0  1  2  3 

Het einde van Nederland (VI): Staat u op de lijst?

ze hebben geen geweten
de brave loonslaaf van de macht
die trouw zijn medemens verkracht
om maar te kunnen vreten


hoe men ook met klokken luidt
de kudde voert bevelen uit

(Drogblog)i


In 2007 publiceert de Amerikaanse Naomi Wolf haar boek The End of America over de teloorgang van de grondwettelijke vrijheidsprincipes in haar land. Wolf betoogt dat er historisch tien kenmerkende stappen zijn te onderscheiden, noodzakelijk voor de overgang van een democratie naar een fascistische staatsvorm:

 


Nederland, gidsland van Europa, lijkt dezelfde weg te gaan als haar grote voorbeeld: Deze serie toont de ontwikkeling van een open naar gesloten samenleving; van Nederland als soevereine constitutionele monarchie met relatieve vrijheden, naar een natie waarin een alles controlerend (technocratisch) fascisme steeds duidelijker vormen lijkt aan te nemen. Het is het einde van Nederland zoals we het kenden.


Het willekeurig aanhouden en oppakken van burgers alleen of in groepen, al of niet op basis van registratie als verdachte op geheime lijsten, jaagt mensen angst aan voor de overheid en maakt hen een gewillig slachtoffer van intimidatie en manipulatie om zaken te accepteren die een vrijgeboren mens anders nooit zou hebben aanvaard. Eens op de lijst blijft men daar vaak jaren staan. Dit kat-en-muis spel van de staat met haar burgers is standaardpraktijk in fascistische maatschappijen, aldus Naomi Wolf in haar boek. In Nederland blijkt dit steeds meer de gangbare werkwijze.


In dit deel; de praktijk van willekeurige arrestatie, detentie en vrijlating.


Nederlandse overheid plaatst kritische burgers op lijsten
In deel V zagen we dat de overheid in publicaties als het “Actieplan Polarisatie en Radicalisering”, campagnes als “Nederland tegen terrorisme” en via Postbus 51 spotjes, groepen met afwijkende meningen over bijvoorbeeld dierenrechten, politiek of geloof, afschildert als radicaal en in potentie ‘terroristisch.’ 


Nederland blijkt tevens het land waar de overheid op de éérste plaats staat van alle landen ter wereld waar het gaat om het aftappen van de communicatie van haar eigen burgers. Sinds dit bekend is, is de regering onwillig om de tapgegevens nog langer te publiceren: “omdat verstrekking van de gevraagde gegevens de veiligheid van de staat zou kunnen schaden” (zie voor de bronnen deel V). De informatie die de autoriteiten ertoe brengt om uw gesprekken te willen afluisteren, moet, al is het maar ten dele, ergens vandaan komen. Het verleden leert dat de regering de gewoonte heeft ‘staatsgevaarlijke’ personen op lijsten te plaatsen. Sinds 9/11 registreert de overheid onder meer mensen die er ‘radicale ideeën’ op na houden en potentieel terroristisch zijn. 


De verbanden tussen terrorisme en uw afwijkende ideeën, leggen de staatsinlichtingen- en politiediensten vervolgens met behulp van de modernste technieken (zie deel V). De koppelbaarheid van de geharmoniseerde bestanden maakt dat tot een peulenschil (zie deel IV).


In 2004 beschikt de AIVD over een “lijst van personen die intensief gevolgd worden” omdat zij “op de een of andere manier gerelateerd zijn aan terrorisme”. Die lijst bevat dan nog tussen de 150 en 200 personen. “Het aantal kan groter worden doordat nieuwe personen in beeld komen”, verklaart Minister Remkes in dat jaar.ii


Inmiddels zijn er inderdaad nieuwe personen in beeld gekomen. Het zijn de andersdenkenden die met hun ideeën over Europa, de banken, dierenrechten, natuurbescherming of religie, afwijken van de opvattingen gepropageerd door de mainstream media. Voor hen is de groep verruimd tot “lijst radicalen.” Indien u mogelijk aan het ‘radicaliseren’ bent of zelfs al ‘radicaal’ bent bevonden, plaatst de overheid u preventief in een categorie op een van de geheime lijsten van mensen die volgens de inlichtingendiensten geradicaliseerd zijn of mogelijk die weg opslaan.iii


Vervolgens kan de overheid u als potentiële terrorist laten plaatsen op de internationale lijsten van het Amerikaanse Terrorist Screening Centre. Minister van Veiligheid, Ivo Opstelten heeft dit, voor onze veiligheid uiteraard, met zijn Amerikaanse ambtsgenoten afgesproken.iv


Vliegtuigpassagiers naar bestemmingen buiten de Europese Unie, in het bijzonder de Verenigde Staten, dienen persoonlijke informatie te verstrekken in de vorm van een “Passenger Name Record.”v De bevoegde beambte zal deze informatie vervolgens vergelijken met de lijsten van personen die op een of andere manier gekoppeld kunnen worden aan terrorisme. Verdachten staan op de Interpol Terrorism Watch List of de United States Terrorism Watch List. De ‘terroristen’-lijsten blijken in de praktijk nogal willekeurig. Velen komen er namelijk geheel ten onrechte op, waaronder activist Nelson Mandela, politicus Ted Kennedy en popzanger Cat Stevens.vi Hieruit blijkt dat de zorgvuldigheid duidelijk te wensen over laat en het laat zich raden wat u te wachten staat als u zich niet kunt beroepen op een beroemde achternaam of sterrenstatus.


Ook de Europese Unie zelf houdt lijsten bij van ‘staatsgevaarlijke’ burgers. De EU beschikt al over een lijst van "Persons, groups and entities involved in terrorist acts" (2006). Maar er is meer. Onderzoeker en schrijver dr. Udo Ulfkotte onthult aan zijn publiek tijdens het KOPP-congres “Europa vor dem Crash” op 4 februari 2012, dat er een geheim samenwerkingsverband bestaat tussen de Europese geheime diensten, dat zich richt op tegenstanders van de Europese Unie en de banken. Tegenstanders zouden geplaatst worden op lijsten gegenereerd uit centrale elektronische dossiers, waarin burgers in profielen worden gemerkt met een kleurcode groen, geel of rood al naar gelang hun potentiële gevaarlijkheid voor het EU-eenwordingsproject.vii Hoewel de Tweede Kamer onder druk van de bevolking in 2010 ten lange leste tegen de elektronische opslag van persoonsgegevens in een centrale database heeft gestemd, gaat, nu de gemoederen zijn gesust, Minister Spies van Binnenlandse Zaken de centrale database, geheel volgens Europese richtlijnen, alsnog invoeren.viii 


Informaticawetenschapper en onderzoeker Sylvia Johnigk bevestigt de bevindingen van Ulfkotte. Johnigk wijst daarbij op het gebruik van ‘mensenzoekmachines’ als Indect, een EU veiligheidproject. Op basis van ‘verdachte’ zoek- en trefwoorden doorzoekt Indect onder andere peer-to-peer en sociale netwerken als Facebook, webpagina’s, blogs, sociale nieuwssites, discussiefora, servers, computernetwerken, alsmede privé computersystemen en -berichten. Vervolgens koppelt Indect de verzamelde informatie automatisch aan centrale databases met profielen van ‘staatsgevaarlijke’ mensen, legt Johnigk uit (zie deel IV).ix


Uw indeling bij een risicogroep gebeurt op basis van het principe ‘gedeeld gedachtegoed.’ Een bekend voorbeeld hiervan is de onterechte arrestatie en opsluiting van de journalisten Hans Krikke en Johan Muter in de negentiger jaren. Justitie zag ze op basis van het principe van ‘gedeeld gedachtegoed’ als ‘terroristen’ die betrokken zouden zijn geweest bij de RaRa-aanslagen tegen het asielbeleid.x


De plaatsing op dergelijke lijsten kan ernstige gevolgen hebben voor het dagelijks leven, zo ondervond ook politiek activist Roel van Duijn die op basis van zijn ‘gedeeld gedachtegoed’ decennia lang onterecht als ‘potentieel staatsgevaarlijk’ was geschaduwd na plaatsing op een interneringslijst van de Binnenlandse Veiligheids Dienst, voorloper van de AIVD.xi 


(Alu-)hoedje? Links? CPN? Anarchist? Pacifist? Op de lijst!
Al langer brengt de overheid ‘verdachte burgers’ groepsgewijs als staatsgevaarlijk letterlijk in kaart. In de vijftiger jaren tot ver daarna laat de overheid bunkers en kelders bouwen als commandocentra en schuilplaatsen voor prominenten om het land te beveiligen ten tijde van ‘spanningen’. De reusachtige ‘bunkers’ of kelders onder de stadhuizen van Amsterdam en Den Haag zijn daarvan voorbeelden.xii 


De actiegroep Onkruit maakt in 1982 een verslag van wat zij aantreffen bij hun inbraak in zo’n bunker te Zeeland; “De PMC-bunker in Kloetinge is in tijd van spanningen […] de commandopost die zich bezighoudt met ‘beveiliging en bewaking’ van de provincie Zeeland. Als belangrijkste vijand worden groepen uit de eigen bevolking gezien. Dit werd nog eens extra duidelijk toen we in de plotkamer (de centrale ruimte in de bunker) een grote kaart van Zeeland zagen. Op één van deze kaarten werden met behulp van ‘markeringstekens’ aangegeven waar de vijandige bevolking zich bevindt. We troffen de volgende markeringstekens aan (buttons met afbeeldingen voor op de wandkaart):

 

  • (snorretje) = concentratie gastarbeiders, vreemdelingen
  • (LSD) = drugsgebruikers
  • (hoedje) = onbetrouwbare burgers
  • (pol.) = politieke activiteiten
  • (brilletje) = observatie
  • (fototoestelletje) = observatie m.b.v. hulpmiddelen
  • (megafoon) = propaganda activiteiten en demonstraties
  • (007) = spion
  • (donkere bril) = subversieven
  • (bommetje) = sabotage”xiii


Onder namen als “Operatie Diepvries” maakt de overheid in die tijd lijsten waarop tot 8.000 burgers die de staat aan het onwetende volk presenteerde als ‘gevaarlijk’ omdat de betrokken ‘radicale’ burgers op een of andere wijze gelieerd zijn aan de communisten, zoals partijleden, sociaaldemocraten, vrijdenkers, anarchisten, antimilitaristen en pacifisten. In een noodsituatie zou de overheid deze burgers dan ook preventief arresteren en interneren op basis van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. Deze wet is luttele jaren voor de aanslagen van 9/11 heringevoerd.xiv


Nederlandse overheid leverde namen van andersdenkenden aan de nazi’s in vredestijd
Net zoals de overheid thans intensief collaboreert met het Empire, deed zij dat ook met nazi-Duitsland, juist omdat de opvattingen van de top eigenlijk niet zoveel verschilden van de bezetter. Procureur-generaal baron Van der Feltz laat ruim voor de oorlog al een lijst met ‘linksextremisten’ samenstellen die hij, zonder dat er sprake is van een wetsovertreding of een veroordeling, op grond van hun gedachtegoed kwalificeert als ‘misdadigers’. Dit wordt de “Centrale verzameling Communistische en Internationale misdadigers”, waarop de overheid uiteindelijk ruim duizend namen van onschuldige linkse onderdanen plaatst, van wie de helft communisten.


De vooroorlogse lijsten van de Centrale Informatie Dienst, waaronder de huidige AIVD destijds bekend stond, zijn geordend per gemeente en bevatten gedetailleerde informatie over onschuldige burgers die geëtiketteerd zijn als: “anti-militaristische spreekster”, ‘anarchist’, ‘dienstweigeraar’, ‘anti-fascist’, ‘atheïst’ of ‘communist’ (zie voorbeeld originele CID-lijst). Medewerkers van de geheime dienst als Laurentius van Laere, Jacob Gros, Gerhard Hanken, Abraham van Dijk (vriend en collega vader Theo van Gogh), Johannes Eckhardt en Anne van der Ploeg geven de namen van te vermoorden communisten en joden door aan de nazi-Sicherheitsdienst.


Door de intensieve collaboratie van de geheime diensten met de nazi-Sicherheitsdienst, kost dit tijdens de oorlog uiteindelijk meer dan tweeduizend communisten hun leven, afgezien van de vele Joden die de veiligheidsdienst had aangegeven. De communisten zijn van alle burgergroeperingen in Nederland, veruit het meest actief in het verzet en organiseren de eerste en belangrijkste collectieve opstand tegen het afvoeren van joden: de Februaristaking van 1941. Daarnaast zijn zij de grootste criticus van de vrome, calvinistische overheid en de daaraan gelieerde gevestigde orde, met haar repressie en genocide in de koloniën, discriminatie van joden, onderdrukking van andersdenkenden, vrouwen- en arbeidersrechten en bevoorrechting van het bankwezen en bedrijfsleven boven het burgerbelang


Dr. Rudi Harthoorn beschrijft in “Vuile oorlog in Den Haag” hoe de Nederlandse overheid met haar geheime dierst in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst en de Gestapo het verzet tegen de nazi’s bestrijdt en hoe de veelal linkse verzetstrijders worden gefusilleerd of verdwijnen in de Duitse kampen - met name Groß-Rosen, Neuengamme, Dachau en Buchenwald, het laatste kamp geleid door de neef van Koningin Wilhemina, Josias zu Waldeck und Pyrmont.xv


De intensieve, vrijwillige samenwerking van de Nederlandse overheid met de nazi’s om communisten en joden te arresteren en op te sluiten in deels Nederlandse concentratiekampen, dateert al uit de vroege dertiger jaren en is niet het gevolg van oorlogsdwang. Behalve deze feiten toont archiefonderzoek van historicus en emeritus-hoogleraar G. van Roon dat het latere hoofd van de Nederlandse Geheime Dienst, Louis Enthoven, samen met andere hoge Nederlandse ambtenaren, hierover begin jaren dertig al contacten onderhoudt met de Gestapo. De Amsterdamse commissaris K. Broekhoff verschaft in de dertiger jaren namen en adressen van ‘verdachte’ Duitse vluchtelingen aan de Gestapo, meestal andersdenkenden als communisten en joden. Enthoven richt onder de Duitse bezetting, de fascistoïde Nederlandse Unie op die het nazi-‘jodenprobleem’ erkent, joods partijlidmaatschap verbiedt en samenwerking met Duitsland voorstaat. Na de oorlog wordt hij hoofd Binnenlandse Veiligheids Dienst. Vele andere nazi-sympathisanten, zoals Abraham van Dijk, krijgen soortgelijke posities (zie voor tekst en bronnen deel II).xvi 


Arrestatie, detentie en vrijlating van onschuldige burgers
Sinds 11 september 2001 heeft de overheid een groot aantal onschuldige burgers gearresteerd, opgepakt, vastgezet en weer vrijgelaten. Deze burgers staan op het moment van aanhouding geregistreerd als ‘radicaal’ of mogelijk zelfs ‘potentieel terrorist’ en kan de overheid oppakken op basis van de nieuwe terrorismewetten (zie deel IV). Het eerste deel van deze serie geeft een aantal voorbeelden. Zoals de arrestatie van een onschuldig gezin te Utrecht in september 2004, met inzet van een groot aantal politieambtenaren, honden en technische hulpmiddelen. Het gezin blijft getraumatiseerd achter en moet verhuizen uit de vernielde woning.xvii De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst laat op 31 december 2008 te Rotterdam op basis van haar lijst van ‘radicalen’ drie onschuldige burgers oppakken, vastzetten en na dik twee weken hechtenis uiteindelijk weer vrij.xviii Op 13 maart 2008 laat de AIVD te Breda op basis van haar lijst een onschuldige ‘radicale’ student oppakken, gevangen zetten en na ruim een halve maand voorarrest gaan.xix Te Tilburg wordt op 16 mei 2008 een ‘extremistische’, 48-jarige man opgepakt op basis van een lijst van de Franse inlichtingendienst die met de AIVD samenwerkt. Zijn schuld is nooit aangetoond.xx


Als hilarisch hoogtepunt is er in november 2008 dan toch een heuse terreurdreiging. Een terrorist bedreigt daadwerkelijk Premier Balkenende met jihadistische onthoofding: “Schop de lelijke kop van Jan Peter Balkenende er af”, krijgt de staatsman te lezen. Gezwind ijlt de politie naar Rijssen om daar de computer in beslag te nemen en de dader in te rekenen. Het loopt uiteindelijk met een reprimande en sisser af: de dader blijkt een tien-jarig jongetje dat op internet zijn hart luchtte.xxi


Op 12 maart 2009 arresteert en interneert de politie te Amsterdam zeven onschuldige burgers. Ze zouden iets met terreur te maken hebben maar na enkele dagen laat de politie hen gaan.xxii Na een tip van de Amerikaanse inlichtingendienst arresteert en interneert de marechaussee twee ‘verdachte’ burgers te Schiphol. Na een paar dagen komen ze met de schrik weer vrij.xxiii De Koninklijke Marechaussee arresteert op 19 september 2010 te Schiphol een van ‘terrorisme’ verdachte burger welke wegens gebrek aan bewijs vrij wordt gelaten.xxiv In diverse landen van de Europese Unie arresteert de samenwerkende politie op 23 november 2010,  25 burgers vanwege gedachten geuit op de website Ansar Al-Mujahideen. Dit is op verzoek van de Belgische justitie. Onder hen drie inwoners van Osdorp, Amsterdam.xxv Het blijkt loos alarm. Anderhalve maand later laat de Belgische justitie laat haar verdenking over betrokkenheid bij het beramen van een terreuraanslag varen.xxvi Twaalf onschuldige maar van ‘radicalisme’ verdachte burgers laat het Landelijk Parket op 25 december 2010 te Rotterdam oppakken, vastzetten en uiteindelijk weer vrij. Zij staan op de lijst van de AIVD.xxvii Te Almere arresteert de Nationale Recherche op 29 juli 2011 een man die radicale sympathieën zou hebben en daarom op de lijst staat van de AIVD. Wegens gebrek aan bewijs komt hij na twee weken gevangenis op vrije voeten.xxviii


Het blijkt slechts het topje van de ijsberg. De Volkskrant schrijft al in 2003 dat er achter de schermen veel meer arrestaties van ‘radicalen’ plaatsvinden dan in de gecontroleerde mainstream media gemeld: “Remkes onthult [...] dat er sinds de aanslagen in de VS veel meer arrestaties in Nederland zijn verricht in verband met terroristische dreiging dan tot dusver bekend was. Hij spreekt van ‘enkele tientallen’. Slechts een deel van de verdachten is voor een rechter verschenen. Soms zijn mensen per abuis aangehouden: ‘In andere gevallen kwamen we tot de conclusie dat de bewijsvoering toch te dun is.’” Maar als dat het geval is moet voortaan de AIVD-aanwijzing als bewijsmateriaal gebruikt kunnen worden. Deze informatie blijkt vaak dubieus en soms zelfs verkregen van slachtoffers van marteling zagen wij in deel II: “In twee processen in Rotterdam tegen vermeende terroristen legden rechters AIVD-informatie opzij omdat deze oncontroleerbaar zou zijn. ‘Volstrekt onaanvaardbaar’, vindt Remkes.”xxix


Niet alle ‘verdachten’ komen na enkele weken vrij. Sinds 9/11 kwijnen duizenden onschuldige burgers weg in Nederlandse gevangenissen. In Europa is vrijwel geen land te vinden waar zoveel mensen onterecht door de overheid gevangen zijn gezet. “Nederland aan de top met opsluiten van onschuldigen”, kopt het Nederlands Dagblad dan ook op 9 juni 2012. Emeritus-hoogleraar strafrecht Anton van Kalmthout bevestigt dit verontrustende feit in de krant: “Uit onderzoek van de Europese commissie blijkt dat Nederland bijna bovenaan staat op een lijst van 27 EU-landen als het gaat om het ten onrechte opsluiten van mensen”. Cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek verraden dat sinds 2002 het aantal onschuldigen achter de tralies nota bene is verdrievoudigd tot dertigduizend in tien jaar en jaarlijks toeneemt, aldus het Nederlands Dagblad.


Massa aanhoudingen en arrestaties
Van massa-arrestaties en massa-opsporingsacties gaat een grote intimiderende en angstwekkende werking uit. Op basis van nieuwe wetten gebeuren ze vooral preventief (zie deel IV & X). Zij zijn gangbaar in fascistische regimes. We kennen ze als razzia’s uit de tweede wereldoorlog. Wikipedia geeft als definitie: “Een razzia is een door de overheid (politie, leger) georganiseerde, groots opgezette, opsporing en jacht op een groep mensen.”xxx 


We zijn echter blijkbaar al gewend aan het grootschalig opsporen en aanhouden van groepen mensen. Enkele jaren geleden was dit nog ondenkbaar maar nu met de koppeling van allerlei systemen een fluitje van een cent. Meestal gebruikt de overheid ‘veiligheid’ als reden.


Het is inmiddels dagelijkse praktijk in het openbaar vervoer. Vroeger liet u uw kaartje stempelen bij de trambestuurder. Nu betaalt gemeente Den Haag iedere dag groepen controleurs die, vaak ‘in burger’, tegelijkertijd via alle deuren de tram binnenvallen met een soort verrassings-overval, om een enkele zwartrijder, dikwijls een jongere uit een achterstandsmilieu of armoedzaaier, in de kraag te vatten.xxxi Maar naast meerijdende beveiligingsbeambten, die vooral gefixeerd blijken te zijn op borsten en billen, en camera’s, tegenwoordig in Rotterdamse trams voor ‘veiligheidsdoeleinden’ uitgerust met opnameapparatuur voor het afluisteren van reizigersgesprekken, vindt de overheid dit onvoldoende. Overigens; omgekeerd verbiedt het trampersoneel de reiziger zich misdragende controleurs te filmen.xxxii


Regelmatig zijn er daarom massa-acties met grootschalige aanhoudingen, zoals in februari 2012: “Tijdens een gezamenlijke controle met de HTM op de tramlijnen 11 en 12, rijdend tussen de Delftselaan en de Jacob Catsstraat, hielden politiemensen woensdag 29 februari tussen 15.00 en 21.45 uur in totaal 22 mensen aan. Daarnaast schreven HTM-controleurs 105 processen-verbaal uit aan zwartrijders.” Elf aanhoudingen betreffen mensen die hun persoonsbewijs niet kunnen tonen. Het is altijd prijs op de lijnen 11, 12 en 9 die door de armste wijken van Den Haag rijden, waar veel mensen al nauwelijks kunnen rondkomen, laat staan een kaartje kopen.xxxiii Eerder organiseert Politie Haaglanden op 27 april 2011 een ‘Grote controleactie’ in tramlijn 11 en lijn 9. Tweeduizend reizigers controleren de politieambtenaren uit in totaal 38 trams. Ook hier is in bijna de helft van de gevallen het vergrijp dat de burger zijn persoonsbewijs niet kan tonen.xxxiv 


In april 2012 houden overheidsfunctionarissen trein- en buspassagiers aan op station Enschede tijdens een massale controle “ter vergroting van de veiligheid op en rond het station” om van hen onder meer € 20.000 euro aan achterstallig belastinggeld te kunnen innen.xxxv Een dergelijke grootschalige ‘Stop&Go-actie’, eveneens onderdeel van een ‘lokaal veiligheidsarrangement’, vindt op 8 maart 2012 plaats te station Almere waarbij functionarissen van politie, gemeente en de vervoersbedrijven bijna 10.000 bus- en treinreizigers halt houden ter controle. De stations te Alkmaar, Rotterdam, Amsterdam en Hoorn gingen reeds voor. “Er is geen ontkomen aan” schrijft het Noord Hollands Dagblad; de autoriteiten belemmeren de reiziger te ontsnappen door rondom hekken te plaatsen.xxxvi 


Maar de intimiderende opsporing en aanhouding van nietsvermoedende burgers gebeurt nóg grootschaliger. In de nacht van 17 op 18 november 2010 controleren maar liefst zevenhonderd opsporingsambtenaren, elfduizend burgers en negenduizend voertuigen met als voorgewend doel het voorkomen van drugshandel, mensenhandel en het illegaal inreizen. De controles zijn ‘preventief’ omdat er geen sprake is van enige overtreding vooraf. De burger is bij voorbaat verdacht. Veelal hebben de overtredingen überhaupt niets met het verkeersgedrag te maken. Uiteindelijk leidt de actie tot 59 arrestaties wegens het bezit van verdovende middelen, het zich niet houden aan de vreemdelingenwetgeving, het rijden onder invloed van alcohol of drugs rond of zonder geldig rijbewijs.xxxvii In andere gevallen gebruikt de overheid de steeds frequentere massale verkeerscontroles als groots opgezette jacht op mensen met een belastingachterstand.xxxviii 


Behalve in het verkeer vinden massa-aanhoudingen en -arrestaties plaats bij grote evenementen. Na de wedstrijd Feyenoord-Ajax op 23 april 2006, arresteert de politie in opdracht van burgemeester Ivo Opstelten, thans Minister van Staatsveiligheid, en in samenwerking met het Openbaar Ministerie achthonderd burgers, waaronder kinderen, ouderen en zwangere vrouwen, die niets te maken hebben met hooligans. Opgepakt voeren de overheidsdienaars ze allen af met plastic strips geboeid. Urenlang wachten de arrestanten in bussen en ruimtes, zonder toiletten, water of voedsel. Niemand is na vrijlating geïnformeerd of zij verder vervolgd zullen worden. De Nationale Ombudsman is door de burgers aangeklampt en komt uiteindelijk met een vernietigend rapport. Een van de gearresteerde, maar onschuldige burgers getuigt daarin over de omstandigheden:


“…Ik ben toen in een garagebox van het gerechtsgebouw geplaatst, samen met ongeveer 120 à 140 man. Onder ons bevond zich een zwangere vrouw, een suikerpatiënt, een hartpatiënt en ook ongeveer tien tot vijftien kinderen in de leeftijd van negen tot en met veertien jaar. Sommige waren alleen, dus zonder vader of moeder. De groep heeft zich over deze kinderen ontfermd. (…) In de garagebox stonden geen stoelen of banken. Er kon alleen op de grond worden gezeten. Op een gegeven moment is er een vrouw flauwgevallen. (…) Er waren ook geen wc’s. Pas na ongeveer 2,5 uur kwamen er mobiele wc’s. Daarvoor hadden al veel mensen achter in de box tegen de muur geplast. Ik schat dat de box ongeveer tien bij tien meter was. Rond ongeveer 18.00 uur of 19.00 uur ging het rolluik ongeveer twintig tot dertig centimeter omhoog en werden er emmers met water onder het rolluik doorgeschoven met een rol plastic bekers. Daarna ging het rolluik weer dicht. Ik vind dit niet hygiënisch, er was namelijk ook al geplast in deze ruimte. Ik heb die middag en avond geen eten gehad…”xxxix


In de Europese Unie is het steeds meer gemeengoed om tot massa-arrestatie en vrijlating over te gaan bij demonstraties. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens de klimaattop te Kopenhagen in december 2009: “Een geliefd en effectief middel om protest te neutaliseren is om vele actievoerders voor een dag (of meer) simpelweg ‘van de straat te houden’. Met de grote demonstratie van zaterdag 12 december werden meer dan 900 actievoerders omsingeld en opgepakt. Nadat ze uren in de kou op de grond moesten zitten en na nog meer uren opsluiting in een tijdelijke gevangenenopslag, werden de meeste actievoerders zonder dagvaarding vrijgelaten. Naast het feit dat veel betogers de actie de dag daarop misten, heeft zo’n repressieve actie ook een afschrikwekkende nawerking op andere actievoerders.”xl Uiteindelijk blijken tweeduizend demonstranten tijdens de klimaattop ‘preventief’ gearresteerd te zijn.xli 


Maar ook in Nederland lijkt het normaal om groepen burgers te intimideren die durven te ageren tegen de overheid. Tom Schalken, hoogleraar strafrecht VU, spreekt over 371 onschuldige demonstranten die de politie arresteert tijdens de Eurotop in Amsterdam in 1997, drie dagen vasthoudt en dan weer vrijlaat “wegens verdenking van deelname aan een criminele organisatie.”xlii Een aantal deelnemende burgers benadert de Nationale Ombudsman en deze oordeelt vernietigend over het politieoptreden.xliii Tijdens de protest G8-fietskaravaan tegen toenemende repressie, op bevrijdingsdag 5 mei 2007 te Utrecht, arresteert de paramilitaire tak van de politie, de Mobiele Eenheid, met groot machtsvertoon 105 vreedzame demonstranten, waaronder vrouwen en kinderen. Men zou zich niet aan de verkeersregels houden. Na geruime opsluiting in cellen van vier bij vier meter met vijfentwintig mensen tegelijk en zonder adequaat eten en drinken laat de politie ze weer vrij.xlivxlv Net zoals in andere Westerse steden arresteert de politie op 17 december 2011, 28 Occupy-demonstranten die die dag vreedzaam demonstreren voor de ING-bank.xlvi


Niet alleen demonstranten moeten het ontgelden. Andere ‘ongeregelde’ of ‘verdachte’ burgers ondergaan hetzelfde lot. Op 6 juli 2011 arresteert de Mobiele Eenheid 143 krakers tijdens het ontruimen van het pand van kunstcollectief Schijnheilig, aan de Passeerdersgracht te Amsterdam. Twaalf van hen willen hun persoonsbewijs niet tonen, waarna de politie ze opsluit in een vreemdelingendetentiecentrum om aangepakt te worden via het vreemdelingenrecht. De onschuldige Amsterdammers ontvangen vervolgens een brief dat ze het land uit moeten.xlvii 


Zelf de huisvrede is niet langer gewaarborgd. In de achterstandswijken te Den Haag zijn mensen die met code 6 op de gemeentelijke lijsten staan geregistreerd verdacht als ze met meerdere soortgenoten in één gebouw wonen. Hagenaars met code 6 zijn alleenstaand. Extra twijfelachtig zijn alleenstaanden die ook nog eens een uitkering ontvangen. Elk jaar schouwt de gemeente een gigantisch aantal adressen op mogelijk verdachte bewoners. Alleen al in 2007 waren dat tussen oktober en maart in vier achterstandswijken 25.935 adressen. Bij 7955 adressen in deze wijken bracht de Haagse Pandbrigade, een combinatie van ordehandhavers en ‘hulpverleners’, een bezoek. Daarbij schroomt de brigade niet voordeuren met geweld open te breken. Zo nodig ontvangt de pandbrigade paramilitaire ondersteuning van een bataljon Mobiele Eenheid. De arrestaties en aanhoudingen blijven echter beperkt: het aantal geconstateerde overtredingen blijkt bij de huisbezoeken tegen te vallen, meldt een brigadier aan Dimitri Tokmetzis van Sargasso: “Op papier ziet een pand er verdacht uit, maar tijdens de inspectie blijkt niets aan de hand te zijn.” De verregaande intimidatie die van de acties uitgaan doet echter zijn werk: het oproepen van angstgevoelens bij de burger om hem maximaal manipuleerbaar te maken.xlviii Andere gemeenten hebben inmiddels hun eigen variant van de Haagse pandbrigade geïntroduceerd of aangekondigd. Voorbeelden zijn Lelystad, Almelo en Vaals.xlix


Intimidatie, het ideale overheidswapen
“Als je mensen wilt beheersen hoef je ze enkel angstig te laten voelen”, schrijft de wereldberoemde schrijver Paul Coelho over de mens in zijn zoektocht naar harmonie en vrede met het universum.l Het lijkt op een psychologische oorlogsvoering waarbij de staat burgers conditioneert door middel van angst. De Nederlandse overheid speelt dit spel op onovertroffen wijze. Is het niet via het creëren van valse vijandsbeelden waardoor zij bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet, dan doet zij het wel met een steeds intimiderender kaste van ‘ordehandhavers’, via geheime diensten die op al maar groffere wijze burgers bespioneren, met een draconisch systeem van toezicht of via willekeurige arrestatie, detentie en vrijlating.


Met harmonie en vrede valt er nu eenmaal geen macht uit te oefenen en niets te verdienen. 

 

 

 

Klik hier voor deel 5.
Klik hier voor deel 7.

 

 

 

Noten artikel :


i Door ‘Drogblog’, commentaar onder “Micha Kat Opgepakt” op Anarchiel.com (http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/micha_kat_opgepakt).


ii De Volkskrant, 11 november 2001; “Remkes onder vuur door werkwijze AIVD -  Remkes zei dat de lijst van personen die intensief gevolgd worden, bestaat uit 150 tot tweehonderd personen die op de een of andere manier „gerelateerd zijn aan terrorisme”. Het aantal kan groter worden doordat nieuwe personen in beeld komen.”


iii NU.nl, 28 juli 2011; “Check lijst radicalen en wapenvergunning -  Het CDA wil dat de lijsten van mensen die volgens de inlichtingendiensten geradicaliseerd zijn, nog eens vergeleken worden met de lijst van afgegeven wapenvergunningen het afgelopen jaar.”


iv Aivdwatch.nl, 25 mei 2011;  “het terrorist screening centre.”


v EU-PNR: European Commission, 2 februari 2011: “Proposal for a Directive on the use of Passenger Name Record data for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime.”


vi USA Today; Mimi Hall, 30 april 2008. "U.S. has Mandela on terrorist list". Retrieved 2008-05-06. ABCNews.com, 1 October 2004; "Cat Stevens ‘In the Dark’ Over No-Fly List". The Register, Thomas C. Greene, 19 August 2004;  "Database snafu puts US Senator on terror watch list."


vii “Während die Infiltration der vorgenannten Gruppen durch Anwerbung von Informanten Erkenntnisse über geplante Aktionen aus dem Protestspektrum liefern solle, würden parallel Dossiers über Bürger angelegt. In diesen würden Euro- und EU-Kritiker beispielweise nach zukünftiger »Gefährlichkeit« farblich (rot, gelb und grün) in elektronischen Akten nach ihrem »umstürzlerischen« Potenzial eingestuft.” Uit: KOPP online, 6 februari 2012; “Europa vor dem Crash: KOPP-Kongress ein voller Erfolg.”


viii Tweakers, 7 mei 2012; “Minister start invoering landelijke personendatabase”.  Tweakers, 7 oktober 2010 ; “Tweede Kamer wil geen centrale opslag vingerafdrukken - De Tweede Kamer heeft zich tegen de ontwikkeling van een landelijke database met paspoortgegevens zoals vingerafdrukken uitgesproken. Centrale opslag zou gevaren als fraude en ander misbruik in de hand werken, zo werd betoogd.”


ix Sylvia Johnigk, information security consultant en staflid van het “Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung”; Lezing over Indect tijdens het 27ste “chaoes communicatrion congress” gehouden in 2011 (http://www.youtube.com/watch?v=9jerN8iSXCc).


x Volkskrant, 16 januari 1996; “Justitie staakt vervolging RaRa-verdachten wegens gebrek aan bewijs Opstand-journalisten eisen genoegdoening.”


xi Volkskrant, 16 februari 2011, “Roel van Duijn wint procedure tegen AIVD”.


xii Wikipedia, geraadpleegd 20-01-2012, ‘schuilkelder’; “Ook de gemeente Amsterdam beschikt over een dergelijke ruimte. Deze ‘bunker’ onder het stadhuis biedt bij calamiteiten plaats aan onder andere de burgemeester en andere prominente Nederlanders.”


xiii Actiegroep Onkruit; “PMC-bunkerbezetting in Kloetinge: het verslag”  (1982). URL: http://home.hccnet.nl/michel.post/artikelen/PMC-bunkerbezetting%20in%20Kloetingen%20-%20het%20verslag.html


xiv  VPRO, Andere Tijden 2007-2008 ; “De BVD”. “WET van 3 april 1996, houdende hernieuwde vaststelling van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag ter aanpassing aan de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden (Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag).”


xv R. Harthoorn, “Vuile oorlog in Den Haag”, Van Gruting, Utrecht, 2011. Originele BVD-lijst: “Door de CID opgestelde lijst van links-extremistische personen geordend per gemeente, met alfabetische klapper, Verdeeld over 4 mappen 0-13532 t/m 0-13535. Deel I. 1939.” (URL: http://www.historici.nl/pdf/cid/2200-2299/2232.pdf).


xvi De Volkskrant, 19 december 1997; “Nazi"s hadden begin jaren dertig al goede contacten in Nederland.” Het Reformatorisch Dagblad legt de verantwoordelijkheid niet bij de Nederlandse overheid maar bij de nazi’s in haar artikel over Rhoons onderzoek: “Nazi’s infiltreerden al sterk voor mei ‘40.”


xvii De Volkskrant, 30 september 2005, “Schadevergoeding voor inval bij Marokkaans gezin Utrecht.”


xviii Elsevier,16 januari 2008; “Terreurverdachten Rotterdam komen vrij.”


xix Nieuws.nl, 1 april 2008, “Pakistaanse terreurverdachte wordt uitgezet”.


xx Elsevier, 16 mei 2008, Recherche pakt van terrorisme verdachte Turk op. Algemeen Dagblad, 16 mei 2008, “Tilburgse Turk opgepakt in terreurzaak.”


xxi Tubantia, 4 november 2008; “Kind ‘bedreigt’ Balkenende via Hyves.”


xxii Elsevier, 16 maart 2009, “Opgepakte terreurverdachten Amsterdam eisen excuses.”


xxiii Volkskrant, 1 september 2010; “Terreurverdachten Schiphol vrijgelaten.”


xxiv Het Parool, 26 december 2010, “Terreurdreiging in Nederland door de jaren heen.”


xxv Kavkazcenter.com, 23 november 2010; “25 European Muslims arrested for thought crimes on Ansar Al-Mujahideen Forum.”


xxvi AT5, 14 januari 2011;  “Belgen geen zaak tegen terreurverdachte.”


xxvii NRC, 30 december 2010; “Laatste Somalische verdachte vrij”.


xxviii  NOS, 29 juli 2011; “Terreurverdachte opgepakt in Almere”. NOS, 9 augustus 2011; “Terreurverdachte Almere vrijgelaten”.


xxix De Volkskrant, 20 september 2003; “Infiltratie bij moslims door AIVD.”


xxx Wikipedia (Ned), artikel ‘razzia’ (geraadpleegd februari 2012).


xxxi Haagsallerlei.nl, 20 november 2010; “Persvrijheid - Een paar dagen geleden gebeurde het volgende. Een jongen werd door een aantal HTM-controleurs hardhandig tegen de grond gedrukt bij een tramhalte. Dit ging er erg ruw aan toe. Nu is het natuurlijk zo, dat tram 9 in Den Haag Zuidwest erg berucht is wat betreft agressie en onrust maar dit leek me toch wel buitenproportioneel, zeker omdat toen ze eenmaal de jongen meer ruimte gaven, hij kalm bleef staan wachten op de politie die was ingeschakeld (natuurlijk weet ik niet wat er zich vooraf heeft afgespeeld). Of dit allemaal HTM controleurs waren of ook agenten in burger weet ik niet; dat was niet te zien. Op afstand maakte ik een foto met mijn Iphone, waarbij ik zorgde dat niemand herkenbaar kon zijn op de foto, tenslotte ging het ging me alleen om de situatie. Toch werd ik (zeer agressief) gesommeerd direct de foto te wissen en werd zelfs mijn telefoon afgepakt om te kijken of hij inderdaad wel was verdwenen. Omdat ik haast had, overdonderd was en geen zin had in gezeur (mijn kinderen kwamen thuis) heb ik gedaan wat ze vroegen. Achteraf kan ik me wel voor mijn kop slaan!”


xxxii De Telegaaf, 16 november 2010; “Tramcontroleurs gluren naar vrouwen - DEN HAAG - De beveiligers van vervoerbedrijf HTM in Den Haag hebben meer oog voor borsten en billen dan voor misstanden in de trams en bussen. Vrouwelijke passagiers klagen steen en been over de starende blikken van de bewakers.”  Elsevier, 10 mei 2012; “Rotterdamse RET luistert gesprekken af in trams.” Filmen tramcontroleurs, zie hierboven Haagsallerlei.nl, 20 november 2010; “Persvrijheid.”


xxxiii De Posthoorn; 1 maart 2012;  “22 aanhoudingen bij tramcontrole.”


xxxiv District8.net, 28 april 2022; “Grote controle-actie Wouwermanstraat Den Haag (Update).”


xxxv RTV Oost, 13 april 2012; “Bij een grote politiecontrole op en rond het station in Enschede gisteren zijn twee aanhoudingen verricht.”


xxxvi Politie.nl, 9 maart 2012; “Resultaten ov-controle station Almere.” Noord Hollands Dagblad, 26 april 2012; “Arrestatie bij massale controle op station Hoorn.”


xxxvii Novum 22 november 2010; “Grote grenscontrole: 59 arrestaties.”


xxxviii Omroep Gelderland, 15 mei 2012; “Verkeerscontrole Ulft levert 60 mille op.” RTL, 16 mei 2012; “Miljoen opgespoord bij verkeerscontrole.”


xxxix Nationale Ombudsman, 14 oktober 2008, “Feijenoord-Ajax 23 april 2006. Over de grenzen van het strafrecht” (http://www.nationaleombudsman.nl/sites/default/files/rapport_2008200_feijenoordajax.pdf).


xl Klasse-krant.nl, voorjaar 2010;  “Cop-enhagen, de repressie en mogelijke antwoorden.”


xli De Wereld Morgen; 16 december 2010; “Massa-arrestaties tijdens COP15 veroordeeld door gerecht.”


xlii Trouw, 3 december 1997; “Cliteur over grondrechten: ach, het was toch allemaal tuig.”


xliii Nationale Ombudsman, 18 november 1998; “Onvoldoende oog voor rechtmatigheid optreden rond Eurotop.”


xliv Dissent, Utrecht, 6 mei 2007, persbericht; “105 arrestaties tijdens fietstocht op bevrijdingsdag 5 mei.”


xlv RTVUtrecht, 5 mei 2007; “G8-demonstratie in Utrecht, ME grijpt in.”


xlvi NOS-nieuws, 17 december 2011; “Occupy-betogers in Amsterdam opgepakt.”


xlvii AT5, 9 juli 2011; “Twaalf krakers vast in vreemdelingencentrum.”


xlviii Sargasso.nl, 16 augustus 2010; “Verdacht volgens de Haagse Pandbrigade.” Omroep West, 15 juli 2010; “Pandbrigade vervangt slot woonhuis.- De Haagse Stadspartij heeft het college vragen gesteld over de Haagse Pandbrigade. Een bewoner van de Herderslaan in de Schilderswijk kan zijn huis niet meer in, omdat er door de Pandbrigade een nieuw slot in is gezet.” De Vrijspreker, 29 september 2010;  “Ingezonden: Brigadier Norder versterkt Pandbrigade met bataljon ME"ers.”


xlix Omroep Lelystad, 10 mei 2010; “Brigade pakt overlast panden aan.” Almelo: Brief nr. 2011/18950 ‘wijkaanpak’, van 28 juni 2011, T. Hinrichs, Gemeente Almelo aan wijkbewoners. Dagblad De Limburger, 21 maart 2011; “Burgerinitiatief tegen optreden flexteams in Vaals.”


l Citaat uit Paul Coelho: The Devil and Miss Prym (2006): “If you want to control someone, all you have to do is to make them feel afraid.”Uw commentaar

De RSS-feed van de commentaren op dit topic  

Commentaarpagina 1 van 1

Intimidatie-actueel news flash.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/Internet-Media/article/detail/3259965/2012/05/23/Beller-nog-vaak-afgeluisterd-internet-veel-minder-getapt.dhtml

De realiteit zal nog wel wat ernstiger blijken. Ik heb het amerikaanse department of defense al een keer op mijn PC geblockt. Of dat altijd lukt waag ik te betwijfelen.

Ach, een goede gelegenheid om ambtenaren in functie te beledigen.

Eergisteren iemand zitten uitleggen via de telefoon dat je dit alles beter zwarte magie kunt noemen.

Magnetisering. Acupunctuur op de werkelijkheid. Afstoten, aantrekken, afsluiten, openbreken.

Of: “hoe was het mogelijk dat een cultuur als de Duitse zo is gevallen voor het nazisme?”

Zo dus.

Vergeet het gekakel. De losse zinnetjes leren u niet veel.

Wie nog twijfelt aan de sabotage van 9/11 mag zich van de intellectuele payroll schrappen. Wie de daaruit voortvloeiende connotaties als “terrorist” nog gebruikt is volkomen geschift.

Schrap de 9/11 information overload. Zie filmpje. Massieve explosie in top toren voor inslag 2e vliegtuig. (1:56. Let ook op geluid vliegtuig) Slecht geklokte destabilisatie. Operatie. Mislukt. End of story.

[EDIT: kort na plaatsing van dit bericht is dit filmpje gefilterd > op youtube is de kwaliteit van beeld wel ok >> het is niet de bedoeling dat u dit ziet. Rip film, stuur rond. De quality-setting kan tijdens het spelen teruggezet worden door op het tandwiel in player te klikken]U bent voor ons of tegen ons.


Ik heb het amerikaanse department of defense al een keer op mijn PC geblockt.

Hoe kwam je daar achter en hoe heb je dat gedaan?


@Jim

4662369403_b8f055d67d_b.jpg

Mijn systeem rapporteerde spontaan een geregistreerde aanvalssite. Doet ie anders nooit hoor. Beetje mazzel. Beetje stom. Let niet op de achtergrond. Hahaha.

[Edit] Ik sluit niet uit dat dit een vorm van intimidatie is. Dus geen hack maar bedoeld om gezien te worden.

Dat is oorlogsvoering tot aan mijn bankstel. Get the fuck out!
Ik neem nog een slok Coke. Daar krijg ik altijd zin in op de rand van een burnout.


@Jim.

wat onvoorstelbaar veel werk heb jij gehad aan/ gemaakt van deze artikelen; complimenten!!! up


Wat is democratie?

Goed bekeken een verzetsbeweging. Het is niet uit de lucht komen vallen. Hoe heeft het gestalte gekregen? Eerder was er een feodaal stelsel. Bovenlagen en onderlagen. De laatste groep vond dat een beetje vermoeiend. Lijfeigene zijn en dat soort gedoe. Die bovenlaag bleek ook maar te bestaan uit zelfingenomen eikels. Dus met wat kritische massa en bestormingen ging de zaak op de helling.

Hierna werd een stelsel van volksvertegenwoordiging ingericht. Het is niet geworden wat je ervan zou hopen. Maar dat komt door de psychologie van verzet. Stiekem een slavenmentaliteit. Je bent dan gedefinieerd door de ander.
Grofweg zou je kunnen stellen dat de bovenlaag zich in de rechterflank en het verzet van de onderlaag in de linkerflank terug te vinden is in het democratisch stelsel. Die lijnen zijn niet heel scherp. Maar het is duidelijk zichtbaar binnen het politiek spectrum. Eigenlijk streeft links naar gelijkheid en rechts naar hiërarchie.
Rechts graait en links deelt uit. In de clichés is er ook bevestiging te vinden. Internationalisering en afbakening. Ook een onderscheid. Er zijn er meer.

Pas op voor balletje-balletje met begrippen.

Opvallend is de sterke negatieve benadering richting linkse krachten. Een type als Wilders schaamt zich niet 50% van de bevolking te nullificeren. Hij is niet direct herkenbaar als feodaal maar het is zeker een zelfingenomen kerel.

Linkse types hebben zeker een minachting voor rechtse connotaties. De achtergrond is anders. Met hiërarchie-minnende mensen valt niet echt te praten. Dat is op ieder niveau in de samenleving merkbaar. Hang de grootste sukkel een jasje met bling om en deze is helemaal de man.

De hiërarchie is geëffectueerd in het geldsysteem. Schijnbaar liberaal. Getallen hebben geen mening. Maar dat is gezichtsbedrog.
Met wat gegoochel wordt het verdedigd door lieden in jasjes tegen minimumloon.

Links is al snel de zak. Rechts is alleen radicaal als ze de kop kaalscheren en marcheren. Bij links ligt dat wat gevoeliger. Linkse intellectuelen staan als eerste tegen de muur. Maar dat is een relatief kleine groep. Sterke links connotatie, gelijkheidsstreven, is snel verdacht gemaakt. Een beetje vreemd. Roep: “Yo bro!” en je hebt een probleem.

Dit is indicatief voor de werkelijkheid van de status quo. Deze is sterk hiërarchisch. Democratie is hierin slechts een controlemechanisme. Links wordt “geëntertaind” door de reflectie op rechts. Zo zocht men een antwoord op Wilders. Er is geen antwoord mogelijk. Er wel naar zoeken is die slavenmentaliteit. Psychologie.

De volkse invulling van de rechterflank is gevoelig voor autoriteit. Dit wordt bewerkt door de feodale krachten die nog steeds werkzaam zijn. Deze groep moet ontladen worden. Ze moeten doorzien waar ze achteraan hobbelen. Als dat stagneert kunnen we vooruit. Ze laten zich steeds leiden door miezerige discussiepunten over discussiepunten.

Links heeft dan weer de neiging hierop te reflecteren. Aaargh.

Daarom ben ik anarchist. None of the above. Met dank aan Nietzsche die leuk helpt met het scherp definiëren van de dynamiek. (Die ook niets met het begrip anarchisme had.)

Loop ervan weg. Amor fati. Zeg ja. Donder op met het ressentiment.

Shoot me!

Discussiepunten over discussiepunten. In de VS is het nu weer gebruikt. De wereld is een pile of shit… Waar gaan ze het over hebben: Piemeltjes! Jaha! Laten we het over piemeltjes hebben. En gaatjes. Specifieke gaatjes. En piemeltjes. (de homoseksualiteit discussie) Stop met navelstaren. Piemeltjes!
Now we’re talking. Niet het piemeltje. Wel het piemeltje. Niet het gaatje. Wel het gaatje. Niet het piemeltje in dat gaatje. Wel het piemeltje in dat gaatje. Poll! Wel het piemeltje. Niet het piemeltje. Geen mening.


Artikeltekst: “Nederland, gidsland van Europa, lijkt dezelfde weg te gaan als haar grote voorbeeld.”

Opmerking Zonnewind.be:

Nederland is allang geen gidsland meer. Die rol heeft IJsland drie jaar geleden overgenomen.

Als je bedoelt met ‘gidsland’; ‘het goede voorbeeld geven’ in die zin van écht bijdragen aan het welzijn van de burger, dan is IJsland momenteel uiteraard het gidsland.

Maar dat wordt hier natuurlijk niet bedoeld, zoals ook blijkt uit de context. Nederland is gidsland als het gaat om de invoer van het corporate wereldfascisme in Europa, door politici genoemd de ‘Nieuwe Wereld Orde’. Deel II laat zien dat de VS Nederland zo ook inzetten. Ons land is o.a. een technotrone proeftuin (zie deel IV).

Op de manier als Arjan Plantinga/ Zonnewind.be het uitlegt, dus in de goede zin des woords, is Nederlands naar mijn mening eigenlijk nog nooit een gidsland geweest. Dit land heeft namelijk altijd een uiterst kwalijke rol gespeeld in de wereldhistorie, in het bijzonder als het gaat om de wereldwijde invoer van de corpocratie. Zie ook de geschiedenis van het huidige bankensysteem en de rol die Nederland daarin heeft gespeeld. Voorbeeld:

http://anarchiel.com/display/de_wereld_in_gijzeling._deel_iv_het_verraad_van_oranje

Zie ook de andere delen.


@Vlinder

Ach, je moet wát om van de straat te blijven. Dank je wel!


Wat een indrukwekkend overzicht, Jim! En extra schrikbarend als je het zo allemaal eens bij elkaar leest…  downer


IK TIK DIT BERICHTJE EVEN IN HOOFDLETTERS. WAAROM?

HET FILMPJE DAT HIERBOVEN IS WEERGEGEVEN EN EEN GLASHELDER BEWIJS IS VAN EEN GEKLOKTE EXPLOSIE IS AANGEPAST DEZE MIDDAG.
ER IS EEN FILTER OP TOEGEPAST. HET BEELD WAS SCHERP MAAR IS GECONVERTEERD NAAR LAGE KWALITEIT. ZIE DE “BLOKKIGE” WEERGAVE. DE BEELDKWALITEIT IS WEL GOED WANNEER ER OP YOUTUBE WORDT GEKEKEN.

M.A.W. BETRAPT!
Wie het nu nog kan rippen doet daar verstandig aan.

[EDIT]
Na wat onderzoek concludeer ik het volgende: de quality-settings die youtube zendt zijn aangepast. Het filmpje hierboven kan terug geschakeld worden door op het tandwiel te klikken (onder in player)
De versie hieronder is embedded wel ok.

Versie 2:
Moment op 1:56 is hier nog wel zichtbaar. (24 mei, 11:00 uur)
(*Wacht rustig de sabotage af*)


.


Aantal uitstekende inhoudelijke reacties op NUjij:

http://www.nujij.nl/algemeen/het-einde-van-nederland-(vi)-staat-u-op-de-lijst.17211414.lynkx#axzz1vzy3fzXa

(waar het artikel ondanks 23 punten in zeer korte tijd behaald, uiteraard weer in no time van de voorpagina is gehaald).

Grappig is ook te ziens hoe het vaste (betaalde?), alomaanwezige debunkersteam van NUjij (Krek(kie), FreeHansje, Deweb etc., die al jaren dezelfde nicknamen gebruiken terwijl de redactie fatsoenlijker lieden voortdurend banned) altijd feilloos dit soort items weet te vinden voor het spuien van hun niet-inhoudelijke, verbale diarree.

Maar vreemd natuurlijk niet. We weten inmiddels dat deze DDR-stijl mainstream nieuwsmanipulator die het volk verdeelt door voortdurend onzinnige Wilders-items op de voorpagina te houden en de werkelijk belangrijke zaken wegstopt, een Bilderberg-aanhangsel is. Ooit noemden wij dit soort meeheulers collaborateurs:   

http://www.anarchiel.com/display/eigenaar_nujij_bilderberger_trilaterist_en_cia-agent

Dan maar liever Ekudos. Daar is een debunkteam geheel overbodig. De bezoekers doen er zelf grootschalig aan zelfcensuur:

http://www.ekudos.nl/artikel/351597/het_einde_van_nederland_vi_staat_u_op_de_lijst


@Jim,

Frappant, ja!

Ik ‘scan’ NuJij regelmatig, deels omdat ik een reguliere baan heb achter de pc, waar na ‘keihard werken’ niks beter ontspant dan een kwartiertje Tokkie-watching; maar niet in het minst omdat ik het belangrijk vind hoe de onderstroom loopt.
Ook NuJij kent oud-gedienden, beetje het Fok-gevoel.

En bij hen zie je ook de afkeer toenemen van de groeiende lompheid. Je ziet ‘onderling’ dat men afstemt op de enorme toename van reageerders, de oplopende lompheid van reactie, maar ook hoe ergens in die zee van onderbuik, zij als ‘oud-gedienden’ een eilandje van zelf-correctie in stand (proberen te) houden.

Opvallend dus irgendwo, dat de Krek en consorten, er zijn er een stuk of 10 op z’n minst, er ook al ‘vroeg bijwaren’, maar totaal niet veranderen in ‘smaak’, geen kritiek op het ‘verval van discussie’, totaal niks vertonen wat lijkt op NuJij-old-boys, nergens aanhaken bij de (for argument’s sake) ‘Fok-reageerders’.

Doe met mijn observaties wat je wilt, maar ik hoop aan de verduidelijking bij te dragen wink

Draad.


It’s sniffing out rats without the nose.


@Draadje

Dank voor je observatie!

Opvallend dus irgendwo, dat de Krek en consorten, er zijn er een stuk of 10 op z’n minst, er ook al ‘vroeg bijwaren’, maar totaal niet veranderen in ‘smaak’, geen kritiek op het ‘verval van discussie’, totaal niks vertonen wat lijkt op NuJij-old-boys, nergens aanhaken bij de (for argument’s sake) ‘Fok-reageerders’.

OFF TOPIC:

Dus het valt jou ook op dat dit tiental (NUjij-redactieleden?) in al die jaren nooit met de ontwikkeling is meegegaan maar statisch is, bijna mechanisch te werk gaat (het zijn altijd weer dezelfde foefjes) en met een standaardwerkwijze inhoudelijk belangrijke nieuwsitems die indruisen tegen de belangen van de gevestigde orde, kapot maken?

Het zijn overigens ook deze (redactie-)lieden die altijd aangeven op de ‘NU-niet’ knop te drukken, waarmee ze hun acties een aura van legitimiteit verschaffen.

Het valt me bovendien op dat in jaren geen van hen ooit is gebanned ondanks hun destructie, op de persoon spelen en het aan hun laars lappen van de huisregels. Ze schrijven namelijk al jaren en jaren onder dezelfde naam. En een simpel Google-onderzoek leert dat zeer velen die wél inhoudelijk reageerden en dat deden op een correcte manier, zijn verbannen.

Het is m.i. belangrijk dat we dit corrupte medium zoveel mogelijk ‘exposen’. Ik denk echt dat NUjij/NU.nl een andere functie heeft dan het brengen van nieuws:

Propaganda voor het criminele establishment en desinformatie door de werkelijk belangrijke info van de voorpagina te weren en door inhoudelijke reageerders monddood te maken, het zaaien van verdeeldheid onder de bezoekers en cultivering van het onderbuikgevoel.


Ik weet eigenlijk niet waar te beginnen….but wow.
Ik had dit stuk al eerder gezien en spijt dat ik er niet eerder aan begonnen ben is wel het eerste wat me te binnen schiet.  Ik ben 2e pinksterdag pas aan deel 1 begonnen, en vanavond vroeg weer begonnen. TIG links gelezen/gezien , soms de comments/discussies), 3.4 sites verder geklikt en dan weer terug. En nu hier bij het naar ik aanneem voorlopige einde aanbeland. 
Het was een behoorlijk reisje moet ik zeggen!
Geschokt, verbijsterd,en soms met mijn kaak op mijn borst.(De massa controles/fouilleringen/arrestaties/ op trein- en busstations bv)

Wat een verschrikkelijke en schijnbaar hopeloze bende is het toch geworden….........Gadgadverrrrdamme.
Gidsland zijn we nog steeds, alleen nu op een ander manier.En ondertussen kijken “we” met miljoenen naar Ik hou van Holland en Boer zoekt vrouw :(


‘Zie ook wel een lichtpuntje,bv dat iemand er zoveel(!) moeite voor neemt om het goed(!) op te schrijven.
En zo gefundeerd. Met zoveel links en verwijzingen.
Dat het hier staat. Als een uitstekende crash course voor geïnteresseerden. Want dat is het.

En, ik zit toch een aardig tijdje op internet maar.., crimineel,  WAT HEB IK VEEL GEMIST! 
Zoveel wijzer geworden ,nieuwe dingen gelezen ,eye-openers voor mij,  : Eurogendfor/Europa vor dem Crash bv, of INDECT (die laatste is trouwens 2 dagen geleden door anonymous defaced en nu nog streeds offline)  ,  Humabio,  Smartdust, WTF!?! ,  of iets als, “macht aan de beveiligers”. Maar ook antwoorden op (oude) losse eindjes gekregen,  hier dan wel via je links,,(arrestanten quota was dus toch waar, bv)  etc etc etc etc   Bedankt ervoor!!


“Maatregelen ter monitoring van burgers in de openbare ruimte”  Ik moest aan het volgende denken :
De overheid mag ook binnenVALLEN in alle openbare gelegenheden binnen het gebied,zoals in de horeca,Preventief. En doet het ook.Het is een van de meest stuitende dingen die ik de laatste jaren (zelf)  heb gezien. Het gaat nog verder dan fouilleringen op straat. Het onderwerp is mijn eerste stort hier.  De reden dat ik registreerde ipv alleen hier te komen om te lezen.


De NL politie heeft de “Bundestrojaner” ook al gebruikt om criminelen op te sporen ,ipv de gebruikelijke “terroristen” of wie dan ook. 
(nu ook op 64 bit ,checker/remover staat op internet)


Op. Gladio,  Ik heb ooit wel eens over Klaus Barbie en het “stay behind army"gelezen. Hoe presteerden ze het zo vlak na de oorlog. Alles kan dus.

“Doodlopende weg-etc”, het boek over van Gogh ga ik proberen aan te komen.Zeer benieuwd.

Ik zag dit ergens dit van je :
“Wij vragen NADRUKKELIJK aan lezers om overal links te plaatsen bij commentaren onder artikelen van MSM media als NRC, Trouw, AD, Elsevier, Parool et cetera.  ” 

Bij deze.

Trouwens, ik heb de laatse jaren al internettend een paar mensen aan de overkant van de vijver leren kennen,sommigen hebben mij ook gevraagd hoe het met “Nederland” (of Europa) gaat betreffende deze onderwerpen ,en ik post wel eens wat op Engelstalige sites, werkt google translate correct met iets als dit als ze hier komen? 


Ik zal hier nog vaker terugkomen, links uitpluizen,en mensen naar toe sturen.  Thx for the biep:) Grote klasse.


Zo…, en nu eindelijk mijn ogen wat laten rusten

Poe poe.sleepy


Het einde van Nederland (VI): Staat u op de lijst?

En laten we niet in navelstaren vervallen. Nederland kan vervangen worden door USA.

De ontwikkelingen daar hebben mijn aandacht. De ontwikkeling hier is niet meer dan een afspiegeling daarvan.

As above, so below.

In het “licht” van 9/11.
Geldt ook voor mijn korte beschrijving over “democratie”, hierboven.
Waarom het bullshit-gehalte? Daarom.
Zij doen voor, jij doet na.

Houd dat in gedachte. De enige weerstand.

Ow… Staat u op de lijst?
Als u het geweer niet achter uw rug doorgeladen hebt horen worden, dan bent u toch al dood in het hoofd. No worries!


Voor de aardigheid eens gekeken op die oude lijst van de CID. En ja hoor, mijn overgrootvader staat er gezellig bij. Goed om te weten dat het bloed van een ‘vooraanstaand revolutionist’ door mijn aderen stroomt. Nu nog laten gelden…

Aan de andere kant: gezien de lengte van de lijst moet je volgens mij nog moeite doen om géén familielid te vinden. Maakt me nieuwsgierig naar de huidige lijsten.


@DGDD

Mijn oprechte bewondering en complimenten voor dit coherent geformuleerde en uiterst complete artikel.

Thanx


@Peter131313
Wil niet veel zeggen maareuh artikel is van Jim Beame.
Ere wie ere toekomt.
Zal er maar bij zetten dat het niet lullig is bedoeld.


Beste @BarbaricFellow,

Dank voor je hartverwarmende commentaar! Zo krijg ik toch het gevoel dat mijn schrijfsels nut hebben. Je moet overigens weten dat ik vaak dezelfde verbazing heb als jij wanneer ik het onderzoekend voorwerk doe van een artikel.

“Maatregelen ter monitoring van burgers in de openbare ruimte”  Ik moest aan het volgende denken :
De overheid mag ook binnenVALLEN in alle openbare gelegenheden binnen het gebied,zoals in de horeca,Preventief. En doet het ook. Het is een van de meest stuitende dingen die ik de laatste jaren (zelf)  heb gezien. Het gaat nog verder dan fouilleringen op straat. Het onderwerp is mijn eerste stort hier.  De reden dat ik registreerde ipv alleen hier te komen om te lezen.

Ik had je stort gelezen en vond het verschrikkelijk wat je daarin beschreef over routinematige fouillering van cafébezoekers, meen ik, terwijl je gezellig een biertje probeerde te drinken. Werkelijk ongelofelijk dat de politie zich zo laat misbruiken om de eigen mensen te intimideren.

Over activisme:

Inderdaad vragen wij van anarchiel.com nadrukkelijk aan lezers om links te plaatsen verwijzend naar belangrijk alternatief nieuws (van welke site ook) waar de MSM niet over bericht, in het bijzonder bij commentaren onder artikelen van MSM media als NRC, Trouw, AD, Elsevier, Parool et cetera. (ze moeten natuurlijk wel ‘on topic’ zijn!).

Mensen vragen ons vaak hoe je kunt bijdragen. Het verspreiden van belangrijk alternatief nieuws, is denk ik, een eenvoudige manier om heel effectief een bijdrage te leveren tot verandering van de bestaande situatie. Kennis is macht. Alleen door kennis van zaken raken mensen bewust en uiteindelijk tot actie bereid. Nu zitten we nog veel te veel in de marge.


Beste @H3rm3s 0nl1n3

Voor de aardigheid eens gekeken op die oude lijst van de CID. En ja hoor, mijn overgrootvader staat er gezellig bij.

Ja frappant, hè! Wees maar heel trots op je overgrootvader! Dit soort lijsten komt vaak jaren en jaren later boven water. We moeten niet verbaasd zijn als er over wellicht een aantal decennia uitgebreide lijsten van ‘radicalen’ en ‘potentiële terroristen’ boven water komen van de huidige tijd.


Dag @Mascha,

@Jim, ik kom deze ouwe tegen: http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/de_aanval_op_de_staat_der_nederlanden_en_beatrix_geopend

Het ‘claimjenaam’ concept ben je dus goed op de hoogte.
Vandaar hier een herhaling van een citaat van mij hierboven:
Juist Remkes: de man waar Anton Teuben (SOPN) goede contacten mee onderhoudt. De hele opzet van ‘claim je naam’ (en soevereiniteitsverhaal) zou ook zomaar ingericht kunnen zijn om personen in beeld te krijgen. Dus met een omgedraaide doelstelling. Remkes en AIVD… Handig toch als je als AIVD weet welke personen anders denkend zijn en wel eens lastig zouden kunnen zijn voor de corporate maffia?!
(Einde citaat.)
Luca; van Dinter is nauw betrokken bij SOPN. Delen van het partij-programma zijn van hem ‘overgenomen’.
http://ikclaimmijnnaam.nl/index.html

Graag jouw kijk hierop Jim.

OFF TOPIC:

Jij bent heel scherp en uiterst kritisch. Een luis in de pels. Dat houdt de dames en heren Goeroe van Alternativoland alert op hun handel en wandel. Dat is volgens mij ook echt een belangrijke functie die jou op het lijf is geschreven.

Mijn functie in Alternativoland zie ik vooral als die van reporter: ik constateer en schrijf op. Vervolgens hoop ik dat de mensen zélf hun conclusies trekken uit de gepresenteerde feiten. Mijn commentaren zijn schaars. Wat ik heb gemerkt is dat zodra je als schrijver persoonlijk wordt in je commentaren, men je dat heel snel nadraagt en je soms zelfs voor rotte vis uitmaakt. Dit vertroebelt vervolgens de inhoud van je artikelen. Het is een hoofdreden waarom Anarchiel helaas gestopt is met schrijven.

Mij overkwam dat toen ik commentaar gaf op de kerkachtigheid of zelfs het sektegehalte van sommige groepen en hun soms bijna onaantastbare ‘voorgangers’ binnen de alternatieve scene. Ik schreef er dit balorig artikeltje over: http://www.anarchiel.com/display/naar_de_ware_eenheid_en_liefde_onder_de_anarchiel-vlag

Vervolgens plaatste ik een stort en een opmerking die iets specifieker was en naam en toenaam noemde: http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/was_het_wel_waar_wat_dr._oldenkamp_zei. Ik deed dat omdat ik het gebrek aan openheid over een executieverkoop niet begreep. Op de ontruimingsdatum was tout Alternativoland opgetrommeld om te komen. Het bleek bij nader inzien ruimschoots vóór de bewuste datum al bekend dat deze executieverkoop niet plaats zou vinden. Sindsdien heeft er, bij mij mijn weten, geen verdere actie van een deurwaarder plaatsgevonden. Gelukkig maar uiteraard, maar weer begrijp ik het gebrek aan openheid over de afwikkeling niet helemaal. Daarnaast zijn alle mensen die het ook niet goed begrepen, uitgemaakt voor lasteraars, plegers van smaad en verraders van de eenheidsgedachte.

Het resultaat van mijn persoonlijke inmenging was dat ik meegetrokken werd in een soort soap en door een lezer elders gepresenteerd als ‘gluiperd van de maand’: http://www.argusoog.org/pateo-radio-19-maart-2012/ Daardoor voelde ik me gedwongen een korte reactie te plaatsen waar ik het verder bij heb gelaten. Want direct daarop kreeg ik als reactie van de betrokken hoofdpersoon:  “Als schrijver heb ik veel waardering voor jouw werk. Via bovenstaande reactie krijg ik nu ook een andere [slechte?afvallige?zondige?] kant van jou te zien”. Ik zou verder achterdochtig zijn en desinformatie verspreiden. Dit laatste is echter niet waar en een verdraaiing van de feiten omdat ik me slechts iets afvroeg, niet meer dan dat. Opnieuw krijg ik een kerksmaak in mijn mond.

Wat ik je dus wil zeggen is dat ik merk dat persoonlijke inmenging en stellingname m.n. tegen bepaalde mensen, de onbevangenheid van lezers tegenover, en de geloofwaardigheid van mijn artikelen ernstig kan beschadigen. Ik wil graag met je van gedachten wisselen maar doe dat dus liever persoonlijk i.p.v. mijn privégevoelens, -vermoedens en -ideeën hier nu uitgebreid ten toon te spreiden. Mijn rol van min of meer objectieve reporter komt anders onder druk te staan. 

Toch een kleine concessie. Ik vind je opmerking dat het project tevens heel gemakkelijk gebruikt zou kunnen worden om mensen ‘in beeld’ (‘lijsten’) te krijgen relevant en steekhoudend. Wat eveneens niet echt meewerkt is dat het Emma-centrum voor Wereld, Vrede en Milieu, waar het Claim-your-name kantoor is gehuisvest, onder de UN valt. De combinatie politieke partij en Freeman begrijp ik ook niet helemaal. De combinatie (‘AIVD’)Remkes-Teuben is apart. Overigens is de AIVD rechtstreeks betrokken geweest bij de oprichting van partijen en actiegroepen ‘tegen de elite’ (o.m. Socialistische Werkers Partij). Zie hiervoor deel V: http://www.anarchiel.com/display/geheime_dienst_als_criminele_staatsarm

Het Freeman-concept ‘an sich’ vind ik echter uitermate sympathiek. Luuk heeft, voor zover ik weet, met name het feitenmateriaal van mijn artikelen gebruikt. Van Luuk heb ik de indruk dat hij oprecht en integer is. Hij ziet zichzelf vooral als ‘verbinder’. M.i. is dat ook cruciaal. Meerdere wegen leiden naar Rome: vandaar ook, blijkbaar, dat hij minder moeite heeft met de verbanden tussen Freeman en partijlidmaatschap.

Ik sta er nu open in, beschouw het als een positief initiatief en ga uit van de goede intenties tot het tegendeel blijkt.


Ik wil ‘verdomme’ echt die onderste steen boven en het moet voor eens en altijd klaar zijn met praten en handelen met ‘dubbele tong’ (dubbele tong gepikt vanuit een pdf over Fair Talk van Johan Oldenkamp).

Bravo! up Wij willen HELDERHEID!

(Heb geen Skype maar ga kijken of ik het kan installeren).


@ Jim en Mascha:
Zullen we er een gezamenlijk Skype overleg van maken? Mijn Skypenaam is luuk.van.dinter

Ook ik waardeer de inbreng van Mascha heel erg.
Het is zonder meer wel eens lastig dat “ons” kantoor op een locatie gelegen is, waar een VN vlag hangt. Het voelt een beetje als het kind van een oorlogsmisdadiger te zijn, die part noch deel heeft aan het handelen van zijn vader.

Natuurlijk neemt de Soevereine Onafhankelijke Pioniers Nederland het soevereiniteitsverhaal over; kan moeilijk anders met hun naam en een lijsttrekker, die zelf soeverein probeer te leven.
Maar ik ben geen lid, noch donateur van SOPN of anderzijds actief betrokken bij SOPN. Laat daarover geen misverstand bestaan.

Het bruggetje Teuben = Remkes = AIVD = SOPN = Ik Claim… is echt te kort door de bocht!!!


@Hallo Luuk!

Het bruggetje Teuben = Remkes = AIVD = SOPN = Ik Claim… is echt te kort door de bocht!!!

Daar ga ik inderdaad ook van uit maar vind het uitstekend dat Mascha opbouwend kritisch is en dit aankaart. Wat Mascha beschrijft is namelijk in het verleden eerder gebeurd (zie voorbeeld in mijn commentaar boven en Deel V van deze reeks).

Bovendien zijn de huidige kopstukken van SOPN vroeger niet altijd even helder geweest in hun berichtgeving dus het is heel goed als ‘de onderste steen boven water komt’, zoals Mascha stelt.

Ben nu jarig. Laten we mailen voor een afspraak. Moet ook nog Skype installeren.


PROFICIAT JIM! whistle
Geniet rustig van deze dag; morgen komt er weer een dag en daarna weer eentje.
Maar verheug me al een dat (skype)afspraakje met Mascha en jou.
Want wie van zijn geschiedenis/verleden niet wil leren, zal dezelfde fouten in de toekomst blijven maken, tot dat er wel lering getrokken wordt uit…..
wink


Dag @Luuk

Fijn weer eens van je te horen. Verheug me er ook erg op!
Heb een gigantische fles Jim Beam op m’n verjaardag gekregen.

tongue rolleye


Danku, danku! Helaas kan ik je geen glaasje JB aanbieden.


cheese ik vraag me af of de sopn wel mee doet met de verkiezingen, is het bedrag 11.250,00 euro’s wat voor juli gestort moet zijn al bij elkaar? of moet dat via de donaties nog binnen komen?? (zie de discussie op nujij )


OFF TOPIC

Dus het valt jou ook op dat dit tiental (NUjij-redactieleden?) in al die jaren nooit met de ontwikkeling is meegegaan maar statisch is, bijna mechanisch te werk gaat (het zijn altijd weer dezelfde foefjes) en met een standaardwerkwijze inhoudelijk belangrijke nieuwsitems die indruisen tegen de belangen van de gevestigde orde, kapot maken?

Sure thing Jim; en het is niet eens meer een questie van ‘opvallen’ toch? Het is in-your-face voldoen aan de regels van…tja, eigenlijk niet eens trolling, meer downplay-by-script; het in-discussie-gaan sluipt er steeds meer uit; het wordt steeds meer ‘op de belachelijk-making spelen’, terwijl de discussie er ‘vroeger’ nog inzat, juist dat discussieren, gewiekst iets met een non-argument weerleggen, dat maakt een trol; wat meer en meer gebeurt is scripting, downplay en beroep op de common sense ‘waardoor men het bericht ook wel bizar zal moeten vinden’...
Mechanisch, wat jij noemt, is het sleutelbegrip.
Ik kan me niet druk maken over al dan niet ge-banned/toegestaan zijn etc; het plaatje spreekt boekdelen en als je het niet opmerkt resten je twee valide excusen; de eerste dat je de hele nujij meuk als een spel ziet en de tweede dat je er te kort mee bekend bent (een week of wat?).
Ieder ander wéét dit! (en ja, dat is bedoeld als denigrerende opmerking als je er nu pas over nadenkt).

Jim, Nujij, wás leuk om te checken wat er ‘onder de mensen’ zoal wordt gedacht; tegenover wat ‘in de krant’ wordt verteld wat we vinden.
Zoals ik in m’n eerste post zeg; tegenwoordig kijk ik er om te lezen hoe de onderbuik denkt.
NuJij is voor mij de knalpijp geworden van mensen die het überhaupt ‘oneens’ zijn, of jong en wat aankloten (zeer gezond, no worries), of geen enkele andere manier meer hebben om hun ... kwijt te kunnen.

Punt: the dumbing down is gestuurd, no worries.

Het ‘omhoogstemmen’ van artikelen, heeft dat dan nut? Ja! Lezers worden niet gescreend, de ‘posters’ wel en ook de ‘geposte’ artikelen.
Het maakt voor het bereik erg veel uit, op korte termijn of door doorlinken.

Maar het ‘apparaat’ NuJij is doorgestoken kaart.

Excuus Jim, voor het doorkruisen van je (bijzonder informerende) post. Ik hoop dat je verjaardag OK was, en dat de ‘Beam’ op dit moment positief door je heen straalt.

Proost van Draad, die z’n laatste sigaretje rookt.


Dus het valt jou ook op dat dit tiental (NUjij-redactieleden?) in al die jaren nooit met de ontwikkeling is meegegaan maar statisch is, bijna mechanisch te werk gaat (het zijn altijd weer dezelfde foefjes) en met een standaardwerkwijze inhoudelijk belangrijke nieuwsitems die indruisen tegen de belangen van de gevestigde orde, kapot maken?

Tja, dat denk ik sinds mijn pubertijd ook van presidenten van grotere en kleinere landen.

Zoals ik in een comment hierboven al zei: piemeltjes! Laten we het over piemeltjes hebben.

Tijd dat ze oprotten. Allemaal.


mascha ,
wat ben ik het heel erg met je eens de laatste tijd !
ook ik heb al meerdere malen mijn wantrouwen naar de freeman-toestand geuit
(het zijn voor mijn gevoel mensen met goede banen en ‘connecties’ die anderen oproepen om zich op gevaarlijke wijze te profileren)
verder is juist het verwerpen op officiele wijze wat eigenluk bevestigd dat dit een vaststaand gegeven,feit, is.
terwijl in mijn ogen er geen enkel contract is gesloten , hebben we onze handtekening gezet?,dus valt er niks te ontbinden
juist het freeman-idee doet precies het omgekeerde van wat het claimt ,mi ; het laat ons tekenen om het ‘aangegane contract’ te verbreken , dus in facto dit contract te bevestigen,bezegelen


OFF TOPIC

Anton Teuben maakt in deze video op mij een oprechte indruk.


@ Mascha en Jim:
Ik zit het filmpje te kijken, terwijl ik deze reactie tik.
Ik hoop dat je je Skype geïnstalleerd hebt, Jim. Dan kunnen we ff skypen, want het topic wordt een beetje lastig te hanteren, als we af moeten gaan (no hard feelings, Mascha) op “iemand die een vervelende uitstraling waarneemt bij Anton”.

Nog afgezien van het feit dat Anton helemaal (nog) niet over Peter Vereecke praat. Of over Marcel Messing.

Tenzij bedoeld wordt dat de interviewster ook een interview afgenomen heeft met Peter en Marcel. Dan gaan we weer hele korte bochtjes maken, vrees ik. wink


OFF TOPIC

ik liet het filmpje zojuist aan iemand anders zien en die nam een vervelende uitstraling waar bij Anton Teuben in dit filmpje.

Met alle respect: ik kan hier eerlijk gezegd niet zoveel mee. Je herkent de boom (SOPN) aan zijn vruchten. Laten we eerst kijken hoe e.e.a zich ontwikkelt. Vooralsnog bezie ik het positief. Marcel Messings (die ik hoog inschat) en Peter Verreeckes rol heb ik niet kunnen ontwaren.

Skype heb ik niet geïnstalleerd want ik dacht dat er afgezien werd van de sessie. Ik ga het nu proberen.


@ Jim: couldn’t agree more.

Vordert de installatie van Skype al? smile


@ Mascha, ik ga ff kijken of je op Skype bent.
Want volgens mij bedoelen we allemaal hetzelfde, maar verschilt alleen de golflengte.

Ik begrijp je intentie om mensen te willen waarschuwen, maar tegelijkertijd adviseer je mensen alleen hun Zelf te geloven. Misschien ben ik de enige die dat enigszins als verwarrend ervaart. (sowieso wordt dit posten een beetje een triootje, dus als de skype bij Jim vordert…)


En zo wordt elk initiatief, zo lijkt het, op de voorhand alweer ‘doodgepraat’ door personen ( niet op de man gespeeld, maar algemeen bedoeld) die altijd op zoek gaan naar dat wat mogelijk niet werkt i.p.v. naar wat mogelijk wel werkt. En het is in droomland dat wij geen partijenstelsel/ aansturing nodig hebben, want daar is de mens, op uitzonderingen na, nog niet rijp voor. Wees blij dat er eindelijk een partij onstaat vanuit het ‘alternatieve circuit’. En, als ik het goed begrepen heb, is er de vrijheid om echt mee te denken en te beslissen. Laten we blij zijn, meent deze eenvoudig denkende vlinder..


het is goed dat er vragen,waarschuwingen geplaatst worden hier, wat het Zelf betreft: Eerst de eigen Autoriteit erkennen, zelf je frames opzetten enz.en ja makkelijk is dat niet ook levert het je geen bijval, groeps-instemming op.


nee het wordt niet ‘dood-gepraat’ het is toch van de gekke dat een of andere politieke partij regels heeft van hoe te communiceren met hun?

en men gelooft toch werkelijk niet dat men in de partij die vanuit het alternatieve circuit nu is opgestaan werkelijke vrijheid van meedenken heb?

als men de nieuwe versie van het partij-programma leest is het logisch dat er vragen rijzen toch?

en waarom werken de verschillende mensen niet samen met b.v.b. Mens en Spirit? waarom die versnipperingen??

wil daadwerkelijk ‘iets’ bijdragen, veranderingen bewerkstelligen dan kan men toch instaat zijn om over de ‘eigen schaduw’ heen te springen??

en aangzien dat wij mensen de geschiedenis kennen is het toch niet ‘onlogisch’ dat er ‘kritisch’ gekeken wordt of wel dan!


en men gelooft toch werkelijk niet dat men in partij die vanuit het alternatieve circuit nu is opgestaan werkelijke vrijheid van meedenken heb?

@Madeliefje,

Dit is wat de SOPN stelt. En ik ga nu even niet op de voorhand de waarheid/ goede bedoelingen in twijfel trekken, nog weet ik zeker of ik zal gaan stemmen (op wie dan ook)

Participatie
Door op de SOPN te stemmen geeft niemand de eigen zeggenschap (= stem!) weg. De SOPN zal namelijk alle belangrijke beslissingen altijd eerst voorleggen aan haar kiezers. Daarna zal het stemgedrag van de SOPN-kamerleden overeenkomstig deze uitkomst zijn. Dus als 80% van de SOPN-kiezers ‘voor’ stemt, en 20% tegen, dan zullen vervolgens ook 80% van de SOPN-kamerleden voor stemmen, de rest tegen. Deze stemfunctionaliteit zal daartoe tijdig aanwezig zijn op de SOPN-website, waar de kiezers tevens hun zegje kunnen doen over alles wat hen aan het hart gaat met betrekking tot de vaderlandse politiek. Daarmee bedrijft de SOPN geen politiek voor de kiezers, maar participatie door de kiezers. Door deze principiële keuze voor participatie brengt de SOPN de zeggenschap daar waar deze hoort, namelijk bij de bevolking: echte volksvertegenwoordiging dus!


@ Madeliefje en Vlinder:
Leuk dat jullie met het triootje mee doen.
Voor het overige ben ik het met jullie eens dat SOPN een kans verdient.


Ik zag een hint van Jim Beame naar mijn opmerking over hem op een andere site. Meerdere ‘belanghebbenden’ verzamelen zich in dit topic, dan doe ik bij deze mijn deel.
Mijn bezoek aan de lezing van Luc van Dinther op 13 januari heb ik beschreven. Voor mijn indrukken zie link.
http://www.argusoog.org/stroman-radio-is-en-blijft-in-beweging-een-update/
Ik sta op 3 juni nog volledig achter mijn tekst.

Toevoeging: Er waren de nodige ‘koppen’ aanwezig die me niet zinden. Vaak doen die lui wat in de politiek. VVD, MenS of SOPN is voor mij één pot nat. Eén zo’n vervelend mannetje zat naast Jim, met zijn schoenen vaak uit en een houding alsof hij voor de tv thuis zat, en na de lezing sprak ik kort met hem, evenals met Jim.
De ‘sokkenman’ was snel weer weg, misschien vanwege mijn gebrek aan transparantie, met Jim sprak ik wat langer. Met Jim had ik wat ‘kat-uit-de boom-kijken’ contact. Met Jim heb ik gemaild maar hij reageerde niet meer op mijn 2e mail. Dat is iets wat ik altijd onthoud. Ik hou zo iemand meer in de gaten op internet.
Als ik Jim’s reactie lees op Luc hierboven lees ik precies hetgeen wat mij irriteert aan Jim. Hij is teveel ‘oude-jongens-krentenbrood’ met bepaalde figuren.
En in het geval met de zeepkistshow van Johan Oldenkamp sta ik nog steeds achter mijn woorden t.a.v. Jim. Dat Jim woorden als ‘een lezer’ gebruikt typeert voor mij Jim, die strategisch schrijft.

Verder heb ik me ingehouden op argusoog over Johan Oldenkamp omdat ik al eerder een opmerking van redactie/Arend (whatever) kreeg dat ik teveel op de man Johan speelde in een ander artikel. Ik vond het toen nodig was gas terug te nemen om wat langere levensduur te houden op zo’n platform. Want censuur komt daar net zo makkelijk voor als op nujij.nl

Interessant is ook nog dat Luc van Dinther vanwege zijn gezondheid geen stromanradio meer kon doen voor argusoog en het typen op het toetsenbord was ook een brug te ver voor hem.
Over zijn opmerkelijk herrijzenis heb ik ook een opmerking, met respons van Mascha, zie link.
http://www.argusoog.org/overlijdensbericht/

Tot zover voor nu.


Beste Luc was het nog groot feest zaterdag 26 mei?
Want échte vrijheid is helemaal geweldig in het land van Bilderberg Bea toch?
Of hadden jullie wat teveel last van ‘voortschrijdend inzicht’ dat de schouders deed drukken?

Gepost door mij in de stortplaats op 29 meï:
http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/johan_onderkramp_ziet_ze_vliegen#c113696

Afgelopen zaterdag was een reunie van ‘de vrije mens’ in dat pand van Niburu met die hoge hypotheek te Soest.
Ik ben benieuwd of deze ‘Niburu/Luc van Dinther’ combinatie verslag hierover uit brengt.
Hier zijn de ‘gelukkigen’:
http://www.ikclaimmijnnaam.nl/

Zouden deze deelnemers reeds te maken hebben met afgesloten internetverbindingen en deurwaardersbezoeken in naam van Babylon Bea?
Want ik lees nergens dat het een succesvol gebleken initiatief is dat navolging verdiend.


Hoi Vendetta,
Ik heb je link naar Argusoog opgezocht en gelezen. Blijkbaar heb ik daar toen niet op gereageerd, omdat ik druk doende was te herstellen van de Ziekte van Lyme.

Inmiddels gaat het beter met me, mits ik mezelf in acht neem en niet opnieuw 30 uur in een etmaal wil proppen.
Dus als genezen worden van Lyme een “opmerkelijke herrijzenis"is, dan wil ik een dankwoord uitspreken aan de alternatieve therapeuten, die over mijn soevereine schouder meegekeken hebben bij het herstellen van mijn immuunsysteem.  wink

Opmerkingen als dat ik aan een touwtje zou zitten bij Niburu, beschouw ik maar als een niet ter zake doende sneer.
Maar, Vendetta, jij en ik delen dezelfde zorg,net als Mascha, Tuinkabouter, Madeliefje, Vlinder, Julius en andere lezers op Anarchiel. En zolang wij kijken naar wat ons verbindt (in plaats van wat ons polariseert), kan 2012 een heel boeiend jaar worden.


@ Madeliefje en Vlinder:
Leuk dat jullie met het triootje mee doen.
Voor het overige ben ik het met jullie eens dat SOPN een kans verdient.

@Luuk,

meer een koortje, dan een trio…

En ja, SOPN verdient natuurlijk een kans. Of ik me er bij aan ga sluiten, weet ik echt nog niet. Ben niet zo van de partijen. Daarnaast heb ik niet zo’n hele hoge pet op van Johan Oldekamp, wat vnl te maken heeft met één van zijn acties. Hij riep via de media mensen op om hem te komen steunen ivm een bezoek van de deurwaarder en hij verzuimde om door te geven ( had hij div. platforms voor kunnen gebruiken) dat dit bezoek niet doorging. Hij wist dit al een dag van te voren. Veel mensen kwamen voor hun gevoel voor niets ( + geld en tijd). Zo ga je niet met mensen om, meen ik. Ben benieuwd hoe hij het straks in de ‘politiek’ gaat doen. Om er een gezonde en sterke partij van te maken zal Johan Oldekamp zijn vrij grote ego een beetje in de hand moeten houden, want dat is ( ben ik nu ook negatief bezig ?) waar het makkelijk op stuk zou kunnen lopen.

En zolang wij kijken naar wat ons verbindt (in plaats van wat ons polariseert), kan 2012 een heel boeiend jaar worden.

Zo is het Luuk!


Kansloos.

Weet u waar 66 in D66 voor staat? Een jaartal.

46 jaar is die liberale partij al bezig een voet tussen de deur te krijgen.

Ik was ruim 15 jaar geleden nog sympathisant van die club. Rationeel. Directe democratie, persoonlijke vrijheid, reductie overheid. Genuanceerd, relativerend. Er waren de meest gezonde geesten te vinden. Maar toen Hans en Wolvensperger weg waren werd het crap. het idee voor tweepartijenstelsel heb ik nooit een goed idee gevonden: dan begrijpen ze hun eigen hachelijke positie blijkbaar niet.

Later hadden ze nog eens de leukste verkiezingsslogan, na grote verliezen: eigenlijk ben ik een D66’er. Lichte zelfspot.

Maar het werkt niet. Politiek is namelijk niets van het bovengenoemde. Het is een berg stront met het CDA bovenop. Bij de Paarse kabinetten leek het erop dat hun macht definitief was gebroken. Ik dacht Yes! een nieuw jaar 0. Vanaf daar kunnen we beginnen met het betere sloopwerk. Maar zoals Koot en Bie al met kleurpotloodjes demonstreerden: Blauw, rood en groen mengen geeft bruin. Niet paars. En Het CDA kroop weer terug.

Laten we ook niet vergeten hoe 9/11 de vergaande kritiek, ook in alternatieve circuit, heeft platgeslagen. Power to the roeptoeter!

En het hier besproken initiatief gaat geen donder uithalen. Nada.

Nog meer historisch perspectief: Schisma in socialisme rond begin 20e eeuw. Communisme wilde revolutie. Socialisme koos parlementaire weg. Heeft het werkelijk een verschil gemaakt? Met name de parlementaire weg. Er zijn wat resultaten te benoemen. Maar eigenlijk denk ik dat we slechts naar de onvermijdelijke loop der dingen kijken. Ik vraag me af wat werkelijk de partijpolitieke invloed is. Vergelijk: we kunnen lezen dankzij boekdrukkunst en beschikbaarheid papier. Niet primair door scholing. Toch wil een overheid daar graag de credits voor nemen. Zo zie ik dat ook met socialisering en socialisme.

Mensen moeten doen wat ze moeten doen. Dingen als boekdrukmachines en papier realiseren. Niet wezenloos gaan zitten lullen. Historisch besef leert ons dat u het in de politiek niet gaat maken. Of het verschil niet gaat maken. En dan heb ik het nog niet over: het compromis.

Maar doe vooral wat u niet laten kan.


@Luuk

Het hele vrije mens gebeuren in Nederland is niet meer
dan voorwerk verrichten voor inlichtingendiensten.
Ik wil jou best het voordeel van de twijfel geven betreffende jouw intenties, maar deze ‘vrijheids’beweging zal vervelende gevolgen hebben voor de rest van het leven van de deelnememers.
Je denkt toch werkelijk niet dat in het land van Babylonische Bea een beweging gedoogd wordt dat leidt tot loskoppeling van het systeem?
Juist in deze jaren waar uit alles blijkt dat een politiestaat de enige juiste omschrijving voor dit land is?
Misschien kun je beter eens geschreven artikelen van Jim Beame op je door laten dringen in plaats van een gezellig skypegesprek over new age mindcontrol ‘2012’ en ‘bundelen’.
Nee beste maar naieve Luuk; ze laten je enige tijd spelen, ze laten je misschien nog wat groter worden.
Ze lachen zich rot, ze monitoren alles op hun gemakje.
Veel sterkte op weg naar de ondergang, samen met de ‘Johans’ en Antons’ van deze wereld.


je misschien nog wat groter worden.

@Vendetta,

En het alternatief; klein en stil zijn?

Er over lezen en schrijven, hoe belangrijk dan ook, biedt nog geen oplossing. Maakt helder, dat wel.. Maar hoe dan te handelen vanuit die helderheid; hoe zie jij dat? Ik ervaar veel kritiek en sarcasme in jouw reacties. Heb jij je al gewonnen gegeven, ofzo???


Beste Vendetta,

Ik heb niets te maken met de politieke ‘koppen’ die jij noemt bij comment 114320 hierboven, noch met het ‘vervelende sokkenmannetje’ dat je omschrijft. Eerlijk gezegd vind ik dat je met je kiesrecht (stemrecht hebben we namelijk niet) je stem weggeeft aan een politicus die er vervolgens vier jaar mee kan doen wat hij wil. Ik ben het tevens met Mascha eens dat de politiek een farce is en volledig gecontroleerd.

Voor wat betreft het ‘sokkenmannetje’; hij was m.i. heel vriendelijk maar ten einde raad. Zo zag hij er ook uit. Ik begreep van hem dat hij zojuist zijn baan had verloren en, gezien zijn beperkte opleiding, geen kansen voor zichzelf zag. De bijeenkomst in Utrecht bracht hem in contact met gelijkgestemden en dat gaf wat verlichting. Eerlijk gezegd had ik het erg met hem te doen.

Voor wat betreft Luuk. Ik vind hem als persoon een sympathieke vent. Je zou mijn reactie misschien ook als hartelijk kunnen kenschetsen in plaats van als ‘oude-jongens-krentenbrood’. Maar hartelijk zijn betekent niet automatisch dat je het in alles met elkaar eens bent. Ook tegen Mascha was ik op precies dezelfde wijze hartelijk. Zie o.m. comment 114165. En dat ben ik tegen meer mensen die ik hier vaak al langer ken. Dat lijkt me toch niet vreemd? Maar ik begrijp je argwaan.

Ten aanzien van wat je noemt de ‘zeepkistshow’ heb ik precies dezelfde bedenkingen geuit over de deurwaardersactie als Vlinder doet in comment 114323. Niet meer en niets minder. Alles valt na te lezen en te controleren onder de links van mijn comment 114151. Overigens deel ik Johans mening over de ziektekostenverzekering.

Ik voel me zeer vereerd dat je me, zoals je aangeeft, extra gaat volgen op internet omdat ik een tweede mail niet heb beantwoord. Ik heb meer dan een half jaar mijn webmail niet kunnen bereiken en daarover contact gezocht. Wij hebben hier langere tijd ernstige technische problemen gehad, zódanig dat de site op het punt stond uit de lucht gehaald te worden! Afgezien daarvan schieten er regelmatig mailtjes tussendoor omdat ik er eenvoudig geen tijd voor heb naast al mijn andere verplichtingen. Dit betekent dat er zeker een legioen boze mailers op het internet moet rondwaren die ik nooit heb geantwoord. Zo zie je maar: nobody is perfect! Ik kan me voorstellen dat je je misschien niet serieus genomen voelde, maar dat is beslist niet zo.

Je denkt toch werkelijk niet dat in het land van Babylonische Bea een beweging gedoogd wordt dat leidt tot loskoppeling van het systeem?
Juist in deze jaren waar uit alles blijkt dat een politiestaat de enige juiste omschrijving voor dit land is?

Ik deel je zorg in dezen geheel en volgens mij doet Luuk dat ook. Maar ik denk dat de overheid ook zonder het freemanproject te kapen, geen enkele moeite heeft om dissidenten te registreren. En dan ben ik het met Vlinder eens dat we positieve actie ook een kans moeten geven, met een kritische blik weliswaar. Dat geldt ook voor SOPN. Fatalisme is contraproductief.

Ik dank je dat je mijn schrijfsels, ondanks alles, toch kunt waarderen. Voorlopig groet ik je nu hartelijk (moet de koeien melken), want ik herinner me je inderdaad van het m.i. prettige gesprek te Utrecht. Hopelijk vind je dit niet al te zeer ouwe-jongens-krentebrood (grapje).

Tot slot laten we Luuks leuze erin houden:

“En zolang wij kijken naar wat ons verbindt (in plaats van wat ons polariseert), kan 2012 een heel boeiend jaar worden.”

Want zo is het maar net!

Jim
cool smile


Nogmaals met het recht de verbanden die ik leg, fout te zien.

Met het recht dit laatste onjuist te zien.


@Mascha,

Ja, natuurlijk heb je het recht e.e.a. juist of onjuist te zien of verbanden wel of niet goed te leggen! Waarom vermeld je dit steeds zo expliciet? Het lijkt wel of ik in een rechtzaal zit. Dek jij je zelf ergens tegen in, of is dit een gebruikelijke manier van spreken, die mij (nog) niet bekend is?

Ben oprecht verbaasd, vandaar de vraag. Voel je vrij
om wel/ niet te antwoorden.

Gr Vlinder


Beste Jim,

Bedankt voor de toelichting.
Dat verduidelijkt e.e.a.


@Vendetta

Voor jou dan nu ook even op z’n oude-jongens-krentenbrood: je krijgt een kiss want het is inmiddels 23.32.


@Mascha,
waar gaat dit over?
ik sta versteld wat ik allemaal lees..gulp

laten we mailen, beter nog skypen ..


@Mascha,

Ja, helder. Dank dat je de moeite hebt genomen om het mij uit te leggen!

Wens je veel kracht, wijsheid en vertrouwen toe!

Groet, Vlinder

heartchakra.jpg


Sorry dat ik er zo inval,maar ik denk dat we de wurggreep waarin we vastzitten op deze manier enorm onderschatten.
Natuurlijk is er veel beschikbaar,alles is beschikbaar om er een leefbare gezonde wereld van te maken.
Ik denk eerlijk gezegd niet dat het gaat lukken. We ontkomen niet aan een collaps van het systeem. En daarna is iedere intentie van deze bovenstaande aard volkomen zinloos Mascha.
Het beste is,je voorbereiden op de collaps en je onafhankelijk te maken van de strukturen die ons gevangen houden en uitbuiten,dat kan je, alleen, of in kleinere of grotere groepjes doen die het allen min of meer zat zijn.. Onafhankelijkheid en diversiteit betekenen tenslotte een betere overlevingskans.
De collectieve collaps daar bereiden regeringen het klootjesvolk niet op voor. Die redden het eerst het eigen hachie op kosten van anderen.


Op mijn FB pagina staat een uitwisseling met een ervaringsdeskundige die de ‘claim je naam’ procedure doorlopen heeft en daar blij mee is.

ehhhhh link?
op het bewuste pad zie ik niks smile


Mascha ,
bedankt maar geen feesssbook voor mij.


Luuk van Dinther, de meester van het ‘bundelen-bundelen-bundelen’, heeft het te druk waardoor hij geen (kritische) vragen van belangstellenden kan beantwoorden op anarchiel. Zelfs zijn presentaties hoe je je eigen leven het snelst kunt vernaggelen (zie Jeroen Arents)
kan Luca ‘bundelen-bundelen-bundelen’ van Dinther niet meer behappen vanwege zijn drukke schedule. Luca heeft een ‘protegé’ die hem gaat ‘verlichten’.

Niburu, zonder Jeroen Arents, deelt mee:

“...In verband met de drukke agenda van Luca; van de familie van Dinter hebben we een andere Soevereine Mens/Freeman bereid gevonden presentaties te geven met betrekking tot het Soevereine Mens van Vlees en Bloed zijn.

Wij nodigen je uit op de presentatie zoals gegeven door Soevereine Mens van Vlees en Bloed maarten; van de familie lusink (a.k.a. Koning Meert’n-Moi de Eerste der iLusilanden), waarbij hij geheel op eigen eigenwijze wijze ‘hand in hand’ met het publiek de weg naar volledige vrijheid voor alle mensen wil banen…”
http://www.niburu.eu/agenda/vrijdag-7-december-presentatie-soevereine-mens-soest.html

Voor wie geinteresseerd is in info uit de mond van Luka’s protegé om voor 8 euro zijn leven te vernaggelen is uiteraard van harte welkom.

De woorden van mijn oma “Er lopen meer gestoorden buiten de inrichting dan er binnen” flitsen zowaar langs in mijn gedachten.


ehhhh ‘sprookjes?’ nou die krijg ik elke dag gratis gepresenteerd door de msm.
En erg betrouwbaar zal de ‘club’ wel niet zijn (zie Jeroen—Ingrid)

en denkt men niet dat er belangstelling is vanuit de verschillende instanties??  wink


De Grootste Hoax van Nederland (Hoe werkt het?)
http://therewillbenojustice.blogspot.nl/2013/01/de-grootste-hoax-van-nederland-hoe.html#comment-form


“Binnenkort meer over de SNMG die thans in statu nascendi verkeert. In elk geval zullen deze website, Niburu en Argusoog zich aansluiten. “

http://www.klokkenluideronline.net/artikel/21760/nvj-krijgt-een-concurrent-snmg#more-21760

Wel, beste lezer. Bundelen, bundelen, bundelen, het mantra van Luca van Dinther met zijn actie en site ‘ik claim mijn naam’ (leest als ‘ik verklooi mijn leven’) wordt werkelijkheid.
Uiteraard vooral veel geld blijven storten vanwege initiële kosten (lees netwerken met bijbehorende versnaperingen en huur van dure lokaties). Onder geschal van NWO-propaganda als schaalvergroting, daar hoort natuurlijk een juridische pasvorm bij namelijk een Stichting( “..volgens in de statuten van de stichting vastgelegde richtlijnen”), hoe kan het ook anders.

Wat gaat de toekomst ons brengen?
Een rechtzaak omdat we vragen stellen aan Micha Kat over zijn ‘geheime’ vlucht naar Nederland ?
Een rechtzaak omdat we vragen stellen aan Arend Zeevat over de mail van Ron Miltenburg aan zijn vrouw, Lea Manders, 14 jaar lang dienstbode van Pauline ‘Krikkegate’ Krikke?

By their fruits you shall know them


Vendetta op 14-01-2013 om 13:52

Een rechtzaak omdat we vragen stellen aan Arend Zeevat over de mail van Ron Miltenburg “

Daar hadden We het toch over gehad dat die capelle dat opeens niet meer belangrijk vindt?  Vraag het aan capelle dan. Die vond dat mailtje zo “wim dankbaariaans” belangrijk dat het wel moet dat hij weet wat er in staat.

Anderzijds hoorde Ik net een argusradio met de Hoofdrolspeler Sietze Plantinga.  Deze kwam integer op Mij over en Zei behoorlijke Dingen.

Geen woord over een mailtje dat Hij zo belangrijk zou achten echter. Sja dat is Raar.  En die bijzakelijk renfield capelle wél die verder aan geheel miltenburg & krikke geen flikker doet dan margeblogjes vervuilen?

En waar kwam capelle eigenlijk opeens in beeld?
Werkt die soms voor miltenburg en krikke?


Hola vendetta >>>

Arend
30 december, 2012 at 2:11

Goh Francis, verbazingwekkend dat jij je nu hier hier meldt en je tijdens de uitzending niet in de chat op Argusoog hebt gemeld. Opnieuw probeer jij hier jouw interpretatie van een door jou opgeblazen zeepbel nieuw leven in te blazen. Zie:

http://www.argusoog.org/verklaring-arend-zeevat/

Verder heb jij je weer een bondgenoot betoond van mevrouw Oldenbroek op haar site. Je Miltenburgmail-interpretatie,

>>>>>  zonder de inhoud van die mail te kennen,  <<<<<

berust nog steeds op drijfzand. Je bewijst hier opnieuw gedreven te worden door rancune en haat, net als mevrouw Oldenbroek. Mijn vraag aan jou is: Wat wil je in godsnaam bereiken met je afbrekende en op verdeel en heers gerichte geleuter?

http://www.klokkenluideronline.net/artikel/21524/bonbshell-kloa-met-sietse-planting#comment-86695

Denk dat je 5 euris voor capelle´s anti nsmboekske verloren zijn.


Bonusje
Vergelijk de logo’s van Paralympic en die nieuwe alternieve nieuws club.
http://www.paralympic.org/
http://www.snmg.nl/index.html

Snap ie?Binnen 20 minuten van de radio-uitzending is mij de materie duidelijk. Dagvaarding aan Arend natuurlijk persoon. Dagvaarding aan de SHT, rechtspersoon. Volgens de statuten is Luca bestuurslid en in die hoedanigheid bezoekt de deurwaarder Luca in zijn huisje in Heesch, vlakbij Oss. Luca maakt zich geen zorgen want de stichting is aansprakelijk, dat WEET hij.
Hoe soeverein is deze Luca met zijn medemens Arend Zeevat, wetende dat Arend hoofdelijk aansprakelijk is en met zijn privébezittingen zal moeten bloeden?!
Bad bad Luca.”
http://therewillbenojustice.blogspot.nl/2013/01/alarm-u-wordt-bedonderd-de_9722.html#comment-form


ahum had /heeft Arend Zeevat dan zelf geen verantwoording t/o zichzelf? Had Arend Zeevat dan niet als een bok op de haverkist moeten zitten toen de ellende begon?? Vanaf de 1ste hommels die zich aan dienden??
i.p.v te geloven in ‘sprookjes?’

misschien betaalt Luca wel mee, ik bedoel dat Luca Arend Zeevat geld toeschuift. Het minste wat ie kan doen.
misschien doet Luca dat, maar ja ‘stilzwijgen’ is een oude truc die het nog steeds doet.


@Mothers

Wie is naief en wie speelt het manipulatiespel op hoog nivo in de alternatieve media dat bol staat van controlled opposition. Het wordt mij steeds duidelijker.
De mensen zijn zélf verantwoordelijk voor hun acties
dat staat buiten kijf.


@Mascha
In jouw comment merk ik een opmerking in het kader van wederhoor naar Arend. Ik ben geen journalist die het werderhoorprincipe behoort toe te dienen. Zoals hierboven gezegd aan Mothers, iedereen is zélf verantwoordelijk.
Beste Mascha, wel wil ik mijn eerdere opmerking herzien dat Luca het voordeel van de twijfel krijgt. Zijn rol wordt wat mij betreft dubieuzer, maar dat ligt niet aan Luca. Dat ligt aan de informatie die ik tot me neem.


Vendetta,
je schrijft ; Wie naief…  nou uit eigen ervaringen met Zeevat,Oldenkamp Teuben en Luca e.a. weet ik dat ze beslist bij de tijd zijn.

Ik zelf heb ooit eens gesproken met een Mr.in de rechten en die heeft mij het een en ander duidelijk gemaakt w.b.t. Het naam claimen.

maar op de alternatieve sites hoef je niet aan te komen met informatie van een advocaat dat word bij voorbaat al weg-gezet.

ik ben benieuwd hoe deze soap verder verloopt.


129101,vendetta;

logo trilateral commission:

http://www.google.be/images?client=safari&rls=nl-nl&q=logo+trilateral+commission&oe=UTF-8&redir;_esc=&hl=nl&sa=X&oi=image_result_group

logo SNMG;

http://www.snmg.nl/

Ja goed speurwerk Koalo, voor mij zeggen logo’s meer dan duizend woorden.
Wat dacht je van deze?
Wel erg vreemde letter B.
http://www.belfort-group.eu/


van de Belfort groep, ja die B daar zie ik niet direkt iets
vreemds aan.

Dit is hun blueprint:http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.belfort-group.eu/ow_userfiles/plugins/base/1-19576_1313233401230_1542536095_1399405_6029047_n1.jpg&imgrefurl=http://www.belfort-group.eu/overons&usg=__xLQATn66UuKqw6D-mxeKAnjvAtk=&h=604&w=595&sz=235&hl=nl&start=1&zoom=1&tbnid=YPRNT9qjmyhtMM:&tbnh=135&tbnw=133&ei=WNr2UMKoBvON0wW-04DwBA&prev;=/images?q=logo+belfort+group&hl=nl&client=safari&sa=X&rls=nl-nl&tbm=isch&itbs=1

hier de occupy hand signs voor mind-controll;
http://www.google.be/images?client=safari&rls=nl-nl&q=occupy+illuminati+hand+signs&oe=UTF-8&redir;_esc=&hl=nl&sa=X&oi=image_result_group


hier nog een monarch butterfly/vlindertje als logo voor Eurosong;

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur+en+media/muziek/130117_EurosongLoting


Voorstel massale internettap najaar 2013

@Jim,

jij maakt je hier - terecht - druk om, en met jou een handjevol anderen. Maar het zal ‘de massa’ een worst wezen, want die heeft ‘niets te verbergen’ en de persoonlijke vrijheid al zolang geleden opgegeven dat de betekenis ervan grotendeels verloren is gegaan.

Een goeie nacht en mooie dromen toegewenst! X


ahum ... wanneer heeft de Mens ooit geleerd of ervaren wat ueberhaupt persoonlijke vrijheid is? Is het niet zo dat de mens kunstmatig klein is gehouden zodat men nog steeds aan een ‘denkbeeldige speen’ zit te lurken ,over het algemeen gesproken raakt de Hedendaagse burger in paniek als er Verantwoording, opkomen voor zichzelf ter sprake komt.
Men is bekend met het verschijnsel ‘groepsdruk?’ grote groepen of kleine zoals Familie-verbanden zijn uitstekende tools om de Mens af te leiden.enfin
dat het internet aan banden wordt gelegd dat een feit. F##c##k heeft NaturalsNews vanwege een Gandhi quote ooit geblokkeerd. Mag men geen quote’s van Groot-Heden die op vreedzame iets vertellen niet publiekelijk maken of in Herinnering houden?
en de kunstmatige verslavingen zijn niet van de lucht, nietwaar wink


ahum ... wanneer heeft de Mens ooit geleerd of ervaren wat ueberhaupt persoonlijke vrijheid is?

@Mothers,

Persoonlijke vrijheid is kiezen voor wat jij wilt doen en wie jij wilt zijn, binnen de grenzen van ’ de groep’ (familie, vrienden, werk enz) waar jij toebehoort en / of voor gekozen hebt, waarbij ook de afspraken horen die er nu eenmaal gemaakt moeten worden om met elkaar te kunnen samenleven. En het is de kunst die groep zo klein mogelijk te houden. Waarmee ik bedoel te zeggen, dat hoe groter de groep, hoe minder ruimte er is voor persoonlijke (keuze) vrijheid, omdat er met veel te veel mensen rekening gehouden moet worden.

En daar spelen machtswellustelingen en andersoortige controle freaks lekker op in, door regels en wetten uit te vaardigen waarbinnen heel veel mensen met elkaar kunnen samenleven, als makke schapen in een hok, om die nare metafoor ook maar eens een keer te gebruiken. En ja, dan gaat het echt ten kostte van persoonlijke vrijheid. Kleinschaligheid geeft gewoon wat meer vrijheid. En het WWW is alles, behalve kleinschalig.

Ben af en toe wat kort door de bocht. Het is soms moeilijk om een soort van weten in de juiste woorden om te zetten..

Ik ga af en toe een paar weken alleen op stap, en dan ervaar ik ultieme vrijheid, o.a omdat ik met niemand rekening hoef te houden en geheel mijn eigen plan trek. Heerlijk !!

Groet!


@Vlinder,
je verwoordt je gevoelens/gedachten enz. op een begrijpelijke wijze. ontspan a.u.b wat maakt het uit dat het soms kort door de bocht is?

.... en de controle freaks spelen handig op de menselijke behoeften in, we zijn nu eenmaal ‘gezelligheids-dieren’.
al met al maken de ‘regelgevers/wettenmakers’ ons duidelijk dat zij erg ‘angstig’ voor de burger is, waarmee de burger zijn voordeel kan doen.

en ja ik weet het is niet diplomatiek en de hele reutemeteut, maar ‘de pot op’  met het niet benoemen van ...


@Mothers,

ik ben ontspannen hoor ( té eigenlijk, want ik heb nog een hoop te doen wink )


Commentaarpagina 1 van 1U dient ingelogd (Login) te zijn om een opmerking te kunnen plaatsen.Homepage