0  1  2  3 

Moderne Slavenarij.

Hahahallo Anarchielliefhebbers en aanverwanten. Plus nieuwkomers,  immer welkom. Er is sedert kort een welkomstpakket. Met een rits artikelen die een brede globale systeemanalyse bieden.


  

 
Wat is er gaande?
Een heleboel tegelijkertijd! Een systeem dat op tilt slaat. Mensen die verbinding maken. Officieel gezien vind ik de politieke shituatie er een van moderne slavernij.
ECB en IMF staan paraat om grootschalig staatsobligaties op te kopen, zijn daar al mee bezig zelfs. En waar komt dat geld vandaan??

 
Aan het opkopen der obligaties hangt een politieke prijskaart vast: zeggenschap. Staatsobligaties zijn leningen van de Staat met als onderpand de toekomstige arbeid der inwoners. Grootschalig bezit van staatsobligaties betekent in principe dus zeggenschap over de arbeid van de bevolking als er niet terugbetaald kan worden door de lidstaten.
+ zie ook ADDENDUM

 
Dit komt bovenop de slavernij die de lid-staten al eeuwenlang bekokstoven over de eigen bevolking door de altijd toenemende belastingdwang.

   
Het wordt enger doordat een groot internationaal apparaat steeds strengere eisen gaat stellen. In eerste instantie in principe uitgevoerd door de lidstaten zelf, die dienen strenger te gaan handhaven. Vandaar dat ik dit een vorm van slavernij acht. Het gaat steeds een stapje verder. Het IMF heeft decennia geoefend in Afrika.

 
Alleen wordt dit alles gepresenteerd alsof het niet anders kan en zij de redders zijn. De omgekeerde wereld. Want zij propageren en fasciliteren het voortgaande uitzuigbeleid -over de ruggen van het volk- van het kapifalisme. Stelletje mothersuckers! De valkuil staat wagenwijd open. Grotesk gespeeld.
   
 
Het kan WEL anders!
Denken buiten enge dogma’s (zoals: “de euro is heilig” of “de politieke eenwording moet ten koste van alles geschieden”). Meer breder perspectief. Visie met menselukke waarde ipv geld centraal te stellen. Mensen met visie die systeemverandering voor ogen houdt, krijgen geen mainstream aandacht omdat dit tegenstrijdig is met hun eigen belang. Dat is de bestaande maatschappelijke orde met maximale winst en betaalslaven brave burgers die kopen en kijken: de focus op kijkcijfers en oplages!


Dit levert bewustzijnsschade op. Een bewustzijnsvernauwing waarin geen plaats is voor degelijke visie. Wel aandacht voor utopien waarover je oeverloos kunt discussieren. Alsook voor allerlei goedbedoelde initiatieven binnen het bestaande systeem die als zodanig doekjes voor het bloeden vormen. De goede-doelen-business houd ik hier maar even buiten schot…
   

Maar een visie die direct confronteert bedreigt simpelweg de genoemde (perceptie van) belang. Dit verandert niet zolang het maximaal winstmaken van de BV waarin de mediabedrijven beland zijn, alle andere doelen overruled. En zij ook afhankelijk zijn van adverteerders! De publieke omroep wordt verder gestroomlijnd, ook daar is haast bij!
   

Visie en initiatief op kleine schaal, heel persoonlijk, heet ANARCHIE.
 
   
En toen? Toen was het INFORMATIE-OORLOG.
Verkiezingen gewonnen door de VVD-PdvA-tandem. Nu even doorboosten. PvdA die de SP afvalt. Zogenaamd “links” maar de top werkt liever samen met VVD: het zal wel lukken. Mede dankzij een sterk gespeelde media-hype


Mede dankzij een sterk gespeelde media-hype coming man Samson in stelling gebracht. Plus oproep om zeker te gaan stemmen alsmede een sterke lobby te stemmen op een ‘middenpartij’. SP in de hoek gedrukt.  De PVV (Partij Voor Verbod)  niet langer manipulatief positief op de voorpagina’s van De Persgroep. Kleine partijen (die WEL grote veranderingen willen in/door/uitvoeren!) krijgen helemaal geen aandacht of de aloude ridiculiseerkaart wordt gespeeld.

 
Tientallen procenten zwervende kiezers zijn zeer vatbaar voor media-manipulatie. Zo win je verkiezingen. Ook zij hebben zich weer laten verleiden hun stem weg te geven aan een niet-legitiem systeem.

   
Hoewel deze zwervers deels beseffen dat zaken niet kloppen, doorzien zij de totalitariteit van het systeem als geheel niet. Op alle gebieden stuurt geld de boel aan. Dat systeem niet echt hervormen, zal de zooi (en daarmee de hele maatschappij…) steeds verder laten ontsporen. Maatschappelijke onvrede groeit en onrust zal stijgen. Toenemende bevoegdheden voor particuliere beveiligingsbedrijven en de nationale politie worden in stelling gebracht om deze terechte onrust, deze reactie op onderdrukkING, te onderdrukken, om beleid straffer te handhaven. Wellicht wordt het leger ingeschakeld als er echt opstand dreigt. Big brother USA als voorbeeld. Ondertussen geldt: “de wereld graait door”! De grootste partij is echter die van de Niet-Stemmers.
   

Mensen kiezen voor wat ze doen en waarop gestemd wordt op basis van -gebrek aan- informatie. Betreffende grondige systeem-analyse en over alternatieven heerst onwetendheid. Massa(consu)mensen geloven dat er geen beter systeem bestaat en onderzoeken het huidige niet. Dit is een dwaling die de basis vormt voor een heerschappijbeleid en geeft tevens aan dat we in een informatie-oorlog zijn beland. Edoch het verkiezingscircus, dankzij het feit dat meer luitjes het politieke proces gaan volgen, brengt meer mensen mogeluk voortschrijdend inzicht.
   

De politieke focus ligt vrijwel volledig op symptoombestrijding. De gevolgen van de euro-introductie proberen op te lossen. courtfool Oorzaken oplossen is onmogelijk binnen het bestaande systeem omdat dit ze juist veroorzaakt. Deze oorzaken blijven verder buiten de reflectieradius van deze pipolitici en aanhang: “het is nu eenmaal zo” in hun wereldbeeld. De focus op symptomen is daarmee logisch maar zeer misleidend.

   
Rutte2 komt rraan! Rug recht. Pik omhoog. Grijns paraat en oneliners inda pocket. Dankzij media-training en connecties.
 
 
Moderne slavernij. Waar gaat het OVER?
Over de claim over jouw tijd te beschikken. De politiek dwingt daartoe middels verplichte belastink, inmiddels volgens mij gemiddeld alles opgeteld de helft van je beschikbare arbeidstijd.

 
Steeds meer en je krijgt er steeds minder voor terug. Elitaire projecten gaan door. Ook in steden is dit schrijnend. Hier te AMS met de N.Z.-lijn die voor 2.000 miljoen pleuro verder afgebouwd wordt terwijl allerlei gemeenschapsvoorzieningen afgebroken worden. Die worden verder overgelaten aan de markt, zodat mensen ook daarvoor moeten gaan betalen. Ben je armer dan heb je er geen toegang toe. En dat is wat armoede is: geen toegang tot het leven hebben. Het leven dat overgenomen is en uitgebuit wordt door een corpocratie met vele vertakkingen.

 
Echte ANARCHISTEN zeggen dat je recht hebt om zelf over je eigen leven te beschikken. Baas over eigen tijd dus, zelfbeschikkingsrecht. In mijn eigen http://www.anarchiel.com/display/eigendom_is_diefstal” title=“definitie van rechten”>definitie van rechten hoort er ook nog letterlijk grondrecht bij. Recht op (verantwoordeluk) beheer van een stuk grond. In plaats van bezit en exploitatie!

   
Anti’s (die zich soms anarchist wagen te noemen) willen het systeem breken door middel van geweld. Mijns inziens onmogelijk em ook geen goed voorbeeld van hoe wel.

Ik zag ook dat er met vuurwerk en rookbommen werd gegooid door actievoerders. Niet slim. Lijkt misschien onschuldig maar het activeert die ME-programma’s. Die ME kwam namelijk pas aanrukken nadat er vuurwerk gegooid werd. Plus de meeste omstanders/voorbijgangers vinden het ook vervelend. Dus je bereikt er 2xx niks mee behalve dat je weer kan gaan klagen over het politiegeweld. Wat koop je ervoor?

   
In het verleden, toen de pers een tijdlang wat vrijer was, kon je nog wel eens een scoop scoren met een demo. Je verhaal kwijt in een stukje massamedia. Die tijd is voorbij. Dus ook daar vrijwel nul op request. Standaard geen reactie of vooral een stigmatiserende negatieve op de vraag om aandacht. Hierbij is er ook nog eens sprake van een technologische overmacht, waardoor je per definitie verliest. Tel uit je winst!

 
Ondertussen zijn er positieve initiatieven opgestart. Natuurlijkerwijze beginnen die kleinschalig!
   
   
Hoelahoop. Wat de COMPLOTVERKENNERIJ betreft, is mijn visie dat er sprake is van elkaar deels overlappende machtsgroepen die allen handelen vanuit (een perceptie van) eigenbelang. De geschiedenis heeft hen geleerd dat samenwerken meestal meer oplevert dan elkaar bestrijden. Voor wat hoort wat. Jij steunt mij, ik steun jou. Lobbyen. Ten koste van de bevolkING.

 
Het is verleidelijk te geloven dat de hele boel centraal aangestuurd wordt door 1 groep die alles bepaald: de zogenaamde “Illuminati”, zogenaamd bevestigd door de symboolpropaganda van Hollywood.

   
Creeer een containerbegrip. Het CO2-verhaal is daar een ander voorbeeld van. Het is m.i. een dwaling dit soort begrippen te geloven, een valkuil die de aandacht afleidt van de meer directe negatieve invloed die allerlei afzonderlijke machtsgroepen uitoefenen. Denken dat “de Illuminati” alles aansturen is echt teveel eer en bovendien klopt die naam ook al niet, want hoe verlicht vind je dit?!

 
Bijvoorbeeld Bilderberg is vooral een kapifalistische lobbygroep van politiek + grote bedrijven + massamedia + banken + Europese koningshuizen. Terwille van maximaal winstmaken dat d.m.v. de betrokken politiek gefasciliteerd wordt. Het dogma van de wenselijkheid van economische groei (:“brengt meer welvaart voor iedereen”) wordt middels deze massamedia grotesk gepropageerd. In de praktijk met politieke steun voor banken. In de media ampertjes aandacht voor alternatieven die in het voordeel zijn van mensen maar niet van het systeem dat mensen exploiteert, alsook met reclame all over the place (in de openbare ruimte wordt ook dat door de politiek mogelijk gemaakt). Behoorlijk totalitair inmiddels. Hier een “New World Order”-sticker opplakken, verhindert juist dit inzicht.

 
Het is de oude wereldorde die steeds duidelijker en extremer acteert. Dit veroorzaakt op verschillende gebieden van de maatschappij allerlei symptomen die worden bestreden met onderdrukking. Zieker nog: natuurlijke middelen die ons magisch ter beschikking staan en die wel gezondheid en inzicht bevorderen worden verboden of overgenomen. Vanwege de arrogantie van het geloof in eigen gelijk. Reguleren zou ook verkeerd gebruik eerder voorkomen.

   
Het geloof in “de Illuminati ” komt volgens mij mede voort uit een zekere oude-wereldorde-programmering: die van een zondebok aanwijzen en die te willen vernietigen. Klaar. Maar het leven is niet zo simpel als een schietspelletje.

 
Het systeem werkt door geloof in gewoontes, de macht der gewoonte, waarbij die van het dwingen van anderen de essentie van het systeem is en die in allerlei organisaties en instellingen geinstitutionaliseerd is.

 
Automatisch en op basis van dogma’s manipulatief handelen zonder serieuze reflectie op oorzaken en negeren van schadelijke gevolgen van gedrag voor anderen. Maximal winstmaken past perfect in dit plaatje aangezien om die winst te maximaliseren, kosten op anderen worden afgewenteld.

 
Laat je liever niet afleiden .“Conspiracy-theorie” is enerzijds een hokje dat massamensen en zelfs elitepeople uitnodigt om door te gaan met de gewoonte om niet te reflecteren, geen aandacht te geven aan zaken die niet kloppen. Anderzijds zijn er officiele conspiracy-theorien die als feit gepresenteerd worden (9-11).
   
 
IK STEM OP MEZELF.
Daarmee bedoel ik de focus op het vormgeven van het eigen leven. Dat als basis claimen. Een goed begin maken. Het aangrijppunt dat je ter beschikking hebt om het systeem te veranderen ben je zelf. Simpel zat. Je eigen leven is het voorbeeld dat je geeft. Zet je dus in op je eigen manier. Waag je inspiratie serieus te nemen. Doen wat je liefst wil doen. Verantwoordelukheid nemend voor gevolgen. Initiatief toe-eigenen om je eigen flow te volgen. Wilskracht trainen. Met liefdevolle discipline. Gevoel onderzoeken. Eigen mindcontrol toepassen. Gezonder eten/drinken. Lekker ademen, best bewegen enzomeer. Eigen gewoontes die nu beperkend werken te veranderen, werkeluk te overwinnen. Het persoonlijk pad naar meesterschap. Een hele verantwoordelukheid. Massaconsumensen willen dit niet. Velen hebben er moeite mee maar het is een zichzelf versterkend proces. Steeds een stapje verder. Basis creeeren. Dat vereist ook voortdurende aandacht voor het persoonlukke proces. Daar dus tijd voor vrijmaken. Vandaaruit kan ook zinvoller geven plaatsvinden. En als onderdeel daarvan, confrontatie met het systeem aangaan.
 

Vanuit deze autonomie samenwerken op basis van vrijwilligheid, is mijn definitie van een nieuwe wereldorde. Tevens het einde van moderne slavernij.
   
 
STAATS-SCHULD/-OBLIGATIE-ADDENDUM:
OPKOPEN STAATSOBLIGATIES door ECB(/IMF): De officiele reden is dat door deze ingreep de rente die door de uitgevers van de staatsobligaties, de staten zelf, betaald moet worden op de kapitaalmarkt om de leningen te kunnen verkrijgen, kan dalen. Zodat er weer meer geleend kan worden. Hetzelfde spel kan doorgaan. Ondertussen groeit de staatsschuld alsmaar harder en moet de economie nog haharderder groeien om dit bij te benen. Onhoudbaar!!!

 
Van oudsher geeft de Staat staatsobligaties uit om meer geld uit te kunnen geven. Het in de markt plaatsen van staatsobligaties levert extra staatsschuld op MET rentelasten; Geen directe link natuurlijk, doorklikken op “uitgaven”. Vergelijken met voorgaande jaren is niet mogelijk. In NL 9 miljard alleen aan rente, dat is een hoop poen. Best zonde. Het wordt voorgesteld als meevallert, dat is een kwestie van presentatie! Geen netto aflossing, de staatsschuld loopt alleen maar op: Ondertussen wordt gepropageert dat de regerING goed bezig is.

 
Bezit van staatsobligaties:
Voor degenen met veel geld om te beleggen levert dit meermaals extra voordeel op.
Enerzijds wordt direct rente gevangen. Anderzijds wordt het extra staatsgeld vaak gestopt in elitaire projecten die binnen de corpocratie ook nog eens dik winst opleveren.

 
Als de rente laag is, vormen staatsobligaties een stabiele, zekere belegging. Als de rente hoog is, omdat terugbetalen onzekerder is, is de belegging zelf lucratiever, edoch wel risicovoller. Wanneer het beleid van de ECB (en IMF) voorschrijft dat er (grootschalig) staatsobligaties opgekocht worden geeft dat een impuls aan de markt omdat de zekerheid van terugbetalen (met rente) toeneemt. Daardoor zakt de rente weer, de ingreep lijkt daarmee -binnen de logica van dat systeem- gerechtvaardigd. Het zal (tijdelijk) werken. Het gaat dan ook om kortlopende staatsobligaties!
 
Maar dan! Een berg papier. Met dus als officieel recht deze schulden te incasseren. Onder dwang. Dank U wel.
 

Wat wel? Een Staat zou geen geld moeten kunnen lenen. De gemaakte schulden zijn niet legitiem omdat ze niet met directe instemming van het onderpand zijn aangegaan.

 

Door julieus jooker op 26-09-2012 om 13:25 in
4 reactie(s) | 2114 keer bekeken

Uw commentaar

De RSS-feed van de commentaren op dit topic  

Commentaarpagina 1 van 1

Tja het gaat nog verder…belasting afdwingen is illegaal.
De infrastruktuur die er al is hebben wij moeizaam betaald met ons werk. Daarbovenop wordt ons wijs gemaakt dat we dan nog belasting moeten betalen. nonsens dus. Ik werk ook voor de mensheid,niet alleen voor mezelf,dus heb ik recht op het gebruik van infrastruktuur zonder dat ik daar krom voor moet liggen. Wat er verder met het belastinggeld gebeurt, daarvoor hoeven we het leger en de politie alleen maar te bekijken strukturen die tenslotte tegen onszelf gebruikt gaan worden.
De grondstoffen waaruit de infrastruktuur bestaat zijn ons aller bezit laat je niets wijsmaken..
Diegenen die dus geen werk doen dat voor een gezamelijke wenselijke ontwikkeling noodzakelijk is,(geld heen en weer schuiven bij de banken) bijvoorbeeld,die mensen vallen dus vanzelf uit de boot. Zij genereren niets voor de samenleving,zij genereren schaarste en dus ellende. Werken hoeven we eigenlijk maar een paar uurtjes per dag. Die andere uren worden ons nu gestolen,erger we zijn inderdaad slaven.Dit gaat enorm op kosten van onze ontwikkeling.


Complimenten Julius, heel goed bij elkaar geschreven!


Verdrag? ja, zo kan je ook de “EU/Nazi grondwet” noemen.
niemand wilden het, althans gewone volk met wat hersens, toch werd het er door heen gejast, nadat men in NL en Ierland, oa. nee hadden gezegd.
toen werd het verdrag, en de Ieren moesten het slikken, in NL werd niet eens meer gevraagd , want het was maar een verdrag, dus geen “grondwet”, maar is dat wel.

Net zoals de Euro, niemand wilde hem, maar was zo goed voor je, want alles zou goedkoper worden, lache , niet dus.


Commentaarpagina 1 van 1U dient ingelogd (Login) te zijn om een opmerking te kunnen plaatsen.Homepage