0  1  2  3 

Ronde Tafel Beleid

Sinds 1 januari 2012 is Nederland een boeiende, radicale website rijker, omtrent het “Ronde Tafel Beleid”, dat verwijst naar een op sociaal kapitalisme gebaseerde meritocratie. Hoewel het op het eerste oog enkel een politieke website lijkt, blijkt het ook een grote hoeveelheid psychologische en gnostische informatie te bevatten.
De website begint met een bespreking van wat meritocratie is en hoe de auteurs een meritocratisch land voor ogen zien. De merites die je hebt zijn je “verdiensten”, zoals je ervaring op een bepaald vakgebied, je diploma’s, je talent, je communicatieve vaardigheden, je karakter etc. In een meritocratische samenleving draait alles om talent en vaardigheden.  Privilege (voorrecht) mag geen rol spelen. Daarom is het hoofddoel van meritocratie het bestrijden van ongelijke kansen, vriendjespolitiek, nepotisme en discriminatie.


Een belangrijke maar controversiële maatregel om een dergelijke situatie te bereiken is 100% erfbelasting. Al sinds het begin van de menselijke beschaving is het zo dat rijke families steeds rijker worden, en machtiger. Het primaire instrument waarmee ze hun machtspositie behouden en uitbreiden is het overdragen van geld. Rijke families kunnen voor hun kroost de beste privéscholen betalen, de duurste universiteitsstudies, en toegang tot alle elite genootschappen. Hun kinderen krijgen zonder veel moeite topfuncties binnen bedrijven, banken en de regering. Het volk wordt zo al lange tijd bestuurd door rijke families, eerst in de vormen van koningen en de adel, nu in de vorm van bankiers, premiers en lobbyisten. Wil het volk geregeerd worden door ware volksvertegenwoordigers, namelijk de slimste en meest verstandigen onder ons, de meest verdienstelijken, dan is 100% erfbelasting het overwegen waard.


Omdat kennis zo’n belangrijke rol speelt, en meritocratie pleit voor gelijke kansen, is hervorming van het onderwijs de speerpunt van het Ronde Tafel Beleid. De miljarden euro’s die door 100% erfbelasting binnenkomen moeten voor een groot deel gestoken worden in een radicaal nieuw onderwijssysteem. Al het onderwijs moet gratis zijn, zodat de financiële situatie van de ouders geen rol speelt bij de schoolkeuze. Een dergelijk systeem kan elementen bevatten van de Vrije School en het Montessori systeem, maar zal daarnaast rekening houden met de 16 Myers-Briggs persoonlijkheidstypen en 4 Keirsey temperamenten. Humanistisch onderwijs waarbij aandacht wordt besteed aan de Universele Rechten van de Mens én het Kind, en geen enkel kind gedwongen wordt om te bidden of aan andere religieuze riten deel te nemen.


Het Ronde Tafel Beleid geeft geen gedetailleerd beleidsplan zoals we van politieke partijen gewend zijn. De website geeft een algemene visie van hoe een meritocratie er uit kan zien maar gaat niet uitgebreid in op hoe we de omschakeling zouden kunnen maken en wat voor extra wetten er in moeten worden gesteld om misbruik of sabotage te voorkomen. Enkele maatregelen worden wel genoemd, vooral waar het op de banken en multinationals aankomt.


De pijlen van het Ronde Tafel Beleid zijn vooral gericht op de allerrijksten, degenen die geld als machtsinstrument of wapen gebruiken. Om die reden noemen de auteurs de 100% erfbelasting ook wel de “Robin Hood belasting”. Het opgepotte geld wordt bij de rijken weggenomen (als zij op hun oude dag gestorven zijn) en eerlijk onder het volk verdeeld, met name door gratis onderwijs te verschaffen van het allerhoogste niveau. Als het aan de auteurs van deze website ligt, lopen er over 50 jaar overal Nobelprijswinnaars rond (of rijden ze rond in voertuigen op basis van vrije energie). De maatregel van 100% erfbelasting is gemodelleerd naar de kringloop van de natuur. Het erven van geld, en de daardoor groeiende kloof tussen arm en rijk, is onnatuurlijk.


In vrijwel elk artikel wordt een filosoof genoemd. Het Ronde Tafel Beleid is dan ook een synthese van denkers als Plato, Pythagoras, Nietzsche, Hegel en Rousseau.  Maar ook vele psychologen worden besproken, met speciale aandacht voor de archetypen van Carl Gustav Jung en de daar op gebaseerde “heldenreis” van Joseph Campbell. De lezer wordt aangemoedigd zelf aan deze reis te beginnen.


De Ronde Tafel Beleid website is een gnostisch initiatief. Hoewel het primair een pleidooi is voor een nieuw politiek systeem, wordt er vooral in de laatste artikelen veel aandacht besteed aan de wetenschappelijke en spirituele achtergrond, aangezien een politieke omschakeling onmogelijk is zonder een radicale transformatie van het bewustzijn. Naast een aanval op buitensporige rijkdom, hebzucht en slavernij levert de website ook kritiek op godsdienstige indoctrinatie (van welke bron dan ook) en dogmatisch materialisme.


Maar om kort op de politieke visie terug te komen: het Ronde Tafel Beleid wil dat het vrije markt kapitalisme vervangen wordt door sociaal kapitalisme, met kleinere banken in handen van de Staat waarvan het bestuur volkomen transparant is. Het democratische stemproces wordt aangepast zodat alleen mensen die aantoonbaar op de hoogte zijn van bepaalde zaken kunnen stemmen. Niet langer krijgt elke 18-jarige gamer zonder meer de gelegenheid om een stem uit te brengen. Als we heel pragmatisch kijken naar het kennis- en bewustzijnsniveau van de gemiddelde Nederlander, dan moeten we toegeven dat democratie geen goed idee meer is.


Bovendien is de huidige democratie door de inwerking van het vrije markt kapitalisme feitelijk een plutocratie geworden: heerschappij door de bevoorrechte rijken. Je zou het ook een kleptocratie kunnen noemen, want het volk wordt continu beroofd.


Meritocratie maakt wel gebruik van democratische methodes, maar op een kleinere schaal. In een meritocratie is er bovendien geen behoefte meer aan politieke partijen en dure verkiezingscampagnes.


Er moet een einde komen aan de mensonterende multinationals. Globalisering werkt slavernij in de hand, evenals werkloosheid. De enige groep die van dit vrije markt kapitalisme profiteert is de rijke elite. Zij zijn de enigen die van deze zogenaamde “vrijheid” profiteren. Het Ronde Tafel Beleid zorgt dat zoveel mogelijk lokale ondernemers en werknemers van de markt kunnen profiteren.


De auteurs zijn echter niet tegen culturele globalisering. Zo pleiten ze onder andere voor Engels als verplichte tweede taal voor alle Europese politici, en liefst ook alle Europese burgers. Op dit moment rennen er tijdens elke vergadering in Brussel honderden tolken en vertalers rond, terwijl Engels al in vele opzichten een wereldtaal is. Waarom niet de meest voor de hand liggende stap zetten en Engels invoeren als een extra, internationale taal? 


Het Ronde Tafel Beleid pleit voor toepassing van de wetenschappelijke methode om tot politieke besluitvorming te komen. De wetenschappelijke methode kan als volgt worden samengevat: probleem -> hypothese -> experiment -> uitslagen -> theorie/beleid -> praktijk -> toetsen van uitkomst -> verfijning van het beleid. Retoriek en lange debatten zijn nergens voor nodig, noch is het nodig om over “normen en waarden” te beginnen.


Er is voldoende wetenschappelijk bewijs om te kiezen voor legalisatie van cannabis (de “achterdeur” van de coffeeshops) en regulatie van andere drugs. Het huidige drugsbeleid, en de richting waar het de laatste tijd op gaat, is op basis van ongegronde vooroordelen, voor een deel te wijten aan de christelijke invloed van de afgelopen tien jaar (CDA, CU, SGP), evenals de verloedering van de samenleving, vooral in de grote steden, waardoor steeds meer jongeren tegen sociale en maatschappelijke problemen aan lopen (en waarbij ze meestal ook gaan blowen, drinken en snuiven). De problematiek van jongeren heeft niets te maken met de aanwezigheid van coffeeshops en in de meeste gevallen niets met de werking van deze substanties.


Het Ronde Tafel Beleid maakt een einde aan probleemjongeren, niet door middel van jeugddetentie en ouderwetse, strenge opvoedmethodes, maar door alle kinderen gelijke kansen te geven en het beste uit hen te halen met behulp van hoogwaardig, op het lijf geschreven onderwijs, op basis van hun persoonlijkheid en talent. Ook zullen de kinderen beter beschermd worden tegen negatieve gezinsinvloeden, zoals emotioneel misbruik, religieuze indoctrinatie en orthodoxe propaganda.


Nogmaals, de website treedt niet in detail, maar verwijst wel naar andere ideeën, zoals de ecologische steden van het Venus Project en de “Resource Based Economy” zoals besproken in de Zeitgeist films, die na de invoering van meritocratie geleidelijk geïmplementeerd zouden kunnen worden. Een zinnige regering zou biologische landbouwmethoden subsidiëren, evenals permacultuur, earthships, ecodorpen, zwangerschapsyoga, medische faciliteiten om in water te bevallen, communicatietrainingen, onvoorwaardelijk ouderschap, duurzaamheid en schone energie. Al deze zaken komen de economie, het welzijn en de gezondheid van de samenleving ten goede.


Aangezien de website als een soort boek is geordend, is het raadzaam de site in chronologische volgorde door te lezen. Onderaan elke pagina staat een link naar het volgende artikel. Heb je alle 22 artikelen gelezen, dan zul je precies weten wat de filosofische, psychologische, wetenschappelijke en spirituele achtergrond is van dit concept.


http://www.rondetafelbeleid.nl/


Uw commentaar

De RSS-feed van de commentaren op dit topic  

Commentaarpagina 1 van 1

Ach, wat een gezellige site:

Kapitalisten en libertariërs hebben altijd Plato verafschuwd (en indirect ook Pythagoras), hem beschrijvend als een communist of zelfs een fascist. Ze hekelen de manier waarop Plato rijkdom afkeurt, en voor een vorm van regering pleit die de mensheid wil perfectioneren in plaats van zich met niemand te bemoeien zodat men graag gaat winkelen. Niets is geestdodender dan de “filosofie” van kapitalisten en libertariërs, de ideologie van onbeperkte hebzucht, niet gereguleerd door overheden. Wat kapitalisten en libertariërs betreft zou er helemaal geen overheid moeten bestaan, waardoor ze feitelijk niet verschillen van anarchisten. Dit soort mensen vormen een ernstige bedreiging voor de toekomst van de mensheid.

http://www.rondetafelbeleid.nl/platoenpythagoras

Blijkbaar hebben ze niet in de gaten dat kapitalisten eigenlijk gewoon rijke werkgevers zijn en geen ideologische groepering met een specifieke mening. Heel veel werkgevers / kapitalisten zijn voorstander van de Staat en vormen zelfs het corporatistische kapitalisme.

Ook weten ze niet dat echte anarchisten tegen de kapitalisten zijn, omdat zij de arbeid van anderen opeisen.


Er staat nog wel wat meer beschreven wat betreft kapitalisme: http://www.rondetafelbeleid.nl/sociaalkapitalisme
http://www.rondetafelbeleid.nl/debanken

Ze geven aan om de boel chronologisch door te nemen, er zit verband in.

Deze zijn interessant in het stuk:
http://www.rondetafelbeleid.nl/platoenpythagoras
1) Merit: Verdienstelijkheid
2) Freedom: Vrijheid
3) Equality of Opportunity: Gelijke kansen
4) Dignity: Waardigheid
5) Psychological well-being: Psychologische gezondheid
6) Reason: Rede
7) Quality: Kwaliteit
8) Creativity: Creativiteit
9) Aspiration: Ambitie
10) Community: Gemeenschap


Wat is er toch mis met gelijkwaardigheid als er nu weer over capaciteit als “leidende” factor gesproken wordt?


Wat is er toch mis met gelijkwaardigheid als er nu weer over capaciteit als ?leidende? factor gesproken wordt?

Leiders zouden dit soort stukken niet schrijven Rediscover, dat is wat er mis is denk ik. De in mijn optiek jammerend gestelde vraag is iedere keer weer:

“ik wil eerlijk geleid worden!”

Met dit ronde tafel idee zie ik alle “capaciteiten” van mensen geregistreerd worden in een grote database, ow wacht…dat gebeurt al.

Eerlijk is een zeer overschatte term die te pas en te onpas gebruikt wordt door despoten.

En wat dat betreft, ik accepteer eigenlijk alleen leiding-GEVENDEN, de rest gaat sowieso altijd de schuine totalitaire helling af.

Echte leiders zijn misschien wel geen leiders maar geven mensen leiding over zichzelf.

De behoefte voor een mondiaal uniform is stijgende, en they know it.


meritocratie (kan ik nog steeds niet quoten:De merites die je hebt zijn je ?verdiensten?, zoals je ervaring op een bepaald vakgebied, je diploma?s, je talent, je communicatieve vaardigheden, je karakter etc)
verdelen en concureren , we moeten natuurlijk wel mensen overhouden die voor MINDER het vuile werk opknappen bij voorkeur snachts zodat er geen aanstoot aan hoeft worden genomen
zouden dat dezelfden zijn die :(Het democratische stemproces wordt aangepast zodat alleen mensen die aantoonbaar op de hoogte zijn van bepaalde zaken kunnen stemmen.) Niet (langer krijgt elke 18-jarige gamer) zonder meer de gelegenheid om een stem uit te brengen.
nadat: Ook zullen de kinderen beter beschermd worden tegen negatieve gezinsinvloeden, zoals emotioneel misbruik, religieuze indoctrinatie en orthodoxe propaganda.

of zoiets :met kleinere banken in handen van de Staat waarvan het bestuur volkomen transparant is.
dream on zou ik zeggen

wat een vreseluk artikel,tegen elke zin kan een onderbouwde kritiek worden geplaatst en dan wordt er gestrooid met namen en idee-en om het geheel op verwarrende wijze een interessant sausje te geven

en die 100% erfbelasting lijkt heel ff wat maar zoals het altijd gaat in papierland , de rijken en machtigen hebben de wegen om eronderuit te komen zodat enkel de
gewone mens die zich iets (je voelt het al komen :een productiemiddel )heeft opgebouwd ,weer afgenomen kan worden.

dit is het doel der doelen , alle productiemiddelen beheersen


of het middel der middellen,
of het middel als doel
...  cool hmm


Tja.

Mijn pa was een manager. Kreeg een keer een onhandelbare jongere. Met de vraag/opmerking van het uitzendbureau: “durf je dit aan?”. Totaal ongeïnteresseerd en negatief. Kansloos. Met een grote bek.
Mijn pa: Grote bek? Hier heb je een heel project. Jij bent de baas en hebt een aantal mensen onder je. Hier is de archiefmap (bouwproject). Regel het maar. See ya.

De ouders van die gast kenden binnen twee weken hun zoon niet meer. WTF? Ze hebben hem nog vele malen bedankt. Gewoon in het diepe geflikkerd. V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d.

Ik durfde toen ik vijf was niet in het diepe te springen. De badmeester heeft me er een eind in gesmeten. Twee weken later kreeg ik ovaties omdat ik duiken zo serieus nam. In hoeken van 90 graden. Over de bodem. “Hij heeft bronchitis”, zei mijn ma. Ik kreeg daar zelf natuurlijk niets van mee.

Merites. Hoe leg je dat vast?

Puntensystemen zijn zo lullig als geld. Labels zijn stupide.
Registratie van het persoonlijke is niet wenselijk!

We moeten primair naar een situatie waarbij iedereen zijn eigen plee schoonmaakt. Er zijn mensen die gruwelen bij de gedachte.
De merites van een leidinggevende? Als ik met Mark Rutte 24 uur in een duistere kamer joints rook is hij arbeidsongeschikt.

Mijn banen zijn enorm onder mijn niveau (kennis en kunde. Merites). Dit is toegevoegde waarde voor mijn werkgevers. Dit wordt herkend. Maar het wordt slechts met de mond beleid: “daar zouden er meer van moeten zijn”, “werkpaard”, etc. Ik ben soms wel eens zenuwachtig geworden omdat ik steeds bedankt werd na het werk. Ik denk: sjezus, het is maar een baan.
Meedenken vanaf de werkvloer:
De negentigerjaren was hippietijd voor yuppies. Ik heb toen door wat van die spacey boekjes gebladerd over tao & management. Quantummechnische filosofie in de markt. Holistische pindakaas. M.a.w. Ik ben niet goed bij mijn hoofd.

Ik ken best communiceren. In het algemeen is dat over simpele dingen. Ik had ooit een parttime baan sales geregeld van een MKB IT-bedrijf met een interessant product. Dat meen ik. On the fly werd er een dataverwerkings-dingetje voor me in elkaar gesleuteld. Mooie kantoorinrichting. Fijne stoel. Maar een telefoon en headset die volkomen kut is. Ook mijn database stokte in ontwikkeling.
Dat is lastig de markt in kaart brengen.
Vooral als je sales doet en mensen kunnen je niet horen. En je aantekenigen worden langzaam onoverzichtelijk.

Dus ik intern communiceren: Ze kenne me nie hore!! Dagen en dagen gerommeld. Ik maar initiatief nemen. Ook de consequenties blijven kaderen. “He Wat? U bent zo slecht te verstaan!”, werkt niet aantrekkelijk bij sales van een interessante IT toepassing.
Langzaam loopt het in de soep. Als ik een paarhonderd euro zou hebben had ik het zelf geregeld en de bon afgegeven. Dus je shit loot in de soep. Baas moeilijk doen. Ik verklaar: ik schreeuw me inmiddels drie weken schor. Maar er is weinig interesse. Over het algemeen kwam mijn geluidsniveau niet boven de achtergrondgeluiden van de kantooromgeving uit. Sorry. Ik heb de situatie overigens haast dagelijks gerapporteerd aan je. Dus WTF?! Merites.

Hoewel ik bedankt word voor mijn werk als het binnen de omstandigheden wel haalbaar is, zie ik een groot probleem:

Input werkt niet.

Je kunt tegen de rommel duwen die voor je neus geflikkerd wordt. That’s it. Feedback voor de meest voor de hand liggende verbeteringen komt niet aan.

Zo heb ik veel dingen voorbij zien komen.

Specialisaties is het probleem. Men wil hiërarchie maar niemand neemt de verantwoordelijkheid die genomen moet worden. Naar boven schreeuwen (uiteindelijk) is zinloos.

Het probleem is slechte educatie. Het spectrum van kennis. Niet de hoeveelheid. Mensen kunnen de eindjes niet meer logisch aan elkaar knopen. Het kiezen op de middelbare school voor een richting met vakken is lobotomie. En het was al erg. Nadenken kun je leren.

Ik zou werkelijk niet weten wat er hier op deze planeet allemaal geregeld moet worden door mensen met merites. Het is arrogantie. Alle noodzakelijkheden manifesteren omdat we zijn. We gaan niet op een houtje zitten bijten.

Alsof het aan onderwijs (overheid) te danken is dat iedereen kan lezen na de uitvinding van boekdrukkunst. De beschikbaarheid van papier en inkt heeft grote invloed op analfabetisme.

Ik begrijp Engels prima door televisie. Ik weet het zeker. En natuurlijk heeft onderwijs geholpen. Dat mag. Ook Duits. Reproduceren gaat wat lastiger door geringe blootstelling. Interesse in meer talen is gezond voor het verstand.

Maar wat als de chinezen zeggen: fuck you! Leer maar 40000 karakters. Dat is merites!

Wat is het dat om een ronde tafel geregeld moet worden?

Als je ronde tafels zo leuk vindt: maak ronde tafels. Maak daar stoelen bij. Spring in het diepe. Neem die verantwoordelijkheid. Doe wat je moet doen. Leuk idee joh!

Wij zouden allemaal in de verantwoordelijkheid van project aarde geflikkerd moeten worden. Alles staat of valt bij medeverantwoordelijkheid.

Vooralsnog kruipen wij niet naar ronde tafels maar naar tepels. 

Weet iemand nog een leuk onderwerp? Laat eens een ballonnetje op. Iemand?


k2397565.jpg


Venceslav_cerny_svec_a_cert.jpg

Het wordt mij steeds helderder dat de enige legitieme vorm van ‘leiderschap’, inspirerend leiderschap is.

Met inspireren bedoel ik: mogelijkheden laten zien. Mogelijkheden waar mensen zelf misschien nog niet opgekomen zijn.

Of mensen die mogelijkheden omarmen, moeten ze helemaal zelf weten.


Dank. Ga er binnenkort eens dieper induiken. Hoewel ik dat eerder ook al gedaan heb:
http://www.argusoog.org/2011/09/website-van-de-maand-augustus-the-real-illuminati-blogspot/
 

De Oude Wereldorde heeft er natuurlijk totaal geen behoefte aan om de huidige systemen te veranderen of herdefiniëren, om de eenvoudige reden dat dit het einde zou kunnen betekenen van hun macht en rijkdom. Iedereen die lid is van deze elitaire club of er op wat voor manier dan ook garen bij spint dat deze groep bestaat, wil elke mogelijke herstart-knop liefst zo diep mogelijk onder de grond begraven, waar niemand hem ooit zal kunnen vinden.

Niet mee eens, ook zij zullen juist om macht te handhaven naar andere wegen zoeken!
Daarvan vind ik de 100% erfbelasting juist een voorbeeld…
 
Dit lijkt mij namelijk een doekje voor het bloeden. Wat we nodig hebben is een ander geldsysteem en een kleine overheid die zich juist niet bemoeit met wat mensen zelf willen. Hier lijkt een almachtige Staat gepresenteerd te worden.
Voor het omzeilen van erfbelasting zijn vele wegen, want je kunt voor je dood alles regelen en weggeven.

Betreffende onderwijs. Ik denk allereerst dat de natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind ZELF centraal dient te staan.
Een meer dan aardig artikel over vrijheid van onderwijs:
http://www.aardespiegel.nl/onderwijs/vrijheid-van-onderwijs-2/

Schuif aan. Dit is een ronde tafel: er zit niemand aan het hoofd. Hier regeert enkel de rede, die door ons allen gedeeld wordt.

Ermee bedoeld wordt: praat na. Want er is geen interactie. Verder is alleen rede niet genoeg. Wat we ook nodig hebben is een goede band met en expressie van spontaan gevoel. Daar is aan de ronde tafel geen ruimte voor. Het lijkt een nogal patriarchaal kluppie.


Om het luchtig te houwen:

Vooralsnog kruipen wij niet naar ronde tafels maar naar tepels.

DGGD heeft ook weer wat merites verdiend!


Soit@! Hoppa! en Allee!
Gers!

Ik heb puur door de titel de rest ‘scannend’ doorgenomen, dus vergeef me als dit al behandeld is…

Heeft dan niemand sjoege van ‘De Ronde Tafel’ in Nederland??

Het is zeg maar het kleinbedrijf van de rotarie en als je je de tering googlet hebben zelfs de mindere dorpskernen een ‘Ronde tafel’.

Ik zeg Sir Gawain, anderen noemen Arthur; dit is vrijmetselarij kleine schaal, heel lief.
Rotarie voor de kruiwagen ipv Rolls.

Ik ga niet zeggen waar ik woon, maar bij ons worden de Ronde tafel meetings gehouden bij een vereniging die drie ‘triskels’ als logo draagt, ook wel 666.

De ‘Ronde tafels’ kennen wereldwijd, dus ja, ook Nederland-wijd, nummers. De ‘Tafels’ zijn voor de jongere garde van het ‘old boys’ fenomeen.
De ‘Tafels’ zijn zonder uitzondering een platform voor jonge ondernemers, wat daarnaast oog heeft voor de minderbedeelden. of voor het milieuw(!).


Daar gaan we; de ‘Tafels’ zijn zelfs opgezet als vangnet voor het verschoten kuit van de elite.
Je vindt Tafels in zuid-oost Groningen en diep-west-Vlaanderen…

En jullie lullen over inhoud?
Ik vind juist het fenomeen zo bizar.
In your face zijn er honderden ‘Ronde Tafels’. letterlijk.
En dat valt dus niemand op?
Studentenclubs na de studie-tijd ofzo?

De fucking topic “Ronde tafel beleid”.
Google maar op “ronde tafel” en je eigen woonplaats.
Voor mijn part in het Frans Tuinkabouter…

Bizar he?


@gastschrijver; sorry als ik je topic verneuk, maar mijn verwachting bij de titel was een keer een onderzoekje naar de ‘Tafels’.
Tegelijkertijd ben ik verrast dat niemand dit doorheeft…

Soit.

Draad.


@Tuinkabouter en DGGD;

Inderdaad, gewoon doorgaan met mensen in soorten verdelen.
Je hebt er die zó denken, maar sommigen vinden dát…
Die groep en deze groep…
Dat ‘bepaalde’ mensen iets van mening zijn en ‘anderen’ niet…

Leuk he?

Ja, leuk gedachten-experiment dat je in principe al die mensen bent.
Tot je erop wordt aangesproken, en dat gaat van onzekerheid, via peer-pressure naar marteling.

En dan uit de kast durven komen en bekennen dat je al die mensen bent. Dat het probleem buiten jou ligt, dus bij hun. Maar dat jij er tevreden mee bent om zowel…..

Laat maar. Ik wordt er moe van. Moe en gedreven tegelijk.
Ik weet dat ik alle mensen ben, ik kan het slechts zelden ZIJN.

Liefs,
Draad.


http://www.roundtable.nl/

goed van ze hé, benefiet!

Snappie nou?

Laatste opmerking; Ja, mensen die zich aansluiten bij een ‘tafel’ bedoelen het goed. Ook ja, oprichters van een ‘tafel’ bedoelen het vaak goed. De ‘tafels’ an sich…
Het liefst verwijs ik naar de materie van Eheu…
(ook Eheu bedoelt het goed…)


grappig dat je het zegt ,zat er ook nog te kijken met de goede bedoelingen,
waar je niets tegen in mag brengen,
want ‘we’ bedoelen het zo goed
tot aan het weghalen van je kinderen is het voor je eigen bestwil
terwijl het natuurluk over de angsten en verbeeldingsloosheid
van de goedbedoelers verteld


0122012200408626-c2-photo-oYToxOntzOjU6ImNvbG9yIjtzOjU6IndoaXRlIjt9-puzzles-ravensburger-asterix-le-banquet-final-1000.jpg


Inderdaad Draadje: tafeltje tafeltje, dek maar raak.

Een club voor mannen tussen de ca. 25 en maximaal 40 jaar. Een serviceclub, dat zeker. Want naast (internationale) vriendschap en persoonlijke ontplooiing is het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap minstens zo belangrijk.
 
Een actieve Tafelaar kan veel aan zijn lidmaatschap hebben. Tafelavonden, die tweemaal per maand worden gehouden, zijn veelal het platform van boeiende discussies, vaak naar aanleiding van een presentatie van een van de leden of een gastspreker. De kennis, maar ook de typische problemen van iemand met een ander beroep, andere inzichten, persoonlijke ervaringen en meningen, vrijwel iedere Tafelaar biedt wel iets.

Goed georganiseerd
De Ronde Tafel Nederland is een goed georganiseerde vereniging met lokale- en districtsbesturen en een landelijk hoofdbestuur. Regionaal zijn de Tafels in districten georganiseerd. De voorzitters van deze districten vormen, samen met het hoofdbestuur, de Nationale Tafelraad. Elke lokale Tafel kiest jaarlijks een eigen voorzitter, penningmeester en secretaris. Een dergelijke bestuurssamenstelling hebben ook de districten. Een van de belangrijkste taken van het districtsbestuur is het onderhouden van de contacten tussen het landelijk bestuur en de plaatselijke Tafel.

http://www.rt185.nl/ronde-tafel-nederland
 
Bestuur, voorzitters, districten, belangrijke taken…
Het klinkt allemaal behoorlijk elitair! Geef de aardappelen even door wil je.
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatkundige_hervormingen_binnen_het_Koninkrijk_der_Nederlanden


Juist, Julieus!

De terminologie, Ronde Tafel, het is een weggever.
Maar ik ben een tempeliers, vrijmetselarij fetishist.
Woorden triggeren, en naarmate je meer weet over cultus destemeer dingen naar voren springen. Daarom noem ik Eheu, hij is bijzonder thuis en daardoor scherp om steekwoorden op te pikken.
Maar we leven onder een dressuur.
Persoonlijk ben ik niet van de cijferij, als in kabbalah, maar waar taal komt kijken snuif ik veel eruit.
Alles wat te maken heeft met volwassen mensen en societeit heet, is gelieerd aan… Geen andere interpretatie mogelijk.
Het gros van de verenigingen die zich inzetten voor mensen, en ergens wat willen bewerkstelligen, zij doen het niet om het bewerkstelligen, maar om d voet aan de grond.
Arm Afrika? Uitbuiten, fondsen starten en de zeggenschap veroveren over de mijnen, etc…

Ingredienten combineren; mensen met invloed en vermogen die een groep vormen om iets goed te doen?
Foute boel!


De terminologie, Ronde Tafel, het is een weggever.

 
Maar als we naar de inhoud kijken dan denk ik, ik sta liever in een kring met iedereen. In plaats van aan tafel met meritocraten die alles willen beslissen.
 

Er moet een einde komen aan de mensonterende multinationals

Tuurlijk, maar hoe? Via die erfbelasting. Wat een lachertje!
 

kiezen voor legalisatie van cannabis (de “achterdeur” van de coffeeshops) en regulatie van andere drugs.

Zeker, haal nog wat stemmen binnen! Nee, er heersen ook zeker goede ideeen aan deze tafel. Maar ze willen teveel macht wat mij betreft.


@Julius

“Maar als we naar de inhoud kijken dan denk ik, ik sta liever in een kring met iedereen. In plaats van aan tafel met meritocraten die alles willen beslissen.”

Zijn meritocraten mensen die per definitie alles willen beslissen? Neen!
En wat is jouw definitie van een ‘meritocraat’? Zoals uit veel van je reacties blijkt geef jij aan elk woord een eigen betekenis. Je haren gaan overeind staan bij woorden als ‘ronde tafel’, ‘meritocratie’ of ‘Staat’. Je hebt bij elk woord een eigen (voor)oordeel waardoor je je voordeur dicht houdt voor elke interpretatie anders je eigen.

Er IS geen groep meritocraten die alles willen beslissen. Er is wel een grote groep mensen, die het meritocratisch gedachtegoed aanmoedigen en deze op vele vlakken dondersgoed kunnen onderbouwen. Deze groep mensen wil dat intelligente en rechtvaardige mensen dingen gaan beslissen. WIJ nemen geen beslissingen. JULLIE! Als jij denkt dat je een mogelijke oplossing hebt voor een bepaald probleem…Shoot!

Inderdaad, 100% erfbelasting alleen, gaat ons niet van de elite of multinationals bevrijden, maar het is slechts één (noodzakelijke maatregel) van velen. 

Je veelvuldig gebruikte excuus dat een wereld niet enkel op basis van rationaliteit kan draaien, is ook op verkeerde aannames gebaseerd. Gevoel is de taal van de ziel, van ons hart. Het negeren van gevoel is het negeren van ons bestaan. Niemand aan deze ronde tafel zal jouw vertellen dat je gevoel er niet toe doet. Sterker nog, gevoelens en emoties (hun oorsprong, hun functie, hun werking) zal als nooit tevoren een belang spelen in de ontwikkeling van een kind. Het is de basis van wie wij (denken te) zijn.

Maar wanneer we kijken naar zaken als religie of het koningshuis, maar ook oorlogen en zelfs het kapitalisme….dan bestaan deze enkel omdat de mens zich zo snel en gemakkelijk door gevoel laat (mis)leiden. Welk rationeel mens zou een achterlijke religie als Christendom, Jodendom of Islam aanhangen? Welk rationeel mens staat het toe dat een Koningin al haar macht zomaar, eeuwenlang, aan haar nageslacht kan doorgeven? Welk rationeel mens zou zich laten leiden door ‘trendsetters’, zich laten manipuleren door reclamemakers of ‘beroemdheden’? In zulke opzichten zou de rede ons gevoel moeten kunnen overheersen!
Zullen we al deze zaken gaan missen? Zal rationeler of zelfstandiger denken de ‘geneugten des levens’ teniet doen? Integendeel!

“Zeker, haal nog wat stemmen binnen! Nee, er heersen ook zeker goede ideeen aan deze tafel. Maar ze willen teveel macht wat mij betreft.”

Wie is “ze”?? ‘Wij’ doen dit slechts vanuit één gevoel en één gedachte: De wens tot scheppen van een rechtvaardige wereld! No more f#cking wars! No more f#cking capitalists! No more hunger! Equal rights for everyone!

Boosheid heeft ons gedreven tot het investeren van heel veel tijd en heel veel energie in onze filosofie. Boosheid, en dus ons gevoel(!) en niet enkel onze ratio heeft ons doen besluiten om ons in te zetten voor het enige rechtvaardige systeem dat werkelijk een verandering kan maken. Boosheid, een gevoel dat voortkomt uit onmacht tegen onze onderdrukkers, boosheid dat voortkomt uit de besef dat het de meeste mensen geen ene moer lijkt te kunnen schelen wat er allemaal mis is in deze wereld. Boosheid omdat we ons heel goed beseffen dat de mens veel maar kan en verdient!

Mensen als jij lijken zich niet te beseffen dat ze met hun negatieve, contra-productieve en zelfs destructieve commentaar de huidige corrupte wereld JUIST in stand houden. Dit geldt ook voor onnozelen die denken dat er aan ´merites´ een waarderings- of puntensysteem gekoppeld zal worden; zij geven enkel blijk van hun gebrek aan inzicht. Mensen die denken dat er binnen een meritocratie geen ruimte is voor zieken, bejaarden of invaliden hebben er nog minder van begrepen. 

Mensen die struikelen over een woord of een begrip als ‘ronde tafel’ en gelijk niet meer op durven te staan, zijn de domme lafaards waar we er al teveel van hebben en die duidelijk geen flauw benul hebben van onze intenties. Het internet wemelt van deze mensen; veilig achter hun toetsenbord elk idee bij voorbaat de grond in trappen….want stel je voor dat er ineens echt een goed idee ontspruit, die hun ‘veilige’ wereldje op z’n kop zal zetten!

Deze wereld heeft behoefte aan doeners, mensen die hun verantwoordelijkheid willen, durven en kunnen nemen om een revolutie op gang te brengen. Deze wereld heeft behoefte aan intelligente en rechtschapen mensen, die de mensheid een Nieuwe wereld in kunnen leiden. Waar we géén behoefte aan hebben, zijn mensen die te lui zijn om zelf mee te denken over nieuwe geldsystemen, nieuwe onderwijssystemen, etc.

Voor wie de boodschap nu nog steeds niet duidelijk is…WIJ zijn niet die leiders, wij geven enkel de filosofische, psychologische en wetenschappelijke bouwstenen aan voor een nieuwe wereld, in de hoop dat er mensen zijn die met deze bouwstenen de meest stabiele en rechtvaardige fundatie OOIT zullen leggen. Een fundatie waarop onze (klein)kinderen een wereld kunnen bouwen die zij verdienen!


@ Ahavahel,

Wie bent u/wij en in hoeverre is voor u een rechtvaardige wereld een gelijkwaardige? Het primaire uitgangspunt is van cruciaal belang, de rest kan er moeiteloos bovenop gebouwd worden vandaar een vervolgvraag: is voor u (het creëren van) beleid een primair uigangspunt of het bouwen van begrip?

En, mochten (voor)oordelen voor u van belang zijn dan heb ik nog wel een paar spiegels liggen die ik graag naar u op wil sturen.


Beste Re-discover,

Uw eerste vraag: “Wie bent u”, kan ik eenvoudig beantwoorden met: “Iemand voor wie gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid” synoniemen zijn. Daarmee is tevens uw tweede vraag beantwoord.

“Beleid wordt gebouwd op begrip” zou het antwoord zijn op uw vervolgvraag. Ik heb begrip voor alle Gedachten van mensen, de Gevoelens die mensen hebben en het Gedrag dat mensen tonen. Begrip in de zin dat deze drie G-woorden allen vooruitkomen uit een Gebeurtenissen. Begrip in de zin dat niets menselijks ons vreemd is. Begrip in de zin dat ik de mens begrijp.

Maar moet ik daarom begrip hebben (in de zin van waarderen of respect) dat er mensen zijn die babies hun eerste levensjaren op deze aarde met een mes verminken omdat hun religie dat voorschrijft? Moet ik begrip hebben voor top-bankiers die hun vermogens ten koste van miljarden mensen verdienen? Moet ik begrip hebben voor verkrachters, moordenaars etc?

Op dit moment leven wij in een wereld waarin we ‘begrip’ voor alles schijnen te moeten hebben. We horen religies te respecteren, we horen onze beleidsmakers te respecteren, de wet te respecteren etc. Allemaal retoriek en propaganda om mensen mak en gedwee te houden. U weet net zo goed als ik dat er iets fundamenteels mis is in deze wereld.

Zoals u op de site kunt lezen:
“We stellen niet dat iedereen gelijk is, maar dat iedereen gelijkwaardig is en daarom gelijke kansen moet krijgen. Elk kind verdient exact hetzelfde als alle andere kinderen op de planeet. Dat is ons uitgangspunt. Elk kind en elke volwassene heeft recht op vrijheid, en het is de taak van de Staat om die vrijheid te garanderen.”

Vergeet al uw gedachten over hoe Staten er op dit moment of in het verleden hebben uitgezien en wat hun functies waren, en help mee het begrip ‘Staat’ te herdefiniëren.

En…laat uw spiegels gerust aan uw muur hangen.


@ Ahavahel,

Dank voor uw kijk op het geheel, er liggen wat overeenkomsten in intenties en observaties maar onze conclusies lijken wat te verschillen.

Wij, en daar bedoel ik een ieder mee, hebben niets voor een ander te willen, slechts de eigen wereld kan gebouwd worden, de rest is interactie. Interactie tussen soevereine mensen en daarmee volstrekt gelijkwaardig.

Iedere regel die gesteld wordt of geacht gesteld te moeten worden duidt op een gebrek aan begrip van onderlinge afhankelijkheid van elkaar en de leefomgeving. Beleid dat voortkomt uit begrip is misplaatst, begrip voorkomt juist de noodzaak tot beleid. In gelijkwaardige interactie is geen plaats voor beleid,  interactie vindt eenvoudigweg plaats en de onderling overeengekomen zaken worden uitgevoerd, veelal 1-op-1 maar ook in groepsverband mogelijk. Een eenvoudig maar o zo moeilijk “wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet” kan dan als basisbegrip dienen.

Merocratische principes zijn imho zeer goed toepasbaar bij realisatie van doelen maar ongeschikt als generieke kapstok waar een samenleving aan opgehangen kan worden. Dit zou een gezamenlijk doel impliceren dat vanaf de geboorte een dwingend karakter draagt en daarmee voorbijgaat aan de soevereiniteit van de mens. Dogma ligt op de loer zodra begrip opgedrongen wordt in plaats van doorvoeld.

Er ligt een subtiel verschil tussen begrip en onderkenning, het tonen van begrip ofwel de mogelijkheid hebben om je te verplaatsen in de beleving van jezelf of een ander is net als het begrijpen van een fenomeen slechts het doorzien van een oorzaak en gevolg. Dit ligt net naast het onderkennen vanuit een analyse dat er voor de mens geen hoger doel is dan mens zijn. Alle mogelijke goede doelen en intenties ten spijt is het voor een mens enkel te begrijpen wat een mens is, de rest is speculatieve definitie. Herkennen van mens-zijn in een ander levert een gelijke en daarmee gelijkwaardige op.

Alles dat gebaseerd is op een vermeend beter leven voor het nageslacht is dan ook propagandistisch dogma veelal ter meerdere eer en glorie van het eigen gemoed. Indien wij (iets voor) onze kinderen zouden willen vormen naar ons inzicht tasten we de soevereiniteit van het kind reeds aan, nog daargelaten dat we het zouden verminken of anderszins blootstellen aan sprookjes.

Ik ben het met u eens dat er zeer veel mis is in onze samenleving, zoveel zelfs dat het haast lijkt dat alles beter zou zijn dan dit. Dit neemt niet weg dat er een blik op het daadwerkelijke fundament geworpen kan worden, rechtvaardigheid of gelijkwaardigheid. In mijn optiek zijn deze verre van synoniem, de connotatie lijkt te verschillen tussen beslissen en tot overeenstemming komen, twee zaken die mogelijk weer wijzen op het verschil tussen het bereiken van een doel en het samenleven.

Indien een staat (nog) noodzakelijk zou zijn is de enige rol die ik voor haar weggelegd zie er eentje die een transitie van de huidige dumbed-down massa tot soevereine mensen faciliteert en zichzelf daarna als entiteit opheft.


Precies Rediscover,

Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Maar eindig ook bij jezelf.

Iedere poging om anderden te leiden in hoe ze het moeten doen, is een vorm van dwang. Ook al zijn de intenties nog zo ‘goed’, het blijven jouw intenties, en niet die van de ander.

Daarom is de enige vorm van legitiem leiderschap, inspirerend leiderschap. En met inspireren bedoel ik: mogelijkheden laten zien. Of anderen die mogelijkeden omarmen, moeten die anderen helemaal zelf weten.


@ Re-discover

“Wij, en daar bedoel ik een ieder mee, hebben niets voor een ander te willen, slechts de eigen wereld kan gebouwd worden, de rest is interactie. Interactie tussen soevereine mensen en daarmee volstrekt gelijkwaardig.”

Wij hebben idd niets voor een ander te willen, laat staan te zeggen. Elk individu is zijn eigen centrum van het universum.  Maar dit wil niet zeggen dat ik niets OVER een ander zouden mogen zeggen.  Daarnaast kent ook soevereiniteit zijn ethische grenzen. Waar mensen samen leven, zullen we ons evengoed moeten richten op gezamenlijke (levens)doelen als op individuele. Zonder in NewAge termen te willen vervallen, zullen we meer in éénheid moeten leren denken dan ons louter door ons ‘ik’ te laten leiden. Daarentegen, wat waarlijk het ‘beste’ voor elk afzonderlijk individu is, is tevens het beste voor het collectief. Een gezonde maatschappij kan alleen bestaan uit gezonde deelgenoten van deze maatschappij.

“Iedere regel die gesteld wordt of geacht gesteld te moeten worden duidt op een gebrek aan begrip van onderlinge afhankelijkheid van elkaar en de leefomgeving. Beleid dat voortkomt uit begrip is misplaatst, begrip voorkomt juist de noodzaak tot beleid. In gelijkwaardige interactie is geen plaats voor beleid, interactie vindt eenvoudigweg plaats en de onderling overeengekomen zaken worden uitgevoerd, veelal 1-op-1 maar ook in groepsverband mogelijk. Een eenvoudig maar o zo moeilijk “wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet” kan dan als basisbegrip dienen.”

Beleid zal toch als eerste gebaseerd moeten zijn op begrip, ook al lijkt dat in uw optiek misplaatst. Het stadium waarin dat niet meer nodig is (het stadium waar u over spreekt), zal als vanzelf volgen. Maar niemand kan verwachten dat we na één nachtrust ineens in een ‘betere’ wereld wakker worden. Als wij op de site over zaken spreken, is het noodzakelijk om te begrijpen of iets ‘doel’ of ‘middel’ is. Ik denk dat een aantal van onze afwijkende standpunten op deze misverstanden gebaseerd zijn.

“Merocratische principes zijn imho zeer goed toepasbaar bij realisatie van doelen maar ongeschikt als generieke kapstok waar een samenleving aan opgehangen kan worden. Dit zou een gezamenlijk doel impliceren dat vanaf de geboorte een dwingend karakter draagt en daarmee voorbijgaat aan de soevereiniteit van de mens. Dogma ligt op de loer zodra begrip opgedrongen wordt in plaats van doorvoeld.”

Meritocratie is dan ook geen doel op zich, maar slechts een instrument om onze wereld door een ‘transitieperiode’ heen te loodsen. Dialectische methodieken en wetenschappelijk staafbare modellen kunnen achter wel als generieke kapstop gehanteerd worden. De vraag is, wordt iets ‘opgedrongen’ als iets volledig in lijn ligt met de menselijke natuur en de algemene Wil? Een meritocratie gaat niet over opdringen. Indien dit wel zo overkomt, hebt u de boodschap wellicht verkeerd geïnterpreteerd.

“Alles dat gebaseerd is op een vermeend beter leven voor het nageslacht is dan ook propagandistisch dogma veelal ter meerdere eer en glorie van het eigen gemoed.”

Neen, ter eer en glorie van het menselijk ras! Wij zijn het onszelf, de mensheid, verplicht om een zo ‘bevredigend’ mogelijk (ik ga hier verder niet in op mijn definitie hiervan), leven te kunnen leiden, zorgeloos en verzorgend. We delen uiteindelijk allemaal dezelfde basisemoties en streven diep van binnen allemaal dezelfde doelen na. Enkel de manier van verwezenlijking van deze doelen, gebaseerd op onze eigen unieke gedachten, verdelen ons.

“Indien wij (iets voor) onze kinderen zouden willen vormen naar ons inzicht tasten we de soevereiniteit van het kind reeds aan, nog daargelaten dat we het zouden verminken of anderszins blootstellen aan
sprookjes.”

Een menselijke baby is het meest hulpbehoevende zoogdier in de natuur. Het dient de eerste 3-4 levensjaren gevoed, gedragen, gekleed en beschermd te worden. In die zin, wordt de soevereiniteit van een kind reeds vanaf de geboorte ‘aangetast’.  Of eerder nog, indien de moeder rookt en drink een geen acht slaat op de gezondheid van de foetus of embryo, is de soevereiniteit of zelfbeschikkingsrecht al in het geding. Zo zouden we deze discussie nog verder kunnen terugvoeren naar de eigenlijke conceptie of de daad die tot deze conceptie leidt;  “Wie zijn wij om te beslissen of een nieuw leven geboren mag/wil worden?” Helaas dient dit forum zich niet voor dergelijke discussies…

Maar moeten wij babys, kinderen en jongeren dus maar aan hun lot overlaten? Nee, natuurlijk niet. Maar wij zouden ook niet moeten laten toestaan dat elke ouder zijn/haar kind volledig naar eigen goeddunken opvoed, en dat een Staat het daarna overneemt en elk kind tot volgzame consument opleidt, waarna het een leven lang arbeid dient te verrichten ten koste van zijn eigen ontwikkeling en ten gunste van slechts een handvol machthebbers. We zullen dus helemaal terug moeten gaan naar de basis en al onze normen en waarden moeten herzien, gebaseerd op ‘wat werkt het beste voor de hele mensheid, en wat verschaft ons allemaal het meeste ‘leefplezier’. Uiteraard is dit kort door de bocht en populair vertaald, maar dit zou wel de basis moeten zijn en is dit ook waarnaar wij streven.

“Indien een staat (nog) noodzakelijk zou zijn is de enige rol die ik voor haar weggelegd zie er eentje die een transitie van de huidige dumbed-down massa tot soevereine mensen faciliteert en zichzelf daarna als entiteit opheft.”

Precies! In een ‘perfecte’ wereld met ‘perfecte’ mensen zou een Staat volkomen overbodig zijn. Evenals geld, gevangenissen etc. Maar…ALS dit al ooit realiteit zal worden, zal er een enorme intensieve transitieperiode aan vooraf gaan. Wij richten ons specifiek op deze transitie waarin de Staat weldegelijk een grote rol zal moeten spelen. De ‘Staat’ zal moeten worden samengesteld uit de meest wijze, rechtschapen en intelligente mensen (dit is wat wij met merites bedoelen) die de mensheid naar de volgende fase in haar evolutionaire ontwikkeling zal moeten leiden. Mensen, met hun huidige conditioneringen zullen niet meer in staat zijn om allemaal en op eigen houtje tot een zekere mate van bewustzijn te komen. Daarom hechten wij zoveel belang aan een gezonde ontwikkeling van de nieuwe generatie(s).

Tot slot, wij willen onszelf dus niet als leiders profileren en wij beamen ten zeerste dat ‘inspirerend leiderschap’ de enige juist vorm van leiderschap zou moeten zijn (om hiermee gelijk te reageren op de reactie van P. Stuurman). Binnen een meritocratie is het daarom de taak van de ouders, taak van de gemeenschap, taak van het onderwijs en taak van de Staat, om mensen te stimuleren en motiveren om zelfbewuste, autonome, soevereine en zelfverwezenlijkte individuen te worden, met oog voor zowel individueel als gemeenschappelijk belang.


Meritocratie is dan ook geen doel op zich, maar slechts een instrument om onze wereld door een ?transitieperiode? heen te loodsen.

Dat blijkt niet uit de site waarnaar verwezen wordt.

Je hebt bij elk woord een eigen (voor)oordeel waardoor je je voordeur dicht houdt voor elke interpretatie anders je eigen.

Nonsens. Dat lijkt oppervlakkig misschien zo. Maar ik onderzoek dingen EN definities. Daar valt een wereld te winnen. Denk liefst zelf na en ben geen loutere napratert. Leuk voorbeeld ter illustratie van je eigen statement: de definitie van anarchisme op de Ronde Tafel site:

Anarchisme:
Geen wedstrijd, geen regels, geen rede. Een rampzalige vechtpartij die, heel begrijpelijk, nog nooit ergens op een noemenswaardige manier is uitgeprobeerd.

http://www.rondetafelbeleid.nl/deoudewereldorde

Zou zeggen: kijk eens verder dan je neus lang is wat dit betreft:
http://www.anarchiel.com/display/anarchisme
http://www.anarchiel.com/display/anarchie_voor_dummies

Er IS geen groep meritocraten die alles willen beslissen.

Toch is dat de geest van de site, althans zo komt het op mij over met de gepropageerde almachtige Staat.
Het is wat mij betreft TEVEEL HETZELFDE SPEL met andere poppetjes. Het systeem zelf wordt niet echt diepgaand geanalyseerd, alhoewel jij dat waarschijnlijk anders ziet.

Meritocratie is gebaseerd op de absolute vernietiging van vals spel in de Wedstrijd van het Leven, door middel van 100% erfbelasting.

 

Het doel van de meritocratische Staat is perfecte mensen te produceren: vrij, onafhankelijk, autonoom, zichzelf defini�rend, verdienstelijk, mensen wier vaardigheden gemaximaliseerd zijn, en die vrijelijk hun eigen identiteit vormgeven op basis van hun eigen aard, karakter en persoonlijkheid.

Het lijkt zo mooi, deze heilstaat, waarschijnlijk vol met mensenrechten. Maar het woord “produceren” bevalt me niet.

Er IS geen groep meritocraten die alles willen beslissen. Er is wel een grote groep mensen, die het meritocratisch gedachtegoed aanmoedigen en deze op vele vlakken dondersgoed kunnen onderbouwen. Deze groep mensen wil dat intelligente en rechtvaardige mensen dingen gaan beslissen. WIJ nemen geen beslissingen. JULLIE! Als jij denkt dat je een mogelijke oplossing hebt voor een bepaald probleem?Shoot!

Waarom praat je over jullie? Hoor jij er soms niet bij?! Iedereen heeft recht op eigen beslissingen. Onrecht tegen kinderen voorkom je vooral door optimale betrokkenheid bij elkaar. Laten we dat eens meer promoten!
Maar inderdaad denk ik ook dat ik een waardevol (onderschat) puzzelstukkie ontdekt heb:  http://www.boekenroute.nl/gasten/gtn1Boek.aspx?BoekID=26343
Over indeling van de samenleving. Misschien gaat het tever, maar ik zou het waarderen als je daar commentaar op zou kunnen geven. Ik meen het!

Er worden op de site ook zeker aanzetten en voorzetten gegeven! Maar bvb betreffende ONDERWIJS zie ik meer in IEDERWIJS: http://iederwijs.nl/
Het woord zelf geeft het goed aan: iedereen wordt er wijzer van. Wanneer? Als je de natuurlijke nieuwsgierigheid, de eigen drang van het kind zelf als uitgangspunt neemt.
Zeker staan er ook in het piece over onderwijs wel degeluk waardevolle inzichten maar het wordt me allemaal teveel als blauwdruk gepresenteerd, zonder openheid voor aanvulling. Meer gericht op napraten dus. En dat klinkt te bekend, dat is alweer een van die aloude gewoontes.

Inderdaad, 100% erfbelasting alleen, gaat ons niet van de elite of multinationals bevrijden, maar het is slechts ��n (noodzakelijke maatregel) van velen.

Gelukkig zie jij dat ook, toch wordt het op de site echt anders gepropageerd. Te simplistisch!

100% ERFBELASTING, het fundament van meritocratie

Mensen als jij lijken zich niet te beseffen dat ze met hun negatieve, contra-productieve en zelfs destructieve commentaar de huidige corrupte wereld JUIST in stand houden.

Volgens mij geef ik zuiver inhoudelijk commentaar. Hoewel ik bij nalezen ook wel zie dat ik soms misschien te grappig probeer te doen. Maar mogelijk heb je tevens last van een verschijnsel dat velen met zich meedragen namelijk dat ze mensen over een kam scheren. Dus de tendens van sommige comments is negatief, je raakt in een negatievere stemming (daar is die boosheid weer!) en vervolgens wordt alles zo bekeken…
Inhoudelijk: ik stel zelf dat initiatieven zoals deze teveel van de oude wereldorde in stand houden. Het spreekt groepen mensen aan omdat het juist ook resoneert met het je verlaten op externe autoriteit. De nadruk dient te liggen op expressie van eigenheid. Daar niet negatief mee bemoeien door allerlei regels en wetten die vrijheid vermoorden. Natuurlijk kun je stellen dat als je capabele leiders zou hebben dat deze wetten dan rechtvaardiger en beter doordacht zouden zijn. Maar het ontbreekt m.i. aan diepe systeemanalyse alsmede aan een visie van een maatschappelijke opzet die de zelfbeschikking fasciliteerd. Een meer doortimmerde visie zoals ik die wel vind in:
http://www.deniesa.nl/2010/09/24/uit-het-boek-vrijheid-gelijkwaardigheid-verbondenheid-2/

Deze wereld heeft behoefte aan doeners, mensen die hun verantwoordelijkheid willen, durven en kunnen nemen om een revolutie op gang te brengen. Deze wereld heeft behoefte aan intelligente en rechtschapen mensen, die de mensheid een Nieuwe wereld in kunnen leiden. Waar we g��n behoefte aan hebben, zijn mensen die te lui zijn om zelf mee te denken over nieuwe geldsystemen, nieuwe onderwijssystemen, etc.

Degeluk mee eens. Maar nogmaals: dit perspectief ontbreekt m.i. helaas op de site.

Voor wie de boodschap nu nog steeds niet duidelijk is?WIJ zijn niet die leiders, wij geven enkel de filosofische, psychologische en wetenschappelijke bouwstenen aan voor een nieuwe wereld, in de hoop dat er mensen zijn die met deze bouwstenen de meest stabiele en rechtvaardige fundatie OOIT zullen leggen. Een fundatie waarop onze (klein)kinderen een wereld kunnen bouwen die zij verdienen!

Wordt juist welbewuster de leider van je eigen leven! En besef dat er meer bouwstenen in omloop zijn. Waag ook voor voortschrijdend inzicht te gaan.

Nog enige statements om wat nuance aan te geven:

De mensen zullen de Algemene Wil boven hun specifieke wil moeten plaatsen

uit:
http://www.rondetafelbeleid.nl/meritocratie
Pas nou op! Volgens mij gaat het juist om het ontwikkelen van de eigen wil en het UITZUIVEREN daarbij van allerlei overgenomen gewoontes en afleidingen. Een zeer actief persoonluk proces met veelal vallen en opstaan. Iets anders dus dan het aannemen van een ‘Algemene Wil’ en deze na-volgen.

Global English

Mee eens, maar dat sluit andere talen niet uit in andere kringen.
Maar wat gemeenschapszin betreft kunnen we denk ik vooral veel leren van tribale volken. Geen woord daarover…
En vergeet ook niet dat de Founding Fathers waar bij tijd en wijlen over wordt opgeschept veelal protestants waren en slaven hielden.
Daarmee wil ik ze overigens zeker niet afzeiken. Ik zet dit in perspectief van ontwikkeling en voortschrijdend inzicht.
Maar opscheppen over Nobelprijswinnaars? Hoei, heb er met name sedert Al Gore en Obama niet zo’n al te hoge pet meer van op…

Zeg NEE tegen de Oude Wereldorde. Zeg JA tegen Vrijheid. Een nieuwe dageraad is aangebroken. Er zijn nieuwe sterren aan het firmament verschenen. Stel een nieuwe regering samen.

Ja hoor eens: betekent werkelukke vrijheid dan niet dat je op basis van VRIJWILLIGHEID samenleeft?!
Maar nee hoor we beginnen gelijk weer over een regering… Dus zeg ja VOOR vrijheid en dan dus ook niet met een zogenaamde Partij Voor de Vrijheid, waarvan de afko PVV eigenlijk staat voor Partij Voor Verbod (even in de zijsprong).

Overigens geloof ik niet in “totalitair anarchisme” waarmee ik dan bedoel het promoten van extreem zelfbeschikkingsrecht als oplossing voor alles. Maar ik geloof wel in het maximaliseren van zelfbeschikkingsrecht en het fasciliteren daarvan. Er zijn hele gebieden waar beleid op wordt gemaakt, waar helemaal geen overheidsbemoeienis zou dienen te zijn, ook niet meritocratisch.


Sollie voor deze late reactie. Ik had meer te doen en wilde eerst de site lezen voordat ik verder commentaar mocht geven.
VREDE VOORSPOED


Commentaarpagina 1 van 1U dient ingelogd (Login) te zijn om een opmerking te kunnen plaatsen.Homepage