Alternatieve Media RRS overzicht    
   


Welkom Gast Inloggen Registreer Ledenlijst  
   
 
Beginnersvragen over sociaal-anarchisme

Gepost: 14 april 2013 07:15 PM   Negeer ]  
Vers op het forum
Totaal Aantal Posts  2
Geregistreerd  2013-02-23


Hey,

Ik heb een stuk meer over communistische stromingen gelezen dan anarchistische. Ondertussen lees ik me in over het anarchisme en daarbij heb ik een paar vragen.

VRAAG 1: In hoeverre is sociaal-anarchisme/anarcho-communisme, waarin de nieuwe maatschappij direct na een revolutie begint, hetzelfde als de HOGERE fase (dus niet de socialistische, maar het einddoel) van het communisme?

Ik weet dat het allebij staatloze, klassenloze en geldloze maatschappijen zijn, waarin beslissingen samen worden gemaakt door middel van directe democratie, maar zijn de twee ook echt identiek? Dus alleen de weg naar het einddoel verschilt?

VRAAG 2: Wat is de rol van het syndicalisme? Worden de voorstanders als leden verzameld binnen vakbonden, en wordt er over de eerste regels voor de toekomstige maatschappij gestemd?

VRAAG 3: Hervormingen of revolutie?

Thanks bros,

Virgil
   
 
Gepost: 19 april 2013 03:32 PM   Negeer ]   [ # 1 ]  
Vers op het forum

Totaal Aantal Posts  4
Geregistreerd  2009-10-12


Hoi

Interessante vragen. Jammer dat ik het nu pas opmerk. Ik zal proberen jouw vragen te beantwoorden.

Meestal wordt het begrip sociaal-anarchisme gebruikt om de toekomstbeelden van anarchistische stromingen zoals het mutualisme, collectief-anarchisme en het anarchocommunisme onder een noemer te brengen. Hoewel inhoudelijk deze toekomstvisies verschillen, werken de aanhangers gewoon met elkaar samen en kunnen naast elkaar bestaan.

Vraag 1:
Tijdens het leven van Marx verwees hijzelf niet echt vaak naar zijn toekomstvisie, behalve in “Kritiek op het Programma van Gotha” dat pas jaren na Marx’s dood openbaar werd gemaakt. Marx heeft ook eens – als ik het me goed herinner – een keer opgemerkt dat het helemaal niet zeker is dat de “hogere fase van het communisme” bereikt wordt. Jammer heb ik de bron van deze opmerking niet opgeschreven. Marxisten nemen ook wel genoegen met het Staatssocialisme wat de anarchisten verafschuwen. De (stalinistische) communisten hemelen de Sovjet-Unie ook altijd op.

Los hiervan. Bij beide samenlevingen gelden de stelregel van Louis Blanc. “Ieder werk naar vermogen en ontvangt naar behoefte.” Overigens gooide de anarchocommunist Kropotkin het werkgedeelte weg en had in zijn “Verovering van het Brood” over “Ieder naar behoefte”, maar andere anarchocommunisten kunnen van Kropotkin afwijken.

Er is mogelijk voor de rest nog wel een aantal verschillen, maar dat draait om de term Staat. Marx en Engels verwachtten dat tijdens het “socialisme” (= eerste fase van het communisme) de Staat gaat afsterven, zodat in de hogere communistische fase deze niet meer bestaat. Echter mijn vermoeden is dat orthodoxe marxisten een ander “definitie” van Staat bezitten dan de anarchisten. In de woorden van Friedrich Engels:

Het proletariaat maakt zich meester van de staatsmacht en maakt van de productiemiddelen allereerst staatseigendom. Maar daarmee heft het zichzelf als proletariaat op en ook alle klassenverschillen en klassentegenstellingen, en daarmee ook de staat als staat. De tot dusver bestaande, in klassentegenstellingen zich bewegende maatschappij had de staat nodig, d.w.z. een organisatie van de respectievelijke uitbuitende klasse voor de instandhouding van haar uiterlijke productievoorwaarden, dus met name voor de gewelddadige instandhouding van de voorwaarden van onderdrukking van de uitgebuite klasse, zoals die door de bestaande productiewijze zijn gegeven (slavernij, lijfeigenschap of horigheid, loonarbeid). (...) Zodra er geen maatschappelijke klasse meer onderdrukt hoeft te worden, (...) valt er niets meer te onderdrukken dat een bijzondere onderdrukkingsmacht, een staat, nodig zou maken. De eerste daad, waarbij de staat werkelijk als vertegenwoordiger van de gehele maatschappij optreedt — de inbezitneming van de productiemiddelen in naam van de maatschappij — is tegelijk zijn laatste zelfstandige daad als staat. Het ingrijpen van een staatsmacht in maatschappelijke verhoudingen wordt op het ene gebied na het andere overbodig en slaapt dan vanzelf in. In plaats van de regering over personen komt het beheer over zaken en het leiden van productieprocessen. De staat wordt niet ‘afgeschaft’, hij sterft af. https://www.marxists.org/nederlands/marx-engels/1877/anti-duhring/26.htm

Bij Engels lijkt het net of dat de Staat slechts een apparaat is om de lagere economische klassen te onderdrukken. Voor anarchisten is een Staat een apparaat dat individuen onderdrukt. Wat als een arbeider tijdens de hogere fase van het marxistische communisme de centraal genomen democratische of dictatoriale wetten niet opvolgt, wordt hij dan bestraft? Als deze arbeider met hard geweld gestraft wordt door dit “beheer over zaken” dan is het geen Staat in marxistische zin, maar wel in anarchistische zin. Door geweld tegen de bovengenoemde arbeider door andere arbeiders wordt er geen lagere klassen onderdrukt, maar wel een individu. Marx en Engels zijn te vaag over de Staat.

Daarnaast zijn anarchisten niet alleen tegen de Staat, maar juist tegen iedere vorm van onderdrukking. Dus bij de marxistische hogere fase kan het individu gedwongen worden om democratische besluiten op te volgen, terwijl bij het anarchocommunisme dat nooit kan. Bij anarchocommunisme bestaat altijd de mogelijkheid om zich buiten het communale leven te vestigen en bij Marx komt dit vraagstuk niet eens voor.


Vraag 2: Wat is de rol van het syndicalisme? Worden de voorstanders als leden verzameld binnen vakbonden, en wordt er over de eerste regels voor de toekomstige maatschappij gestemd?

Het antwoord op de laatste vraag is nee. Het wikipedia-artikel over het anarchosyndicalisme is goed:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Anarchosyndicalisme


Signature 

“By striving to do the impossible, man has always achieved what is possible. Those who have cautiously done no more than they believed possible have never taken a single step forward.”
Michael Bakoenin
   
 
Gepost: 19 april 2013 03:33 PM   Negeer ]   [ # 2 ]  
Vers op het forum

Totaal Aantal Posts  4
Geregistreerd  2009-10-12


Vraag 3: Hervorming en Revolutie?
Het ligt eraan wat met “Hervorming” wordt bedoeld. Als een hervorming een verandering is dat van bovenaf via de Staat en parlement wordt doorgevoerd, dan zijn anarchisten altijd tegen hervormingen. Het is duidelijker om te spreken van de vraag: “Evolutie of Revolutie?” “Met revolutie bedoel ik hier een soort van opstand mee. Het antwoord ligt eraan wie je het vraagt.

Pierre-Joseph Proudhon – de eerste persoon die zichzelf anarchist noemde – dacht dat een anarchistische samenleving bereikt moest worden via een vreedzame evolutie, d.w.z. door het verspreiden van de anarchistische opvattingen via kranten, boeken en brochures en het oprichten van arbeiderscoöperaties die door middel van een mutualistische ruilbank met elkaar verbonden waren. Deze ruilbank zou renteloze leningen uitgeven in de vorm van arbeidswaardebonnen, waarbij de prijs van producten gebaseerd was op de benodigde tijd om een bepaald product te maken.

Michael Bakoenin was een voorstander van revolutie. Volgens hem zijn volksrevoluties niet opwekbaar door een klein aantal individuen en kan niet worden versneld. Een volksrevolutie ontstaat uit een samenloop van omstandigheden. Revoluties zijn in sommige tijden onmogelijk en andere keren onvermijdelijk. In tijden van langzame evolutie moet anarchisten proberen om democratische organisatie op te zetten, het liefst volgens anarchistische principes. Als het niet-politiek actieve volk in opstand komt dan moeten anarchisten simpelweg proberen de mensen te overtuigen over de voordelen van zelfbeschikking en zelfbestuur. Samengevat: Bakoenin gaat ...

[Bakoenin gaat] van de overtuiging uit dat revoluties nooit door individuen gemaakt worden, noch zelfs door geheime genootschappen. Zij ontstaan als vanzelf, voortgebracht door de dwang der omstandigheden, door het verloop van de gebeurtenissen en feiten. Zij worden lang voorbereid in de diepte van het instinctief bewustzijn der volksmassa’s — dan barsten zij los, dikwijls schijnbaar door onbeduidende oorzaken ontketend. Al wat een goed georganiseerd genootschap kan doen is in de eerste plaats behulpzaam zijn bij de geboorte van een revolutie door onder de massa’s de ideeën te verspreiden die aan haar instincten beantwoorden, en niet door het organiseren van het leger van de revolutie — het leger moet altijd het volk zijn — maar van een soort revolutionaire staf, samengesteld uit toegewijde, energieke, intelligente personen, vooral oprechte en geen eerzuchtige of ijdele vrienden van het volk; een staf, die in staat is als bemiddelaar dienst te doen tussen de revolutionaire idee en de volksinstincten. (Revolutionaire Broederschap)

De anarchisten moeten de andere revolutionairen overtuigen dat ze niet de staatsmacht moeten veroveren, maar dat zij van beneden naar boven zelf een organisatie moeten opzetten, aldus Bakoenin. Het liefst volgens zijn gewenste Collectief-Anarchisme:
http://www.anarchiel.com/display/bakoenin_ii_een_anarchistische_samenleving

Peter Kropotkin is van mening dat revoluties onderdeel zijn van de menselijke evolutie, waarbij de normaalgesproken langzame veranderingen opeens in een stroomversnelling raken. Volgens hem kan een revolutie vergeleken worden met natuurrampen die net zomin door de bewuste individuele menselijke Wil worden gestart of gestopt. Een maatschappelijke revolutie ontstaat door dat de werkelijke omstandigheden de onrechtvaardigheid en onjuistheid van de geaccepteerde ideeën over de opbouw van de Staat en de economie blootlegt. Kropotkin verwerpt de gedachte dat een revolutie volgens een vooropgezet plan kan worden uitgevoerd. Wel is hij van mening dat er bepaalde principes kan worden vastgesteld, zodat fouten uit het verleden voorkomen kunnen worden.

Ik hoop dat dit een beetje antwoord geeft op je vragen.


Signature 

“By striving to do the impossible, man has always achieved what is possible. Those who have cautiously done no more than they believed possible have never taken a single step forward.”
Michael Bakoenin
   
 
Gepost: 21 april 2013 11:06 AM   Negeer ]   [ # 3 ]  
Vers op het forum
Totaal Aantal Posts  2
Geregistreerd  2013-02-23


Wow, dank je wel, Linkin. Helemaal perfect smile

Wat ik me nog wel afvraag is hoe het dan zit met misdaad. Stelen en dat soort dingen zullen geen probleem meer zijn, maar hoe zit het met bijvoorbeeld moord, mishandeling, verkrachting, etc? Het is bekend dat Pietje een moord heeft gepleegd. Wat gebeurt er dan?

Overigens denk ik niet dat iedereen opeens de straat op rent om te plunderen en moorden als de staat wegvalt, hoor wink

Oh, en verder: als ik het goed heb blijft een anarchistische samenleving dus compleet wetteloos. Er is geen sprake van (directe) democratie voor het maken van afspraken. En binnen anarchistische organisaties binnen het kapitalisme (zoals de Vrije Bond) worden er ook geen gezamelijke afspraken gemaakt, maar vraagt iemand gewoon wie er wilt helpen als hij een idee heeft?
   
 
Gepost: 21 april 2013 03:11 PM   Negeer ]   [ # 4 ]  
Vers op het forum

Totaal Aantal Posts  4
Geregistreerd  2009-10-12


Hoi

Anarchisten hebben geen moeite dat het democratische principe gebruikt wordt in vrijwillig gevormde groepen. Overigens streven veel anarchisten in eerste plaats naar consensus in een vrijwillig gevormde groep. Als dit na een tijdje niet lukt dan wordt er vaak een stemming gehouden. Iedereen heeft het recht om een groep te verlaten als zij het niet eens zijn met de democratisch genomen afspraken.

Het anarchisme is ook geen tegenstander van het kiezen van afgevaardigden, woordvoerders, organisatoren en leiders, maar deze functionarissen moeten ten allen tijden afzetbaar zijn door diegenen die hem of haar hebben gekozen. Ook bezit deze gekozenen een bindend mandaat, waardoor ze slechts vertolkers zijn van de consensus of de mening van de meerderheid van de groep.

Anarchisten zijn tegenstanders van het hedendaagse (Nederlandse) parlementarisme; waarbij iemand voor vier jaar gekozen wordt, die beslissingen mag nemen die niet in het verkiezingsprogramma zijn genoemd en waarbij deze wetten voor iedereen geldt op Nederlands grondgebied. In een democratische Staat kiest de meerderheid de minderheid die hen onderdrukt. Democratie in een vrijwillig gevormde groep – waarbij iedereen ten allen tijden uit kan treden – is geheel anarchistisch.

In een anarchistische samenleving zijn er dus geen menselijke wetten die voor iedereen geldt, maar slechts afspraken in vrijwillig gevormde groepen – of afspraken tussen twee individuen. Dan bestaat er natuurlijk het gevaar dat afspraken niet nagekomen worden, maar dit wordt voorkomen door ethisch gevoel, wederzijdse hulp, sociale controle en (als laatste optie) uitsluiting. Het uitsluiten gebeurd door dat iedereen de breker van afspraken niet meer vertrouwd.

Ik denk dat de Vrije Bond wel afspraken maakt en elkaar aanspreekt als iemand niet aan de afspraken houdt. Net zoals een bestuur van een hedendaagse sportclub. Daarnaast kan men natuurlijk ook democratisch er voor kiezen om een “onbetrouwbaar” persoon uit de groep te zetten. (Overigens ben ik niet persoonlijk bekend met de Vrije Bond, maar ik heb wel veel van hun krantjes online gelezen.)

Op het gebied van veiligheid kan een militie opgezet worden die strijdt tegen machtswellustigen die hun Wil aan anderen opleggen. Deze machtswellustigen kunnen een stel rovers, vijandelijke Staten of verkrachtende en moordende eenlingen zijn, zoals de door jou genoemde hypothetische Pietje. Er bestaan geen menselijke wetten in een anarchistische samenleving, maar wel ethiek en moraal.


Signature 

“By striving to do the impossible, man has always achieved what is possible. Those who have cautiously done no more than they believed possible have never taken a single step forward.”
Michael Bakoenin
   
 
   
 
 
Ander thema? Zie hier:

designed by:'6bit Under'