0  1  2  3 

Vrijheid Gelijkwaardigheid Verbondenheid

+visioenen van een nieuwe samenleving+
opgetekend door Martijn Brasem
 
Deze heeft hier al eens eerder de revue gepasseerd.
Maar voorpagina-herplaatsing waardig. Vooral voor lezers die geloven dat er geen alternatief is. Dit boekje is een verzameling van doordachte PRAKTISCHE initiatieven die gewoon toegepast kunnen worden. Het is een kwestie van inzicht en wil.
 
Wat deze man heel knap doet is de begrippen vrijheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid koppelen aan respectievelijk cultuur, het rechtsleven en de economie. Uitgewerkt in concepten EN voorbeelden.

 
Sterk vind ik de analyse van doorgeschoten idealen. Maar ik mis in deze analyse het anarchisme. Wat mij betreft is zelfbeschikkingsrecht de kern daarvan. Maar ook dat kun je overdrijven. Dan krijg je recht van de sterkste, zoals bvb een soeverein vorst.
Zelfbeschikkingsrecht, echte vrijheid dus, dient het leidende principe te zijn in het sociaal-culturele leven. Er is wel degelijk een recht-structuur nodig om de verhoudingen tussen mensen te regelen, vanuit het basisprincipe van gelijkwaardigheid dus. Maar dan wel een transparante en aldaar op basis van directe democratie. De overkoepelende Senaat lijkt mij geen goed plan aangezien je daarmee weer een machtsbolwerk creeert. Of vergips ik me?

Een neerslag van een uitgebreide, goedgeordende doorwrochten analyse, op heldere wijze met ingebakken humor. Niet te simplistisch, wat een verademing is na het (goedbedoelde) simplisme van bvb Johan Oldenkamp. Ik wil Johan hiermee niet dissen, maar lees dit boekje zelf eens en vergelijk het. Misschien zouden deze gedreven mannen zelfs hun krachten kunnen bundelen. Ik zie nu dat Martijn gelinkt wordt aan Partij voor de Toekomst, een andere kleine partij die meedeed.
 
Boekje is erg goed geschreven, ik ben onder de indruk. Baal ervan dat het niet helemaal gratis online staat. Dit eerste hoofdstuk heb ik gekopieerd. De site waar het eerste hoofdstuk van dit boek opstond is plotsklaps helemaal uit de ether.Het boek is als e-boek verkrijgbaar voor slechts 4,95 Kleuro zonder kopieerbeveiliging en vrij uitprintbaar!! Helaas zijn de kantlijnteksten niet te kopieren. Daarin staat aanvullende informatie, alsmede anekdotes, (fictieve) interviews en krantberichten enzomeer. Goed en lekker afwisselend geschreven boekwerkje. Het innemen waard!
   
Auteursrechtschending of gewoon reclame?! 
Daar gaat ie!
 
H1
1789 Franse revolutie - Declaration des Droits de l’Homme: Liberté, Egalité, Fraternité
 
1948 Verenigde Naties - Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:
“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”.
 
Wij voelen steeds weer opnieuw dat Vrijheid, Gelijkwaardigheid en Verbondenheid bij ons horen, bij een werkelijk humane samenleving. Maar wat is er in twee eeuwen met deze idealen gebeurd?
Hebben wij ergens in de wereld het gevoel gehad dat mensen volgens deze principes hun samenleving hadden ingericht?
Integendeel, ze zijn verkwanseld door eenzijdige ideologieën, waarbij vaak één aspect karikaturaal de andere overheerst.
 
Het Socialisme komt zo ongenuanceerd op voor de “kansarme” mens, de arme sloeber, dat ze doodsbenauwd is voor ongelijkheid. Ze trekt daarom het gelijkheidsprincipe door naar het economische en culturele leven. Via een oerwoud van wettelijke regels krijgt de overheid een greep op de samenleving. Een dergelijke ambtenarenstaat werkt benauwend en leidt tot middelmatigheid en maakt daarmee een karikatuur van het principe van Gelijkwaardigheid.
Het Communisme maakt een karikatuur van het principe van Verbondenheid. Onder het mom van kameraadschap veroorzaakt een partij-elite een enorme ongelijkheid via ongerechtvaardigde privileges voor de partijbonzen. Diezelfde “Verbondenheid” koestert tevens een staatscultuur waaraan de vrijheid van de enkeling ondergeschikt wordt gemaakt.
Het Liberalisme stimuleert het recht van de sterkste, “survival of the fittest”. Dit leidt tot hebzucht en daarmee uitbuiting van
mens en natuur. De “ratrace” van de economie beheerst het gehele maatschappelijke leven. De cultuur en het rechtsleven
staan in dienst van het vrije ondernemerschap. Daarmee ontstaat een karikatuur van het vrijheidsprincipe.
Het Conservatisme tenslotte handhaaft de oude machtsstructuren: de elite van Staat en Kerk tegenover de domme massa. Ze
verhindert dat een samenleving evolueert naar een groter zelfbewustzijn. Ze komt zelfs niet eens aan Vrijheid, Gelijkwaar digheid en Verbondenheid toe. Daarmee is ze een karikatuur van zichzelf.
 
Een samenleving die niet terugvalt in de “ismen” van de heersende ideologieën dient in relatie tot de principes Vrijheid, Gelijkwaardigheid en Verbondenheid onderscheid te maken in de drie maatschappelijke gebieden: het culturele leven, het
rechtsleven en het economische leven.
   
Tot het economische leven behoort alles wat productie, handel en consumptie van goederen betreft.
Het rechtsleven regelt de relatie van mens tot mens (middels overeenkomsten, verdragen en wetten).
Het derde gebied, het geestesleven of de cultuur, betreft alles wat berust op de aangeboren individuele talenten van individuele mensen, respectievelijk op zijn aangeleerde vaardigheden. Hier gaat het er om voorwaarden te scheppen waaronder zich de vaardigheden van ieder individu kunnen ontplooien en tot sociale opbloei kunnen komen.
 
De centrale gedachte bij deze drieledige structuur is dat het daarbij gaat om een samenleving waarin geen machtscentrum in de vorm van een coördinerende Staat en geen overheersende geestelijke elites meer aanwezig zijn, zodat de drie geledingen (economisch leven, rechtsleven, geestesleven) elkaar als relatief autonome subsystemen in evenwicht houden.
 Het rechtsleven door de macht van de wetgeving
 Het culturele-/geestesleven door de voortdurende bevruchting van alle gebieden met nieuwe vaardigheden en uitvindingen, dus een geestelijke macht
 Het economische leven door de voortdurende levering van goederen voor het levensonderhoud, dus een materiële
macht
 
De aaneensluiting van de drie geledingen in een overkoepelende Senaat geeft de maximale garantie te voorkomen dat één geleding door de anderen overheerst zal worden. Daarbij is het van groot belang dat men slechts tot een gezond
sociaal organisme kan komen als Vrijheid, Gelijkwaardigheid en Verbondenheid naast elkaar als zelfstandige principes kunnen bestaan en op een organische wijze op elkaar kunnen inwerken.
 
Zo dient het geestesleven, onze cultuur, vanuit vrijheidsimpulsen te worden gevormd, waarbij iedere vorm van inperking op den duur de onbelemmerde ontplooiing van individuele vaardigheden onmogelijk maakt.
In het rechtsleven dienen de mensen vanuit gelijkwaardigheidsimpulsen hun wederzijdse rechten en plichten te regelen, omdat mensen principieel gelijkwaardig zijn en iedere vorm van machtsuitoefening discriminatie en privileges veroorzaakt.
Het economische leven dient te worden bepaald vanuit de impuls van altruïsme en Verbondenheid en zich te oriënteren op
de werkelijk aanwezige behoeften, in plaats van op de asociale drang om zelf zoveel mogelijk op te strijken. In een economie
waar door de arbeidsdeling iedereen voor de ander werkt, is geen plaats meer voor egoïsme maar gaat het om samenwerking.
 

Door julieus jooker op 20-09-2012 om 17:56 in
4 reactie(s) | 1474 keer bekeken

Uw commentaar

De RSS-feed van de commentaren op dit topic  

Commentaarpagina 1 van 1

KLIK op de plaatjes met rechtermuisbutton “Afbeelding bekijken” als je ze wil vergroten gulp


Ah, ja, liberté, egalité et fraternité. Stond het voorheen nog op de Franse franc, met de komst van het Eurofascisme is het op de Franse euro weggelaten.
Zegt genoeg lijkt mij.
En als we op de Nederlandse Euro kijken, is God ook al niet meer met ons, vandaar.


Ach ja lees het eens zou ik zeggen!  rolleyes

In plaats van frasen doordacht denkwerk!


Mijn idee van cultuur is dat dat juist het sociale aspect is. Cultuur zijn de afspraken over de omgang met elkaar. What’s hot and what’s not om het maar populair te zeggen. Dit staat haaks op individuele ontplooiing mijns inziens. Door individuele ontplooiing in cultuur op te nemen ontstaat er een paradox. De cultuur is dan dat er geen cultuur is. Dit ondermijnt ook weer het rechtssysteem daar in mijn optiek een rechtssysteem niets anders is dan het formaliseren van cultuur. (What’s hot, als in wat mag (in de omgang met elkaar) en What’s not, als in wat mag niet (in de omgang met elkaar))


Commentaarpagina 1 van 1U dient ingelogd (Login) te zijn om een opmerking te kunnen plaatsen.Homepage