0  1  2  3 

Machtsuitoefening Beatrix is bewezen ongegrond

Door Johan Oldenkamp


Beatrix von Amsberg (van Duitse bloede) claimt bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden te zijn. Alle zogeheten koninklijke besluiten en wetten, die in het Staatsblad worden uitgevaardigd, vermelden dat in de aanhef. Dit artikel bewijst dat deze machtslegitimering ongegrond is. Dit betekent dat alle op basis van deze niet verleende macht genomen besluiten en afgevaardigde wetten niet rechtsgeldig zijn. De consequenties hiervan strekken veel verder dan de onthulling dat Barak Hoessein Obama een onwettige president is omdat hij niet is geboren in de Verenigde Staten (van Middennoord Amerika), zoals vanaf 14 mei aanstaande officieel bekend zal worden.


Om te beginnen, wat betekent precies de uitdrukking ‘bij de gratie Gods’, of Dei Gratia in het Latijn? Dit betekent dat de persoon die deze gratie (of genade) claimt, beweert de macht van God te vertegenwoordigen (op deze planeet). Deze boute bewering werd aanvankelijk gedaan door mensen die beweren Gods dienaren te zijn. Na verloop van tijd gingen ook ‘wereldse’ machthebbers deze bewering hanteren ter legitimering van hun macht.


In het boek ‘Liefde voor Wijsheid’ wordt wetenschappelijk bewezen wie (of beter wat) God is. Deze bewijsvoering wordt hier op hoofdlijnen herhaald. Iedereen die van mening is dat delen hiervan op toeval berusten, die wordt van harte uitgenodigd dit boek evenals alle andere boeken door Pateo uitgegeven (en gratis digitaal beschikbaar gesteld) te lezen. Daarin wordt op vele plaatsen aangetoond dat wat sommigen toeval noemen, bij gedegen wetenschappelijk onderzoek iedere keer opnieuw gewoon onbegrepen dynamiek blijkt te zijn.


In het Engels is het zonneklaar waar de woorden God en Duivel vandaan komen. Het gaat hier namelijk gewoon over het onderscheid tussen Goed en Kwaad:


G O (O) D   –   (D) E V I L


De Duivel is niets anders dan de omdraaiing van halve waarheden. In het boek ‘Liefde voor Wijsheid’ worden vele voorbeelden genoemd. De meest duidelijke is het kernwoord zelf, want wanneer we dat woord letterlijk omdraaien dan krijgen we:


E V I L   –   L I V E


Alles wat levend (live) is, dat ademt in de geest van God. Wanneer we het woord ‘leven’ toevoegen aan God, dan krijgen we:


G O L E V E N D


Met die extra ‘e’ in het midden zien we de golfbeweging nog duidelijker. God staat dus voor de levende golf, voor trilling, voor vibratie, voor energie. Alles is energie, weten we inmiddels. God is dus de (golevende) essentie van alles. Het geheel (ook wel de natuur genoemd) streeft voortdurend naar balans. In die balans versmelten tegengestelden. Het woord dat deze versmelting het beste typeert is ‘Liefde’, want Liefde brengt Eénheid waar voorheen verdeeldheid was. En waar Liefde ophoudt, daar zien we onmiddelijk de verdeeldheid weer ontstaan. God is dus de Liefdevolle Eénheid van Alles (dat levend en daarmee golvend (golevend) is).


God = Liefde = Eénheid


Liefde is per definitie onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk. Alles wat niet aan deze twee voorwaarden voldoet, dat is eenvoudigweg geen (echte) Liefde.


Dan nu de kernvraag: Kan iemand macht ontlenen aan de Liefdevolle Eénheid van Alles? Het onmiskenbaar juiste antwoord hierop is: Nee, dat kan nooit en te nimmer! Macht impliceert de verdeling tussen de machthebber en de onderworpene aan deze macht. Niemand kan verdeeldheid brengen uit naam van de Liefdevolle Eénheid. Hiermee wordt bewezen dat iedere vorm van machtlegitimering via een beroep op de gratie Gods onmogelijk is. Deze macht is derhalve nooit door God verleend aan Beatrix (of aan wie dan ook).


Vandaag, op de geboortedag van haar wijlen moeder, roep ik Beatrix op om een einde te maken aan de openlijke Godslastering door publiekelijk haar rol als feitelijke dictator neer te leggen en de farce die het Koninkrijk der Nederlanden heet per direct te ontbinden. Ik roep haar tevens op zich namens haar vader te verontschuldigen voor de (mede-) oprichting van de Bilderberggroep, en volledige openheid te geven aangaande deze club van machtswellustelingen. En als derde vraag ik haar excuses te maken voor alle misdaden gepleegd door Willem III, ook al is ze geen nakomeling van hem (en dus ook helemaal geen echte ‘Van Oranje’).


Doet Beatrix dit niet binnen twee weken na de publicatie van dit artikel, dan betekent dit dat ze willens en wetens doorgaat met openlijke Godslastering, waarmee ze tevens erkent dat ze ook bij de club van Duivelsaanbidders hoort, die openlijk 12 maal het Duivelse symbool hebben weergegeven op de Europese vlag (zoals beschreven het boek ‘Liefde voor Wijsheid’).


Ieder van ons kiest het eigen levenspad met bijbehorende lessen. Niemand kan een oordeel vellen over de keuzes die anderen op dit pad maken. Zelfs met de gratie Gods kan niemand een anders ergens van betichten, want God is Liefdevolle Eénheid (en oordelen impliceert verdeeldheid). Ik veroordeel Beatrix niet, noch alle andere machtswellustelingen op deze planeet. Ik nodig haar wel openlijk uit om met haar eigen geweten in het reine te komen, in de hoop dat anderen dit gewetensvolle voorbeeld zullen volgen. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet (aan).


Voor alle duidelijkheid: ik erken geen enkel gezag boven mij, met uitzondering van God, de Immanente Liefdevolle Eénheid. Mijn wetenschappelijke levensovertuiging heeft mij het allergrootste geschenk ooit gegeven: ultieme vrijheid. Vanuit deze onbegrensde vrijheid duld ik geen enkele (poging tot) vrijheidbeperking, aangezien een eventuele effectuering hiervan gepaard gaat met een schending van mijn fundamentele recht op menselijkheid, te weten mijn vrije wil.


Menselijkheid = Vrijheid


Machtsuitoefening = Vrijheidsberoving


Zeist, 30 april 2010
Johan Oldenkamp


Uw commentaar

De RSS-feed van de commentaren op dit topic  

Commentaarpagina 1 van 1

77 keer bekeken en geen reacties? Dàt vind ik nog eens opmerkelijk op deze site.

Misschien moet het allemaal nog wat meer bezinken zoals bij mij, dat kan natuurlijk ook.


@Johan:
Graag ga ik even wat dieper in op het onderscheid tussen “goed en kwaad” die je hier boven maakt. Er is namelijk binnen de vertaling die je geeft nog een andere duiding te maken, namelijk de tegenstelling tussen “goed en slecht”. Hierover is door Nietzsche een (m.i.) scherp onderscheid gemaakt tussen deze twee noties.
In “Genealogie van de moraal” stelt Nietzsche dat de archaïsche wijze waarop wij kijken naar de moraliteit zich laat tekenen als een tegenstelling tussen goed en slecht. Dit houdt volgens Nietzsche in dat om de moraliteit van een bepaalde daad (of handeling) op te sporen, gekeken dient te worden naar het handelend subject (de actor). Dit wordt ook wel als een vorm van deugd-ethiek gezien. 
In onze ‘moderne’ samenleving wordt voor de moraliteit in een bepaalde daad echter niet meer gekeken naar de (intenties van de) actor, maar naar in hoeverre een bepaalde daad ethisch is in relatie tot de ontvanger van een bepaalde daad. Deze wijze van kijken naar handelingstheorie maakt dat er niet meer gesproken kan worden in goed en slecht als tegengestelden, maar in goed-kwaad.

Nietzsche zelf geeft een voorbeeld aan de hand van een roofvogel die lammeren “rooft”. Voor alle duidelijkheid: Nietzsche analyseert hier vanuit het standpunt van de zwakke lammetjes de “goed-kwaad” tegenstelling, en vanuit het standpunt van de sterke roofvogel de “goed-slecht” tegenstelling.

“Dat de lammeren boos zijn op de grote roofvogels bevreemdt ons niet: maar dat is nog geen reden het de grote roofvogels kwalijk te nemen dat ze lammetjes wegkapen. En als de lammetjes onder elkaar zeggen ‘die roofvogels zijn boosaardig; en degene die zo weinig roofvogel is als het maar kan, [...] een lam, zou die niet goed zijn?’, dan valt er op deze constructie van een ideaal niets af te dingen, al is het dan zo dat de roofvogels er een licht ironische blik op zullen werpen en misschien bij zichzelf zullen zeggen: ‘wij zijn helemaal niet boos op ze, op die goede lammetjes, we houden zelfs van ze: er is niets zo smakelijk als een zacht lam.’-Van de sterkte eisen dat zij zich niet als sterkte uit, [...] is net zo onzinnig als van de zwakte te eisen dat zij zich als sterkte uit.”

Nietzsche zijn voorkeur gaat uiteindelijk uit naar de tegenstelling tussen goed en slecht, aangezien dat de druk van de moraal bij de sterkte legt. Je zou kunnen zeggen om de verantwoordelijkheid van een ogenschijnlijk ethische handeling niet bij de zwakke ontvanger te leggen, maar bij de sterke actor. Een ogenschijnlijk ethische handeling kan namelijk ook zekere bijbedoelingen hebben (voor de actor) naast het feit dat ze positief is voor de ontvanger. Om dit dus te voorkomen moet de morele verantwoordelijkheid (en misschien meer verantwoording) bij de actor liggen.

Het vervelende is echter dat wij, zoals je zelf hierboven al zegt, in een paradigma leven van goed-kwaad.


77 keer bekeken en geen reacties? Dàt vind ik nog eens opmerkelijk op deze site.

Misschien moet het allemaal nog wat meer bezinken zoals bij mij, dat kan natuurlijk ook.

Ik wilde nog “FIRST!” roepen, maar heb me bedacht raspberry


I stand corrected.

@Guido
Je geeft aan dat we in een paradigma leven van goed-kwaad. Ik zou daarop aan willen vullen dat we in zijn algemeenheid leven in een paradigma van tegenstellingen.

Op zich is met die tegenstelling niets mis. We zijn mensen die leven in een menselijke wereld. Dat wat we als goed bestempelen is bevorderlijk voor ons overleven, dat wat we als kwaad bestempelen is dat niet.
Het woord roofvogel impliceert al de toekenning van een bepaalde moraliteit. Die vanuit het standpunt van het lammetje. De vogel echter kent zichzelf misschien slechts als “vogel” en noemt het lammetje “prooilammetje”.

Naar mijn mening is het hele paradigma van tegenstellingen een illusie. Een hele knappe illusie weliswaar aangezien ik er niet of nauwelijks aan ontkom.


@Spijkerkonijn
Nâh dat was ook niet mijn bedoeling… alhoewel… wink


@H3rm3s 0nl1n3

Allereerst moet je niet teveel naar de woordkeuze kijken. De woordkeuze komt uit een vertaling, dus is al niet adequaat. Daarnaast is er ook nog het feit dat dit slechts een voorbeeld is wat Nietzsche aanhaalt, dus ik vind niet dat je roofvogel bijvoorbeeld te letterlijk mag nemen. We hebben t ook niet over een roofkoning bijvoorbeeld.
Verder geef ik niet zozeer aan dat het (wetenschappelijk) paradigma een van goed-kwaad is, maar meer dat wij vaak neigen een daad (on)ethisch te noemen kijkend vanuit de ontvanger van die daad.
Het paradigma van tegenstellingen zoals je noemt is niet zozeer een illusie, het is meer (zoals Hegel ooit al aangaf) een wijze waarop WIJ de gegeven werkelijkheid ordenen. Als mens ontsnap je nu eenmaal niet aan je eigen subjectiviteit.


mmmmmmmmmmm diep triest om dit te lezen om eerlijk te zijn ga ik vandaag wel feest vieren maar wel in mijn eigen belang sorry klinkt nogal egoistisch,kan ook moeilijk thuis blijven zitten terwijl de rest feest viert wordt daar jalours op dus eigenlijk hou ik het koninglijke zooitje in stand damn!! tja wie goed doet wie goed ontmoet met die gedachte koester ik mij


@Guido
Ik werd aangespoord door Johan’s gebruik van woord(speling)en. Het klopt idd wat je zegt hoewel dat van een roofkoning(in) zou naar mijn mening best kunnen kloppen. wink

Verder was mijn reactie aan de korte kant omdat ik vaak zie dat de comments erg lang en daardoor (voor mij) wat onoverzichtelijk worden. Dat houdt het risico in dat zaken niet helemaal overkomen zoals bedoeld.

We leven bij de gratie van tegenstellingen. Dat heb ik meerdere malen gezegd. Dit volgt uit mijn visie die voortkomt uit de Tao en het Yin/Yang verhaal. Kortgezegd vloeien de tegenstellingen voort uit het Tao en keren ze daar ook weer naar terug.

Zoals ik het zie spreken we een andere taal maar liggen onze gedachten niet eens zo heel ver uit elkaar.

Over woordspelingen:
Ik kan me niet helemaal vinden in die van Johan. Voorbeelden kan hij genoeg aanhalen, maar als ik erover nadenk kan ik dat ook. Denk bijvoorbeeld aan “love”, dat omgekeerd “evol” laat zien. Analoog aan “Golevende” kan ik daar ook “evil” in lezen. But that’s just me.

Moet nu weg dus evt. reactie volgt later.


@ Johan,

Wijze woorden ,

Helaas is het nog weinige gegeven spontaan tot verlichting te komen , vooral in deze tijd van transformatie ervaren vele ontwakende zielen de geboorte pijn ( de afscheiding ) en het sluimerende ( versluierde ) verlangen tot hereniging , het ” vermoeden ” als in geloven , dat wordt omgevormd tot ” weten ” , tussen willen bezitten en ” Zijn “

Misleid door valse profeten en leidende entiteiten die de geheimen zullen onthullen op hun voorwaarden en op rituele misleiding gebaseerd de ” Sleutel houders ” genoemd , als zijnde de hoogste representanten in materiële vorm van het ” Licht ” de magische ingewijde , zichzelf daarmee verheffende door het verkregen inzicht van de God in alles en een ieder , het doorgronden der natuurwetten , triest genoeg zijn deze Illuminatie verblind geraakt , wederom gevangen in Illusie !

Deze Parel van wijsheid die in ieder mens verborgen is , deze heilige graal , dat is wat men de Mensheid wil onthouden , zo het geschreven staat ” Ik ” Ben De Waarheid En De Weg , dus niet enig ander Mens , zou men de diepere esoterische wijsheden en aanwijzingen begrijpen die in tal van Religieuze geschriften staan dan zou ook de Niet Ingewijden het Mysterie zelf ontrafelen

Zij die door eigen ervaring het wezen van God bewust zijn , kunnen getuigen van de Aard der dingen , degene die de Kosmische Baarmoeder hebben verlaten om ” Bewust ” in Vrijheid weer terug te keren uit de Stof , van buiten naar binnen , het ” Zelf ” ervaren tot EEN wording . In Licht en Liefde !

Leve Johan , Hiep Hiep Hoera smile


Goed artikel! Alleen de pretentie dat God hier wetenschappelijk bewezen wordt, gaat mij echt net iets te ver. De gedachte dat God door ons bewijsbaar is, is er een die alleen weggelegd is voor de grootste dwazen. Wij ‘aardlingen’ zijn en zullen nooit in staat zijn de essentie van God in deze wereld te ‘bewijzen’, omdat ons kenvermogen niet in staat is om iets dat woorden overstijgt (God) te ‘benoemen’. Zoals Kant al liet zien kunnen we God alleen postuleren, i.e. als voorwaarde accepteren, maar nooit bewijzen. Daarom zijn al deze leuke woordspelletjes (Go(o)d en (d)evil), niet ‘totale onzin’, maar wel totaal onzinnig. Wellicht dat je via deze ‘handvatten’ beter in het reine kan komen met het wezen van God, maar dat is aan het individu om te bepalen, en is dan ook absoluut geen algemeen geldende wet waar iedereen zich in zal kunnen vinden. Ik persoonlijk vindt het toevoegen van een letter niets meer zeggen over de betekenis van een woord, kijk liever naar de etymologische wortel. Maar goed, wat betreft je aanklacht tegen de koningin: helemaal gelijk!


@ Guido ,

Zou het niet pragmatischer zijn het onderscheid te maken tussen een ” zijns oordeel ” en ” waardering oordeel “, waarbij het waardering oordeel staat voor de emotionele respons , de analyse van het lager mentaal veld ( de ziel , astraal = als straal ) en het zijns deel als hoger mentaal , als voorbeeld het is ” Mooi Weer ” tot ” De Zon schijnt ” of ” Het regent ”


@Leigh Light

Ik ben niet zo van de abstracte begrippen (“ziel” is daar een van). Maar uit jouw woorden maak ik op dat je zoals de Duits idealisten deden, een scheiding wil aanbrengen tussen de daad op-zich-zelf en de daad in relatie tot de ontvanger (in het Duits idealisme noemde men dit fur-sich, ofwel voor-zichzelf)?


Dank aan allen voor het lezen, en speciale dank aan alle reageerders. Helemaal speciaal is mijn dankzegging richting Guido, want zijn uitgebreide email als antwoord op mijn vragen aan hem naar aanleiding van mijn stellingname dat wij wettelijk als goederen worden beschouwd (door onze achternamen te kapitaliseren (lees: de geldwaarde te benadrukken), vormde feitelijk de inspiratie voor dit artikel.

Voor mij omvat EVIL zowel kwaad als slecht als fout. Ik zie de nuances daarin niet zo. Het gaat primair om de vraag om we door willen gaan in een beleving van gescheidenheid (of dualiteit), of dat we de (bewustzijns-) sprong durven maken naar Eenheid (=Liefde). De Macht (zowel uiterlijk als innerlijk) probeert ons vast te houden in de dualiteit. Dit is voor mij de Duivel (die dus nadrukkelijk ook in onszelf zit). God (die ook in onszelf zit) staat voor de Liefdevolle Eenheid waarmee we ons bewustzijn kunnen laten volstromen (zodra we daar klaar voor zijn). Ik heb de stellige overtuiging dat steeds meer mensen er echt klaar voor zijn om God (= Liefdevolle Eenheid) toe te laten in hun bewustzijn. En ik hoop dat mevrouw Von Amsberg daar inmiddels ook klaar voor is, en het vervolgens ook durft te doen (innerlijk en uiterlijk).

Tot besluit bedank ik graag mijn vriend (anar-) Chiel voor het plaatsen van dit artikel op deze dag die wat mij betreft in het teken staat van Vrijheid (want op 5 mei ‘vieren’ we dat de fascisten hun overwinning hebben behaald (al voordat deze oorlog was begonnen).


Lullige taalspelletjes met wat lettertjes zijn geen basis voor een goed artikel.
GOLEVEND

djzzzz hoe kom je op die onzin

Met dergelijke oppositie kom je er wel als Bea zijnde.


Van mij mag ze zo vertrekken, plus haar familie.
Duidelijk is waarom.
Johan: bedankt voor het zo duidelijk aangeven wat er mis is!


Ik vind die woordspelingen ook wat zwakjes. (Sorry Johan.) Maar eerst spelen met Engelse woorden en dan omdat het zo uitkomt een Nederlands woord gebruiken?
Ik vind verder het artikel ook wat overtrokken. Althans.. vanuit mijn visie hierop. Volgens mij is het hele God gedoe voornamelijk traditie en erkent niemand haar macht op basis van dat gegeven. Hooguit een paar reli-fundementalisten.
Laat haar lekker doorgaan met Godslastering, die God waarop zij haar macht schijnt te baseren bestaat simpelweg niet, wij hebben de macht haar af te zetten. Erkennen wij de koningin niet meer als opper machthebster, dan is zij dat niet meer. God of geen God.


Interessante theorieën, maar het taalkundige bewijs raakt kant nog wal. Voor god:
http://www.etymonline.com/index.php?search=god&searchmode=none

god
  O.E. god “supreme being, deity,” from P.Gmc. *guthan (cf. Du. god, Ger. Gott, O.N. guð, Goth. guþ), from PIE *ghut- “that which is invoked” (cf. Skt. huta- “invoked,” an epithet of Indra), from root *gheu(e)- “to call, invoke.” But some trace it to PIE *ghu-to- “poured,” from root *gheu- “to pour, pour a libation” (source of Gk. khein “to pour,” khoane “funnel” and khymos “juice;” also in the phrase khute gaia “poured earth,” referring to a burial mound). “Given the Greek facts, the Germanic form may have referred in the first instance to the spirit immanent in a burial mound” [Watkins]. Cf. also Zeus. Not related to good.

En voor devil:
http://www.etymonline.com/index.php?search=devil&searchmode=none

devil Look up devil at Dictionary.com
  O.E. deofol “evil spirit,” from L.L. diabolus, from Gk. diabolos “accuser, slanderer” (scriptural loan-translation of Heb. satan), from diaballein “to slander, attack,” lit. “throw across,” from dia- “across, through” + ballein “to throw” (see ballistics).

God is dus duidelijk niet gerelateerd aan good (lees de laatste zin, het staat er nadrukkelijk vermeld) en devil komt van een Grieks samengesteld werkwoord. Jammer, want de rest van je verhaal is wel interessant.


zulke leuke dingen woorden, het is maar net wat voor betekenis je er aangeeft..zo ook het woord god, voor een ieder weer wat anders..

Leuk artikel Johan!


het gebeuren van Go(o)d en (d)evil klinkt enigszins plausibel. Dat de inverse van evil live op levert kan toeval zijn of wellicht is de inverse van leven niet zo best dus staat het symbool voor de inverse van leven.

Maar wat er dan gebeurt gaat er bij mij niet meer in, je voegt wat letter toe wisselt van taal en concludeert, ja zo kan ik ook allemaal non verbanden maken.


@Johan

Die woordafleidingem zijn interessant, maar glad ijs.

Er zijn meerdere onderzoekers die er mee bezig zijn. Jordan maxwell doet het bijvoorbeeld ook veel. Maakt blunders, waardoor ik een stuk kritischer naar zijn interpretatie van symbolisme kijk.
Vanuit mijn perspectief mogen mensen fouten maken. Maar mij hoeft u niet echt te overtuigen. Ik vermoed dat de mensen die eigenlijk zou willen bereiken heel snel uw zaak terzijde schuiven. Sceptisch heet dat.

Ik heb niet bijzonder veel kennis van uw werkzaamheden, maar geometrische beschouwingen vind ik overtuigender.

Die autoriteitsclaim van Bea “gratie god” is makkelijker onderuit te halen: ik ben god. Lever maar het gefundeerde tegenbewijs. Zo doet zij het ook. Succes.


Beste allemaal,

Allereerst (Theezakje) vertrouw ik officiele bronnen niet, aangezien de macht al sinds mensengeugenis de officiele bronnen beheerst.

Verder is DEVIL het omgekeerde van LIVED (dwz iets wat nite langer leeft). Ik haal geen talen doorelkaar (Crash); ik leg alleen in het Nederlands uit wat deze Engelstalige woorden betekenen.

Het is geen glad ijs hoor (DGGD), want er zijn veel van dit soort voorbeelden te geven:

ROMA (waar 1 van de 3 machtspoten is gevestigd) is het omgekeerde van AMOR (Italiaans voor Liefde).

Vredesmissie = oorlog (om economische belangen)
Vaccinaties veroorzaken ziekte (ipv voorkomen).
Banken scheppen geld (ipv bewaren of beheren).
Terrorismebestrijding = terroriseren.

We zijn nu als mensheid op weg naar de ommerkeer. Dit betekent oa dat we de waarheid gaan ontdekken door de leugens (of halve waarheden) om te keren.

Dank voor deze mogelijkheid om nog wat toe te voegen.

PS. DGGD, lees ajb het boekje getiteld Vrije Energie (gratis te vinden op http://www.Pateo.nl). Ik ben benieuwd wat je daar van vindt.


@Johan Oldenkamp

Dat rijtje dat je nu noemt is propaganda. En dat is een feit, inderdaad.

Dat eerdere is zo vrijelijk holistisch geïnterpreteerd. Je kunt er vast betekenissen in vinden die tot nadenken stemmen. Communicatief blijft het glad ijs. Als je er heel veel vindt die een verband uitdrukken, is het weer wat anders. Een soort kunst. Dat werkt wel.

De dadaïstische “kunst”-stroming heeft het effect van deze bespiegelingen al ontleed, begin 20e eeuw. Ze lieten willekeurig woorden (op snippers) vallen en lazen betekenissen. Zo hebben ze ook “het beeld” gedeconstrueerd en bevrijd van alle consensus. Daarmee ook de idee wat een te vullen vlak te bieden heeft. Meer anarchistisch cognitief onderzoek. Het ‘handelsmerk’ was chaos (en de orde van het betekenis geven). Anti-kunst. Vrijheid.

Vrije energie. Ik heb een bookmark gemaakt. Het is een interessant onderwerp. Er is circuleert zoveel kennis over dat het onbegrijpelijk is dat het niet is gerealiseerd en losgebroken. Zeg 20 jaar geleden, of 30, of 40, of 50.

Worden die mensen allemaal geëlimineerd als ze een patent op iets werkend aanvragen? Microbiologen hebben mogelijk een hogere levensverwachting.

Ik kan die achterlijke reclames van energiebedrijven niet meer horen. Die nonsense schalt ook iedere 20 minuten in een reclameblok. Net geboren bedrijfstak op de vrije markt en toen al dinosaurus. Met uitsterven bedreigd.

*lacht met cynisme van vermoeden, en de wetenschap dat ze ressources verdampen, richting de hete adem in mijn nek van onze broeders en zusters van het militair industrieel complex.*  *Denkt ook fuck you. En: de wet van de tegenwerkende voorsprong.*


Beste allemaal,

Allereerst (Theezakje) vertrouw ik officiele bronnen niet, aangezien de macht al sinds mensengeugenis de officiele bronnen beheerst.

Verder is DEVIL het omgekeerde van LIVED (dwz iets wat nite langer leeft). Ik haal geen talen doorelkaar (Crash); ik leg alleen in het Nederlands uit wat deze Engelstalige woorden betekenen.

Tsja, zo kun je natuurlijk nooit meer ergens mee aankomen, maar ik zal je taalkundige argumenten dan maar met een potje redeneren onderuit proberen te halen. Kun je mij overigens uitleggen waarom deze specifieke bron een officiële bron is en waarom ik hem niet aan mag halen? Vraag me echt af wat er precies mis mee is.

Je zegt dat ‘devil’ omgekeerd ‘lived’ is. Dit is alleen zo in spelling. Als je het woord ‘devil’ op band op zou nemen en om zou draaien, zo het niet in de verste verte op ‘lived’ lijken. Ook als we het zouden noteren in een ander schrift, bijvoorbeeld het IPA (International Phonetic Alphabet), dan zien we dat er helemaal geen omkeer van de woorden plaatsvindt. Sommige talen worden ook geschreven in schriften die een teken hebben voor iedere lettergreep in plaats van iedere foneem. Gelden daar dan ook de bijbehorende omkeerregels voor, namelijk dat ‘devil’ omgekeerd ‘vilde’ zou zijn en ‘lived’ gewoon ‘lived’ zou blijven?

Als we historische bronnen erbij zouden pakken zouden we zien dat de woorden vroeger anders geschreven werden, en er zouden uitspraakverschillen met tegenwoordig naar boven komen waardoor de overeenkomsten nog minder werden, maar ja, geen bronnen toegestaan…

Daarbij is er geen enkele evidentie dat het omkeren van klanken, of het omkeren van hele woorden of zinnen, ook maar ergens in een natuurlijke taal ter wereld voorkomt. Het is dus zeer onaannemelijk dat de omdraaïng van woorden wat voor semantische betekenis dan ook heeft in het menselijke taalsysteem, en al helemaal niet als die omdraaïng slechts op de spelling van toepassing is.

De enige associatie tussen ‘devil’ en ‘lived’ die mij aannemelijk lijkt, is die van de overeenkomstige fonemen, namelijk de d, de v en de l, maar er zijn nogal wat meer woorden te verzinnen met die fonemen, bijvoorbeeld ‘loved’ of ‘valid’. Betekent dat ook dat de duivel geliefd en valide is?

Wat betreft de herkomst van de woorden ‘god’ en ‘devil’, daarvoor zul je toch echt in historische bronnen moeten duiken, maar ja, die mag ik niet aanhalen. Ik vraag me dus ook af hoe jij zelf, zonder het gebruik van bronnen, aan wil tonen dat die woorden van respectievelijk good en evil afstammen. Ik vraag me dan ook af hoe je de Nederlandse woorden ‘god’ en ‘duivel’ verklaart, en de Duitse woorden ‘Gott’ und ‘Teufel’ en de overeenkomst met de Engelse woorden. Ik ben erg nieuwsgierig.

Overigens vind ik je creatie ‘golevend’ een beetje de plank misslaan. Daar waar je de spellingsregels van het Engels wel aanneemt om een punt te maken, sla je die van het Nederlands voor het gemak maar in de wind. Wat jij bedoelt zou als ‘gollevend’ geschreven moeten worden, net als ‘mellek’ en ‘werrek’ die ook iets anders zouden zijn als ‘melek’ en ‘werek’.

Overigens wil ik nog eens benadrukken dat ik je verhaal niet alleen amusant vond, maar dat ik het er ook nog eens grotendeels mee eens ben. Je hebt de taalspelletjes helemaal niet nodig, ik zou ze er dus uithalen, daar wordt het verhaal alleen maar sterker van!


Commentaarpagina 1 van 1U dient ingelogd (Login) te zijn om een opmerking te kunnen plaatsen.Homepage