijke leger: 5.291 doden, 12.529 gewonden en 5.365 vermisten
Zuidelijke Confederale leger: 19000 doden of gewonden, 5.425 gevangenen

.
Deze vergissing, waar generaal Lee ook de verantwoordelijkheid voor nam, was de aanleiding tot veel controverse. Men sprak zelfs van sabotage.  Er ontstonden allerelei speculaties over de inzet van de slag, speculaties die werden gevoed door het feit dat de Vrijmetselarij van deze slag later een symbool voor haar eenheid maakte ondanks de verdeeldheid binnen haar organisatie tijdens deze oorlog. Dat symbool was de zgn. ‘Friend to Friend Masonic Memorial’ die bedoeld was als gedenkteken voor de hulp die een noordelijke vrijmetselaar – de kapitein Henry Bingham- aan het einde van de slag had geboden aan een andere vrijmetselaar – de zuidelijke Lewis Addison Armistead- die stervende was en hem zijn laatste woorden toevertrouwde (54) (55). Men heeft gesuggereerd dat generaal Robert Lee zelf ook een vrijmetselaar was, maar dat is nooit bewezen (56). Daar staat echter tegenover dat de commandant van een van de drie afgeslachte zuidelijke legerafdelingen bij de slag, Major General George E. Pickkett, wél bewezen lid van de Vrijmetselarij was (57).


20e EEUW:

 

1) Volgens Jack Chaboud is er weliswaar nooit sprake geweest van een massonieke macht in Frankrijk, maar toch wel van een grote invloed van Vrijmetselaars-loges op het Franse openbare en politieke leven onder de Derde Republiek (58). Alphonse Magniez, oud-kapitein van het Franse leger, zag een vrijmetselaars-complot in de opstelling van de wet op de scheiding van Kerk en Staat in 1905 in zijn essay uit 1907: ‘Antwoorden van het gezonde verstand op de aanvallen en tegenwerpingen aan het adres van de Godsdienst’ . In 1919 ziet Karl Heise een complot achter het uitbreken van de eerste Wereldoorlog (59).  De oud-afgevaardigde van de Oostenrijkse Reichsrat Friedrich Wichtl publiceert datzelfde jaar dezelfde mening als Heise. (60)

2) Tijdens de februari Revolutie in Rusland, werd Gueorgui Lvov de eerste premier na het eind van het Tsaristische regime in Rusland. Hij was vrijmetselaar, net als bijna heel de voorlopige regering van Kerenski in 1917 waarin 10 ministers (van de 11 die ze telde) zetelden die vrijmetselaar waren. Tijdens de Boljevistische Revolutie die later volgde, werden de meeste van hen echter gevangen gezet (49) .

3) Volgens Henry Coston, was de val van het dicatoriale bewind van Marcelo Caetano tijdens de Anjer-Revolutie in Portugal in ‘74 voorafgegaan door een grote ondergrondse activiteit van de Vrijmetselarij in dat land, die toen nog illegaal was. Dat zou blijken uit interne bronnen van de Grande Loge van Frankrijk (die ze echter zelf niet als authentiek erkent) (61). Andere schrijvers wijzen op het relevante feit dat de Portugese Grondwet naast die van Frankrijk, als enige in het Westen, niet naar God verwijst, - wat e.v. zou kunnen wijzen op de invloed van de zgn. ‘adogmatische’ Vrijmetselarij (62).
 
4) In ‘88 dreigde er een burger oorlog in Nieuw Caledonië (een ‘overzees gebiedsdeel’ van Frankrijk). De Franse Premier Michel Rocard stuurde een delegatie bestaande uit enkele vrijmetselaars en een dominee naar het eiland om de dialoog tussen het gevestigde regime en de opstandelingen te bevorderen.  Er werd een Akkoord bereikt (de zgn.  ‘Accords de Mattignon’) tussen de partijen. Beide partijen zouden intern een flinke groep vrijmetselaars bevat hebben. De militante fractie van de opstandelingen weigerde echter het Akkoord, en de leider (zelf vermeend vrijmetselaar) van de aanvankelijk rebellerende partij werd een jaar later vermoord. (63) (64) (65) (66).


MASSONIEKE MISDADEN:

 

1) Volgens Nicolas Deschamps, priester en voorvechter van het Jesuitisme, zou Koning Lodewijk de 16e door een vrijmetselaars-conventie ter dood zijn veroordeeld, nog voordat hij door de Nationale Vergadering ter dood veroordeeld werd tijdens de Franse Revolutie (67). Andere mensen hebben deze stelling ook verdedigd, bijv. de romancier Maurice Talmey (68).

2) Volgens André Baron zou de Zweedse Koning Gustav III vermoord zijn door de Vrijmetselaars omdat hij het plan had opgevat om de Franse Republiek aan te vallen na de executie van Lodewijk de 16e (69).

3) Volgens Claudio Jannet, zou de President van Equador Gabriel García Moreno in een brief aan Paus Pius IX vlak voor de eerste zijn dood in 1875, hebben gewezen op een samenzwering tegen hem van vrijmetselaars-Loges uit naburige landen. (70).

4) De Spaanse Dictator Franco publiceerde onder het pseudonym Jakim Boor het boek ‘Massoneria’ waarin hij de Spaanse vrijmetselarij beschuldigd van de moord op generaal Prim (zelf een vrijmetselaar) (71) in 1878, en van die op andere Spaanse vrijmetselaars zoals José Canalejas bij een aanslag in 1912, en op Eduardo López Ochoa (72), Gerardo Abad Conde (72), Melquíades Álvarez en Rafael Salazar Alonso in 1936,  welke allemaal zouden zijn vermoord in nadrukkelijke opdracht van de Vrijmetselarij uit wraak vanwege hun afvalligheid of onafhankelijke opstelling (73). Volgens hem zou de Franse vrijmetselaar Admiraal François Darlan in ‘42 om dezelfde reden vermoord zijn (74).

5) In 1904, na het ‘schandaal van de fiches’, gaf de Franse Parlementarier Gabriel Syveton tijdens een zitting van het Parlement een oorvijg aan de generaal en vrijmetselaar, en minister van oorlog op dat moment, Louis André.  Volgens André Baron, zou de moord op André niet lang daarna, bij wijze van wraak verordonneerd zijn door de vrijmetselarij (75) en uitgevoerd door de geheime politie. 

6) In 1912 (!!) werd in de internationale revu over geheime genootschappen, door de priester en journalist Ernest Jouin voorspeld dat de moord op Aartshertog van Oostenrijk Franz-Ferdinand door de vrijmetselaarsloges gepland was voor een toekomstige actie. (76). De aanslag in Sarajewo vond plaats in 1914.  Na die aanslag liet Jouin weten dat Nedeljko Čabrinović, Radoslaw Casimirović en Milan Ciganović (medeplichtigen aan de moord) sterke banden met de Vrijmetselarij hadden (77). In 1918 werden onder het pseudoniem ‘Professor Pharos’ vermeende pv’s van het proces tegen de servische samenzweerders bij de de moord op de Aartshertog gepubliceerd (78), waarin de Vrijmetselaars werden aangewezen als de schuldigen.  In 1925 publiceerde Elizabeth Durham in haar boek ‘The Sarajevo Crime’ diezelfde vermeende PV’s van het proces tegen de samenzweerders waarin Gavrilo Princip (de moordenaar) verklaarde dat Milan Ciganovic ‘tegen hem had gezegd dat hij Vrijmetselaar was’ en ‘dat hij hem bij een andere gelegenheid had gezegd dat de Kroonprins door een Vrijmetselaarsloge ter dood was veroordeeld’. Een ander moordenaar, Nedeljko Cabrinovic, getuigde dat ‘‘een van de samenzweerders bij de moord op Franz-Ferdinand, te weten de majoor Voja Tankosic, ook lid van de Vrijmetselarij was’’ (79). Die PV’s werden openbaar gemaakt, en toen bleek dat ze niet overeenkwamen met die van ‘Pharos’ die door Durham in haar boek waren overgenomen. De Jesuitische priester Anton Puntigam uit Sarejevo (gestorven in ‘26) (80), werd vervolgens beschuldigd van het vervalsen van de PV’s van het proces onder het pseudoniem ‘Professor Pharos’ (81). De essayist John Daniel (82) verdedigt de stelling dat de samenzweerders van de geheime servische organistaie ‘De Zwarte Hand’ banden hadden met de Vrijmetselarij.

7) In ‘78 publiceert de Spaanse krant El Imparcial (‘de Neutrale’)  de getuigens van een ex-lieutenant-colonel van de artillerie, tevens socialistisch vrijmetselaar, Urbano Orad de la Torre, die de titel van ‘soeverein generaal groot-inspecteur van de grote Loge van het Groot Oosten van Spanje’ en die van ‘de 33e Graad in de Ancient en Accepted Scottish Rite’ droeg (PHOEIII, kan een man dat alles wel dragen?). Hij verklaarde dat hij in 1936 de moordenaar van José Calvo Sotelo was geweest samen met andere militairen die tot de Vrijmetselarij behoorden (83).

8) In hun boek ‘King-Kill 33’th degree’, zetten Shelby Downard en Michael A. Hoffman hun theorie uiteen volgens dewelke de moord op John F. Kennedy kenmerken vertoont in de symboliek die met de moord verbonden is,  van een typische vrijmetselaarsmoord (84). 

9) Volgens Richard Hoagland zouden de aanslagen van 9/11 georganiseerd zijn op basis van astrologische en numerologische beschouwingen en berekeningen uit oogpunt van het creëren van een aanleiding voor een massonieke oorlog tegen de Islam vanwege de religieuze of filosofische rivaliteit tussen de twee (de vrijmetselaars zijnde de erfgenamen van de historische Kruisvaarders en de Tempeliers), óf de aanslagen zouden het werk zijn van de Islamieten (in de hoedanigheid van spirituele erfgenamen van de Nizariten-sekte) en ze zouden ermee aan hun tegenstanders de vrijmetselaars hebben gedemonstreerd dat ze hun rituelen en symboliek hadden doorgrond. (85)

10) De auteur Stephen Knight (86) heeft de vrijmetselarij ervan beschuldigd achter de moorden van Jack The Ripper te hebben gezeten (eind 19e eeuw in Londen). Deels vanwege een inscriptie die op een muur werd gevonden na de moord op Catherine Eddowes: ‘The Juwes are the men that Will not the Blamed for nothing’. Knights associeert de naam ‘Juwes’ met die van Jubelo, Jubela en Jubelum, de moordenaars van de architect van de Tempel van Salomon, Hiram Abiff, en dus niet met het woord ‘Joden’ zoals veel andere analysten van dit eerste geval, en gemediatiseerd bovendien, van serie moord in de geschiedenis van het Westen.


Deze laatste paragraaf geeft mij (Eheu) dan nu al zovast mooi de gelegenheid om aan het onderwerp van dit artikel op een hoop ik constructieve en voor anderen nuttige manier bij te dragen, namelijk door naar een hele reeks artikelen die ik heb vertaald en bewerkt speciaal voor ‘niet-ingewijde’ lezers te verwijzen waarin nog heel veel meer van dit soort ‘massonieke’ en/of iig ‘occulte’ misdaden besproken en ‘uitgelegd’ worden Misdaden die allemaal lijken te passen in het kielzog van die seriemoorden door ‘Jack the Ripper’ eind negentiende eeuw. Een reeks moorden die allengs groter en internationaler is geworden in m.n. de periode na de 2e WO. Het valt aan te raden om het lezen van die artikelen-reeks hier te beginnen: http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/rozenkruisers_vrijmetselaars_vs_de_kerk_en_de_staat_de_nwo_als_de_vloek_van
omdat het anders wel eens duister kan blijven (hoewel het onderzoek naar dit soort zaken van uit de aard van de zaak (!) nogal moeizaam is en moeilijk duidelijk te krijgen) wie de auteur van die artikelen in het bijzonder aanwijst als de daders achter die vaak spectaculaire en gemediatiseerde (en door of iig d.m.v.  de zelfde media covered-up) ‘rituele’ moorden en misdrijven.

Groet
Eheu

PS: ik durf nu al wel te beweren, met alles wat ik bestudeerd heb en meegemaakt - vooral wat betreft de totale schijterigheid en debiele ‘obscurantistische’ onwetendheid van ook onze meest vooraanstaande ‘intellectuelen’ en opiniemakers/ ‘vrijdenkers, dat 1 van de voornaamste redenen voor de ‘ondoorzichtigheid’ en voor het negéren van heel deze geschiedenis omtrent d rol van de ‘vrijmetselarij’ e.d., moet bestaan uit het absolute taboe op het ONDERWERP (terwijl het toch in eerste instantie niet meer dan een de wetenschappelijke curiositeit prikkelend thema zou horen te zijn !!!) van de e.v. rol van de KHAZAREN in de wereldgeschiedenis. Het hangt van de morele en wetenschappelijke KRACHT van ‘geleerden’ en ‘wetenchappers’ af (en daarmee dus van hun onafhankelijkheid en objectiviteit) in hoeverre dat onderwerp de totale TRAGEDIE wordt die het kennelijk daadwerkelijk is. Het feit dat de schrijver Arthur Koestler (een in de verschillende 20e eeuwse oorlogen actieve anti-communist en anti-fascist, zélf een ‘Khazaar’, die duur betaald heeft voor zijn ‘idealisme’ en ‘neutraliteit’) de eerste is geweest die die theorie gelanceerd heeft in het Westen maakt dat IK vind (maar wie ben ik, niet waar, I DON’T GIVE A SHIT) dat die ‘theorie’ serieus genomen moet worden en IIG geval serieus bestudeerd dient te worden door wetenschappers. Ma’ja, als je dan samen met je vrouwtje de kans loopt om ‘zelfmoord te plegen’ zónder dat de hele fucking wereld ook maar enige sjoege geeft laat staan argwaan koestert, - dan wordt het wellicht wat anders, ‘veiligheidsmatig’ qua ‘risico-analyse’ gesproken, en wordt je vast inenen een stuk ‘genuanceerder’ en iig ‘realistischer’. En weet je, het is geeneens nodig om u dat expliciet duidelijk te maken, zo goed werkt dat systeem. Zo zal het ‘feit’ alleen al dat Koestler en zijn vrouw ‘zelfmoord’ hebben gepleegd pleiten voor de theorie dat zijn ideëen ‘verrukt’ waren. Zo fraai sluit ‘plausible deniability’ aan bij de onstuitbare neiging om alles weg te rationaliseren, iets wat kennelijk nog het enige ‘beschavings’ of ‘socialiserings’-mechanisme is in onze moderne tijd/samenleving (mét die van het zoeken naar een vijand en zondebok natuurlijk).

 

=================
Culture populaire

  Le film Benjamin Gates et le trésor des Templiers traite de la découverte du trésor - supposé perdu - des Templiers.
  La nouvelle de Matthew Reilly Seven Ancient Wonders.
  La chanson de Marilyn Manson King Kill 33 ° de l’album Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death) est une référence au livre conspirationiste antimaçonnique de James Shelby Downard et Michael A. Hoffman King-Kill 33 °.
  Le jeu de cartes sur les théories du complot Illuminati de Steve Jackson comporte une carte « Fraternité » arborant le compas et l’équerre avec en son centre la lettre G, désignant la Franc-maçonnerie comme potentiellement infiltrée par les Illuminatis.
  Le roman ésotérique Frabato, le magicien de Franz Bardon et d’Oti Votavova, raconte les rituels satanistes et les assassinats rituels fictifs d’une loge maçonnique de la ville de Dresde, l’« Ordre maçonnique de la Centurie d’or », et les actions du mage Frabato pour la contrer.
  Le roman Le Frère de sang de la série de romans du Commissaire Antoine Marcas, policier franc-maçon, d’Éric Giacometti et Jacques Ravenne, raconte les assassinats rituels d’un présumé maçon de haut-grade initié à un « degré maçonnique en relation avec la vengeance ».
  Revelation est un film britannique sorti en 2001 et réalisé par Stuart Urban racontant un complot fomenté par une loge maçonnique templière et visant à s’approprier une relique judéo-chrétienne.
  Le roman d’une dénommée Clotilde Bersone, pouvant être un pseudonyme, L’Élue du dragon, raconte sur un mode autobiographique le parcours en loge maçonnique d’une jeune femme (Clotilde Bersone elle-même) ayant des capacités médiumniques et capable d’invoquer Satan en loge pour le profit de celle-ci et de son amant et haut-gradé de la maçonnerie, le futur président américain James A. Garfield87.
  Le morceau Illuminazi 666 du rappeur Rockin’ Squat contient plusieurs références à la conspiration maçonnique88.
  Het massoniek complot is een thema in de roman van d’Umberto Eco, ‘Het kerkhof van Praag’.


NOTEN (in de tekste genoteerd als ‘N 1’ etc.)

1   ↑ « ...I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan. » -Revelation 2:9
2   ↑ Nicolas Deschamps, Les sociétés secrètes et la société ou philosophie de l’histoire contemporaine
3   ↑ Le 15 janvier 1881, Journal de Genève publiait une conversation de son correspondant à Paris avec l’un des chefs de la majorité franc-maçonne qui dominait alors comme aujourd’hui la Chambre des Députés. Il disait : « Au fond de tout cela, il y a une inspiration dominante, un plan arrêté et méthodique, qui se déroule avec plus ou moins d’ordre, de retard, mais avec une logique invincible. Ce que nous faisons, c’est le siège en règle du catholicisme romain…nous voulons le faire capituler ou le briser. Nous savons où sont ses forces vives, et c’est là que nous voulons l’atteindre. » Cité par Mgr Henri Delassus dans La Conjuration antichrétienne).
4   ↑ That which we must say to a crowd is - We worship a God, but it is the God that one adores without superstition. To you, Sovereign Grand Inspectors General, we say this, that you may repeat it to the Brethren of the 32nd, 31st, and 30th degrees - The Masonic Religion should be, by all of us initates of the high degrees, maintained in the purity of the Luciferian Doctrine. Yes, Lucifer is God, and unfortunately Adonay is also god. For the eternal law is that there is no light without shade, no beauty without ugliness, no white without black, for the absolute can only exist as two gods; darkness being necessary for light to serve as its foil as the pedestal is necessary to the statue, and the brake to the locomotive…. Thus, the doctrine of Satanism is a heresy, and the true and pure philosophical religion is the belief in Lucifer, the equal of Adonay; but Lucifer, God of Light and God of Good, is struggling for humanity against Adonay, the God of Darkness and Evil. Albert Pike, Instructions to the 23 Supreme Councils of the World.
5   ↑ When a mason learns the key to the warrior on the block is the proper application of the dynamo of living power, he has learned the mystery of his craft. The seething energies of Lucifer are in his hands and before he may step upward, he must prove his ability to properly apply energy. Manly Palmer Hall, The Lost Key of Freemasonry, p. 48
6   ↑ Revue Medio Día en Punto, mars-avril 1978
7   ↑ Sous la Bannière, no 22, mars-avril 1989 p. 23-24
8   ↑ « Seigneur et Grand Architecte, nous nous humilions a tes pieds et invoquons ton pardon pour nos erreurs passées au moment où nous sommes sur le point de reconnaître à nos frères maçons comme tes fidèles de prédilection. Nous nous sommes opposés à la libre pensée car nous n’avions pas compris que le premier devoir d’une religion, comme l’a affirmée le concile, de reconnaître même le droit de ne pas croire en Dieu. Nous avons persécutés tous ceux qui, dans ta propre Église, sans pour autant s’éloigner du chemin de la vérité, se sont inscrit dans les loges, ignorant toutes les injures et les menaces. Sans réfléchir, nous avions cru qu’un signe de croix était supérieur aux trois points qui forment une pyramide. Pour tout cela, nous te demandons pardon, Seigneur, et te demandons de nous faire comprendre qu’un compas sur un nouvel autel peut signifier autant que nos vieux crucifix. Amen ». Journal de Genève du 9 janvier 1966 et Quotidien du congrès national brésilien, du 4 mars 1971
9   ↑ Freemasonry is a fraternity within a fraternity….an outer organization concealing an inner Brotherhood of the elect…it is necessary to establish the existence of these two separate and yet interdependent orders, the one visible the other invisible. The visible society is a splendid camaraderie of ‘free and accepted’ men enjoined to devote themselves to ethical, educational, fraternal, patriotic, and humanitarian concerns. The invisible society is a secret and most August fraternity whose members are dedicated to the service of a mysterious arcannum arcandrum. [defined as a secret, a mystery], Manly Palmer Hall, Lectures on Ancient, p. 433

VERWIJZINGE EN LINKS (NvdV: ik heb enkel de Engelstalige links bijgevoegd, en 1 Duitstalige)

1   ↑ Jean-Philippe Schreiber et al, Aux origines du mythe du complot judéo-maçonnique. The Myth of the Jewish and Masonic Coalition: towards its Origins, CIERL, coll. « Université libre de Bruxelles » (on-line te lezen: http://www./philo/cierl/projetsdetailsI.html )
2   ↑ Alain de Benoist, Psychologie du conspirationnisme, p. 1
3   ↑ a et b Encyclopédie de la franc-maçonnerie, Le livre de poche, article “Révolution américaine”, p. 719
4   ↑ (en) George Dillon, « La guerre de l’antéchrist contre l’Église et la civilisation chrétienne » [archive] [E-Book]
5   ↑ (en) Père Leonard Feeney, « FREEMASONRY IN THE LIFE AND TIMES OF POPE PIUS IX » [archive], on-line te lezen: http://www.fatherfeeney.org/other/masonry.html
6   ↑ Alexandre Dumas, Mémoires de Garibaldi,‎ 1860 (lire en ligne [archive]), p. 3,4
7   ↑ (en) George Dillon, « La Guerre de l’antéchrist contre l’Église et la civilisation chrétienne » [archive] [E-Book :  http://www.scribd.com/doc/919281/1885-G-Dillon-War-of-antichrist-with-the-Church
8   ↑ Julius Evola, Le Mystère du Graal et l’idée impériale gibeline, Paris, Ed. Traditionnelles, p. 259 On-line
9   ↑ Abel Clarin de La Rive, La Femme et l’Enfant dans la Franc-maçonnerie universelle,‎ 14 juillet 1889, p. 588
10   ↑ Freemasonry The worship of Lucifer, SATAN Part 1 of 5 [ on-line in het Engels: http://www.theforbiddenknowledge.com/symbology/1o5.htm  )
11   ↑ The Masonic Fairy Tale Known As The Leo Taxil Confession [On-line in het Engels: http://www.freedom-ministries.com/index.php?action=Confession_Leo_Taxilm_and_Albert_Pike ]
12   ↑ Freemasonry: Midwife to an Occult Empire [On-line in het Engels: http://www.conspiracyarchive.com/NWO/Freemasonry.htm  ]
13   ↑ The curse of Baphomet ,  Jack Chick (online te lezen: http://www.chick.com/reading/tracts/0093/0093_01.asp
14   ↑ de Hoyos, Arturo et Morris, S. Brent, Is It True What They Say About Freemasonry?, chapitre Albert Pike and Lucifer, 1998, Masonic Information Center, Silver Spring, Maryland, 2nd edition (revised), [1] [on-line te lezen: http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.srmason-sj.org/web/SRpublications/DeHoyos.htm#i11&title=%5B1%5D )
15   ↑ http://www.marelibri.com/t/main/3300473-antimasonry/books/AUTHOR_AZ/0/en;jsessionid=DAFCEAE9651F8845559B454EB47C3D9F [archive]
16   ↑ Pier Carpi, Le profezie di papa Giovanni: la storia dell’umanita dal 1935 al 2033, Edizioni mediterranee 1976 Texte en ligne en français [archive]
17   ↑ (es) Alfonso Sierra Partida, La Masoneria Frente al Mundo Contemporaneo, Mexico, Editorial Masonico Menphis, coll. « Wraps »,‎ 1972.
18   ↑ Jean XXIII et Vatican II sous les feux de la Pentecôte Luciférienne [archive]
19   ↑ Piers Compton, The Broken Cross
20   ↑ Le Franc-maçon Cardinal Mariano Rampolla, Haut Initié luciférien de l’O.T.O, secrétaire d’État de Léon XIII sur le site Virgo-maria, 9 octobre 2006 [archive]
21   ↑ Marquis de la Franquerie, Lucifer et le pouvoir occulte, p. 16, 1984. Texte en ligne [archive]
22   ↑ (it) Franco Bellegrandi, Nichitaroncalli. Controvita di un papa, Rome, Editions Eiles, p. 176
23   ↑ (en) Mervin B. Hogan, Mormonism and Freemasonry: The Illinois Period, Springfield, Illinois,‎ 1980, p. 308-13
24   ↑ Émile Flourens, Un fiasco maçonnique à l’aurore du vingtième siècle de l’ère chrétienne, (1912), Texte en ligne [archive]
25   ↑ Émile Flourens, Un fiasco maçonnique à l’aurore du vingtième siècle de l’ère chrétienne,  page   33, (1912), Texte en ligne [archive]
26   ↑ Émile Flourens, Un fiasco maçonnique à l’aurore du vingtième siècle de l’ère chrétienne, p. 55, (1912), Texte en ligne [archive]
27   ↑ Gary H. Kah, En Route to Global Occupation, Huntington House Publishers, diciembre 1996
28   ↑ (en) voorbeeld van zo’n blog: http://www.geocities.com/baja/5692
29   ↑ (en)  Een studie over dit soort geruchten op de vrijmetselaars-site Anti-Masonry Points of View : http://www.masonicinfo.com/denver.htm [archive]
30   ↑ a et b (en) Artikel: ’ DIA Conspiracies Take Off’ in de “Denver Westword News”, Jared Jacang Maher, 30 augustus 2007:  http://www.westword.com/2007-08-30/news/dia-conspiracies-take-off/full
31   ↑ Alex Christopher, Pandora’s box: The ultimate “unseen hand” behind the new world order
32   ↑ notamment (Icke 1999)
33   ↑ Jean-Baptiste Bidegain, Le Grand-Orient de France. Sa Doctrine et ses Actes, Paris, Librairie antisémite, 1905, p. 258
34   ↑ Jean-Baptiste Bidegain, op.citée, p. 277
35   ↑  [archive]Eduard Emil Eckert, La franc-maçonnerie dans sa véritable signification, ou son organisation, son but, son histoire, Versión en ligne
36   ↑ Biographie de Manly Palmer Hall [archive]
37   ↑ Manly P. Hall’s Obituary, Scottish Rite Journal, novembre 1990, p. 22. [2] [archive]. Het boek ’ Is It True What They Say About Freemasonry? - The Methods of Anti-Masons’ [archive] trekt de beweringen van M.P. Hall in twijfel. Hiet te lezen: http://www.scottishrite.org/web/SRpublications/deHoyos-chapter3.htm
38   ↑ Manly Palmer Hall, The Lost Keys of Fremasonry p. 6
39   ↑ Revue Brèche, no 2, p. 21
40   ↑ Georges Virebeau, Prélats et francs-maçons, p. 108, P.H.C., 1978
41   ↑ A. Ralph Epperson, The New World Order, p. 171
42   ↑ Le fait est avéré par l’historien Jacques Lacoursière, cité dans Séguin, Marc-André. Une société initiatique et philosophique [archive]. Le Journal de Québec. Samedi 20 juin 2009
43   ↑ The Three Battles of Quebec (en) : http://roughashlar.com/cgi-bin/pub9990186684194.cgi?action=viewad&page=1&itemid=9990214964078&categoryid=9990191986339
44   ↑ Le complot contre le Québec [archive]
45   ↑ Steven C. Bullock, Revolutionary Brotherhood: Freemasonry and the Transformation of the American Social Order, 1730-1840, 1998.
46   ↑ Goethe, Le Serpent Vert. Conte Symbolique traduit et commenté par Oswald Wirth. Préface d’Albert Lantoine. Paris : Éditions Dervy-Livres, 1964, p. 104. « Collection Mystiques et Religions - Série B »
47   ↑ Christian Jacq, La Franc-maçonnerie, Robert Laffont, 1975, p. 173
48   ↑ ¿Influyó la masonería en la pérdida de Cuba?, par [archive] César Vidal
49   ↑ a et b Encyclopédie de la franc-maçonnerie, Le livre de poche, article “Russie, XIXe siècle”, p. 774
50   ↑  [archive]Eduard Emil Eckert, La Franc-maçonnerie dans sa véritable signification, ou son organisation, son but, son histoire, version en ligne, p. 2
51   ↑  [archive]Eduard Emil Eckert, La Franc-maçonnerie dans sa véritable signification, ou son organisation, son but, son histoire, version en ligne, p. 3
52   ↑ Encyclopédie de la franc-maçonnerie, Le livre de poche, article “révolution de 1848”, p. 722 à 725
53   ↑ a et b Source: The Mistake of All Mistakes [archive] (en) : http://www.militaryhistoryonline.com/gettysburg/articles/mistakeofallmistakes.aspx
54   ↑ Huntington News [archive]: http://www.huntingtonnews.net/state/070328-staff-war.html
55   ↑ masonicworld.com [archive]:  http://www.masonicworld.com/education/files/jun03/friend_to_friend_masonic_memoria.htm
56   ↑ William R. Denslow et Harry S. Truman, 10,000 Famous Freemasons from K to Z, Kessinger Publishing, 2004 [archive] http://books.google.ch/books?id=dZbjtGC48-8C&dq=Robert+Edward+Lee+freemason&pg=PA68&ots=JCEz6IrO8P&sig=H_aNuenr3syiACHdprNrsuOKr1U&prev=http://www.google.ch/search%3Fhl%3Dfr%26sa%3DX%26oi%3Dspell%26resnum%3D0%26ct%3Dresult%26cd%3D1%26q%3DRobert%2BEdward%2BLee%2Bfreemason%26spell%3D1&sa=X&oi=print&ct=result&cd=3
57   ↑ Masons at Gettysburg [archive] http://www.lodge531.co.uk/Masons%20at%20Gettysburg.htm
58   ↑ Jack Chaboud, La Franc-maçonnerie, histoire, mythes et réalité, Librio, 2004, p. 37
59   ↑ Karl Heise, Die Entente-Freimaurerei und der Weltkrieg, Basel 1920, 2e édition, Ernst Findh verlag . Tekst in het Duits on-line http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?pid=197613&custom_att_2=simple_viewer
60   ↑ Friedrich Wichtl, Weltfreimaurerei, Weltrevolution, Weltrepublik, eine Untersuchung über Ursprung und Endziele des Weltkrieges, 1919
61   ↑ Georges Virebeau, pseudonyme d’Henry Coston, Prélats et francs-maçons, P.H.C., 1978, p. 116
62   ↑ Jack Chaboud, La Franc-maçonnerie, histoire, mythes et réalité, Librio, 2004, p. 45-46
63   ↑ Source : Congrès de la Nouvelle-Calédonie [archive]
64   ↑ Présence maçonnique en Nouvelle-Calédonie [archive]
65   ↑ Ghislaine Ottenheimer et Renaud Lecadre, Les Frères invisibles, éditions Albin Michel, 2001. Extraits du livre [archive]
66   ↑ http://www.libertes-internets.net/archives/docs/les_deux_cons/web/fayawe.html [archive]
67   ↑ Nicolas Deschamps, Les Sociétés secrètes et la société ou philosophie de l’histoire contemporaine, Avignon, 1874-1876, t. 2, p. 134-136
68   ↑ Maurice Talmeyr, La Franc-maçonnerie et la révolution, 1904
69   ↑ André Baron, Les Sociétés secrètes, leur crime depuis les initiés d’Isis jusqu’aux Francs-Maçons modernes, p. 292 [archive]
70   ↑ Claudio Jannet, La Franc-maçonnerie au XIXe siècle, 1882, p. 594-595
71   ↑ Jakim Boor (Francisco Franco), Masonería Texte en ligne [archive] p. 20
72   ↑ a et b Jakim Boor (Francisco Franco), Masonería Texte en ligne [archive] p.12
73   ↑ Jakim Boor (Francisco Franco), Masonería Texte en ligne [archive] p. 23
74   ↑ Jakim Boor (Francisco Franco), Masonería Texte en ligne [archive] p. 23 à 29
75   ↑ André Baron, Les Sociétés Secrètes, leur crime depuis les initiés d’Isis jusqu’aux Francs-Maçons modernes, p. 364 [archive]
76   ↑ Revue internationale des sociétés secrètes, 8, avenue Portalis. Paris, 15 septembre 1912, p. 787-88
77   ↑ Cité par Léon de Poncins, Freemasonry and Judaïsm
78   ↑ [Puntigam, Anton], Der Prozeß gegen die Attentäter von Sarajewo. sous-titré Nach dem amtlichen Stenogramm der Gerichtsverhandlung aktenmäßig dargestellt von Professor Pharos und einer Einleitung von Josef Kohler. Berlin, Decker 1918. gr.-8°. XII, 165 S
79   ↑ “During the trial of Archduke Ferdinand’s killer, Gavrillo Princep testified that his colleague, Ciganovich, “told me he was a Freemason” and “on another occasion told me that the Heir Apparent had been condemned to death by a Freemason’s lodge.” Moreover, another of the accused assassins, Chabrinovitch, testified that Major Tankositch, one of the plotters, was a Freemason.” Mary Edith Durham, The Sarajevo Crime. Londres : George Allyn and Unwinn, Ltd., 1925, p. 85-86. Mary Edith Durham, The Sarajevo Crime. Londres : George Allyn and Unwinn, Ltd., 1925, p. 85-86
80   ↑ Roots of twentieth century conspiracy theory, note no 2 [On-line te lezen: http://www.freemasonry.bcy.ca/anti-masonry/mythology_secret.html ]
81   ↑ Encyclopedia of Freemasonry, Partie 3, Par Albert Gallatin Mackey et H. L. Haywood, Article Sarajevo, p. 1361 [ on-line http://books.google.fr/books?id=Shs3fYPy7V0C&pg=PA1361&dq=Elizabeth+Durham+sarajevo#v=onepage&q=Elizabeth%20Durham%20sarajevo&f=false )
82   ↑ John Daniel, Scarlet and the Beast, Vol. I, 3 rd Édition, Chapitres 20, 22, 24, 25
83   ↑ El Imparcial, Nosotros matamos a Calvo Sotelo, par Juan Giron Roger, 24 septembre 1978, page I [archive], page IV [archive], page V [archive]
84   ↑ (en) James Shelby Downard et Michael A. Hoffman"King-Kill/33°: Masonic Symbolism in the Assassination of John F. Kennedy [archive]”, 1987. Website excerpt, 1998 http://www.revisionisthistory.org/kingkill33.html.
85   ↑ (en) « Who’s The Enemy:—The “End of Days” Begun? » [archive] op de site Enterprise Mission:  http://www.enterprisemission.com/tower2.htm
86   ↑ Stephen Knight, Jack the Ripper: The Final Solution, Londres : Bounty Books, (1976; rev. 1984; repr. 2000), ISBN 0-7537-0369-6
87   ↑ Clotilde Bersone, L’Élue du dragon, Les Étincelles, Paris, 1929 et Nouvelles Éditions Latines version en ligne [archive]
88   ↑ http://www.rap2france.com/paroles-rockin-squat-illuminazi-666.php [archive]


Bibliographie

  Pier Carpi, Las Profecías de Juan XXIII, éditions Martínez Roca, Espagne.
  Alfonso Sierra Partida, La Masoneria Frente al Mundo Contemporaneo, Mexico, Editorial Masonico Menphis, 1972, Wraps, 222 p..
  Michael Baigent et Richard Leigh, The Temple and the Lodge, 1989.
  Charles L. Westbrook Jr., thèse de doctorat America’s Oldest Secret: The Talisman of the United States - The Mysterious Street Lines of Washington D.C. - Signature Of The Invisible Brotherhood, 123 p.., 1990.
  (en) David Icke, The Biggest Secret: The Book That Will Change the World, Ryde, Bridge of Love Publications,‎ 1999, 2e éd. (ISBN 978-0-9526147-6-0).
  Adolphe Cordier, Histoire de l’Ordre maçonnique en Belgique, Mons, 1854.
  Jacques Lemaire et Alain Goldschläger, Le Complot judéo-maçonnique, Bruxelles, Éditions Labor et Éditions Espace de libertés, « J’écris ton nom », 2005, (ISBN 2-8040-1998-5).
  Paul de Saint-Hilaire, Histoire secrète de Bruxelles, Albin Michel, 4 novembre 1981, (ISBN 2226013059).
  Jean van Win, Bruxelles maçonnique, faux mystères et vrais symboles, éditions Cortext, 2008, (ISBN 978-2-87430-047-9).
  Jean-Emmanuel Le Couteulx de Canteleu, Les sectes et les sociétés secrètes, Paris, 1863, lire en ligne.
  Augustin Barruel, Mémoire pour servir à l’histoire du jacobinisme, 2e édition, 1803.
  Michel Winock, « Autopsie d’un mythe: Le complot « judéo-maçonnique » », L’Histoire, vol. 256, no 256,‎ 2001, p. 62-69 (ISSN 01822411).
  Monseigneur Louis-Gaston de Ségur, Les Francs-Maçons, (réédition) Éditions Saint-Rémi, 2011
  Paul Rosen, L’Ennemie sociale, éditions Saint-Rémi
  Père Deschamps, Les Sociétés secrètes et la Société, 3 vol., 1905
  La Revue internationale des sociétés secrètes, dirigée par monseigneur Jouin entre 1912 et 1939, 65 vol.


Uw commentaar

De RSS-feed van de commentaren op dit topic